WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 21 ] --

З метою вибору стратегії підприємства, що відповідає його місії, для кожного цільового орієнтира розробляють конкретну стратегію певного рівня, сукупність яких утворює дерево стратегій розвитку підприємства. У практиці господарювання використовують такі варіанти стратегії розвитку підприємства: сегментація діяльності;

диференціація; створення конкурентної переваги; використання концепції “досконалого” підприємства; збільшення власної частки підприємства у ланцюжку доданої вартості порівняно з конкурентами, постачальниками й споживачами продукції підприємства; орієнтація на біржову діяльність, виділення ресурсів на підтримку постійних внутрішніх і зовнішніх інновацій, ініціювання змін правил гри на ринку на власну користь. Стратегія в ринкових умовах – головний елемент системи управління підприємством, який визначає вибір стратегічних зон господарювання і вид діяльності;

міру завантаженості виробничих потужностей; географію бізнесу; міру ризику; реакцію підприємства на можливість загрози зовнішнього середовища. Мета стратегії підприємства постає як результат, до якого прагне система управління, пов’язана передусім із категоріями дохідності та конкурентоспроможності. Дохідність пов’язана з вартістю товару й виражає відносини з приводу її реалізації, а конкурентоспроможність

– зі споживчою вартістю і пов’язана з мірою задоволення потреб.

Сутність розробки стратегії випливає з характеру діяльності підприємства. Вдало розроблена й уміло реалізована маркетингова стратегія створює унікально вигідну позицію підприємства на ринку, яка забезпечується за допомогою вибору видів діяльності, відмінних від видів діяльності конкурентів.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 339.137.2:640.1 Гординський А. – магістрант Львівська комерційна академія

РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Науковий керівник: к.е.н., доцент Міценко Н.Г.

Конкуренція як рушійна сила розвитку обумовлює необхідність підвищення якісних характеристик продукції підприємства та сфери ресторанного господарства загалом. Конкуренція як природний прояв ринкових відносин передбачає суперництво економічних інтересів суб'єктів господарювання з метою завоювання довіри споживачів. Дослідники вважають, що в ресторанному господарстві настали часи справжньої конкуренції, однак, особливо гостро вона розгортається у приватному секторі, в мережі загальнодоступних підприємств, в містах.

За свідченням фахівців, ресторанне господарство є інвестиційно привабливою сферою, в якій не знижуються темпи розвитку підприємництва та збільшується частка створюваного ВВП. За інформацією Асоціації ресторанного бізнесу України, темпи розвитку ринку ресторанних послуг за останні роки коливалися в межах 60-100% на рік. Процеси, які відбуваються тут, залежать як від змін внутрішньогалузевого характеру, так і від ступеня реалізації соціально-економічних пріоритетів у державі.

Динаміка макроекономічних процесів у державі (ознаки стабілізації в економіці, зростання частки підприємств недержавного сектора економіки, низькі темпи інфляції, насичення споживчого ринку товарами та послугами та ін.) донедавна давала підстави для висновку про наявність сприятливих макроекономічних умов для формування конкурентного середовища в сфері ресторанного господарства. Адже з точки зору структури загальнодержавного ринку тут фактично відсутня монополізація щодо конкурентної товарної групи, а ринок послуг характеризується відсутністю суттєвих бар'єрів для нових конкурентів. Досліджуючи ринок ресторанного господарства, слід зазначити його особливості: звуження ринку робітничого харчування; зростання мережі загальнодоступних підприємств; взаємозв’язок розвитку ринку продукції та послуг підприємств харчування з готельним господарством та з перспективами розвитку туристичних послуг; максимальна демократизація ресторанної галузі.

