WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 36 ] --

В умовах командно-адміністративної економіки спостерігався єдиний підхід до ознак групування витрат та до поділу їх на групи. Це пояснюється наявністю в той час єдиного реального суб'єкта управління – держави, необхідністю здійснення уніфікованого єдиного обліку витрат для потреб загальнодержавного планування, управління та контролю. З переходом до ринкових умов господарювання змінились вимоги до структури інформації про витрати. Тому було введено стандарти обліку, поділ обліку на фінансовий та управлінський. Ці зміни уже помітні в перехідний період економіки. В публікаціях авторів та в економічній літературі з'являється розширена класифікація витрат, як засобу для виявлення шляхів підвищення рівня ефективності виробництва. Появились такі класифікаційні ознаки: за відношенням до обсягу виробництва, за використанням для потреб прийняття рішень, за рівнем контрольованості та ін. Одночасно послаблюється увага до планування витрат. Тому практично не зустрічається поділ витрат на планові та фактичні. З прийняттям національних стандартів обліку було узаконено поділ обліку на фінансовий та управлінський. Останній набуває поширення, підприємства намагаються бути конкурентоздатними за витратами. Менеджерам для ефективного управління витратами недостатньо інформації, яку надає фінансовий облік, вони розуміють, що для управління витратами необхідно здійснювати їх планування та аналіз. Тому класифікаційні ознаки витрат набувають фінансового та управлінського «забарвлення» і підпорядковуються потребам управління.

Функції управління та ступінь впливу на діяльність підприємства зовнішніх та внутрішніх користувачів економічної інформації неоднаковий. Користувачі внутрішньої інформації самостійно визначають напрямок обліку, який їм необхідний для отримання інформації. Зовнішні користувачі не мають такої можливості і отримують інформацію про витрати, регламентовані нормативними актами. Тому можливості класифікації управлінського обліку значно ширші ніж фінансового. На думку К.Друрі, в системі бухгалтерського обліку накопичується інформація про 3 категорії витрат: витрати на матеріали, робочу силу і накладні витрати. Після цього узагальнені витрати поділяються за напрямками обліку: 1) для калькулювання й оцінки собівартості виробленої продукції; 2) для планування і прийняття управлінських рішень; 3) для здійснення процесу контролю і регулювання. У кожному з перерахованих напрямків відбувається подальша деталізація витрат у залежності від мети управління ними.

Важливим принципом класифікації витрат є їх поділ на постійні та змінні. Тому необхідно здійснювати вдосконалення методики обліку в плані відокремленого відображення постійних та змінних витрат як в аналітичному обліку так і в системі рахунків з метою покращення інформаційного забезпечення управління ними.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621.326 Мацьків У. – ст. гр. БМ-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПЛАНУВАННЯ ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Науковий керівник: к.е.н, доцент Галущак О.Я.

Преміювання виконує функції забезпечення заінтересованості працівників у результатах праці. Важливими елементами організації преміювання є визначення показників, умов і розмірів преміювання, джерел виплати премій, періодичності преміювання, категорії персоналу, яким виплачують премії, порядку їх виплати.

На підприємствах передбачається застосування основних і додаткових показників, а також умов преміювання.

Основні показники мають відображати важливі напрями виробничої діяльності підприємства та його підрозділів і впливати на ефективність і якість роботи, кінцеві результати виробництва. У разі їх перевиконання розмір премії збільшується, а невиконання — не виплачується взагалі. З метою стимулювання певних досягнень колективів або окремих працівників установлюються додаткові показники, невиконання яких супроводжується зниженням розміру премії.

Поряд з показниками для багатьох категорій працівників установлюються основні й додаткові умови преміювання. До перших належать важливі вимоги, невиконання яких є підставою для позбавлення премії взагалі; до других — менш важливі вимоги, у разі невиконання яких премія знижується до 50 %.

Застосування показників та умов преміювання залежить від специфіки виробництва, функціональних особливостей різних груп і категорій працівників.

Розрізняють індивідуальне та колективне преміювання робітників.

Індивідуальне преміювання застосовується у тому разі, коли з огляду на специфіку виробництва мають враховуватися індивідуальні результати праці, незалежно від результатів праці інших робітників. Показники й умови преміювання встановлюються за окремими професіями або видами робіт. Премія розраховується на основну заробітну плату кожного робітника залежно від індивідуальних результатів роботи.

