WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 32 | 33 || 35 | 36 |   ...   | 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 34 ] --

Разом із ремонтно-обслуговуючими завданнями слід вирішувати питання технічного переозброєння переробних підприємств, виконуючи пуско-налагоджувальні та монтажні роботи, комплектувати підприємства технологічним і допоміжним устаткуванням, приладами, виготовляти потрібне нестандартне оснащення. Іншою важливою проблемою є те, що більшість підприємств з переробки сільськогосподарської сировини розташовані в містах, а ремонтні заводи, станції технічного обслуговування, сервісні підприємства здебільшого — в районних центрах і спеціалізувалися вони, переважно, на ремонті сільськогосподарської техніки і машин, які використовувалися в тваринництві. Тому підприємства потребують єдиної спеціалізованої організації — регіонального технічного центру, — яка взяла б на себе виконання всього комплексу робіт: від ремонту вузлів, деталей, приладів, машин і механізмів, технологічних ліній, холодильних і енергетичних установок, їх монтажу і налагодження до капітального ремонту цехів, будівель і споруд, включаючи інженерні мережі. Забезпечити такий комплекс робіт можна тільки на базі промислового підприємства з введенням до його складу спеціалізованих організацій.

Для успішного вирішення важливих проблем організації ремонту і технічного обслуговування машин і устаткування переробних галузей слід у найкоротші терміни прийняти на озброєння прогресивні напрями в забезпеченні високої працездатності машин і устаткування. До них належать: забезпечення технічної підготовки ремонтнообслуговуючого виробництва спільно із заводами-виробниками; створення розгалуженої мережі пунктів матеріально-технічного постачання і підприємств для виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту обладнання, з використанням можливостей підприємств, що ремонтують сільськогосподарську техніку; забезпечення організаційної основи виконання технічного обслуговування на рівні регіонів і працюють на договірній основі.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 658.3 Лакоцька О.– ст. гр. БК-41 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ФІНАНСОВА ЛОГІСТИКА –СУЧАСНИЙ НАПРЯМ

ЛОГІСТИЧНОЇ НАУКИ Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач Борисова Т.М.

Фінансова логістика – новітній напрям логістичної науки, що являє собою систему керування, планування і контролю над фінансовими потоками на основі інформації і даних по організації матеріальних потоків. Відомі російські вчені Л.Б.Міротін та В.Н.Сергеєв у своїх працях важливу роль приділяють недостатній вивченості фінансових потоків, під якими розуміють: спрямований рух фінансових ресурсів, пов’язаний з рухом матеріальних, інформаційних і інших ресурсних потоків як у рамках логістичної системи, так і поза нею. Також на досить не вивченому рівні залишаються дослідження сутності фінансових чинників та стимулів в ланцюгах поставок. Саме тому фінансові стимули є найголовнішими факторами успіху чи невдачі різних логістичних проектів у ланцюгах поставок.

Аналіз фінансової логістики передбачає розв’язання таких задач, як вивчення фінансового ринку і прогнозування джерел фінансування; визначення потреби у фінансових ресурсах; побудова фінансових моделей; координація оперативного керування фінансовими і матеріальними потоками; створення операційних систем обробки інформації і фінансових потоків.

До принципів фінансової логістики відносяться: саморегулювання для досягнення збалансованості грошових ресурсів; мінімізація виробничих витрат; інтеграція процесів фінансування, постачання, виробництва і збуту; використання програм забезпечення і комп'ютерних мереж для керування фінансами; надійність джерел фінансування;

економічність; прибутковість при розміщенні коштів.

Суб’єктами господарювання є виробничі підприємства, заклади гуртової і роздрібної торгівлі, посередники, що беруть участь у виробництві та створенні товарів споживачам і утворюють ланцюги поставок. Тут переважає філософія тісної інтеграції всіх учасників з метою зниження витрат, забезпечення кращої якості обслуговування, досягнення високої конкурентоспроможності та ринкового успіху [2, c.37].

Проблеми, що пов’язані з фінансовими стимулами в ланцюгах поставок, виникають з трьох причин: компанія неспроможна стежити за діями інших фірмпартнерів; одна компанія володіє інформацією, якої немає в інших партнерів; системи фінансового стимулювання фірм-партнерів погано сплановані.

Методами узгодження фінансових стимулів є такі: підписання договорів;

виявлення прихованої інформації та дій; розвиток довіри між партнерами.

Застосування ефективних фінансових стимулів для всіх учасників забезпечуватиме успішну діяльність логістичних систем. Неузгодженості фінансових стимулів є причиною неефективності фінансових ланцюгів. Цю проблему можна подолати шляхом укладання договорів, використання технологій для виявлення прихованої інформації, періодичного здійснення аналізу і переоцінки фінансових стимулів, оскільки умови ведення бізнесу впливають на узгодженість фінансових стимулів навіть у найефективніших ланцюгах поставок [1, c.72].

1. Ситник Г.В., Ситник А.А. Сутність та передумови розвитку фінансової логістики//Логістика. Проблеми та рішення. - 2006.-№1.

2. Чухрай Н.Л. Ланцюги поставок: вчимося керувати//Logistics.-2007.-№10.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК Лакоцька А.- ст. гр. БКм-51 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ФІНАНСУВАННІ

ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ Науковий керівник: к.е.н., доц. Ціх Г.В.

Інвестиційна діяльність відіграє визначальну роль в соціально-економічному розвитку країни. Головним завданням держави є формування сприятливого інвестиційного клімату. Досягнення стабільного соціально - економічного розвитку в Україні потребує нарощування інвестиційних ресурсів, послідовного збільшення частки капітальних вкладень у ВВП, поліпшення структури інвестиційних джерел та оптимізації напрямів їх вкладення.

Встановлено, що притоку в інвестиційну сферу національного та іноземного капіталу перешкоджають такі фактори, як: політична нестабільність, недосконалість законодавства, інфляція, нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення.

Проблема інноваційного розвитку є однією з найбільш складних для України. Її розв’язання в умовах дефіциту власних фінансових ресурсів неможливе без залучення іноземних інвестицій. У світовому потоці прямих іноземних інвестицій на економіку України припадає близько 1%. Незначний потік прямих іноземних інвестицій можна пояснити тим, що серед європейських постсоціалістичних країн Україна сприймається як країна з найбільшим ризиком. За оцінкою Європейського центру досліджень ризик інвестицій в Україну становив 80%.

Разом з цим, хоча наша країна залишається регіоном високого ризику, вона потенційно приваблива для іноземних інвесторів, їхнє бажання вкладати капітал в нашу економіку зумовлено метою закріпитися на перспективному ринку збуту України;

прагненням отримувати прибутки на довгостроковій основі; доступом до порівняно дешевих джерел сировини та ресурсів, що підвищує конкурентоспроможність продукції за рахунок економії витрат виробництва і наближеності до джерел сировини;

використання відносно дешевої і кваліфікованої робочої сили, як важливого фактору зниження витрат виробництва і, відповідно, собівартості продукції.

Для активізації притоку іноземних інвестицій в Україну важливим є здійснення таких заходів: створення стабільного законодавства; створення сприятливого інноваційного клімату; сприяння залучення прямого іноземного капіталу в сферу матеріального виробництва; створення сприятливих умов для розвитку спільних підприємств.

Світова практика переконує, що без широкого залучення іноземного капіталу неможливо провести структурну перебудову економіки, скоротити технічну та технологічну відсталість народного господарства, забезпечити конкурентоздатність вітчизняної продукції на світовому ринку.

Іноземні інвестиції для економіки України мають велике значення, оскільки вони є джерелом капіталовкладень, причому у формі сучасних засобів виробництва, залучають вітчизняних підприємців до передового господарського досвіду, сприяють поширенню інновацій, збільшення продуктивності праці та підвищенню добробуту населення.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 35.073.526 Лепехо М.В. – ст. гр. ОА-052 Чернігівський державній технологічній університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КЛАСИФІКАЦІЙ

АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Науковій керівник: викладач Петраков Я.В.

З розвитком аудиторської діяльності, роль аудиторських послуг наданих користувачам збільшується. Сучасні аудиторські фірми мають дуже великий спектр робіт, які вони виконують. Ринок аудиторських послуг розширюється та диференціюється за напрямками та інтересами замовників.

Існують різні класифікації послуг, які виконуються аудиторами, проте стандарти з аудиту групують їх за своїми критеріями, які покладені в основу інших. Усі види послуг, які виконують аудиторі можна поділити на:

1.Завдання з надання впевненості – послуги, виконуючи які, аудитор робить висновок, призначений для підвищення ступеню довіри майбутніх користувачів.

Концептуальна основа завдань з надання впевненості передбачає, що аудитору дозволяється виконувати два типи завдань з надання впевненості: обґрунтованої (аудит) – аудитор висловлює високий, але не абсолютний рівень впевненості аудиторському висновку, про те, що перевірена інформація не містить суттєвих викривлень; обмеженої (огляд) – в тексті аудиторського висновку аудитор говорить про те, що під час аудиторської перевірки він не отримав свідчень, які б стверджували, що перевірена інформація містить суттєві викривлення.

2. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом

3. Послуги, які не передбачають надання впевненості („супутні послуги”) – послуги, які не вимагають аудиторських висновків, а лише рекомендацій кваліфікованого фахівця.

Аудиторською Палатою Україні також розроблена своя класифікація послуг аудиторських фірм:

1. Завдання з надання впевненості.

2. Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг.

3. Інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю аудиторів (аудиторських фірм), визначені Законом України «Про аудиторську діяльність».

4. Організаційне та методичне забезпечення аудиту [1].

Головним спрямуванням (метою) поділу аудиторських послуг є узагальнення інформації про послуги і контроль якості послуг. Проаналізувавши сукупність послуг аудиторських фірм можна сказати, що до аудиторів усе частіше почали надходити замовлення на виконання низки завдань, що виходять за рамки перевірки фінансових звітів[2]. Орієнтири аудиторських фірм направлені виживання здебільшого не за рахунок якості послуг, а за рахунок кількості.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Використана література:

1. Рішення АПУ „Про затвердження Переліку послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми)” від 27.09.2007 № 182/5;

2. Аудиторські послуги в Україні: перші кроки до ринку. // Все про бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №11.– с.48.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 338.24+69 Луциків І. - ст. гр. БМм-51 Тернопільський державний технічний університет ім. І.Пулюя ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ Науковий керівник д.е.н., доц. Кирич Н. Б.

Будівництво становить одну з основних капіталотворчих галузей економіки. Від її науково-технічного, економічного і конкурентоспроможного стану залежить якісний рівень як суб’єктів господарювання, так і населення держави в цілому. Темпи зростання будівництва житла вимагають впровадження у практику будівництва нових архітектурно-будівельних систем і технологій, застосування енергозберігаючого інженерного обладнання.

Протягом останніх років за ініціативи Держбуду, будівельних корпорацій, науково-дослідних інститутів, проектних та будівельних фірм проведені необхідні дослідження і запроваджені в Україні такі будівельні системи, як "Пластбау" та "Термодім", в їх основі - застосування теплоефективних конструкцій із пінополістирольних матеріалів. Набуває розвитку і поширюється система спорудження будинків підвищеної поверховості на основі монолітного безригельного каркаса. Цей метод успішно розвивається в м. Києві концерном "Укрмонолітспецбуд", корпорацією “Познякижилбуд”, ХК “Київміськбуд”, корпорацією “Укрбуд”.

У 2008 році більше ніж у 5 разів зросла питома вага будинків із монолітного залізобетону, каркасно-панельних та ніздрюватобетонних конструкцій.

У фундаментобудуванні перспективною є технологія застосування буроін'єкційних паль. Однак для подальшого розвитку цього виду паль науководослідному інституту будівельного виробництва необхідно розробити відповідні нормативні документи або зміни і доповнення до діючих СНіП. Враховуючи значні обсяги робіт з реконструкції будівель, слід більш активно застосовувати технології вирівнювання будівель і споруд (піддомкрачування, вибурювання, т. ін.), які розроблені і перевірені НДІБК, а також технології закріплення слабких або структурно нестійких грунтів.

На нашу думку, назріла необхідність налагодження вітчизняного виробництва дистильованих бітумів для виготовлення руберойдів європейських стандартів, що використовуються для улаштування покрівель суміщених дахів, вирішення проблеми підвищення до рівня нових нормативних вимог теплозахисту цих видів дахів, розроблення простих, ефективних і недорогих способів зневоднення теплоізоляційного шару.

Нові технології ми вважаємо повинні бути зорієнтовані на забезпечення будівництва як традиційною продукцією (такою як плити перекриття, блоки, перемички тощо), так і тією, що потребує сьогодні ринок. Це, зокрема, дрібноштучні елементи перекриття, конструктивні елементи навісних утеплюючих систем, стінові теплоефективні блоки із пінобетону, перлітобетону та інші. Має бути змінена структура виробництва керамічних стінових матеріалів та їх якість. Необхідно суттєво поліпшити обсяги випуску теплоефективних керамічних матеріалів і порожнистих блоків, а виробництво лицьової цегли довести до 50 % їх загального обсягу.