Мікроекономічні умови формування конкурентного середовища зумовлені підприємницькими стратегіями підприємств, їхньою здатністю використовувати внутрішні ресурси та стимулювати споживчий попит, орієнтацією на середнього споживача, здатністю до диверсифікації діяльності. Вважається, що загальнодоступні підприємства ресторанного господарства функціонують в умовах досконалої (чистої) конкуренції (на ринку присутня велика кількість підприємств із майже однотипним товаром). Винятком є ресторани вищих класів, що пропонують унікальну продукцію та послуги. Таким підприємствам притаманні ознаки олігопольного ринку. Водночас, специфіка самого підприємства обумовлює його місцезнаходження у певному конкурентному середовищі та визначає поведінку в набутті конкурентних переваг.

Розвиток конкурентних відносин пов'язаний зі змінами у ринковій поведінці виробників та споживачів продукції ресторанного господарства. Трансформування поведінки споживача, обмеженість його платоспроможності змушує виробників підвищувати якість та знижувати ціни, що активізує конкуренцію. Загострення конкуренції обумовлюватиметься також і збільшенням присутності іноземних конкурентів, які мають більший досвід роботи та знання в сфері конкурентної боротьби у ресторанному бізнесі.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК Горобець Г. –ст. гр. Б-31 Гусятинський коледж Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя

НЕДОЛІКИ І ПЕРЕВАГИ РЕГУЛЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ З

ГРОМАДЯН

Науковий керівник: викладач Маційовська Л.С.

Перехід України на ринкові умови господарювання за діючої податкової системи з кожним роком посилює розшарування населення за рівнем доходів. Тому акцентується увага на перекосах у вітчизняній системі оподаткування та необхідності посилення регулюючої функції податків. На сьогодні лишається актуальним питання удосконалення оподаткування доходів громадян в Україні в напрямі забезпечення принципу соціальної справедливості з огляду на велике розшарування суспільства, де 90% населення мають низькі доходи і 10% надвисокі.

В Україні в 1991 – 1992 рр. також діяла прогресивна система оподаткування прибутку громадян за чотирма ставками, мінімальна з яких – 12%, а максимальна – 30 %. У 1993 – 2003 рр. вже використовувалося 5 ставок, при цьому мінімальна знизилася до 10%, а максимальна – зросла до 40%. Впровадженням такої прогресивної шкали оподаткування прибутку громадян законодавці намагалися забезпечити доходну частину Зведеного бюджету України в умовах обвалу національної економіки.

Прогресивна система оподаткування доходів громадян використовувалася в Україні 11 років, а з 2004р. була замінена оподаткуванням за єдиною ставкою в розмірі 13%. У 2007 р. цю ставку було замінено до 15%.

Запровадження плоскої шкали оподаткування доходів громадян обґрунтовувалося необхідністю забезпечити однакове податкове навантаження на різні верстви населення; стимулювати ініціативу приватних осіб та працівників високої кваліфікації, з вищим рівнем оплати праці; спростити порядок нарахування та скоротити масштаби ухилення від даного податку.

Таким чином, можна визначити певні недоліки запровадження плоскої шкали оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.

По-перше, вона не забезпечила рівномірного навантаження на доходи різних верств населення. В Україні 95% податку надходить з доходів до 600 грн. на місяць.

По-друге, із запровадженням єдиної ставки оподаткування не відбулося зменшення частки заробітної плати, яка виплачується в «конвертах». Причиною цього є те, що на «тінізацію» заробітної плати значний вплив має рівень соціального навантаження,який з реформуванням податку на доходи фізичних осіб не знизився і становить 37-38% фонду оплати праці підприємств.

По-третє, запровадження мінімальної ставки оподаткування в розмірі 13%, а потім її підвищення до 15% (замість мінімальної ставки в розмірі 10%, яка діяла за прогресивної системи оподаткування доходів громадян) збільшило податкове навантаження на біднішу частину населення України.

По-четверте, не було досягнуто головної мети зміни системи оподаткування підвищення доходів Зведеного бюджету України.

Використана література:

1.Конституціфя України, -К.,1998.

