WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«на дисертаційну роботу ЯРЕМЧУК Марії Михайлівни “Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в'юна за впливу електромагнітного випромінювання радіоді ...»

ВІДЗИВ

офіційного опонента

на дисертаційну роботу

ЯРЕМЧУК Марії Михайлівни

“Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ –

АТФ-ази зародків в'юна за впливу електромагнітного

випромінювання радіодіапазону”,

що подана на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук (03.00.02 – біофізика)

I.Актуальність обраної теми.

Враховуючи бурхливий розвиток сучасних технологій, який

приводить до зростання антропогенного електромагнітного фону,

актуальним є дослідження механізмів впливу електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на живі організми.

На теперішній час існує дуже багато даних відносно впливу на організм електромагнітного випромінювання мобільного телефону, але, на жаль, вони дуже суперечливі. І дотепер залишається невивченою біологічна дія електромагнітного поля з характеристиками, що близькі до природних електромагнітних випромінювань. Результат впливу такого випромінювання залежить від інтенсивності, частоти та тривалості його дії.

Показано, що електромагнітне випромінювання радіодіапазону впливає на ембріональний розвиток тварин, негативно впливає на репродуктивну функцію чоловіків та жінок, збільшує кількість патологій у новонароджених дітей. Однак залишається нез`ясованим механізм впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону на процеси ліпопероксидації, функціонування антиоксидантної системи та мембранного транспорту ембріональних об’єктів.

Усе викладене і визначає актуальність теми дисертаційної роботи Яремчук Марії Михайлівни, присвяченої з’ясуванню впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону на прооксидантно-антиоксидантну систему та функціонування Na+, K+–АТФази зародкових клітин в’юна Misgurnus fossilis L.

Компоненти аналізу цієї дисертаційної роботи опонентом, які дозволили мені скласти щодо неї, є стандартними. 1/.Опонент вивчив текст дисертації та автореферату роботи; 2/.Перед написанням цього “Відзиву” я продивилася публікації дисертантки; 3/.Мало місце обговорення з дисертанткою одержаних нею експериментальних результатів.

Отже, відповідно до вимог ДАК України формулюю свої враження щодо найбільш важливих науково-теоретичних та практичних аспектів кандидатської дисертації Яремчук М.М.

II.Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Ступінь надійності одержаного фактичного матеріалу, обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у роботі, є надійним.

Ось складові, що гарантують цей високий ступінь:

1/. Коректне використання дисертанткою сучасних експериментальних методів (розділ 2), які відповідали меті та задачам дослідження.

У методичному розділі також описані відповідні розчини та реактиви, які були використані під час виконання дисертаційної роботи.

Потрібно відзначити, що методична частина дисертації написана доброю науковою мовою.

2/. Сукупність цікавого фактичного матеріалу, який подано у суто експериментальній частині роботи (розділ 3). Викладання власних експериментальних результатів Яремчук М.М. органічно пов’язано з метою та завданнями дисертації, а також із грунтовним аналізом літературних даних. Логічно випливають із змісту роботи викладені у дисертації висновки та узагальнення.

Усі наукові положення і висновки є цілком обгрунтованими і повністю узгоджуються із результатами власних досліджень.

3/. Добра попередня апробація накопиченого фактичного матеріалу на різноманітних авторитетних наукових конференціях, симпозіумах та семінарах, а також на сторінках фахових наукових журналів. Основні положення дисертації доповідалися на VIII та ІХ Міжнародних наукових конференціях молодих науковців “Біологія: від молекули до біосфери” (Харків, 2013, 2014), науковій конференції молодих вчених “Актуальні проблеми біохімії та біотехнології” (Київ, 2014), Міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми біофізики” (Львів, 2014), Міжнародній науковій конференції “Механізми функціонування фізіологічних систем” (Львів, 2014), XXI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов” (Москва, 2014), Всеукраїнській науковопрактичній конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю “Сучасні проблеми викладання та наукових досліджень біології у ВНЗ України” (Дніпропетровськ, 2014), V Науково-практичній конференції “Біологічні дослідження – 2015” для молодих учених і студентів (Житомир, 2015), VІ з’їзді Українського біофізичного товариства (Луцьк–Світязь, 2015) та ін. Експериментальні результати дисертації висвітлені на сторінках фахових журналів (7 статей та 14 тез доповідей).