Отже, наукова діяльність у даній галузі повинна мати підтримку держави, адже сьогодні цей процес починає поступово відновлюватися і розширюватися.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 330.522.2 Луців М. – ст. гр. БМм-51 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ “ОСНОВНІ

ФОНДИ” ТА “ОСНОВНІ ЗАСОБИ” Науковий керівник: к.т.н., доцент Галущак М.П.Pages:     | 1 |   ...   | 32 | 33 || 35 | 36 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«SSN 1728-4260 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 2 (65) УДК 621.317 Ю.О. Шавурський, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ БІОПАЛИВА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНИМ ВИТРАТОМІРОМ В даній статті наведено аналіз досліджень термоанемометричного витратоміра (ТАВ), за допомогою його діючого макета. Наведено результати обробки вимірювальної інформації від витратоміра в цифровій ЕОМ. Вступ. Постановка проблеми. Для вимірювання витрат біопалива доцільно...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»

«1 УДК 012+016:612+504 ББК 91.9:5 З 26 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: М. Т. Брик (голова), В. С. Горський, В. П. Моренець, В. О. Щербак, Т. О. Ярошенко, Н. Г. Антонюк (секретар) © Рава Т. В., укладач, 2003 ISBN 966 518 248 Х © Видавничий дім «КМ Академія», 2003 ВІД УКЛАДАЧА Б іобібліографічний покажчик, що виходить у серії «Вчені НаУКМА», підготовлений до 70 річного ювілею доктора медичних наук, професора, члена експертної ради ВАК України з медико біологічних наук та кваліфікаційних рад із захисту...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Василя Стефаника СЕРІЯ БІОЛОГІЯ ВИПУСК XIV Івано-Франківськ ББК 541 В53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 3 від 24.11.2009 р. Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.ҐРЕЩУК (голова ради), д-р філос. наук, проф. С.М.ВОЗНЯК, д-р філол. наук, проф. В.І.КОНОНЕНКО, д-р іст. наук, проф. М. В. КУГУТЯК, д-р пед. наук, проф. Н. В....»

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«„Світ медицини та біології”, номер 2 2012 рік 4. Пловецька І.А. Імунна система як показник донозологічного стану робітників виробництва медичного скла / І.А. Пловецька // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. –№3. – С. 142-145.5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки: Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. №14 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. Реферати ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ THE HISTORY OF IMMUNOLOGY SERVICE...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 332.122:379.84:330.15:330.342.146 І.І. ДУДНІКОВА ( зав. кафедри екології, доцент) Європейський університет, Київ E-mail: ecology@kyiv.e-u.in.ua СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Розглядається формування системи рекреаційного природокористування, його соціально-економічна суть; відзначається, що проблеми рекреаційного природокористування пов’язані з процесом відновлення фізичних, духовних і нервовопсихічних...»

«Бикін А. В., Гуменюк О. В. УДК 631.86:635.21 (477.41) А. В. Бикін, О. В. Гуменюк Національний університет біоресурсів і природокористування України АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛАЗОНІТУ МЦ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведено результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив та різних норм мікробіологічного препарату Філазоніт МЦ на врожайність картоплі столової (Дніпрянка, Розара) на темно-сірому...»

«Бур’яни: знайти, розпізнати прицільно знищити! Зміст Абутилон Теофраста Амброзія полинолиста. 7 Незабудка польова Берізка польова Болиголов плямистий. 11 Осот жовтий Волошка синя Герань круглолистна. 15 Петрушка собача Герань маленька Герань м’яка Герань розсічена Гірчиця польова Горобейник польовий. 25 Приворотень польовий. 77 Грабельки звичайні. 27 Редька дика Дурман звичайний Живокіст лікарський. 31 Сокирки польові Жовтозілля звичайне. 33 Сухоребрик лікарський. 85 Зірочник середній...»

«УДК 633:631.547.15 В.В. Сініцина, ас. Одеський державний екологічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ СХОДІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Розглядається вплив температури на формування сходів зернових культур. Представлені результати проведеного чисельного експерименту з моделювання впливу агрометеорологічних умов на накопичення вологи зернівкою та подовження колеоптиля на прикладі насіння кукурудзи. Ключові слова: набубнявіння, насіння, ендосперм, колеоптиль, ріст, сходи. Вступ....»

«Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 124–135. УДК 599:002.4 Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи Загороднюк І.1,2, Харчук С.2 кандидат біологічних наук, доцент Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка Українське теріологічне товариство НАН України Розглянуто особливості формування...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Статистичний збірник Ужгород 2014 ПЕРЕДМОВА Статистичний збірник Навколишнє середовище та використання природних ресурсів у Закарпатській області містить всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє середовище області. Збірник містить статистичну інформацію як за 2013р., так і у динаміці за ряд років по...»

«УДК 657 С. Й. Сажинець Національний університет “Львівська політехніка” ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ © Сажинець С. Й., 2014 Обґрунтовано необхідність запровадження на підприємствах системного фінансового обліку доходів, витрат та фінансових результатів від здійснення операцій з капітальними інвестиціями. З цією метою розроблено та рекомендовано для використання відповідні первинні документи,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»