2.Закон України „Про систему оподаткування” від 18.02.1997 №77/97-ВР.//ВВР.-1997.-№16.

3.Закон „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003р. -№889-ІV//-2003.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 339.138 Горохівська Н. – ст. гр. БМмпз-64 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗБУТУ ТА ЦІНИ НА ФОРМУВАННЯ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Науковий керівник: доц. Зяйлик М. Ф.

У сьогоднішніх умовах світового ринку застосування найефективніших і сучасних прийомів управління діяльністю підприємства є обов’язковим для досягнення успіху на ринку. При розробці заходів для її покращення помилки тут можуть бути фатальними, тому на ринках потрібно проаналізувати і сам товар, і потенційних споживачів, і регіон, на ринку якого фірма бажає реалізовувати свою продукцію.

Проблема ціноутворення та збуту готової продукції постає на сьогоднішній день як одна з основних, оскільки її реалізація має великий вплив на формування фінансовоекономічного стану підприємства. Ці питання розглядаються в працях таких науковців як Л. О. Чорна, М. М. Артус, С. С. Гаркавенко, О. В. Голобушов, Н. Г. Соловйова, М.Туган-Барановський тощо. Як зазначає М.М.Артус “ціна є економічним барометром господарського життя, а механізм цін являє собою серцевину ринкового регулювання”.

Тому дослідження природи цін та її теоретичних основ є необхідною умовою вдосконалення господарського механізму в ринкових умовах.

Головною метою ціноутворення підприємства є вирішення наступних завдань у найкоротший час, із найменшими витратами:

- посилення перспективності виробництва;

- підвищення якості товарів та послуг;

- забезпечення економічної ефективності продукції.

Не менш важливе значення для підприємства відіграє збут товарів, який є продовженням процесу безпосереднього виробництва. Реалізація є остаточним визначенням вартості та ціни товарів з урахуванням співвідношення попиту і пропозиції; посилює конкурентоспроможність товару за рахунок грамотної реклами, надання комплексу післяпродажних послуг. За допомогою маркетингових досліджень можна здійснювати активний вплив на виробництво на підставі вивчення потреб покупців.

В сучасних умовах функціонування промислові підприємства повинні добиватися прибуткової реалізації і робити все, щоб:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- розширювати кількість споживачів продукції;

- збільшувати обсяг її реалізації;

- знаходити нові ринки збуту;

- підвищувати свою частку на традиційних ринках;

- створити і закріплювати у споживача лояльне відношення до даної продукції,

- постійно підвищувати престиж підприємства.

Тому критеріями ефективності збутової діяльності багатьох вітчизняних промислових підприємств у даний час, на наш погляд, є прибуткова реалізація виробленої продукції за максимального задоволення потреб споживачів і забезпечення високоякісного їх обслуговування.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК Гупка В.

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПЛАНУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЗА

РАХУНОК ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ

ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ Науковий керівник: к.е.н., доц. Галущак О.Я.

Планування продуктивності праці є необхідною умовою розвитку будь-якого підприємства. Найефективнішим методом планування зростання продуктивності праці є метод планування за факторами. Саме він дозволяє виявити резерви збільшення продуктивності праці за кожним із факторів.

Серед них важливу роль виконують такі організаційно-економічні фактори як вдосконалення управління і організації виробництва та праці. Їх вплив найчастіше виявляється за такими напрямами: удосконалення управління виробництвом, скорочення втрат робочого часу (зменшення простоїв, невиходів на роботу), збільшення норм і зон обслуговування, скорочення втрат від браку, зменшення кількості робітників, які не виконують норми виробітку, тощо.

