WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 24 ] --

Метою управління кредитними ризиками є підвищення рівня регулювання ризиків, повернення кредитів шляхом підтримання кредитних ризиків потенційних втрат в прийнятних межах. Банки потребують управління кредитними ризиками, що притаманні портфелю активів в цілому, так і ризиками, що притаманні окремим кредитам або операціям. Банки мають також враховувати взаємозв’язок між кредитними та іншими ризиками. Ефективне управління кредитними ризиками є вирішальним компонентом всеохоплюючого маркетингового підходу до управління ризиками і є суттєвим для тривалого успіху будь-якої банківської установи. Ключовим моментом системи управління кредитним ризиком с продумана кредитна політика, схвалена Радою директорів банку, що супроводжується формалізованими для даного банку стандартами кредитування і конкретними інструкціями, а також відповідною системою маркетингових заходів.

Одним з важливіших аспектів здійснення банківських операцій є питання мінімізації ризику втрати кредитором наданих позичальнику коштів, а також мінімізація ризику додаткових втрат від неповернення в строк отриманих позичальником коштів.

Оскільки кредитні ризики продовжують залишатися головним джерелом труднощів для банків в усьому світі, банки повинні усвідомлювати необхідність у проведенні ідентифікації, оцінювання, перевірки та здійсненні контролю за кредитними ризиками у майбутньому.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 35.073.526(477) Дубовик А. – ст. гр. ОА-053 Чернігівський державний технологічний університет

РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНА ТА

СВІТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Науковий керівник: викладач Петраков Я.В.

Істотною рисою для аудиту в Україні є його демократичність, основними ознаками якої є - прозорість, збереження комерційної таємниці, відповідальність за здійснення перевірок. На українському ринку аудиторських послуг превалює громадсько-орієнтований підхід до регулювання аудиторської діяльності, оскільки суспільна думка щодо аудиту не сформована досконало. Ринок видів аудиторських послуг в Україні за 16 років розширився, змінився за напрямками або інтересами замовників. Збільшилися обсяги роботи, вимоги до перевірок. Проте серед позитивних рис слід відмітити, підвищення якості послуг, ефективне вдосконалення контролю якості з надання аудиторських послуг. Для досягнення ефективної методики проведення аудиту, дотримання фундаментальних засад( професійна компетентність, належна ретельність) необхідно застосовувати нормативно-правову базу щодо об’єкта перевірки, яка постійно поповнюється і вдосконалюється. Отже, застосування міжнародних і національних норм аудиту (стандартів) сприяє поліпшенню якості контролю та активізації діяльності суб'єктів підприємництва та достовірності відображення її в бухгалтерському обліку і звітності. В сучасних умовах жорсткої конкуренції підприємницька діяльність, в тому числі і аудиторська, становляться складним економічним процесом, оскільки споживачі аудиторських послуг потребують проведення якісного аудиту кваліфікованими аудиторами.

На жаль, на сьогоднішній день, на українському ринку споживачів аудиторських послуг формується хибне уявлення про сутність аудиту. Переважає думка, що аудит – це тільки перевірка відділу бухгалтерії. За останні роки були внесені зміни і доповнення до Закону України “Про аудиторську діяльність ” – така зміна призвела до закріплення нових аспектів регулювання аудиторської діяльності, і більш точне урахування вимог Міжнародних стандартів аудиту. Зокрема, внесено зміни щодо вимог до освіти, наявності і оцінки знань, досвіду практичної роботи майбутніх аудиторів.

Внесені зміни до редакції закону свідчать про позитивні зрушення у законодавчому регулюванні аудиторської діяльності в Україні. Проте необхідно і надалі вдосконалювати шляхи поглиблення роботи щодо створення в Україні цілісної систем організації незалежного аудиту, яка б відповідала світовим стандартам.

Список використаних джерел

1. В.В. Рядська, Я.В. Петраков. Аудит. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008.

– 416 с.

2. І.Садовська. Організація внутрішньогосподарського контролю виробничих відходів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 6. – с. 47-50.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621.326 Дубовіцька Н. – ст. гр. БМп-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ

ПІДПРИЄМСТВА Науковий керівник: к.е.н., доц. Галущак О.Я.

Сутність управління матеріально-технічними ресурсами полягає в плануванні, організації і контролі матеріальних, інформаційних та інших потоків, які орієнтовані на ефективне використання потенційних можливостей, засобів і зусиль для вирішення комплексу задач, пов'язаних з багатьма аспектами роботи організації. Щоб здійснювати ефективне управління матеріально-технічними ресурсами необхідно розв’язувати питання покращення планування, обліку і використання матеріально-технічних ресурсів, ритмічності постачання контролю та реалізації, нормуванню запасів, покращення складського господарства та інших важливих питань.