Колективне преміювання застосовується як за колективної, так і за індивідуальної організації праці, щоб стимулювати робітників до досягнення найкращих загальних, кінцевих результатів роботи бригади, дільниці, цеху. Колективну премію нараховують на основну заробітну плату бригади (дільниці, цеху) залежно від виконання колективних показників діяльності. Колективну премію розподіляють між працівниками залежно від особистого внеску, відпрацьованого часу і коефіцієнта трудової участі.

Показниками й умовами преміювання робітників, бригад, цехів і дільниць є:

- виконання і перевиконання особистих (бригадних) планів, нормованих завдань, технічно обґрунтованих норм;

- підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості продукції;

- підвищення якості продукції та її конкурентоспроможності;

- бездефектне виготовлення продукції, економія пального, енергії, сировини, матеріалів, зменшення браку та ін.

Під час преміювання за кількісні показники обов’язково мають ураховуватися показники якості продукції, що випускається, і навпаки, преміювання за якісні показники не може здійснюватися без урахування виконання норм виробітку, завдань виробничого плану дільницями, змінами або цехами.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 657.6 Машталяр. Г. – ст. гр. БМп- 32 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДЕРЖАВНИЙ АУДИТ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Науковий керівник: к.е.н., доц. Королюк Т.М.

Існуючі на сьогодні в Україні форми державного фінансового контролю, найпоширенішими з яких донедавна були ревізії та перевірки, виявились неадекватними сучасним потребам управління державними фінансами України та економікою країни загалом. Упродовж тривалого часу вони забезпечували фіскальний контроль діяльності бюджетних установ та інших господарюючих суб’єктів, спрямовуючись на пошук фінансових порушень, виявлення та покарання винних у цьому осіб. тому з’являється нова форма контролю як «державний аудит».

Однак, на сьогоднішній день наше законодавство не розкриває повністю змісту даного терміну. Крім того, більшість науковців та практиків в Україні вважають, що аудит – це вид підприємницької діяльності, що здійснюється на замовлення суб’єкта господарювання на платній основі і, отже, є несумісним з виконанням державою своїх функцій. Саме тому терміновість вирішення проблем правового та методологічного забезпечення процесів становлення та розвитку державного аудиту в Україні така актуальна.

Уперше у законодавстві України термін „аудит” у контексті державних фінансів було застосовано в Бюджетному Кодексі. Наступним кроком у запровадженні державного аудиту став прийнятий парламентом 01.11.2005 року Закон України «Про управління об’єктами державної власності». Статтями даного Закону було встановлено, що органи державної контрольно-ревізійної служби здійснюють державний аудит суб’єктів господарювання державного сектору економіки, спрямований на запобігання фінансовим порушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного майна. З прийняттям 15.12.2005 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим порушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна» термін державного аудиту набув офіційного трактування. Даним Законом визначено, що «державний фінансовий аудит» – це різновид державного фінансового контролю, який полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.

Розрізняють декілька видів державного аудиту, а саме:

- аудит ефективності виконання бюджетних програм;

- аудит діяльності бюджетних установ;

- аудит діяльності державних підприємств;

- аудит систем внутрішнього контролю.

Сукупність цих різновидів аудиту забезпечує потенційні можливості охоплення контролем на мікро- та макроекономічному рівнях державних фінансів.

Отже, від жорстокого контролю у формі перевірок та ревізій держава намагається перейти до не фіскальних форм контролю, метою яких є не стільки встановлення порушень, скільки запобігання їм та підвищення ефективності господарювання в державному секторі економіки.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 331.103 Машталяр. Г. – ст. гр. БМп- 32 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ ГРОШЕЙ

Науковий керівник: Зяйлик М.Ф.

Гроші… Що це таке? Вони благо та водночас – велика небезпека для людини.

Адже гроші потребують особливого відношення, дисципліни та порядку. Тому немало важливим питанням у якостях керівника є його ставлення до грошей.

