WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 19 ] --

Аудиторська фірма в умовах високої конкуренції змогла втриматись на ринку професійних послуг, дотримуючись етичних принципів. Виходячи з вітчизняної ментальності, професійна незалежність аудитора звучить приблизно так: «хто платить, той і замовляє музику». Деякі замовники заздалегіть впевнені в тому, що аудиторський висновок виправдає їх власні очікування.

У випадку співпраці аудитора з іншим аудитором. Потрібне проведення додаткових процедур для того, щоб одержати достатні відповідні аудиторські докази того, що робота іншого аудитора відповідає цілям головного аудитора. Чи доцільно використовувати роботу додаткових спеціалістів, якщо цю проведену роботу може виконати сам аудитор?

Вирішення проблем щодо виникнених розбіжностей у думках про достовірність інформації у фінансових звітах. Виникнення у головного аудитора підозри щодо домовленостей іншого аудитора з управлінським персоналом про вплив на думку головного аудитора. Можливість головного аудитора відмовитись від висловлення думки через обмеження обсягу аудиту.

Новий етап розвитку аудиторської професії має бути спрямований на завоювання і зміцнення суспільної довіри до аудиту як до суспільного інституту, що стоїть на варті суспільних інтересів у фінансовій сфері.

Професійні організації мають зосередити свої зусилля на таких напрямах своєї діяльності:

- підтримка і розширення кваліфікації своїх членів;

- захист своїх працівників;

- підтримка співпраці з іншими аудиторами і аудиторськими фірмами;

- моніторинг якості послуг;

- популяризація у суспільстві професії аудитора, зокрема фундаментальних принципів, таких як чесність, об’єктивність, незалежність тощо.

Використана література:

1. Закон України «Про аудиторську діяльність»: актуальні акценти та коментарі до внесених змін. О.Петрик // Науково-практичний журнал Бухгалтерський облік і аудит №11 2006 рік.

2. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Видання 2006 року. – К.: ТОВ «ІАМЦАУ» Статус», 2006. -1152 с.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621. 326 Вовянка Г. – ст. гр. БКмп- 52 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ

МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Науковий керівник: к.е.н., доц. Рожко Н.Я.

В сучасних умовах політика підприємства цілком змінилася і керівництво змушене включати в апарат управління службу маркетингу. Задачами маркетологів є дослідження ринку, товарів, конкурентів, споживачів і інших областей. Служба маркетингу займається розробкою тактики фірми і здійсненням товарної, цінової, збутової політики і стратегії просування товару на ринку. Кожне підприємство самостійно формує свою маркетингову структуру.

Функціональна структура служби маркетингу – передбачає розподіл обов'язків між відділами щодо виконання певних маркетингових функцій. Ефективна для великих підприємств з вузьким асортиментом, які діють на невеликій кількості ринків.

Головна перевага структури в її простоті. Коли кількість товарів, сегментів споживачів і ринків, на яких працює фірма, збільшується, виникає реальна загроза того, що деяким товарам, сегментам і ринкам не буде приділено достатньої уваги. Тоді функціональну структуру реформують у товарну, регіональну або сегментну.

Товарна структура служби маркетингу – передбачає наявність на підприємстві декількох керівників маркетингу, відповідальних за певний товар і підпорядкованих віце-президенту з маркетингу. Це дає змогу швидко реагувати на зміни умов конкуренції, технології, на нові вимоги ринку.

Регіональна структура служби маркетингу актуальна для фірм, які діють на ринках з чітко визначеними межами регіонів, а також за кордоном.

Сегментна структура служби маркетингу – передбачає наявність на підприємстві відділів, діяльність яких орієнтована на певні сегменти споживачів.

Крім базових типів організаційних структур, використовується також поєднання цих структур: функціонально-товарна структура; функціональнорегіональна структура; товарно-регіональна структура. Структура має вигляд матриці, звідси й назва структури – матрична. Кожен елемент матриці має подвійну підпорядкованість. Матрична структура може бути ефективна при широкій номенклатурі продуктів і великій кількості ринків, а також при виведенні нового товару на ринок. Основна перевага такої структури управління – можливість швидкої адаптації до змін зовнішнього середовища.

Підприємства України мають невеликий практичний досвід створення маркетингових підрозділів. На деяких підприємствах виникають конфліктні ситуації між працівниками служб маркетингу та інших функціональних підрозділів. Щоб посилити вплив керівника маркетингових служб на діяльність підприємства, необхідно підвищити його статус до рівня віце-президента компанії. Оскільки функції маркетингу значно ширші й охоплюють функції збуту, посада віце-президента зі збуту часто ліквідується. У цьому випадку віце-президент з маркетингу відчуває опір з боку інших віце-президентів компанії. Так, віце-президент з виробництва може не погоджуватись із пропозиціями щодо оновлення товарного асортименту, негативно ставитись до перебудови виробничого процесу. Щоб уникнути конфліктних ситуацій на підприємстві, рекомендується підвищити статус віце-президента з маркетингу до рівня першого віце-президента.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621. 326 Вовянка Г. – ст. гр. БКмп- 52 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА

ПІДПРИЄМСТВІ Науковий керівник: Рожко Н.Я.– к.е.н., доцент.

