WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 37 | 38 || 40 | 41 |   ...   | 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 39 ] --
Науковий керівник: к.е.н., доцент Г.А Заячковська Товар, що з’являється на ринку, створює про себе позитивне чи негативне враження. Хаосне формування споживчого враження може бути не на користь підприємству. Споживачі можуть не розібратися в перевагах товару, не оцінити їх потрібним чином, перебільшити недоліки й, навіть, придумати нові. Таким чином бренд, сам по собі, ще не є запорукою життєздатності компанії. Необхідно постійно здійснювати ряд дій, які можна охарактеризувати як «управління брендом» чи «брендинг».

Брендинг – це насамперед, процес управління торговими марками, основною метою якого є збільшення вартості бренду. Система управління торговельними марками передбачає розробку та впровадження маркетингових програм, а також заходів щодо створення, вимірювання та управління капіталом марки. Під терміном «споживацький капітал торговельної марки» розуміють сукупність уявлень пов’язаних з особливостям марки, яка виникає завдяки формуванню знань про неї та впливає на ставлення споживачів до маркетингового комплексу маркованого товару. Торговельна марка володіє позитивним споживацьким капіталом, якщо споживачі краще ставляться до відомої марки та її маркетингової підтримки, ніж до безіменного чи вигаданого товару. Дане визначення вводить три нових важливих складових: «сукупність уявлень, пов’язаних з особливостями марки», «знання про торговельну марку» та «ставлення споживачів до маркетингового комплексу». По-перше, капітал марки формується завдяки відмінностям у ставленні споживачів до марки і стандартного товару. Врешті, якщо таких відмінностей немає, то марка аналогічна стандартному товару, тобто — вона не існує. По-друге, ці відмінності вирізняються при формуванні знань про торговельну марку. Таким чином, незважаючи на серйозну залежність капіталу марки від маркетингової діяльності фірми, у кінцевому рахунку, він визначається тим, що залишається у свідомості споживачів. По-третє, уявлення споживачів про марку формують капітал марки та визначають їх ставлення до всіх елементів маркетингового комплексу. Значний споживацький капітал марки створюється в результаті високого рівня обізнаності споживачів і формуванні у останніх сильних, сприятливих і унікальних асоціацій. Щоб забезпечити успіх стратегій брендингу і накопичити істотний капітал марки, потрібно продемонструвати споживачам принципові відмінності між різними брендами товарної категорії. Таким чином, споживачів потрібно добре ознайомити з маркою і створити її позитивний імідж. Маркетологам варто визначити, в якому ступені привабливі асоціації іміджу впливають на ставлення і вибір споживачів. Привабливість залежить від таких трьох чинників як: відповідності бажанням споживачів; їх думки про особливості асоціацій; від їх думки про надійність асоціацій. Асоціації торговельної марки бувають загальними і унікальними. Загальні асоціації характерні для всіх подібних брендів. Унікальні асоціації виникають тільки щодо конкретної марки. Позиціонування бренду повинне підкреслювати серйозні конкурентні переваги, створювані унікальними характеристиками.

Без планованого і оперативного управління, досить скоро відбудиться старіння бренду, тобто бренд втратить свої позиції в очах споживачів і перестане бути джерелом розвитку бізнесу. Проте добре керовані бренди практично безсмертні.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 339.13 Пастушенко Б. –ст. гр. БКмп-52 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Науковий керівник: к.е.н., доцент Бурліцька О. П.

За сучасних умов розвитку економіки одним із найважливіших завдань служби маркетингу підприємства є забезпечення ефективного матеріально-технічного постачання. Це зумовлено тим, що у багатьох випадках від ефективності налагодження постачання матеріально-технічних ресурсів залежить виживання підприємства, вже не кажучи про рентабельність його функціонування. Кардинальні зміни що відбулися у 90-х роках призвели до перегляду пріоритетів функціонування та розвитку підприємств. Розрив господарських зв`язків через розпад Радянського Союзу став першим поштовхом до пошуку ефективних джерел матеріально-технічних ресурсів.