4/. Високий науково-теоретичний потенціал, притаманний дисертантці.

У дисертації проаналізовано дуже велику кількість літературних даних – у рукопису наведені посилання на 322 друковані роботи.

Зокрема, було цікаво читати наступні розділи літературного огляду:

- механізми впливу електромагнітного поля на біологічні системи;

- функціонування Na+,K+–АТФази зародків протягом ембріогенезу.

Взагалі огляд літератури добре обгрунтовує напрямок роботи дисертантки, основною метою якої є поглиблення знань про основні механізми впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону на біологічні об’єкти, а також функціонування ензиматичної ланки антиоксидантної системи та іонтранспортних систем.

III.Достовірність і новизна наукових положень, висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Результати аналізу фактичних даних, які наведені у кандидатській дисертації Яремчук М.М., свідчить на користь того, що відповідні експериментальні результати є достовірними.

Новизна наукових положень, сформульованих у дисертації, полягає у наступному. Яремчук М.М., використовуючи адекватні біофізичні та біохімічні методичні прийоми, одержала цікаві експериментальні дані щодо закономірностей дії електромагнітного випромінювання радіодіапазону на ембріональні об’єкти, встановила порушення стану прооксидантно-антиоксидантної системи та функціонування системи транспортування іонів Na+ та K+.

Автор вперше показав, що дія електромагнітного випромінювання (6,9; 30,1 мкВт/см2) призводить до зростання активності супероксиддисмутази на фоні зниження активності каталази та глутатіонпероксидази на всіх досліджуваних етапах ембріогенезу в’юна. Вперше встановлено здатність електромагнітного випромінювання радіодіапазону (1,7; 6,9, 30,1 мкВт/см2) пригнічувати активність Na+,K+–АТФази зародків в’юна впродовж ембріогенезу. Показано, що за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону відбувається зниження максимальної швидкості реакції гідролізу та зростання спорідненості до АТФ.

Одночасно варто підкреслити наступне:

-для всього дисертаційного матеріалу властивий високий наочний рівень подання фактичних даних. Маю на увазі велику кількість змістовних та інформативних у науковому відношенні рисунків (всього 75) та таблиць (9);

-у тексті роботи має місце змістовне та критичне обговорення дисертанткою власних експериментальних результатів.

Отже, відповідні експериментальні дані, які були одержані Яремчук М.М. при виконанні дисертації, в науковому відношенні є змістовними і являють собою певний внесок у сучасну біофізику.

IV.Запитання, зауваження та рекомендації з боку опонента.

Слід зазначити, що дисертація написана дуже грамотно не лише з наукової, але й з орфографічної та стилістичної точки зору. При знайомстві з матеріалами дисертації виникають певні питання та побажання, які варто було б врахувати у майбутній експериментальній роботі.

1. На графіках, де дані наведені у стовпчиках і проводилася статистична обробка результатів, потрібно писати показник n, що вказує на кількість проведених експериментів.

2. На рисунках 3.1, 3.4, 3.5 і 3.7 дуже дрібні підписи, їх краще було б збільшити.

3. Чисельні значення та їх розмірності (%, оС) треба писати окремо.

4. Назву розділу краще відділяти від тексту.

5. В одному реченні зустрічаються терміни ензим і фермент, або ж білок і протеїн. Бажано замінити їх на ензим і протеїн (або ж на фермент і білок) по всьому тексті.

6. Деякі стилістичні та граматичні помилки відмічено у тексті.

Втім, вищезазначені запитання та зауваження ніякою мірою не впливають на загальне позитивне враження від прочитаної роботи.

V.Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій, сформульованих в опублікованих працях та у дисертації.

Наукові положення, висновки та рекомендації, які сформульовані у кандидатській дисертації і авторефераті, достатньо повно викладені в опублікованих авторських друках Яремчук М.М.

VI.Щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Сукупно оцінюючи зміст кандидатської дисертації Яремчук М.М. необхідно відзначити цільність та завершеність її роботи в цілому. Зміст автореферату є ідентичним основним положенням, викладеним у тексті дисертаційної роботи. Оформлення дисертації та її автореферату відповідає вимогам, що встановлені ДАК.

VII.Важливість для науки і народного господарства одержаних автором дисертації результатів. Рекомендації щодо їхнього використання.

У науково-теоретичному відношенні результати, що були одержані при виконанні дисертації, віддзеркалюють особистий внесок Яремчук М.М. у розвиток сучасних уявлень щодо впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону на прооксидантно-антиоксидантну систему та функціонування Na+, K+–АТФ-ази зародкових клітин в’юна Misgurnus fossilis L..

Щодо практичного аспекту, то цінність цієї роботи полягає у наступному.

По-перше, висновки, що випливають із результатів досліджень, можуть бути використані у формуванні нових нормативних документів для встановлення норми та гранично допустимих рівнів електромагнітного випромінювання.

По-друге, результати дисертаційної роботи можуть бути використані професорами та доцентами при читанні лекційних курсів із біофізики та спецкурсів „Біофізика мембран”, „Механізми біологічної дії модифікуючих факторів”, які викладаються на кафедрі біофізики та біоінформатики біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Необхідно відзначити, що дисертація, яка захищається, є закінченою науковою роботою.

VIII.Висновок.

Кандидатська дисертація Яремчук М.М. являє собою актуальне та оригінальне фундаментальне дослідження у галузі біофізики. Дійсно, при виконанні цієї роботи, виконаної на зародках в’юна Misgurnus fossilis L., вдалося детально вивчити процеси ліпопероксидації, активність ензимів антиоксидантної системи та Na+,K+–АТФази під впливом електромагнітного випромінювання радіодіапазону. Було показано, що за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону у зародкових клітинах відбуваються зміни вмісту первинних та вторинних продуктів ліпопероксидації. Встановлено, що дія електромагнітного випромінювання (6,9; 30,1 мкВт/см2) призводить до зростання активності супероксиддисмутази на фоні зниження активності каталази та глутатіонпероксидази на всіх досліджуваних етапах ембріогенезу в’юна. Однак, за впливу електромагнітного випромінювання (1,7 мкВт/см2) відбувається зростання активності як супероксиддисмутази, так і каталази.

Таким чином, робота Яремчук М.М. цілком відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567.

Що ж стосується дисертантки, то вона, безперечно, є висококваліфікованим, здібним та перспективним молодим дослідником - спеціалістом із сучасної біофізики, для неї є властивим хороший творчий та методичний потенціал, широкий науковий світогляд у галузі біофізики, здатність до проведення цілеспрямованого наукового пошуку.

Тому, безсумнівно, за результатами своєї дисертаційної роботи Яремчук Марія Михайлівна цілком заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата біологічних наук із спеціальності 03.00.02 – біофізика.

Офіційний опонент – Т.О.Векліч кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України 1 вересня 2015 р.Похожие работы:

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«ПУБЛІКАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НДІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ МНС УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2005-2011 РОКИ Техногенна безпека. Т.1.: Нормативні документи Тех38 (витяги) ДП НВП Спецпожсервіс – 2005. – 400с. Техногенна безпека. Т.2.: Нормативні документи Т38 (витяги) К., ДП НВП Спецпожсервіс, 2006. – 400с. До збірників увійшли витяги з нормативних документів з питань техногенної безпеки і вимоги, що містяться у будівельних нормах...»