Україна належить до так званих «країн пізнього розвитку», які проходять ази ринкового мислення значно пізніше інших народів. Один із багатьох принципів, які вона має засвоїти, полягає в тому, що гроші – це не демонічна нездоланна сила, а інструмент господарської діяльності, який люди винайшли так як знаряддя праці, мову, писемність, зброю тощо. Без цього декларації про те, що справжні вищі духовні цінності неминуче переможуть матеріальний корисливий розрахунок, можуть залишитись лише оптимістичними добрими побажаннями не підкріпленими розумінням того, за рахунок яких ресурсів це має здійснитися. Насправді варто говорити не про «перемогу» одного з двох чи то матеріальних, чи духовних цінностей, а про те, що без грошей відповідально та компетентно скерованих неможливо досягнути гідної самореалізації людської особистості. Не можемо ігнорувати і тим фактом, що для українців весь соціальний досвід років незалежності пройнятий гострими проблемами пов’язаними, власне, з грошима: втрата заощаджень, катастрофічна інфляція першої половини дев’яностих років, масове зубожіння, фантастичне розбурханя тіньових та кримінальних капіталів. Колись люди отримували не заробітну платню, а «жалування», цим самим не мали реального досвіду заробляння та розпоряджання грішми. Тому, опинившись зненацька в умовах ринкової економіки, часто почуваються безпорадними.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Невміння заробляти гроші в поєднанні зі спокусами, створеними демонстративним багатством «нових українців», сприяє поширенню аморальних, тіньових та кримінальних схем їх добування. Зрештою, Україна не мала й історичного досвіду протестантизму, який протягом століть учив європейців та американців, що заробляння грошей – це справа моральна, угодна Богові. Отже, існують історичні передумови поведінки українських менеджерів та виникає потреба у розвитку культури багатства. Як говорив ще Кант: багата людина не може бути аморальною. Трагедія полягає в тому, що кожен якби має свою етику, свої цінності і свої виправдання.

Виходить, що на землі є бог з малої літери, назва якого – капітал. І всі цінності, такі як національна ідентичність, віра, принциповість – ніщо. Якщо так, то кожен виходитиме з власного мірила і важитиме все і всіх на свій кшталт… Ми запитуємо: що людина здатна зробити за гроші? І бачимо: навіть знищити інших людей.

Міжнародна організація праці недаремно ввела такий термін, як «гідна праця».

Заробляти гроші чесно, порядно, гідно реалізовуючи свій потенціал, при цьому не принижуючи інших людей, - ось єдино правильний варіант ставлення до грошей. До критеріїв «гідна праця» можна віднести постулат і про те, що людина має заробляти такі гроші, які дають їй змогу добре жити. Це має бути така зарплата, яка не принижує гідності людини.

А завершити ці короткі роздуми хотілось би словами президента асоціації українських банків Олександра Сугуняко: «Якщо через тебе йде багато грошей, працюй так, використовуй їх так, щоб душа твоя піднімалася, а не падала вниз».

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621.326 Машталяр. Г. – ст. гр. БМп- 32 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя РОЛЬ РЕКЛАМИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ Науковий керівник: к.е.н., доц. Галущак О.Я.

Розглядаючи планування збуту продукції підприємства неможливо випустити з уваги рекламу. Всі ми кожного дня зустрічаємось з нею, де б не знаходились: вдома, на вулиці, в транспорті, в місцях навчання чи роботи. Вона є всюди…Одні люди її ненавидять, тому що вона проти волі входить у свідомість і нав’язує свої цінності. Інші ж відносяться до реклами з розумінням або гумором, деякі займають нейтральну позицію. Це виникає з того, що в реклами є як і негативні, так і позитивні сторони.

Взагалі реклама, як така, прийшла до нас з переходом країни до ринкової економіки. «Стара» система закорінила стереотип переважання «ринку продавця» над «ринком покупця», де нав’язування товарів викликало дисбаланс, що стало причиною дефіциту. Тому, ще сьогоднішнє покоління керівників не до кінця володіє необхідною теоретичною базою і має малий практичний досвід роботи в приватному порядку.

Відомо, що перед тим, як планувати асортимент та обсяги випуску продукції, сьогодні виробники мають вивчити попит на ринку, його ємність, конкурентів і характер аналогічної продукції. Доцільність проведення маркетингових досліджень можемо проілюструвати на прикладі одного з хімічних підприємств. Отже товар, такий як каустична сода, має дуже низький відсоток на внутрішньому ринку, а от на ринках Китаю, Германії, Австралії вона на грані дефіциту. Зібрана інформація дозволила виявити одну із причин, що перешкоджала у просуванні товару - це висока ціна, що робила товар неконкурентноспроможним. Тому наступним кроком було завдання знизити собівартість та вивчити особливості реалізації хімічної продукції.

Повертаючись до реклами можна сказати, що вона є складовою частиною маркетингово-збутової політики фірми. І вона є тим, що має безпосереднє відношення і вплив на споживача. І, власне, поява реклами викликала у споживачів ту, чи іншу реакцію. Чому? Це багато в чому залежить від якості і форми подачі самої реклами.Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«УДК 687.5.03: 628.1.033 ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНОМИЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВІД ПРИРОДНОГО ВМІСТУ ВОДИ Байцар Р. І., Кордіяка Ю. М. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації UDC 687.5.03: 628.1.033 DEPENDENCE OF THE PROPERTIES OF COSMETIC PRODUCTS AND NATURAL WATER CONTENT Baitsar R., Kordiiaka Yu. National University Lviv Polytechnic, department of metrology, standardization and certification Проаналізовано вимоги до якості...»

«ПУБЛІКАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НДІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ МНС УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2005-2011 РОКИ Техногенна безпека. Т.1.: Нормативні документи Тех38 (витяги) ДП НВП Спецпожсервіс – 2005. – 400с. Техногенна безпека. Т.2.: Нормативні документи Т38 (витяги) К., ДП НВП Спецпожсервіс, 2006. – 400с. До збірників увійшли витяги з нормативних документів з питань техногенної безпеки і вимоги, що містяться у будівельних нормах...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»

«ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертаційну роботу ЯРЕМЧУК Марії Михайлівни “Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в'юна за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону”, що подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (03.00.02 – біофізика) I.Актуальність обраної теми. Враховуючи бурхливий розвиток сучасних технологій, який приводить до зростання антропогенного електромагнітного фону, актуальним є дослідження механізмів впливу...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Статистичний збірник Ужгород 2014 ПЕРЕДМОВА Статистичний збірник Навколишнє середовище та використання природних ресурсів у Закарпатській області містить всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє середовище області. Збірник містить статистичну інформацію як за 2013р., так і у динаміці за ряд років по...»

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«226 УДК [632.937 + 631.811.98] : 635.63/477.52/6/ І.В. Лебединський, Ф.М. Марютін, О.Ф. Марютін Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ГОСПОДАРСЬКА І ФІТОПАТОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БІОПРЕПАРАТІВ НА РОСЛИНАХ ОГІРКА У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вступ. Основна цінність плодів огірка полягає у тому, що вони вживаються у сирому, а також законсервованому вигляді. Незважаючи на їх низьку калорійність, огірки вирощують у різних ґрунтово-кліматичних зонах...»

«Бур’яни: знайти, розпізнати прицільно знищити! Зміст Абутилон Теофраста Амброзія полинолиста. 7 Незабудка польова Берізка польова Болиголов плямистий. 11 Осот жовтий Волошка синя Герань круглолистна. 15 Петрушка собача Герань маленька Герань м’яка Герань розсічена Гірчиця польова Горобейник польовий. 25 Приворотень польовий. 77 Грабельки звичайні. 27 Редька дика Дурман звичайний Живокіст лікарський. 31 Сокирки польові Жовтозілля звичайне. 33 Сухоребрик лікарський. 85 Зірочник середній...»

«УДК [130.2:572]:316.613.434 АГРЕСІЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ Т. Бикова пошукач каф. філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди У статті розглянуті методологічні проблеми філософсько-антропологічного дослідження агресії як цілісного феномену людського буття і окреслені можливі теоретичні шляхи їх вирішення. Обґрунтовано, що для філософсько-антропологічного дослідження агресії затребуваними і продуктивними є міждисциплінарні і внутрішньо...»

«Бикін А. В., Гуменюк О. В. УДК 631.86:635.21 (477.41) А. В. Бикін, О. В. Гуменюк Національний університет біоресурсів і природокористування України АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛАЗОНІТУ МЦ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведено результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив та різних норм мікробіологічного препарату Філазоніт МЦ на врожайність картоплі столової (Дніпрянка, Розара) на темно-сірому...»

«УДК 657 С. Й. Сажинець Національний університет “Львівська політехніка” ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ © Сажинець С. Й., 2014 Обґрунтовано необхідність запровадження на підприємствах системного фінансового обліку доходів, витрат та фінансових результатів від здійснення операцій з капітальними інвестиціями. З цією метою розроблено та рекомендовано для використання відповідні первинні документи,...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 332.122:379.84:330.15:330.342.146 І.І. ДУДНІКОВА ( зав. кафедри екології, доцент) Європейський університет, Київ E-mail: ecology@kyiv.e-u.in.ua СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Розглядається формування системи рекреаційного природокористування, його соціально-економічна суть; відзначається, що проблеми рекреаційного природокористування пов’язані з процесом відновлення фізичних, духовних і нервовопсихічних...»

«УДК 504.062 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ТА СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Кандидат біологічних наук Барабаш О.В., Бойко Т.І. Вступ. В умовах реструктуризації та зміни форм власності використання ринкових механізмів екологічного управління є особливо актуальним, оскільки моделі організації та управління природокористуванням та охороною природного середовища, що діють в Україні, не забезпечують узгодженості економічних і природоохоронних цілей у масштабах...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»