Планування – процес прийняття рішень на підставі чекань, що дозволяє досягти очікуваних результатів шляхом впливу на складну сукупність взаємно незалежних механізмів.

Для оптимального розподілення і використання матеріально-технічних ресурсів з мінімальними витратами засобів проводиться планування матеріально-технічного постачання. При розробці планів постачання необхідно вибрати постачальників, спланувати шляхи зменшення витрат на транспортування продукції матеріальнотехнічного призначення, вибір оптимального співвідношення транзитних і складських поставок, формування необхідних матеріальних запасів та інше.

На служби постачання покладаються функції планування матеріально-технічного постачання. При цьому виконуються необхідні розрахунки та обґрунтування потреб в матеріально-технічних ресурсів. Планування здійснюється по всій номенклатурі матеріальних ресурсів, які споживаються підприємством.

Система організації постачань повинна забезпечити оперативність, мобільність, необхідну ефективність роботи підприємства. Ця система призначена враховувати ризики при нестійкому попиті на продукцію, коли неминуче виникають невизначеності, пов'язані з ймовірністю існування додаткових матеріальних витрат і неможливістю достатньо точної оперативної оцінки більшості витрат.

Необхідною умовою успішної реалізації поточних планів с забезпечення виробництва необхідними ресурсами, в тому числі матеріально-технічними та енергетичними.

Матеріально-технічне постачання виробництва планується її річному, квартальному та місячному розрізах. Процес матеріально-технічного постачання виробництва направлений на своєчасне постачання на склади підприємства або безпосередньо на робочі місця матеріально-технічних ресурсів, забезпечення їх ефективного використання, застосування вторинних ресурсів, сировини і матеріалів місцевого виробництва.

Планування процесу формування виробничих запасів є елементом системи управління виробничо-господарською діяльністю, складовою частиною плану матеріально-технічного забезпечення, полягає в розробці і впровадженні системи планування економічно обґрунтованої величини виробничих запасів і організації їх ефективного використання.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 336.76 Дяків Л. – ст. гр. БФп-41 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Науковий керівник: к.е.н., доцент Королюк Т. М.

Фондовий ринок є багатоаспектною соціальноекономічною системою, на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому. Він сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку кожної людини шляхом володіння і вільного розпорядження цінними паперами, психологічній готовності населення до ринкових відносин.

В Україні ринок цінних паперів перебуває на стадії свого становлення. Але воно неможливе без активізації процесу соціально-економічних та політичних реформ. Будьякі масштабні економічні перетворення залишаться незавершеними без створення конкурентоспроможного фінансового сектора, здатного мобілізовувати та надавати реформованій економіці інвестиційні ресурси.

В сучасних умовах велике значення надається забезпеченню захисту прав, насамперед, малих інвесторів, покращенню інфраструктури ринку цінних паперів, оскільки саме це відіграє велику роль у збільшенні його привабливості для інвесторів, укріпленні їх довіри до українських цінних паперів.

Для забезпечення стабільного розвитку фондового ринку в Україні головною метою на сьогодні повинно стати залучення інвестиційних ресурсів для спрямування їх на оновлення виробничого потенціалу та забезпечення подальшого зростання виробництва шляхом вирішення наступних завдань:

1) зосередження торгівлі цінними паперами підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та підприємств-монополістів на фондових біржах;

2) формування реальних цін під впливом попиту та пропозиції цінних паперів, вільного від маніпулювання;

3) спрямування динамічно зростаючих обсягів фінансових інвестицій у реальний сектор економіки;

4) забезпечення ефективної системи захисту прав та законних інтересів інвесторів шляхом гарантованого виконання угод, а також закріплення і обліку прав власності щодо цінних паперів;

5) створення загальноекономічних передумов для підвищення конкурентоспроможності фондового ринку України з подальшою цивілізованою його інтеграцією в міжнародні ринки капіталу;

6) узгодження політики держави з грошово-кредитною, валютною і бюджетноподатковою політикою з метою комплексного розвитку фінансового ринку України.

Отже, становлення фондового ринку України вимагає вдосконалення системи регулювання та контролю за процесами, що відбуваються на ньому. Ринок цінних паперів повинен приваблювати інвесторів своїми законністю, чесністю та порядком. А цього можна досягти лише шляхом ефективного державного регулювання індустрії цінних паперів у тісній взаємодії з її представниками.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК Євсеєнкова Є.-ст.гр. БМм-51 Тернопільський державний університет імені Івана Пулюя ХІТ-ПАРАД ІННОВАЦІЙ Науковий керівник: к.т.н.,доцент Стойко І.І.

Майже кожен аспект бізнесу чи соціальних відносин сьогодні так чи інакше дотичний до інновацій. Шлях інновацій останніми роками був таким перенасиченим, що навіть важко собі уявити, які саме інновації мали найбільший вплив на бізнес і суспільство. Економічний клімат сьогодні багато в чому залежить від інновацій, особливо якщо нова технологія використовується для збереження, а в деяких випадках, поновлення економічного ландшафту. Інновації також вказують на очікування людей у майбутньому.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Важливими є технології, які покращують комунікацію і стандарти життя та роботи безвідносно до того, де перебуває людина. Тому не дивно, що більшість інновацій підпадає саме під категорію технологій, адже останній дозволяють підвести збідніле населення до нових стандартів життя. Сучасні технології дозволяють іншим долучитись до ринку праці нового глобального середовища.

Цілком можливо означити, які 10 інновацій найбільше змінили життя впродовж останніх років.

1. Інтернет, бродбенд, WWW

2. PC/лептопи

3. Мобільні телефони

4. E-mail

5. Тест ДНК/створення генетичної карти

6. Відображення магнітного резонансу (MRI)

7. Мікропроцесори

8. Волоконна оптика

9. Офісне програмне забезпечення (електронні таблиці, текстовий процесор)

10. Безконтактний лазер/роботизована хірургія (лапароскопія) Для того, щоб сформувати список інновацій застосовувалась низка критеріїв, таких як: вплив на якість життя, відповідність людським потребам, зміна способу ведення бізнесу, збільшення ефективності і стимулювання нових галузей.

Інтернет разом із мобільними та телекомунікаційними приладами посідає високе місце завдяки способу, яким ці інновації з’єднують людей, заощаджують час і сприяють оперативному доступу до знань. За словами деяких аналітиків, Інтернет є інновацією, яка створила цілу індустрію і нові технології..

Багато інновацій побудовані на інвестуванні капіталу у вже існуючі технології з метою зробити їх ще ефективнішими й ще більш функціональними. Більшість наукових відкриттів, зокрема розвиток медичних препаратів, просування в хірургії і створення нових діагностичних інструментів – мають потенціал продукувати потужніші інновації впродовж кількох наступних років, щоб подовжувати життя і лікувати страшні хвороби.

Інновації створюють нові потоки доходів. Це тип мислення, який має розпочинатись із верхівки організації, аби працівники мали можливість експериментувати. Це можливість прорватись крізь існуючі моделі, яка не тільки заохочує до нових інновацій, але й змушує менеджерів з таким типом мислення залучати найкращі таланти.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 336.76 Жигайло Л. А. – ст. гр. БФ - 41 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ФІНАНСОВІЙ

СИСТЕМІ КРАЇНИ Науковий керівник: к. е. н., доцент Королюк Т. М.

Розвиток будь–якої фінансової системи визначається фінансовою політикою держави, яка залежить від ефективного використання власних і залучених фінансових ресурсів. Особлива увага тут належить державним цінним паперам, які здійснюють двоякий вплив на фінансову систему країни. З однієї сторонни, вони виступають засобом подолання негативних процесів у ринковій економіці, а з іншої – призводять до зменшення темпів росту виробництва, а у деяких випадках навіть до виникнення кризових явищ. В основному державні цінні папери емітуються з метою фінансування різних цільових програм, для зменшення нерівномірності надходження податкових платежів, та для фінансування бюджетного дефіциту.

Позитивний вплив державних цінних паперів полягає у тому, що вони сприяють стабілізації економіки шляхом протидії інфляційним процесам, регулюють розподіл фінансових ресурсів між різними сферами господарської діяльності та стимулюють додатковий попит. Також вони виступають одним із найбільш поширеним способом покриття бюджетного дефіциту, оскільки за рахунок випуску державних цінних паперів уряд може швидко мобілізувати фінансові ресурси на добровільній основі та на умовах платності, повернення та строковості. Однак функціонування державних цінних паперів не завжди має позитивний характер.

Їх негативний вплив полягає в тому, що вони вилучають з грошового ринку фінансові ресурси у вигляді заощаджень, що, у свою чергу, призводить до зниження можливості використання фінансових ресурсів у сфері виробництва. Це веде до зростання вартості грошових ресурсів і зменшення залучених інвестицій у різні сфери господарської діяльності. Такі процеси можуть стати причиною виникнення кризових явищ та зростання національного боргу країни.Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«„Світ медицини та біології”, номер 2 2012 рік 4. Пловецька І.А. Імунна система як показник донозологічного стану робітників виробництва медичного скла / І.А. Пловецька // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. –№3. – С. 142-145.5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки: Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. №14 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. Реферати ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ THE HISTORY OF IMMUNOLOGY SERVICE...»

«Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 124–135. УДК 599:002.4 Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи Загороднюк І.1,2, Харчук С.2 кандидат біологічних наук, доцент Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка Українське теріологічне товариство НАН України Розглянуто особливості формування...»