«УДК 633:631.547.15 В.В. Сініцина, ас. Одеський державний екологічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ СХОДІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Розглядається вплив температури на формування сходів зернових культур. Представлені результати проведеного чисельного експерименту з моделювання впливу агрометеорологічних умов на накопичення вологи зернівкою та подовження колеоптиля на прикладі насіння кукурудзи. Ключові слова: набубнявіння, насіння, ендосперм, колеоптиль, ріст, сходи. Вступ....»

«УДК 657 С. Й. Сажинець Національний університет “Львівська політехніка” ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ © Сажинець С. Й., 2014 Обґрунтовано необхідність запровадження на підприємствах системного фінансового обліку доходів, витрат та фінансових результатів від здійснення операцій з капітальними інвестиціями. З цією метою розроблено та рекомендовано для використання відповідні первинні документи,...»

«УДК [130.2:572]:316.613.434 АГРЕСІЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ Т. Бикова пошукач каф. філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди У статті розглянуті методологічні проблеми філософсько-антропологічного дослідження агресії як цілісного феномену людського буття і окреслені можливі теоретичні шляхи їх вирішення. Обґрунтовано, що для філософсько-антропологічного дослідження агресії затребуваними і продуктивними є міждисциплінарні і внутрішньо...»

«SSN 1728-4260 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 2 (65) УДК 621.317 Ю.О. Шавурський, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ БІОПАЛИВА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНИМ ВИТРАТОМІРОМ В даній статті наведено аналіз досліджень термоанемометричного витратоміра (ТАВ), за допомогою його діючого макета. Наведено результати обробки вимірювальної інформації від витратоміра в цифровій ЕОМ. Вступ. Постановка проблеми. Для вимірювання витрат біопалива доцільно...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 332.122:379.84:330.15:330.342.146 І.І. ДУДНІКОВА ( зав. кафедри екології, доцент) Європейський університет, Київ E-mail: ecology@kyiv.e-u.in.ua СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Розглядається формування системи рекреаційного природокористування, його соціально-економічна суть; відзначається, що проблеми рекреаційного природокористування пов’язані з процесом відновлення фізичних, духовних і нервовопсихічних...»

«„Світ медицини та біології”, номер 2 2012 рік 4. Пловецька І.А. Імунна система як показник донозологічного стану робітників виробництва медичного скла / І.А. Пловецька // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. –№3. – С. 142-145.5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки: Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. №14 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. Реферати ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ THE HISTORY OF IMMUNOLOGY SERVICE...»

«УДК 504.062 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ТА СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Кандидат біологічних наук Барабаш О.В., Бойко Т.І. Вступ. В умовах реструктуризації та зміни форм власності використання ринкових механізмів екологічного управління є особливо актуальним, оскільки моделі організації та управління природокористуванням та охороною природного середовища, що діють в Україні, не забезпечують узгодженості економічних і природоохоронних цілей у масштабах...»

«Вісник N11 2001 О. РЄЗНІКОВ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТВАРИНАХ У центрі біоетичних концепцій, моральних та юридичних норм і правил перебуває людина, необхідність захисту її гідності, прав і здоров'я. Водночас біоетика бере під свій захист тварин і все біологічне розмаїття середовища, в якому живе людина, в разі, якщо біотехнологічна, медична і дослідницька діяльність становлять для них реальну загрозу. Потреба пізнавати таємниці живої...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»

«Бикін А. В., Гуменюк О. В. УДК 631.86:635.21 (477.41) А. В. Бикін, О. В. Гуменюк Національний університет біоресурсів і природокористування України АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛАЗОНІТУ МЦ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведено результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив та різних норм мікробіологічного препарату Філазоніт МЦ на врожайність картоплі столової (Дніпрянка, Розара) на темно-сірому...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»