WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 || 45 | 46 |   ...   | 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 44 ] --

Як відомо, собівартість — це сукупність витрат, виражена в грошовій формі, яка йде на виробництво і збут продукції. Собівартість — це частина вартості продукту праці. Акумулюючи поточні витрати, собівартість продукції підприємства є одним з найважливіших показників ефективності виробництва, оскільки в ній відображаються рівень організації виробничого процесу, технічний рівень, продуктивність праці та ін.

Водночас цей показник не є кінцевим у характеристиці ефективності діяльності підприємства, оскільки в ньому не відбивається результативність невиробничої, а також позавиробничої діяльності.

До собівартості входять такі витрати: 1) вартість спожитих у процесі виробництва предметів праці (сировини, напівфабрикатів, палива, електроенергії); 2) перенесена вартість засобів праці; 3) витрати на оплату праці; 4) витрати на реалізацію продукції та інші витрати. Чим краще працює підприємство, ефективніше використовує виробничі ресурси, тим нижча собівартість продукції, робіт, послуг.

В системі управління собівартістю значну увагу слід приділяти її обліку, оскільки: зниження витрат на одиницю продукції дає змогу збільшити обсяг виробництва на підприємстві при наявних ресурсах, забезпечити тим самим прискорення оборотності оборотних засобів; зниження собівартості є істотним джерелом зростання прибутковості (доходності) виробництва, а отже, підвищення конкурентоспроможності підприємства; зменшення витрат матеріальних ресурсів в обробних галузях сприяє економії капітальних вкладень у галузях добувної промисловості;

зниження собівартості продукції — реальна основа зниження цін, а отже, підвищення життєвого рівня населення.

Отже, зниження собівартості продукції має винятково важливе значення для розвитку виробництва, піднесення добробуту населення. У процесі її зниження виявляються майже всі складові підвищення ефективності виробництва: зростання продуктивності праці, економія матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів, поліпшення використання основних фондів.

Головними шляхами зниження собівартості продукції є такі: 1) механізація і автоматизація виробництва; 2) застосування прогресивних технологій; 3) прогресивні зрушення у структурі виробництва; 4) спеціалізація і кооперування виробництва; 5) удосконалення структури управління; 6) здешевлення утримання апарату управління;

7) раціональне розміщення виробництва; 8) зниження цін на засоби виробництва, економічне стимулювання економії живої та уречевленої праці.

Однак відомими є факти, коли зниження собівартості не було доцільним. Будьяке зниження собівартості, що призводить до погіршення якості продукції, не є економічно виправданим. Наприклад, у меблевій промисловості іноді застосовують дешеву тканину для оббивання меблів. Це знижує собівартість продукції, але при цьому меблі слугують їхнім господарям значно менше. Таке зниження собівартості не можна вважати доцільним. Тому запропоновані шляхи зниження собівартості продукції окремого підприємства та удосконалення системи управління витратами загалом повинні мати чітке економічне обґрунтування.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 657.6 Савгіра Р.Є.– ст. гр. БМсп -31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Науковий керівник: к.е.н., доцент Королюк Т.М.

Необхідним атрибутом економічної ефективності діяльності сучасного підприємства є грамотно побудована служба внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит, як контрольна система за діяльністю того чи іншого підприємства, допомагає не лише власникам та керівникам володіти інформацією про дійсний стан справ на підприємстві, але й надає оцінку розвитку діяльності підприємства, аналізує ефективність роботи, здійснює пошук шляхів удосконалення у фінансово-економічній та соціальній сфері діяльності.

Внутрішній аудит, як прогресивна форма контролю вітчизняних підприємств, базується на іноземному досвіді формування концептуальних основ внутрішнього аудиту. На жаль, в нашій країні внутрішній аудит поки що не має нормативнозаконодавчої бази. Для вирішення даної проблеми необхідні конкретні заходи – це правова регламентація внутрішнього аудиту з боку держави, зокрема, розробка та прийняття відповідного Закону України «Про внутрішній аудит». У цьому Законі мають визначатися правові принципи здійснення внутрішнього аудиту, аспекти його організації на підприємствах, тобто поняття та принципи, функції та цілі, об’єкти та суб’єкти внутрішнього аудиту, організація та впровадження служби внутрішнього аудиту. Об’єктивність перевірок має забезпечуватися визначенням в Законі відповідних кваліфікаційних вимог до осіб, які призначені на відповідні посади. Аудиторам мають бути притаманні високі людські та професійні якості: чесність, здатність не піддаватися жодним впливам, зберігати в таємниці отриману інформацію тощо. Поряд з цим необхідно розробляти стандарти впровадження та організації внутрішнього аудиту з урахуванням розвитку галузевої специфіки господарюючих суб’єктів. До цих стандартів слід включити весь комплекс заходів внутрішнього аудиту – від збору інформації, аналізу економічних показників діяльності господарюючого суб’єкта в даній галузі, виявлення причин та джерел відхилення реальних показників від стандартів та нормативів до розробки альтернативних заходів щодо оптимізації цих показників, порівняльного аналізу альтернатив та вибору найбільш відповідного до суб’єкта в даній галузі. Також стандарти можуть містити механізм організації та проведення внутрішнього аудиту, документування порушень, визначення основного порядку оформлення результатів аудиту, заходи відносно усунення виявлених недоліків та порушень, попередження їх у майбутньому. Дані стандарти стануть поштовхом для успішного впровадження та ефективної роботи служби внутрішнього аудиту на підприємстві, що дуже важливо для підприємства взагалі. Необхідно розробляти внутрішні правила організації та діяльності служби внутрішнього аудиту з боку підприємств, тому що вони будуть забезпечувати певний рівень гарантії ефективності та пріоритети його функціонування на підприємстві.

Таким чином, у сучасних умовах господарювання, коли зростає непередбачуваність результатів операцій підприємства та рівень їх ризикованості, саме правове регулювання внутрішнього аудиту, охоплюючи найважливіші елементи даної системи контролю, допоможе внутрішньому аудиту зайняти належне місце в системі фінансово-економічного контролю.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 338.24:339.13 Садівник Р.-ст. гр. БКм-51 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ

ПЕРЕВАГ

Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач