WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 28 ] --

Необхідність розвитку та підвищення надійності і ефективності внутрішнього аудиту як підсистеми системи внутрішнього контролю (СВК) на середніх та великих підприємствах в умовах сьогодення в Україні зумовлена такими причинами як на макро-рівні: наявність поточних проблем, зумовлених економічною кризою у світі та в Україні; глобалізація бізнесу; посилення конкурентної боротьби між підприємствами;

на мікро-рівні: ускладнення організаційної структури підприємств; необхідність впорядкування структури та організації бізнес-процесів; потреба забезпечення ефективної взаємодії з відповідними службами підприємства; потреба належного функціонування та сталого розвитку високоефективної системи бухгалтерського обліку і СВК та ін. Відомо, що внутрішній аудит допомагає організації досягти поставлених цілей. Рішення про те, чи необхідний компанії внутрішній аудит, приймають власники підприємства. Внутрішні аудитори працюють як у державному, так і приватному секторі. Слід зазначити, що в умовах сьогодення в Україні не надається належного значення внутрішньому аудиту, його цілям і завданням. Про це свідчить Закон України від 14.09.1993 року № 140-V “Про аудиторську діяльність”, в якому не передбачено такий вид аудиту.

Отже, внутрішній аудит – це інформаційна база для зовнішнього аудиту, він є невід’ємною і значною складовою системи внутрішнього контролю підприємства.

Внутрішній аудит займає провідне місце в системі управління підприємством. В умовах економічної кризи в Україні належна, надійна і ефективна СВА здатна оцінити ризики, “слабкі”, “непрозорі“ сторони у роботі підприємства та надати рекомендації, які направлені на підвищення ефективності систем і процесів.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 338.512 Качечка О. – ст.гр. БМ-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

АМОРТИЗАЦІЇ Науковий керівник: викладач Малюта Л.Я.

Як відомо, амортизція – це процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Вона є одним із важливих елементів витрат підприємства. Тому надзвичайно важливо вивчати її функціональне призначення в системі управління. У сучасній економічній літературі немає єдиного трактування сутності функцій амортизації. Так, Т. Д. Косова розглядає чотири функції амортизації: відтворювальну, розподільчу, стимулюючу та фіскальну. Автори В.К.

Орлова, С. В. Сенчішак говорять лише про дві функції амортизації. Вони подають лише їх зміст: виведення з оподаткування витрат, понесених на придбання необоротних активів у податковому обліку; перетворення необоротних активів в оборотні внаслідок нарахування амортизації у фінансовому обліку. Такі розбіжності в класифікації функцій амортизації як за формою, так і за змістом, суттєво ускладнюють застосування фінансового механізму управління амортизацією. Тому виникає потреба у такій класифікації, яка б узгоджувалась з чинною законодавчо-нормативною базою.

Амортизація виконує дві узагальнюючі функції: податкову та економічну.

Податкова функція виявляється через податкову амортизацію, яка є елементом податкової політики держави. Ця функція амортизації реалізується завдяки нормам статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Економічна функція амортизації виявляється через механізм економічної амортизації і полягає в тому, що завдяки амортизації кошти з необоротних активів перетворюються в оборотні.

Ця функція амортизації безпосередньо витікає з бухгалтерського (фінансового) обліку.

З огляду на сучасне економічне середовище, сучасна теорія амортизації повинна розглядати набагато більшу кількість функцій. До них можна віднести інвестиційну, відтворювальну, стимулюючу, інноваційну, науково-технічну, калькуляційну, податкову. Інвестиційна функція передбачає акумулювання в амортизаційному фонді амортизаційних відрахувань як фінансового ресурсу відтворення основних засобів.

Відтворювальна функція регулює відповідність нарахованої амортизації відповідно до зношення основних засобів. Стимулююча функція проявляється в створенні умов для прискореного оновлення основних засобів. Інноваційна функція амортизації забезпечує відтворення засобів праці на новому технічному рівні у відповідності із розвитком науково-технічного прогресу. Науково-технічна функція полягає в сприянні розвитку та прискорення темпів науково-технічного прогресу. Калькуляційна функція полягає у визначенні витрат на виробництво та реалізацію продукції. Податкова функція амортизації реалізовує взаємовідносини підприємств та державної влади з питань розподілу прибутку.

Правильне розуміння економічної природи, концепцій і функцій амортизації та усвідомлення її значення дозволить обґрунтовано вирішувати проблеми, які пов'язані з оцінкою засобів праці, встановленням оптимальних строків використання основних засобів, визначенням методів нарахування амортизації, розробленням норм амортизаційних відрахувань, формуванням та використанням амортизаційного фонду, тобто дозволить проводити ефективну амортизаційну політику в системі управління витратами підприємства.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 339.138.

Климюк Я. – ст. гр. БМп-42 Тернопільський державний технічний університет

УПАКОВКА ЯК ЗАСІБ ПЕРЕДАВАННЯ ЗНАНЬ…

Науковий керівник: к.е.н., доц. Зяйлик М. Ф.

Упаковка — це оболонка, у якій міститься товар. Вона включає тару, етикетку, вкладиш та маркування. Упаковка товару – це відображення цього продукту у свідомості споживача. В середині 90-х років упаковка продовольчих товарів вітчизняних виробників значно програвала на тлі продуманого дизайну продукції зарубіжних компаній. Але часи підходу «в що не упакуй — всі з'їдять, тому що дешевше» давно минули. Зараз бренд-дизайнери і маркетологи все більше будують тут свою політику виходячи з принципів емоційної дії на покупця.

У рекламних цілях упаковка повинна мати привабливий вигляд, такий, що запам'ятовується, давати можливість ототожнювати цей товар з країною-експортером, конкретним іноземним виробником, надавати товару певного "іміджу", що відповідає рівню ціни продажу. Упаковка є візитною карткою країни, конкретного виробника, продавця, засобом формування попиту і його стимулювання. Ілюстрація і текст упаковки мають бути такими, що легко упізнаються, чіткими, однозначними, цілком відповідати змісту товару, не викликати у потенційного іноземного покупця будь-яких помилкових вражень. Тара має бути оптимальною за вартістю, привабливою за зовнішнім виглядом, надійно захищати те, що в ній міститься, забезпечувати зручне транспортування, адже, мета упаковки – привернути увагу людини і водночас примусити її довіряти тому, що знаходиться всередині. Упаковкою є все те, що не є товаром. Але більшість упаковок товарів – це передовсім гармонічна єдність матеріалу, інформації і тари. Роль кожної складової є дуже важлива. Часто саме упаковка породжує нові потреби, бо без неї ніхто не звертав би уваги ні на товари і не споживав їх. З погляду філософії, упаковка – це виражальний засіб і засіб передавання знань.

Ознайомити з товаром і допомогти швидко прийняти рішення щодо його купівлі – ось завдання, яке виконує упаковка, одночасно приховуючи та демонструючи товар.

Сучасна комунікація за допомогою упаковки виходить з того, що людина, яка зайшла до магазину, здебільшого немає при собі списку товарів, котрі їй необхідні.

Покупці просто ходять між полицями, дозволяючи упаковкам «умовляти» їх. Відтак люди роблять багато покупок, про які вони й не думали. Саме тому, що комунікативна сила упаковки дуже значна. Захисники прав споживачів вимагають того, щоб упаковка відігравала суто інформативну роль, не справляючи жодного емоційного впливу на покупця, не спокушаючи його.

Часто говорять: Клієнт завжди правий. І це так, адже якщо покупець придбав у вас товар і залишився ним задоволений, не сумнівайтесь, він обов’язково прийде ще і приведе з собою рідних, друзів та знайомих. Так, важливо який вид товару ви реалізовуєте та який у нього зовнішній вигляд, але важливіше – продавати його з посмішкою, адже тільки тоді, коли покупець відчує доброту та привітність продавця, він не пройде мимо!

Дійсно, упаковка відіграє важливу роль у маркетингу, адже практично будь-який продукт поміщений в яку-небудь оболонку, яка одночасно при виборі продукту, може виконувати декілька життєво важливих для даного продукту функцій: залучення уваги споживача за рахунок своїх яскравих фарб, цікавих форм; вміст інформації про терміни зберігання, склад, виробника і захист продукту.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК339.13 Козак С. – ст. гр. БК м п – 52 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МОДЕЛЮВАННЯ ТОВАРНО-ЗБУТОВОЇ СТРАТЕГІЇ

ПІДПРИЄМСТВА Науковий керівник: к.е.н., доц. Краузе О.І.

Орієнтація на ринковий шлях розвитку вимагає від вітчизняних суб’єктів господарської діяльності перебудови системи управління, створення на основі принципів маркетингу системи оперативного пошуку нових сфер та способів реалізації власного потенціалу, які спиралися б на сучасні технології, методи організації виробництва та товарно-збутової політики підприємства.

На сучасному етапі розвитку економічної науки як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками опубліковано досить багато наукових праць, присвячених питанням товарно-збутової стратегії підприємства. Різноманіття публікацій відображає об’єктивну складність предмета наукового дослідження. Розробка і впровадження у виробничий процес підприємства ефективної товарно-збутової стратегії є запорукою зміцнення його конкурентних позицій.

Товарно-збутова стратегія – це певні дії, спрямовані на забезпечення ефективного з комерційної точки зору формування асортименту товарів і його гнучке пристосування до ринкових умов господарювання. При розробці торговельно-збутової стратегії слід враховувати життєвий цикл товару, якість і конкурентоспроможність його на ринку, ширину та глибину асортименту, наявність товарів-замінників та товарів-новинок, стадію життєвого циклу підприємства, його конкурентоспроможність на даному сегментів ринку та багато інших факторів.

Товарно-збутова політика охоплює різні продуктово-збутові стратегії і тактики підприємства. Це формування оптимального товарного асортименту, модифікація існуючих виробів, зняття з виробництва застарілих, розроблення і впровадження у виробництво нових товарів, забезпечення належного рівня їх якості і конкурентоспроможності, пошук і прискорення заповнення ринкових ніш, постійне збільшення обсягу продажу при забезпеченні оптимальної структури збуту з урахуванням вимог ринку і можливостей підприємства, пошук можливостей диверсифікації діяльності тощо.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вирішення цього завдання ускладнюється тим, що досягнуті успіхи на ринку за відсутності постійної і цілеспрямованої роботи будуть через певний час перевершені відповідними діями конкурентів. Це визначає необхідність формування відповідного підходу до управління підприємством, що не тільки забезпечував би сам процес адаптації, а й створював умови для його ефективного функціонування на постійній основі. В основі товарно-збутової стратегії покладено цілісний процес створення конкурентоспроможної продукції та доведення її від виробника до кінцевого споживача.

При моделювання товарно-збутової стратегії ставлять наступні цілі:

створити конкурентоспроможний продукт; сформувати ефективну збутову систему;

вибрати методи товароруху по різних групах товарів та сегментах ринків; визначитись з кількістю ланок в каналах збуту; встановити рівень інтенсивності просування товарів по каналах збуту. У сучасних умовах функціонування торговельні підприємства зможуть забезпечити перспективний розвиток тільки на основі стратегічного управління, найважливішим з компонентів якого є процеси формування та реалізації товарно-збутових стратегій підприємства.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 333.13(0765) Колосівська О. – ст. гр. БМп-42 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЗНАЧЕННЯ РЕКЛАМИ В МАРКЕТИНГУ

Науковий керівник: к.е.н., доцент Зяйлик М.Ф.

Реклама як один із найпоширеніших засобів маркетингової комунікації, сфера, де працює безліч талановитих людей, висококваліфікованих спеціалістів, творців оригінальних стилів, стала частиною культури суспільства, впливаючи на кіно, літературу, театр. Реклама — це спеціальна форма комунікації, спрямована на спонукання людей до певної поведінки, що відповідає цілям збуту. Водночас це психологічний вплив на споживача, найпопулярніший і найбільш використовуваний інструмент комунікативного комплексу.

Загальним призначенням реклами є виробництво знань для споживача з метою створення попиту на товар. Справді, немає сенсу обговорювати невідомий покупцям продукт. Товар існує тоді, коли споживача не тільки повідомили про його існування, а й коли він сприйняв, зрозумів і запам'ятав таке повідомлення. Сьогодні, коли суспільство має справу з різноманітною інформацією в умовах значного насичення інформаційного простору, виробник змушений застосовувати дедалі агресивніші засоби для того, щоб споживач сприйняв рекламне оголошення.

Оскільки реклама є джерелом інформації від виробника, то для споживача вона особливо цінна, бо відрізняється від інших джерел. По суті, це — апеляція до продажів, що генерує інформацію, призначену акцентувати увагу на позитивних характеристиках товару. Корисність рекламної інформації подвійна: по-перше, споживачеві стають відомі відмітні властивості товару, заявлені виробником, і можна орієнтовно визначити, чи є відповідність між тим, що продукт "обіцяє", і тим, що потрібно споживачеві; по-друге, рекламна інформація заощаджує час, надходячи до нас без зусиль з його боку, не потребуючи пошуку. До того ж практика свідчить, що здебільшого споживачі переконані: чим більше рекламується товар, тим вірогідніше він є найкращою покупкою. Як наслідок, чим більше людина стикається з рекламою товару, тим вища ймовірність, що вона купить цей товар.

Розрізняють кілька рівнів реакції ринку на різноманітну інформацію, яка надається споживачам або яку вони збирають. Виокремлюють пізнавальний рівень, або когнітивну реакцію ринку, яка пов'язує засвоєну інформацію зі знаннями споживача;

емоційний рівень, або афективну реакцію ринку, пов'язану із ставленням і системою оцінки; поведінковий рівень, або реакцію ринку в термінах купівлі, тобто мають на увазі купівлю і поведінку після купівлі. Ці три рівні створюють ланцюжок, що його послідовно і поступово проходить споживач перш ніж зробити покупку.

Отже, реклама суттєво формує очікування споживача і ступінь його задоволеності товаром, а тому повинна базуватися на реальних властивостях, характеристиках та особливостях товару, уникати необдуманих і необгрунтованих обіцянок, які суперечать очікуванням споживача або не підтверджуються досвідом використання товару. Реклама суттєво сприяє формуванню задоволеності або незадоволеності споживача, і рекламодавець повинен це добре розуміти. Адже, він не просто заявляє про свій продукт, а проникає в підсвідомість людини.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621.326 Копершевич Т. – ст. гр. БМп-32 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НАPages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«УДК 657 С. Й. Сажинець Національний університет “Львівська політехніка” ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ © Сажинець С. Й., 2014 Обґрунтовано необхідність запровадження на підприємствах системного фінансового обліку доходів, витрат та фінансових результатів від здійснення операцій з капітальними інвестиціями. З цією метою розроблено та рекомендовано для використання відповідні первинні документи,...»

«226 УДК [632.937 + 631.811.98] : 635.63/477.52/6/ І.В. Лебединський, Ф.М. Марютін, О.Ф. Марютін Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ГОСПОДАРСЬКА І ФІТОПАТОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БІОПРЕПАРАТІВ НА РОСЛИНАХ ОГІРКА У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вступ. Основна цінність плодів огірка полягає у тому, що вони вживаються у сирому, а також законсервованому вигляді. Незважаючи на їх низьку калорійність, огірки вирощують у різних ґрунтово-кліматичних зонах...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Статистичний збірник Ужгород 2014 ПЕРЕДМОВА Статистичний збірник Навколишнє середовище та використання природних ресурсів у Закарпатській області містить всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє середовище області. Збірник містить статистичну інформацію як за 2013р., так і у динаміці за ряд років по...»

«„Світ медицини та біології”, номер 2 2012 рік 4. Пловецька І.А. Імунна система як показник донозологічного стану робітників виробництва медичного скла / І.А. Пловецька // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. –№3. – С. 142-145.5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки: Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. №14 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. Реферати ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ THE HISTORY OF IMMUNOLOGY SERVICE...»

«SSN 1728-4260 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 2 (65) УДК 621.317 Ю.О. Шавурський, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ БІОПАЛИВА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНИМ ВИТРАТОМІРОМ В даній статті наведено аналіз досліджень термоанемометричного витратоміра (ТАВ), за допомогою його діючого макета. Наведено результати обробки вимірювальної інформації від витратоміра в цифровій ЕОМ. Вступ. Постановка проблеми. Для вимірювання витрат біопалива доцільно...»

«ПУБЛІКАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НДІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ МНС УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2005-2011 РОКИ Техногенна безпека. Т.1.: Нормативні документи Тех38 (витяги) ДП НВП Спецпожсервіс – 2005. – 400с. Техногенна безпека. Т.2.: Нормативні документи Т38 (витяги) К., ДП НВП Спецпожсервіс, 2006. – 400с. До збірників увійшли витяги з нормативних документів з питань техногенної безпеки і вимоги, що містяться у будівельних нормах...»

«1 УДК 012+016:612+504 ББК 91.9:5 З 26 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: М. Т. Брик (голова), В. С. Горський, В. П. Моренець, В. О. Щербак, Т. О. Ярошенко, Н. Г. Антонюк (секретар) © Рава Т. В., укладач, 2003 ISBN 966 518 248 Х © Видавничий дім «КМ Академія», 2003 ВІД УКЛАДАЧА Б іобібліографічний покажчик, що виходить у серії «Вчені НаУКМА», підготовлений до 70 річного ювілею доктора медичних наук, професора, члена експертної ради ВАК України з медико біологічних наук та кваліфікаційних рад із захисту...»

«Бикін А. В., Гуменюк О. В. УДК 631.86:635.21 (477.41) А. В. Бикін, О. В. Гуменюк Національний університет біоресурсів і природокористування України АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛАЗОНІТУ МЦ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведено результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив та різних норм мікробіологічного препарату Філазоніт МЦ на врожайність картоплі столової (Дніпрянка, Розара) на темно-сірому...»

«ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертаційну роботу ЯРЕМЧУК Марії Михайлівни “Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в'юна за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону”, що подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (03.00.02 – біофізика) I.Актуальність обраної теми. Враховуючи бурхливий розвиток сучасних технологій, який приводить до зростання антропогенного електромагнітного фону, актуальним є дослідження механізмів впливу...»

«Вісник N11 2001 О. РЄЗНІКОВ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТВАРИНАХ У центрі біоетичних концепцій, моральних та юридичних норм і правил перебуває людина, необхідність захисту її гідності, прав і здоров'я. Водночас біоетика бере під свій захист тварин і все біологічне розмаїття середовища, в якому живе людина, в разі, якщо біотехнологічна, медична і дослідницька діяльність становлять для них реальну загрозу. Потреба пізнавати таємниці живої...»

«УДК [130.2:572]:316.613.434 АГРЕСІЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ Т. Бикова пошукач каф. філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди У статті розглянуті методологічні проблеми філософсько-антропологічного дослідження агресії як цілісного феномену людського буття і окреслені можливі теоретичні шляхи їх вирішення. Обґрунтовано, що для філософсько-антропологічного дослідження агресії затребуваними і продуктивними є міждисциплінарні і внутрішньо...»

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»