Аргументом на користь вибору найкращих джерел ресурсів для підприємства є те, що саме їх вартість загалом становить найбільшу частку у собівартості продукції багатьох підприємств. Тому забезпечуючи дещо ефективніше ніж у конкурентів товаропостачання можна досягти значного відриву у конкурентоспроможності власної продукції.

Одне із найважливіших місць в складі бізнес-плану підприємства займає саме план матеріально-технічного постачання. Під матеріально-технічним постачанням підприємства розуміється процес закупівлі матеріально-технічних ресурсів у встановлений термін і в обсязі, необхідному для здійснення виробничо-комерційної діяльності. Забезпечення підприємства сировиною, матеріалами і комплектуючими виробами, основним устаткуванням і допоміжним обладнанням, своєчасна їх закупівля в необхідному асортименті, кількості і високої якості впливає на кінцеві результати діяльності підприємства. Особливо цей вплив відчувається в ринкових умовах, коли кінцеві результати діяльності підприємства залежать від кваліфікації, вміння, компетенції та ініціативи робітників закупівельного центру.

Діяльність по матеріально-технічному постачанню впливає на рівень продуктивності праці як прямо так і побічно. Прямий вплив виявляється при витратах праці на транспортування вантажо розвантажування і складання матеріалів, підготовку їх до виробничого використання. Від того, наскільки механізовані й автоматизовані ці операції залежить продуктивність праці працівників складів та вантажників і, як наслідок, їх чисельність. Побічний вплив проявляється в тому, що своєчасне, повне і комплектне постачання виробництву економічних матеріалів сприяє зниженню трудомісткості виготовлення продукції, більш ефективному використанню виробничих потужностей.

Важливе значення в закупівельній діяльності має планування матеріально технічного постачання, яке є обґрунтуванням для приймання рішення про закупівлю ресурсів. План матеріально-технічного постачання це комплекс планових — розрахунків, на основі яких встановлюється номенклатурний склад, розміри, цільове призначення потреб в ресурсах, визначаються джерела їх покриття і обсяги витрат на здійснення закупівельного процесу.

Для ефективного функціонування промислових підприємств удосконалення процесу товаропостачання має ґрунтуватися на основі стратегічного управління, одним із компонентів якого і є процес матеріально-технічного постачання.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 339.13 Пелехат О. - ст. гр. БКм-51.

Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ

КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Науковий керівник: к.е.н., доц. Краузе О.І.

Україна останнього десятиліття відрізняється суттєвим перетвореннями у політичній, економічній і соціальній сферах. Слід зазначити, що становлення ринкових відносин неможливе без оволодіння світовим досвідом у цій галузі, без глибокого вивчення філософії сучасного бізнесу і досконалого оволодіння його прийомами.

Період переходу до ринкової економіки характеризується докорінним переглядом методів і інструментів управління. Основні зусилля при цьому повинні бути спрямовані на задоволення потреб споживачів, завоювання і зміцнення конкурентних позицій через нововведення, високу продуктивність, професіоналізм персоналу та належну якість товару. Важливою складовою підприємницької культури і інтегруючою функцією управління стає маркетинг.

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки маркетинг забезпечує ріст та розвиток підприємства завдяки зміцненню його конкурентної позиції. Як базова функція управління, маркетинг орієнтує як виробничу систему, так і її економічну інфраструктуру на задоволення потреб клієнтів.

У сучасній науковій літературі зустрічається досить широкий спектр підходів щодо визначення стратегій, процесу їх розробки і вибору. У загальному розумінні стратегія увійшла в лексикон ділового управління для визначення того, що можна назвати діловою політикою спрямованою на прийняття узагальнених довготривалих заходів.

Метою стратегії є отримання довгострокових конкурентних переваг, які забезпечують підприємству високу рентабельність.