Організація маркетингу — це структура управління маркетинговими функціями, яка встановлює підпорядкованість і відповідальність за реалізацію поставлених цілей і виконання завдань. Функції маркетингу виконує служба маркетингу, яка за організаційною структурою може бути функціональною, регіональною, товарною, сегментною, збутовою, товарно-ринковою.

Маркетингові організаційні структури, що "вмонтовуються" в систему управління фірмою, мають задовольняти такі вимоги: незначна кількість рівнів управління; створення умов розвитку на підприємстві інтегрованого маркетингу;

сприяння постійному задоволенню потреб споживачів; забезпечення розвитку інноваційної діяльності; гарантія швидкої адаптації товарів до вимог ринків, на яких діє фірма; сприяння зростанню обсягів продажу та зниженню собівартості продукції.

Організаційна структура служби маркетингу функціональної орієнтації застосовується переважно тоді, коли асортимент товарів, які продає фірма, обмежений, а ринків небагато.

Товарна структура служби маркетингу полягає в тому, що для кожного товару призначається спеціальний маркетинг-менеджер, якому підпорядковуються менеджери з реклами і стимулювання збуту, з руху товарів і продажу, із сервісного забезпечення.

Регіональна орієнтація дає змогу глибше вивчити потреби покупців, специфічні для кожного регіону через національні, політичні, економічні й інші відмінності.

Сегментна структура маркетингової служби дає змогу приводити у відповідність місткість сегментів усіх ринків і виробничі потужності підприємств.

Збутова орієнтація, що формується за певного перевищення попиту над пропозицією, і монополізація ринку призводять до того, що керівники розв'язують проблеми виробництва, не зважаючи на споживача: все одно він купить товар.

Маркетингова служба підприємств потребує різних видів організації, але для маркетингової орієнтації характерно, що керівництво маркетинг-директора поширюється на всі напрями роботи: висування пропозицій щодо випуску нових товарів, доведення цих товарів до покупців, вплив на покупців з метою привертання їхньої уваги до товару.

Як свідчить досвід вітчизняних підприємств, процес формування маркетингових структур ще не означає, що економічний стан фірми швидко поліпшиться. Тому перебудова організаційних структур управління має супроводжуватися розробленням стратегії маркетингової орієнтації в управлінні підприємством.

В умовах формування ринкового середовища в Україні вагомим фактором впливу на ефективність підприємництва є утримання організаційних структур управління. Орієнтація на ринок споживання, поява елементів конкуренції, інтеграція у світовий економічний простір потребують від національного підприємництва якнайшвидшого руху до ринку, а це значною мірою залежить від організаційної структури управління підприємством. З метою адаптації організаційних структур управління до ринкового середовища потрібно розробити відповідну прикладну теорію оптимізації організаційних структур управління.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621.326 Войчук О.-ст.гр. БКмпз-62 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ

ПІДПРИЄМСТВА Науковий керівник: к. е. н., доцент Левчунь Г.Я.

Стратегія маркетингу - це система організаційно-технічних і фінансових заходів щодо інтенсифікації виробництва, реалізації продукції, підвищення її конкурентоспроможності, активного впливу на попит та пропозицію. Маркетингова стратегія передбачає контроль за виробництвом і ринком для утримання ринкових цін на рівні, який забезпечує оптимальні прибутки. Жодне підприємство не може обійтися без планомірного і обґрунтованого механізму формування маркетингової стратегії.

Цей механізм поділений на два етапи:

1) механізм планування спрямований на прийняття стратегічних рішень, формулювання цілей і визначення шляхів їхнього досягнення;

2) механізм управління як набір рішень і дій з реалізації стратегії, спрямований на досягнення цілей підприємства з урахуванням можливих змін зовнішнього, проміжного та внутрішнього середовища.

Формування маркетингової стратегії підприємства слід розглядати як сукупність п’яти взаємозалежних процесів: стратегічний аналіз ринкової ситуації; визначення цілей маркетингу; вибір оптимальної маркетингової стратегії; розробка маркетингового плану, спрямованого на ефективну реалізацію стратегії; оцінка й контроль результатів.

Всі процеси послідовно випливають один із одного.

