WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 37 ] --

Реклама – це також товар, але товар особливої категорії. Вона є товаром товарів, так би мовити лице товарів, яке виробник, посередник чи продавець хоче представити покупцю. Так як товари мають різну якість - аналогічно з рекламою. Від чого ж залежить якість реклами? Чому одну рекламу споживачі не сприймають ще з першої миті, а іншу запам’ятовують і,навіть, цитують? Будь-яка реклама має єдину ціль і дуже велику ціну. І не кожен підприємець може дозволити собі створення якісної реклами, тому що продукт дуже дорогий і має непередбачувані результати. Тому ми,як споживачі, змушені оглядати так звану «малобюджетну» рекламу - низькопробну.

Зазвичай на рекламу витрачають 0,5 – 7% і більше від загальної виручки. Загалом, при плануванні величини витрат на рекламу, необхідно враховувати разом із загальними факторами наступне: тип товару, на якій стадії життєвого циклу він знаходиться, об’єм ринку, рівень конкуренції, популярність фірми та ін.

На сьогодні рекламна діяльність вже зібрала вагомий досвід та накопила відповідні знання. Існують спеціальні агентства, де розвивається мистецтво збуту. Тут допоможуть кожному, звичайно ж, за відповідну платню. Таким чином ми спробували подивитись на рекламу з двох боків: споживача та продавця. Отже для продавця вона просто необхідна – на ринку визнають лише тих, хто заявив про себе та не забуває періодично нагадувати, а споживачі мають навчитися робити завжди добрий вибір.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 338.512 Машталяр. Г. – ст. гр. БМп- 32 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Науковий керівник: Малюта Л.Я.

В сьогоднішніх умовах рецесії, коли спостерігається яскрава картина із спадом обсягів виробництва вітчизняних підприємств та зниження норми прибутку. Тому перспективи розвитку окремих галузей та економіки загалом залежать від поведінки витрат та управління ними. Таким чином, теорії управління витратами потребують подальшого розвитку.

Сучасні західні дослідники зв'язують виникнення теорії управління витратами з другою половиною XIX століття, коли в 1887 році було опубліковано перше видання теоретичної праці англійців Дж. Фелса і Е. Гарке «Виробничі рахунки: принципи і практика їх ведення». Первинно і протягом тривалого часу витрати виявляли і враховували так званим «котельним» методом, тобто в єдиному бухгалтерському регістрі з початку звітного періоду враховували всі засоби, витрачені на виробництво, незалежно від ділянок їхнього споживання і цільового призначення, потім ці витрати розподілялися пропорційно прийнятої бази. Наступним етапом розвитку теорії управління витратами з'явилася класифікація Дж. Маннома. У 1891 році він ввів поняття умовно-постійних або накладних витрат. Це дозволило надалі виключити їх з нормування і зосередитися тільки на витратах, пов'язаних з виробництвом. Методом О.

Г. Черча (початок XX ст.) було запропоновано розділити виробничу ділянку на декілька виробничих центрів і розподіляти накладні витрати між ними на основі відпрацьованих ними машино-годин. На початку XX ст. в США за ініціативою Ф.

Тейлора та Г.Емерсона з’являється система порівняння фактичних витрат з нормованими. Основна функція цієї системи – це контроль і регулювання витрат, а не їхній облік, тому «стандарт-кост» стає першою управлінською системою. Наступною була «директ-костінг», що представляє метод зрізаної (неповної) собівартості. За цим методом обліку і калькулювання виробничі витрати поділяються на змінні і постійні.

Запропонована Дж. Гаррісоном в середині XX cт. концепція центрів відповідальності, остаточно сформульована Дж. А. Хіггінсом у 1952 році ітполягає на виявленні залежності ступеня відповідальності певних осіб за фінансові результати своєї роботи.

Наступною була система організації праці «Канбан», що виникла на початку 70 років XX століття творцем якої є Т. Оно. Зміст методу полягає в раціональній організації виробництва та в ефективному управлінні персоналом. І заключною у еволюційному ланцюзі стала поява методу «Just-in-timе» (точно в час), описаного і пропонованого авторами Р. А. Хауеллом і З.Р. Соусі в кінці XX cт., в основу якої покладено відсотки відхилень від графіка робіт і стандартів (норм).

З еволюцією теорії управління витратами стає очевидним той факт, що для підприємства важлива не стільки собівартість продукції, точне і повне визначення якої і сьогодні залишається загадкою для бухгалтера і менеджера, скільки запобігання невиправданих витрат, яких можна б було уникнути. Тому подальше удосконалення системи управління витратами націлене на постійний пошук і виявлення резервів економії ресурсів, нормування їх витрат, планування, облік та аналіз витрат за їх видами, стимулювання ресурсозбереження і зниження витрат з метою підвищення ефективності фінансово – господарської діяльності підприємства.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 658.562 Машталяр. Г. – ст. гр. БМп- 32 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МОДЕЛЬ ДОСКОНАЛОСТІ – СУЧАСНИЙ ЕЛЕМЕНТ АНАЛІЗУ

ДІЯЛЬНОЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Науковий керівник: Гринчуцька С.В.

Перед усіма підприємствами та організаціями в умовах ринкової економіки стоять схожі завдання: отримання максимального та довготермінового прибутку, стійкий розвиток, забезпечення переваги над конкурентами. Але якщо одні підприємства досягають значних успіхів у вирішенні цих завдань і стають лідерами ринку, то інші –змушені постійно боротися за виживання або навіть зникають. І таких підприємств сьогодні на Україні більшість. Виникає питання: за рахунок чого кращі підприємства досягли свого успіху, і що повинні робити інші підприємства, щоб стати на одному рівні з лідерами?

Протягом десятиліть у світі проводяться дослідження і узагальнення досвіду кращих організацій і розробляються теорії та концепції удосконалення роботи підприємств. Результатом дослідження практик і методик найкращих організацій європейського континенту є модель досконалості, що становить концепцію загального управління якістю (TQM). Вона є динамічною, на відміну від стандартів, та розвивається за рахунок найвищих досягнень науки і практики в галузі управління якістю і загального менеджменту.

Основні положення даної системи базуються на:

- концентрації уваги до споживачів;

- розвитку партнерства;

- лідерстві та відповідності цілям;

- розвитку персоналу та його залученні до систем усконалення;

- управлінні, що ґрунтується на процесах і фактах;

- орієнтації підприємства на результатах;

- відповідальності перед суспільством;

- активній участі у житті суспільства.

Виходячи з цього. перед підприємством стоїть завдання вивчати, гармонізувати і задовольняти потреби усіх цих сторін, розділяючи з ними вигоду від досягнутих результатів. При цьому часто побажання різних сторін можуть не тільки відрізнятися, але й суперечити одні одним. Розв'язання таких суперечностей є наступним завданням при управлінні підприємством. Європейська модель досконалості - це опис "ідеального" підприємства, яким його бачать зараз у Європі.

Концепція TQM і концепція стандартів ISO серії 9000 взаємодоповнюють одна одну. Коли концепція ISO відповідає на питання, що необхідно робити для забезпечення якості, а TQM – як це робити. Якщо стандарти ISO 9000 проголошують досягнення якості кінцевою метою, то концепція TQM - як поточний процес, де сам рух так само важливий, як і кінцева мета.

Отже, для утвердження українських підприємств на ринку, як вітчизняному, так і зарубіжному, необхідно вийти на шлях оновлення філософії бізнесу, розкрити інтелектуальний та творчий потенціал суспільства, залучити широкі кола науковотехнічної громадськості до процесів постійних вдосконалень і поліпшень, та широко впроваджувати в усі ланки виробництва кращі світові та вітчизняні досягненя у галузі управління якістю.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621.326 Мельничайко О. – ст. гр. БМмп-53 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

НА ПІДПРИЄМСТВІ Науковий керівник: к.т.н., доцент Машлій Г.Б.

Необхідною умовою підтримання виробничого процесу на підприємстві є наявність достатньої кількості виробничих запасів. Так, щоб здійснювати процес виробництва, підприємство повинно мати необхідні запаси сировини, матеріалів, палива, будматеріалів, запасних частин, інших виробничих запасів. Для визначення їх ролі необхідно узагальнити потреби і цілі, що постають перед виробничим підприємництвом і підшукати коло засобів їх реалізації.

Управління виробничими запасами передбачає ціленаправлений вплив на них задля досягнення підприємством бажаних результатів. Економічний зміст процесу управління складається з послідовних процедур: визначення потреби в ресурсах; оцінки наявності ресурсів; розподілу ресурсів; використання ресурсів.

Актуальність проблеми ефективного управління надходженням виробничих запасів на підприємство обумовлена тим, що стан постачання впливає на конкурентоспроможність підприємства, його фінансовий стан і фінансові результати.

Незадовільне забезпечення процесу виробництва може привести до збитків, пов’язаних із простоями й неритмічною роботою. Тож у системі управління виробництвом раціональна організація матеріально-технічного постачання має велике значення — від ефективності системи постачання багато в чому залежить успішне виконання виробничої програми, а також досягнення економічних показників усього підприємства. Ефективне управління матеріальними запасами є важливим чинником підвищення ефективності функціонування підприємства.

Практична сутність стратегії і тактики виробничого підприємництва являє собою систему послідовних процедур щодо вибору підприємницьких ідей і форм їх реалізації. Виробничі ресурси фігурують вже на перших стадіях практичної реалізації підприємницьких замислів.

Шляхами удосконалення управління виробничими запасами на підприємстві є:

аналіз на перспективу, тобто визначення, скільки буде необхідно для ефективної діяльності так, щоб був оптимальний запас і не було надлишку; проектні заходи з перегляду норм їх витрачання для детального визначення скільки саме необхідно.

Отже, управління виробничими ресурсами – важлива складова частина стратегії фірми, що спонукає фірму-виробника пильно слідкувати за їх використанням та запроваджувати спеціальні механізми управління ними. Для реалізації всіх функцій управління передбачається ціленаправлений вплив, задля досягнення підприємством бажаних результатів, на процеси: визначення потреби; оцінки наявності; розподілу; та використання ресурсів. Адже виробничі запаси займають особливе місце не лише у складі майна підприємства, а й особливе місце їм належить у структурі витрат, оскільки виробничі запаси є основною складовою при формуванні собівартості готової продукції. Враховуючи це виробничі підприємства особливу увагу приділяють саме їх обліку, аналізу і аудиту.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621.326 Михайлюк В. – ст.гр. БМ-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Науковий керівник: к.е.н., доц. Галущак О.Я.

Обсяг виробництва при незмінній вартості матеріальних і трудових ресурсів збільшується тільки в результаті зниження собівартості. Розробка плану організаційнотехнічних заходів щодо використання внутрівиробничих резервів ґрунтується на результатах аналізу їхніх джерел і факторів, що впливають на техніко-економічні показники. До найбільш важливих джерел резервів варто віднести зниження матеріальних витрат і підвищення продуктивності праці.

З усього різноманіття технікоекономічних факторів, що впливають на зниження собівартості можна віднести:

- підвищення технічного рівня виробництва;

- поліпшення організації виробництва;

- зміна обсягу і структури номенклатури продукції, що випускається;

- підвищення частки кооперованих постачань і т.д.

Зниження матеріалоємності чи матеріальних витрат – одне з найважливіших джерел розвитку економіки. Продуктивність праці, тобто його результативність і ефективність, виміряється трудомісткістю (часом, витраченим на виробництво одиниці продукції) і виробітком (кількістю продукції, зробленої за визначений проміжок часу).

У результаті зниження трудомісткості економія досягається за рахунок зменшення витрат на оплату праці з обліком додаткової заробітної плати і відрахувань на соціальне страхування в розрахунку на одиницю продукції, скоректованих на новий обсяг виробництва.

Техніко-економічні фактори, що впливають на показники зниження собівартості, можна об'єднати в наступні укрупнені групи.

1. Підвищення технічного рівня – процес удосконалення технічної бази, ріст рівня якої досягається в результаті: удосконалювання засобів праці (впровадження прогресивної техніки, підвищення частки удосконаленого устаткування), предметів праці (застосування прогресивних видів сировини, матеріалів, енергоносіїв);

раціонального використання сировини, матеріалів; механізації й автоматизації виробничих процесів. Використання більш продуктивного устаткування дозволяє заощаджувати заробітну плату (жива праця) при збільшенні амортизаційних відрахувань (минулого праці).

2. Удосконалення організації виробництва і праці. Ця група факторів впливає на зниження собівартості в результаті спеціалізації виробництва, удосконалювання організації праці й управління виробництвом, поліпшення матеріально-технічного постачання і побуту, ефективного використання часу робочих, скорочення зайвих витрат. Ріст обсягу виробництва дозволяє скоротити умовно-постійні витрати.

Собівартість знижується за рахунок скорочення поточних витрат виробництва на одиницю продукції до і після проведення організаційно-технічних заходів.

3. Зміна обсягу і структури номенклатури продукції, що випускається. Ця група факторів впливає на зниження собівартості в результаті зниження трудомісткості виготовленої продукції, зменшення втрат від браку, впровадження нових видів інноваційної продукції.

4. Підвищення частки кооперованих постачань – передбачає зростання питомої ваги кооперованих поставок в звітному періоді в порівнянні з базовим (плановим).

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 339.138 Мурована З. –ст. гр. БМм–51 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ Науковий керівник: к.е.н., доц. Зяйлик М.Ф.

Погляди економістів на суть маркетингових досліджень є неоднозначними.

Окремі науковці акцентують увагу на процесі організації та проведення маркетингових досліджень, недооцінюючи змістовного значення маркетингових досліджень, що призводить до нерозуміння важливості їх здійснення на практиці суб’єктами господарювання.Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«УДК 687.5.03: 628.1.033 ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНОМИЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВІД ПРИРОДНОГО ВМІСТУ ВОДИ Байцар Р. І., Кордіяка Ю. М. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації UDC 687.5.03: 628.1.033 DEPENDENCE OF THE PROPERTIES OF COSMETIC PRODUCTS AND NATURAL WATER CONTENT Baitsar R., Kordiiaka Yu. National University Lviv Polytechnic, department of metrology, standardization and certification Проаналізовано вимоги до якості...»

«УДК [130.2:572]:316.613.434 АГРЕСІЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ Т. Бикова пошукач каф. філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди У статті розглянуті методологічні проблеми філософсько-антропологічного дослідження агресії як цілісного феномену людського буття і окреслені можливі теоретичні шляхи їх вирішення. Обґрунтовано, що для філософсько-антропологічного дослідження агресії затребуваними і продуктивними є міждисциплінарні і внутрішньо...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Василя Стефаника СЕРІЯ БІОЛОГІЯ ВИПУСК XIV Івано-Франківськ ББК 541 В53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 3 від 24.11.2009 р. Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.ҐРЕЩУК (голова ради), д-р філос. наук, проф. С.М.ВОЗНЯК, д-р філол. наук, проф. В.І.КОНОНЕНКО, д-р іст. наук, проф. М. В. КУГУТЯК, д-р пед. наук, проф. Н. В....»

«„Світ медицини та біології”, номер 2 2012 рік 4. Пловецька І.А. Імунна система як показник донозологічного стану робітників виробництва медичного скла / І.А. Пловецька // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. –№3. – С. 142-145.5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки: Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. №14 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. Реферати ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ THE HISTORY OF IMMUNOLOGY SERVICE...»

«ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертаційну роботу ЯРЕМЧУК Марії Михайлівни “Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в'юна за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону”, що подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (03.00.02 – біофізика) I.Актуальність обраної теми. Враховуючи бурхливий розвиток сучасних технологій, який приводить до зростання антропогенного електромагнітного фону, актуальним є дослідження механізмів впливу...»

«ПУБЛІКАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НДІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ МНС УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2005-2011 РОКИ Техногенна безпека. Т.1.: Нормативні документи Тех38 (витяги) ДП НВП Спецпожсервіс – 2005. – 400с. Техногенна безпека. Т.2.: Нормативні документи Т38 (витяги) К., ДП НВП Спецпожсервіс, 2006. – 400с. До збірників увійшли витяги з нормативних документів з питань техногенної безпеки і вимоги, що містяться у будівельних нормах...»

«Вісник N11 2001 О. РЄЗНІКОВ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТВАРИНАХ У центрі біоетичних концепцій, моральних та юридичних норм і правил перебуває людина, необхідність захисту її гідності, прав і здоров'я. Водночас біоетика бере під свій захист тварин і все біологічне розмаїття середовища, в якому живе людина, в разі, якщо біотехнологічна, медична і дослідницька діяльність становлять для них реальну загрозу. Потреба пізнавати таємниці живої...»

«З А Л І З Н А П’ЯТА Роман Наш світ — страшний театр кінець кінцем; Аж млість бере від круговерті сцен. Потерпіть! Автор десь у п’ятій дії Вам навісної драми суть розкриє. ПЕРЕДМОВА Так званий «Евергардівський рукопис» не можна вважати за цілком надійний історичний документ. З погляду історика він рясніє помилками — не у викладі фактів, але в тлумаченні їх. Оглядаючись на сім сторіч, що минули відтоді, коли Евіс Евергард закінчила свій рукопис, ми бачимо не лише події, але й їхні наслідки, яких...»

«Бур’яни: знайти, розпізнати прицільно знищити! Зміст Абутилон Теофраста Амброзія полинолиста. 7 Незабудка польова Берізка польова Болиголов плямистий. 11 Осот жовтий Волошка синя Герань круглолистна. 15 Петрушка собача Герань маленька Герань м’яка Герань розсічена Гірчиця польова Горобейник польовий. 25 Приворотень польовий. 77 Грабельки звичайні. 27 Редька дика Дурман звичайний Живокіст лікарський. 31 Сокирки польові Жовтозілля звичайне. 33 Сухоребрик лікарський. 85 Зірочник середній...»

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Статистичний збірник Ужгород 2014 ПЕРЕДМОВА Статистичний збірник Навколишнє середовище та використання природних ресурсів у Закарпатській області містить всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє середовище області. Збірник містить статистичну інформацію як за 2013р., так і у динаміці за ряд років по...»

«УДК 633:631.547.15 В.В. Сініцина, ас. Одеський державний екологічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ СХОДІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Розглядається вплив температури на формування сходів зернових культур. Представлені результати проведеного чисельного експерименту з моделювання впливу агрометеорологічних умов на накопичення вологи зернівкою та подовження колеоптиля на прикладі насіння кукурудзи. Ключові слова: набубнявіння, насіння, ендосперм, колеоптиль, ріст, сходи. Вступ....»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»