Звичайно на багатьох підприємствах здійснюють поліпшення використання робочого часу в результаті скорочення цілодобових і внутрішньозмінних втрат (простої, прогули, неявки через хворобу, з дозволу адміністрації тощо) або ж зниження чисельності робітників, які не виконують норми виробітку чи в результаті скорочення втрат від браку і відхилень від нормальних умов роботи. Звичайно ці всі методи є необхідними для успішного здійснення виробничої діяльності. Проте є ряд заходів, які часто залишаються поза увагою, але можуть дати значний ефект підвищення продуктивності праці. До них належать: удосконалення організації виробничих підрозділів і допоміжних служб підприємств, удосконалення організації праці шляхом поглиблення поділу і кооперації праці, впровадження багатоверстатного обслуговування, розширення сфери суміщення професій і функцій, застосування передових методів і прийомів праці, удосконалення організації та обслуговування робочих місць, поліпшення нормування праці (впровадження технічно обґрунтованих норм затрат праці, розширення сфери нормування праці), застосування гнучких форм організації праці, поліпшення підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поліпшення умов праці, удосконалення матеріального стимулювання праці, поліпшення оперативного управління виробничим процесом, впровадження автоматизованих систем управління виробництвом.

Оскільки основним завданням планування продуктивності праці є виявлення резервів її підвищення, тому на підприємствах необхідно розробляти плани організаційно-технічних заходів або програми управління продуктивністю, в яких повинні бути зазначені види резервів, конкретні терміни і заходи для їх реалізації, здійснювати планування витрат на ці заходи і очікуваного економічного ефекту від їх впровадження, призначати відповідальних виконавців, розробляти системи мотивації працівників для досягнення запланованого рівня продуктивності.

Необхідною умовою виявлення і використання резервів також є їхня кількісна оцінка. Резерви можуть оцінюватися в абсолютних і відносних величинах. На конкретний період часу їх величину можна визначити як різницю між досягнутим і максимально можливим рівнем продуктивності праці.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621.321 Гупка Л. - ст. гр. БКм-51 Тернопільський державний технічний університет ім. І.Пулюя

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Науковий керівник к.е.н., доц., Левицький В. О.

В ринковій економіці конкурентоспроможність є вирішальним чинником комерційного успіху товару. Це багатоаспектне поняття, що означає і відповідність товару умовам ринку, і вимогам споживачів, і різним умовам його реалізації, і рівню витрат споживача за період експлуатації.

Отже, конкурентоспроможність товару - це такий рівень його економічних, технічних і експлуатаційних параметрів, який дозволяє витримати суперництво (конкуренцію) з іншими аналогічними товарами на ринку.Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«SSN 1728-4260 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 2 (65) УДК 621.317 Ю.О. Шавурський, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ БІОПАЛИВА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНИМ ВИТРАТОМІРОМ В даній статті наведено аналіз досліджень термоанемометричного витратоміра (ТАВ), за допомогою його діючого макета. Наведено результати обробки вимірювальної інформації від витратоміра в цифровій ЕОМ. Вступ. Постановка проблеми. Для вимірювання витрат біопалива доцільно...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Статистичний збірник Ужгород 2014 ПЕРЕДМОВА Статистичний збірник Навколишнє середовище та використання природних ресурсів у Закарпатській області містить всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє середовище області. Збірник містить статистичну інформацію як за 2013р., так і у динаміці за ряд років по...»

«„Світ медицини та біології”, номер 2 2012 рік 4. Пловецька І.А. Імунна система як показник донозологічного стану робітників виробництва медичного скла / І.А. Пловецька // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. –№3. – С. 142-145.5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки: Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. №14 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. Реферати ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ THE HISTORY OF IMMUNOLOGY SERVICE...»

«УДК 504.062 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ТА СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Кандидат біологічних наук Барабаш О.В., Бойко Т.І. Вступ. В умовах реструктуризації та зміни форм власності використання ринкових механізмів екологічного управління є особливо актуальним, оскільки моделі організації та управління природокористуванням та охороною природного середовища, що діють в Україні, не забезпечують узгодженості економічних і природоохоронних цілей у масштабах...»