Першим етапом процесу формування маркетингової стратегії підприємства є маркетинговий аналіз ринкової ситуації. Цей етап доцільно поділити на два напрямки аналізу: аналіз проміжного середовища й оцінка маркетингового потенціалу підприємства. Метою аналізу проміжного середовища є визначення рівня нестабільності маркетингового оточення (вивчення сучасного ринку, визначення вимог споживачів, дослідження конкурентів і постачальників). При аналізі внутрішнього середовища підприємства визначаються ті можливості й той маркетинговий потенціал, на які підприємство може розраховувати в процесі досягнення маркетингових цілей.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


При наступному етапі формування стратегії здійснюється розгляд і вибір однієї з існуючих стратегії маркетингу, приймається рішення щодо того, якими засобами підприємство буде досягати поставлених цілей. Пропонуються наступні види стратегій маркетингу: продуктово-товарна стратегія; стратегія просування товару (стимулювання збуту); цінова стратегія; об’єднані стратегії.Після вибору необхідного варіанту маркетингової стратегії, яка стає концепцією маркетингу, слід перейти до наступного етапу – розробки маркетингового плану, у межах якого розробляється система програм, яка повинна забезпечити найбільш ефективні шляхи реалізації стратегічних цілей маркетингу. На даному етапі визначаються цільові показники, спрямовані на забезпечення організаційних умов діяльності та маркетингових напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом продуктивного використання ресурсів.

Заключним етапом формування маркетингової стратегії підприємства є оцінка й контроль результатів, які відбуваються шляхом порівняння результатів з цілями. Цей процес забезпечує стійкий зворотній зв’язок між ходом процесу досягнення цілей і власне цілями, що стоять перед маркетингом.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621.326 Воловець Н.- ст. гр. ЛОГм-11 Національний університет «Львівська політехніка»

РОЛЬ ЛОГІСТИЧНИХ РІШЕНЬ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Науковий керівник: к.е.н. доцент Воловець Я.В.

Метою будь-якої виробничої або торгівельної системи є задоволення потреб клієнта. Маркетинг і логістика є частинами цієї системи. А дистрибуція є поняттям залежним від маркетингу. Маркетинг визначає попит, що виник, а логістика забезпечує просування товарного потоку до споживача. Таким чином обидві функції забезпечують єдиний процес і для досягнення успіху повинні правильно взаємодіяти.

Проектування логістичних рішень у сфері збутової (дистрибуційної) діяльності підприємства ґрунтується на встановленні компромісу між ефективністю виробництва та рівнем виконання замовлень споживачів. [1] Оптимізація співвідношення «рівень дистрибуційних витрат – рівень обслуговування споживача» ґрунтується на вибраному варіанті збутової політики та відповідній їй диференційованій логістичній стратегії. [1] Основні елементи інтегрованої маркетингової діяльності визначає формула умовною назвою 4Р: продукт – стимулювання збуту - ціна - місце продажу. Ефективна маркетингова стратегія зводиться до того, щоб об'єднати ресурси, прикріплені до кожного з цих елементів, в єдину силу дії на споживача. На противагу цьому логістика

- це процес задоволення потреби в потрібний час і в потрібному місці прийнятним рівнем сервісу. Виходячи з цього логістична діяльність складає невід'ємну будь-якої маркетингової стратегії, бо без дотримання умов часу і місця не може статися передача власності.

На противагу даному підходу авторів, висуваючи як аргументи маловивчену і слабку систематизованість розподільчої логістики у вітчизняній теорії і практиці, фіксує наявність принципових розмежувань маркетингової, збутової і логістичної діяльності. Так, вважається, що основною логістики збутової діяльності від маркетингової є наявність для збуту цілої низки збутових мереж і господарських зв'язків для постачання (продажу) готової продукції споживачам. Для маркетингу ж характерне збільшення продажів шляхом освоєння нових сегментів ринку або розширення ого за рахунок зміни асортименту продукції, політики просування товарів і тому подібне.

Традиційно прогнозування попиту вважається сферою досліджень маркетингу.

Тому що прогнозування попиту є базою планування потреб дистрибуції, дозволяє коригувати загальну та функціональні стратегії підприємства, зокрема логістичну. Це водночас означає логістичну концепцію планування дистрибуції: доставка покупцям товарів (за правилом 7R) за умови дотримання ефективного співвідношення витрат і рівня обслуговування.

Логістика дистрибуції орієнтована на високий рівень обслуговування і при цьому відповідність витрат. Для логістики дистрибуції важливими є такі фактори обслуговування, як: надійність поставки, цикл замовлення, умови кредиту та ін. Можна сказати, що логістика забезпечує реалізацію маркетингових рішень і стратегій у формі фізичного переміщення товарів.