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«З А Л І З Н А П’ЯТА Роман Наш світ — страшний театр кінець кінцем; Аж млість бере від круговерті сцен. Потерпіть! Автор десь у п’ятій дії Вам навісної драми суть розкриє. ПЕРЕДМОВА Так званий «Евергардівський рукопис» не можна вважати за цілком надійний історичний документ. З погляду історика він рясніє помилками — не у викладі фактів, але в тлумаченні їх. Оглядаючись на сім сторіч, що минули відтоді, коли Евіс Евергард закінчила свій рукопис, ми бачимо не лише події, але й їхні наслідки, яких...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Василя Стефаника СЕРІЯ БІОЛОГІЯ ВИПУСК XIV Івано-Франківськ ББК 541 В53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 3 від 24.11.2009 р. Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.ҐРЕЩУК (голова ради), д-р філос. наук, проф. С.М.ВОЗНЯК, д-р філол. наук, проф. В.І.КОНОНЕНКО, д-р іст. наук, проф. М. В. КУГУТЯК, д-р пед. наук, проф. Н. В....»

«УДК 657 С. Й. Сажинець Національний університет “Львівська політехніка” ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ © Сажинець С. Й., 2014 Обґрунтовано необхідність запровадження на підприємствах системного фінансового обліку доходів, витрат та фінансових результатів від здійснення операцій з капітальними інвестиціями. З цією метою розроблено та рекомендовано для використання відповідні первинні документи,...»

«УДК 687.5.03: 628.1.033 ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНОМИЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВІД ПРИРОДНОГО ВМІСТУ ВОДИ Байцар Р. І., Кордіяка Ю. М. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації UDC 687.5.03: 628.1.033 DEPENDENCE OF THE PROPERTIES OF COSMETIC PRODUCTS AND NATURAL WATER CONTENT Baitsar R., Kordiiaka Yu. National University Lviv Polytechnic, department of metrology, standardization and certification Проаналізовано вимоги до якості...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»

«Бикін А. В., Гуменюк О. В. УДК 631.86:635.21 (477.41) А. В. Бикін, О. В. Гуменюк Національний університет біоресурсів і природокористування України АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛАЗОНІТУ МЦ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведено результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив та різних норм мікробіологічного препарату Філазоніт МЦ на врожайність картоплі столової (Дніпрянка, Розара) на темно-сірому...»

«Бур’яни: знайти, розпізнати прицільно знищити! Зміст Абутилон Теофраста Амброзія полинолиста. 7 Незабудка польова Берізка польова Болиголов плямистий. 11 Осот жовтий Волошка синя Герань круглолистна. 15 Петрушка собача Герань маленька Герань м’яка Герань розсічена Гірчиця польова Горобейник польовий. 25 Приворотень польовий. 77 Грабельки звичайні. 27 Редька дика Дурман звичайний Живокіст лікарський. 31 Сокирки польові Жовтозілля звичайне. 33 Сухоребрик лікарський. 85 Зірочник середній...»

«1 УДК 012+016:612+504 ББК 91.9:5 З 26 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: М. Т. Брик (голова), В. С. Горський, В. П. Моренець, В. О. Щербак, Т. О. Ярошенко, Н. Г. Антонюк (секретар) © Рава Т. В., укладач, 2003 ISBN 966 518 248 Х © Видавничий дім «КМ Академія», 2003 ВІД УКЛАДАЧА Б іобібліографічний покажчик, що виходить у серії «Вчені НаУКМА», підготовлений до 70 річного ювілею доктора медичних наук, професора, члена експертної ради ВАК України з медико біологічних наук та кваліфікаційних рад із захисту...»

«226 УДК [632.937 + 631.811.98] : 635.63/477.52/6/ І.В. Лебединський, Ф.М. Марютін, О.Ф. Марютін Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ГОСПОДАРСЬКА І ФІТОПАТОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БІОПРЕПАРАТІВ НА РОСЛИНАХ ОГІРКА У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вступ. Основна цінність плодів огірка полягає у тому, що вони вживаються у сирому, а також законсервованому вигляді. Незважаючи на їх низьку калорійність, огірки вирощують у різних ґрунтово-кліматичних зонах...»

«Вісник N11 2001 О. РЄЗНІКОВ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТВАРИНАХ У центрі біоетичних концепцій, моральних та юридичних норм і правил перебуває людина, необхідність захисту її гідності, прав і здоров'я. Водночас біоетика бере під свій захист тварин і все біологічне розмаїття середовища, в якому живе людина, в разі, якщо біотехнологічна, медична і дослідницька діяльність становлять для них реальну загрозу. Потреба пізнавати таємниці живої...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»