Загальна (генеральна) стратегія розвитку підприємства пов’язана з діяльністю підприємства в цілому, використанням всіх ресурсів і орієнтована на виконання його головної цілі.

Стратегічні плани повинні бути зроблені так, щоб не тільки залишатися цілісними протягом тривалих періодів часу, але і бути достатньо гнучкими, щоб при необхідності можна було здійснити модифікацію і переорієнтування. Загальний стратегічний план варто розглядати як програму, що спрямовує діяльність фірми протягом тривалого періоду часу, даючи собі звіт про те, що конфліктна і постійно мінлива ділова і соціальна обстановка робить постійні коригування неминучими.

Теорія стратегічного планування нараховує достатню кількість стратегій, які стали основою для виводу з кризи чи її запобігання на окремих підприємствах, в галузях виробництва, в окремих країнах. Автори цих стратегій є всесвітньовідомими теоретиками і практиками в області стратегічного планування і управління (Ансофф І., Портер М., ін.).

Ефективні стратегії можуть формуватися лише як результат спільних ділових розробок між і всередині всіх рівнів менеджменту підприємства. Необхідний діалог, що ґрунтується на розумінні стратегічних результатів та критеріїв оцінювання обраних або вдосконалених стратегій.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 658 Пендюрін О. - ст. гр.0102а Донецький Національний Університет

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

(СМЯ) НА ПІДПРИЄМСТВІ Науковій керівник: к.е.н. Гугля О.С.

В умовах сучасної ситуації на ринку, при різноманітності виробництва товару одного типу нескінченним числом конкурентів, у підприємств виникає потреба у придбанні конкурентних переваг. До конкурентних переваг можна віднести ступінь довіри до підприємства споживача, наявність стабільних постачальників та ринків збуту, процес виробництва, який характеризується чітким і регламентованим стандартам. Однією з систем, яка є гарантом розвитку, і стабільності підприємства є система менеджменту якості.

Дана система включає в себе ряд зобов'язань і стандартів:

весь документообіг на підприємстві підпорядковується міжнародним стандартам iso 9001, виробничі бізнес процеси розподілені таким чином і в порядку, що працюють на максимізацію прибутку, підприємство виробляє продукцію при мінімальних витратах.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Впровадження СМЯ є досить трудомістким і ресурсномісткими процесом. У більшості випадків при впровадженні СМЯ необхідно повністю змінювати структуру адміністративного апарату підприємства. Впровадження СМЯ вимагає величезних грошових вкладень та наявність спеціалізованих консультаційних служб, однак всі ці витрати окупаються в найближчий час при роботі підприємства з сертифікатом iso 9001.

Метою даної роботи є розробка універсальної моделі впровадження СМЯ в будь-якій організації, яка є дуже перспективним напрямком, так як процес сертифікації не структурований і проводиться на кожному підприємстві різними методами і в різній послідовності, що призводить до тривалих затримок при отриманні сертифікату, перевищення грошових витрат які планировались до прийняття рішення впровадження СМЯ, а так само численні відмови від комітету сертифікації з-за невідповідності будьяких положень роботи підприємства.

Модель впровадження СМЯ на підприємстві розбивається на 8 етапів, кожен з яких передбачає досягнення певних завдань відповідних даного етапу. Кожен з них поділяється на більш диференційовані, локальні подетапи. Виконання етапів або подетапов має чіткий послідовний характер, причому виконання кожного є обов'язковим, тобто нехтування хоча б одним може призвести до не правильності та хибності принятий рішень у подальших етапах. Для оцінки ступеня досягнення завдання, поставленої на даному етапі, використовується система збалансованих показників, що показує можливість приступати до наступного етапу впровадження СМЯ. Система показників для кожного з етапів розробляється своя, так як ступінь завершеності цього етапу може задовольнити завдання, а ступінь завершеності другого етапу, хоч і вище іншого, але не задовольняє завершеність поставленої задачі.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621.326 Перчик Т.-ст. гр. БКмп-52 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЗАСТОСУВАННЯ INTERNET-ТЕХНОЛОГІЙ В

МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ

«ІНФОТЕХЦЕНТР»

Науковий керівник: к.е.н., доцент Левчунь Г. Я.

Слід зазначити, що традиційні інформаційно-комунікаційні засоби маркетингу не завжди забезпечують необхідний рівень гнучкості управління та є досить дорогими, що в умовах недостатніх фінансових можливостей підприємств обмежує можливість їх використання. В деякій мірі подолати ці труднощі дозволяють передові електронні інформаційні технології, а саме Internet, котрі бурхливо розвиваються в останні роки та починають широко розповсюджуватися в системі управління підприємством.

Internet надає принципово нові можливості для реалізації маркетингу, оскільки забезпечує:

доступ до світових інформаційних ресурсів; широке охоплення цільової аудиторії;

надійний та швидкий зворотній зв’язок, який полегшує оцінювання ефективності маркетингової політики підприємства.

Використання Internet-технологій дозволяє ТОВ “Інфотехцентр” формувати електронне інформаційне середовище, котре сприяє посиленню та просуванню привабливих переваг підприємства та його товарів з метою залучення нових споживачів. Для цього створюється та надається структурована інформація про цікаві для споживачів аспекти діяльності підприємства та його товарів з використанням технологічних можливостей Internet.

Підключений електронний офіс АРМ маркетолога ТОВ “Інфотехцентр” до

Internet і власна Web-сторінка дозволяє фірмі:

• представляти себе в мережі;

• організовувати діючу рекламу за пропозицією товарів і послуг;

• виконувати визначені комерційні операції (у цьому випадку Web-сторінка перетворюється у віртуальний офіс фірми);

• проводити маркетингові дослідження, аналізуючи статистику відвідувань сервера чи Web-сторінки по контингенті потенційних замовників і т.д.

На ринку частиною сектора інформаційних послуг, організованих за допомогою Internet, виступають служби електронних покупок. Вони являють собою віртуальний діалоговий універмаг, який має довідкову і посилальну систему, що дозволяє здійснити швидкий пошук необхідних товарів. Привабливість для користувача здійснення електронної покупки полягає в тому, що споживач одержує значні знижки до 10-30% від ціни, через те, що фірма одержує можливість відмовитися від додаткових торгових площ.

Крім того, у рамках служб електронних покупок споживач може одержати точну інформацію по усьому, що має фірма. Для маркетологів перевагою служб електронних покупок виступає точна реєстрація попиту і можливість організації аукціонної торгівлі.Pages:     | 1 |   ...   | 37 | 38 || 40 | 41 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 332.122:379.84:330.15:330.342.146 І.І. ДУДНІКОВА ( зав. кафедри екології, доцент) Європейський університет, Київ E-mail: ecology@kyiv.e-u.in.ua СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Розглядається формування системи рекреаційного природокористування, його соціально-економічна суть; відзначається, що проблеми рекреаційного природокористування пов’язані з процесом відновлення фізичних, духовних і нервовопсихічних...»

«З А Л І З Н А П’ЯТА Роман Наш світ — страшний театр кінець кінцем; Аж млість бере від круговерті сцен. Потерпіть! Автор десь у п’ятій дії Вам навісної драми суть розкриє. ПЕРЕДМОВА Так званий «Евергардівський рукопис» не можна вважати за цілком надійний історичний документ. З погляду історика він рясніє помилками — не у викладі фактів, але в тлумаченні їх. Оглядаючись на сім сторіч, що минули відтоді, коли Евіс Евергард закінчила свій рукопис, ми бачимо не лише події, але й їхні наслідки, яких...»

«Вісник N11 2001 О. РЄЗНІКОВ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТВАРИНАХ У центрі біоетичних концепцій, моральних та юридичних норм і правил перебуває людина, необхідність захисту її гідності, прав і здоров'я. Водночас біоетика бере під свій захист тварин і все біологічне розмаїття середовища, в якому живе людина, в разі, якщо біотехнологічна, медична і дослідницька діяльність становлять для них реальну загрозу. Потреба пізнавати таємниці живої...»

«УДК 504.062 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ТА СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Кандидат біологічних наук Барабаш О.В., Бойко Т.І. Вступ. В умовах реструктуризації та зміни форм власності використання ринкових механізмів екологічного управління є особливо актуальним, оскільки моделі організації та управління природокористуванням та охороною природного середовища, що діють в Україні, не забезпечують узгодженості економічних і природоохоронних цілей у масштабах...»

«УДК 657 С. Й. Сажинець Національний університет “Львівська політехніка” ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ © Сажинець С. Й., 2014 Обґрунтовано необхідність запровадження на підприємствах системного фінансового обліку доходів, витрат та фінансових результатів від здійснення операцій з капітальними інвестиціями. З цією метою розроблено та рекомендовано для використання відповідні первинні документи,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»

«УДК 687.5.03: 628.1.033 ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНОМИЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВІД ПРИРОДНОГО ВМІСТУ ВОДИ Байцар Р. І., Кордіяка Ю. М. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації UDC 687.5.03: 628.1.033 DEPENDENCE OF THE PROPERTIES OF COSMETIC PRODUCTS AND NATURAL WATER CONTENT Baitsar R., Kordiiaka Yu. National University Lviv Polytechnic, department of metrology, standardization and certification Проаналізовано вимоги до якості...»

«226 УДК [632.937 + 631.811.98] : 635.63/477.52/6/ І.В. Лебединський, Ф.М. Марютін, О.Ф. Марютін Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ГОСПОДАРСЬКА І ФІТОПАТОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БІОПРЕПАРАТІВ НА РОСЛИНАХ ОГІРКА У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вступ. Основна цінність плодів огірка полягає у тому, що вони вживаються у сирому, а також законсервованому вигляді. Незважаючи на їх низьку калорійність, огірки вирощують у різних ґрунтово-кліматичних зонах...»

«УДК 633:631.547.15 В.В. Сініцина, ас. Одеський державний екологічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ СХОДІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Розглядається вплив температури на формування сходів зернових культур. Представлені результати проведеного чисельного експерименту з моделювання впливу агрометеорологічних умов на накопичення вологи зернівкою та подовження колеоптиля на прикладі насіння кукурудзи. Ключові слова: набубнявіння, насіння, ендосперм, колеоптиль, ріст, сходи. Вступ....»

«УДК [130.2:572]:316.613.434 АГРЕСІЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ Т. Бикова пошукач каф. філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди У статті розглянуті методологічні проблеми філософсько-антропологічного дослідження агресії як цілісного феномену людського буття і окреслені можливі теоретичні шляхи їх вирішення. Обґрунтовано, що для філософсько-антропологічного дослідження агресії затребуваними і продуктивними є міждисциплінарні і внутрішньо...»

«Бур’яни: знайти, розпізнати прицільно знищити! Зміст Абутилон Теофраста Амброзія полинолиста. 7 Незабудка польова Берізка польова Болиголов плямистий. 11 Осот жовтий Волошка синя Герань круглолистна. 15 Петрушка собача Герань маленька Герань м’яка Герань розсічена Гірчиця польова Горобейник польовий. 25 Приворотень польовий. 77 Грабельки звичайні. 27 Редька дика Дурман звичайний Живокіст лікарський. 31 Сокирки польові Жовтозілля звичайне. 33 Сухоребрик лікарський. 85 Зірочник середній...»

«„Світ медицини та біології”, номер 2 2012 рік 4. Пловецька І.А. Імунна система як показник донозологічного стану робітників виробництва медичного скла / І.А. Пловецька // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. –№3. – С. 142-145.5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки: Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. №14 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. Реферати ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ THE HISTORY OF IMMUNOLOGY SERVICE...»

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»