1. Крикавський Євген Логістичне управління: Підручник. – Л. в-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«УДК [130.2:572]:316.613.434 АГРЕСІЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ Т. Бикова пошукач каф. філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди У статті розглянуті методологічні проблеми філософсько-антропологічного дослідження агресії як цілісного феномену людського буття і окреслені можливі теоретичні шляхи їх вирішення. Обґрунтовано, що для філософсько-антропологічного дослідження агресії затребуваними і продуктивними є міждисциплінарні і внутрішньо...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 332.122:379.84:330.15:330.342.146 І.І. ДУДНІКОВА ( зав. кафедри екології, доцент) Європейський університет, Київ E-mail: ecology@kyiv.e-u.in.ua СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Розглядається формування системи рекреаційного природокористування, його соціально-економічна суть; відзначається, що проблеми рекреаційного природокористування пов’язані з процесом відновлення фізичних, духовних і нервовопсихічних...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Статистичний збірник Ужгород 2014 ПЕРЕДМОВА Статистичний збірник Навколишнє середовище та використання природних ресурсів у Закарпатській області містить всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє середовище області. Збірник містить статистичну інформацію як за 2013р., так і у динаміці за ряд років по...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Василя Стефаника СЕРІЯ БІОЛОГІЯ ВИПУСК XIV Івано-Франківськ ББК 541 В53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 3 від 24.11.2009 р. Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.ҐРЕЩУК (голова ради), д-р філос. наук, проф. С.М.ВОЗНЯК, д-р філол. наук, проф. В.І.КОНОНЕНКО, д-р іст. наук, проф. М. В. КУГУТЯК, д-р пед. наук, проф. Н. В....»

«Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 124–135. УДК 599:002.4 Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи Загороднюк І.1,2, Харчук С.2 кандидат біологічних наук, доцент Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка Українське теріологічне товариство НАН України Розглянуто особливості формування...»

«226 УДК [632.937 + 631.811.98] : 635.63/477.52/6/ І.В. Лебединський, Ф.М. Марютін, О.Ф. Марютін Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ГОСПОДАРСЬКА І ФІТОПАТОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БІОПРЕПАРАТІВ НА РОСЛИНАХ ОГІРКА У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вступ. Основна цінність плодів огірка полягає у тому, що вони вживаються у сирому, а також законсервованому вигляді. Незважаючи на їх низьку калорійність, огірки вирощують у різних ґрунтово-кліматичних зонах...»

«1 УДК 012+016:612+504 ББК 91.9:5 З 26 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: М. Т. Брик (голова), В. С. Горський, В. П. Моренець, В. О. Щербак, Т. О. Ярошенко, Н. Г. Антонюк (секретар) © Рава Т. В., укладач, 2003 ISBN 966 518 248 Х © Видавничий дім «КМ Академія», 2003 ВІД УКЛАДАЧА Б іобібліографічний покажчик, що виходить у серії «Вчені НаУКМА», підготовлений до 70 річного ювілею доктора медичних наук, професора, члена експертної ради ВАК України з медико біологічних наук та кваліфікаційних рад із захисту...»

«Бур’яни: знайти, розпізнати прицільно знищити! Зміст Абутилон Теофраста Амброзія полинолиста. 7 Незабудка польова Берізка польова Болиголов плямистий. 11 Осот жовтий Волошка синя Герань круглолистна. 15 Петрушка собача Герань маленька Герань м’яка Герань розсічена Гірчиця польова Горобейник польовий. 25 Приворотень польовий. 77 Грабельки звичайні. 27 Редька дика Дурман звичайний Живокіст лікарський. 31 Сокирки польові Жовтозілля звичайне. 33 Сухоребрик лікарський. 85 Зірочник середній...»

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»

«„Світ медицини та біології”, номер 2 2012 рік 4. Пловецька І.А. Імунна система як показник донозологічного стану робітників виробництва медичного скла / І.А. Пловецька // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. –№3. – С. 142-145.5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки: Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. №14 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. Реферати ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ THE HISTORY OF IMMUNOLOGY SERVICE...»

«Вісник N11 2001 О. РЄЗНІКОВ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТВАРИНАХ У центрі біоетичних концепцій, моральних та юридичних норм і правил перебуває людина, необхідність захисту її гідності, прав і здоров'я. Водночас біоетика бере під свій захист тварин і все біологічне розмаїття середовища, в якому живе людина, в разі, якщо біотехнологічна, медична і дослідницька діяльність становлять для них реальну загрозу. Потреба пізнавати таємниці живої...»

«SSN 1728-4260 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 2 (65) УДК 621.317 Ю.О. Шавурський, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ БІОПАЛИВА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНИМ ВИТРАТОМІРОМ В даній статті наведено аналіз досліджень термоанемометричного витратоміра (ТАВ), за допомогою його діючого макета. Наведено результати обробки вимірювальної інформації від витратоміра в цифровій ЕОМ. Вступ. Постановка проблеми. Для вимірювання витрат біопалива доцільно...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»