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«Бикін А. В., Гуменюк О. В. УДК 631.86:635.21 (477.41) А. В. Бикін, О. В. Гуменюк Національний університет біоресурсів і природокористування України АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛАЗОНІТУ МЦ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведено результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив та різних норм мікробіологічного препарату Філазоніт МЦ на врожайність картоплі столової (Дніпрянка, Розара) на темно-сірому...»

«1 УДК 012+016:612+504 ББК 91.9:5 З 26 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: М. Т. Брик (голова), В. С. Горський, В. П. Моренець, В. О. Щербак, Т. О. Ярошенко, Н. Г. Антонюк (секретар) © Рава Т. В., укладач, 2003 ISBN 966 518 248 Х © Видавничий дім «КМ Академія», 2003 ВІД УКЛАДАЧА Б іобібліографічний покажчик, що виходить у серії «Вчені НаУКМА», підготовлений до 70 річного ювілею доктора медичних наук, професора, члена експертної ради ВАК України з медико біологічних наук та кваліфікаційних рад із захисту...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Василя Стефаника СЕРІЯ БІОЛОГІЯ ВИПУСК XIV Івано-Франківськ ББК 541 В53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 3 від 24.11.2009 р. Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.ҐРЕЩУК (голова ради), д-р філос. наук, проф. С.М.ВОЗНЯК, д-р філол. наук, проф. В.І.КОНОНЕНКО, д-р іст. наук, проф. М. В. КУГУТЯК, д-р пед. наук, проф. Н. В....»

«УДК [130.2:572]:316.613.434 АГРЕСІЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ Т. Бикова пошукач каф. філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди У статті розглянуті методологічні проблеми філософсько-антропологічного дослідження агресії як цілісного феномену людського буття і окреслені можливі теоретичні шляхи їх вирішення. Обґрунтовано, що для філософсько-антропологічного дослідження агресії затребуваними і продуктивними є міждисциплінарні і внутрішньо...»

«УДК 633:631.547.15 В.В. Сініцина, ас. Одеський державний екологічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ СХОДІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Розглядається вплив температури на формування сходів зернових культур. Представлені результати проведеного чисельного експерименту з моделювання впливу агрометеорологічних умов на накопичення вологи зернівкою та подовження колеоптиля на прикладі насіння кукурудзи. Ключові слова: набубнявіння, насіння, ендосперм, колеоптиль, ріст, сходи. Вступ....»

«Бур’яни: знайти, розпізнати прицільно знищити! Зміст Абутилон Теофраста Амброзія полинолиста. 7 Незабудка польова Берізка польова Болиголов плямистий. 11 Осот жовтий Волошка синя Герань круглолистна. 15 Петрушка собача Герань маленька Герань м’яка Герань розсічена Гірчиця польова Горобейник польовий. 25 Приворотень польовий. 77 Грабельки звичайні. 27 Редька дика Дурман звичайний Живокіст лікарський. 31 Сокирки польові Жовтозілля звичайне. 33 Сухоребрик лікарський. 85 Зірочник середній...»

«226 УДК [632.937 + 631.811.98] : 635.63/477.52/6/ І.В. Лебединський, Ф.М. Марютін, О.Ф. Марютін Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ГОСПОДАРСЬКА І ФІТОПАТОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БІОПРЕПАРАТІВ НА РОСЛИНАХ ОГІРКА У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вступ. Основна цінність плодів огірка полягає у тому, що вони вживаються у сирому, а також законсервованому вигляді. Незважаючи на їх низьку калорійність, огірки вирощують у різних ґрунтово-кліматичних зонах...»

«УДК 657 С. Й. Сажинець Національний університет “Львівська політехніка” ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ © Сажинець С. Й., 2014 Обґрунтовано необхідність запровадження на підприємствах системного фінансового обліку доходів, витрат та фінансових результатів від здійснення операцій з капітальними інвестиціями. З цією метою розроблено та рекомендовано для використання відповідні первинні документи,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»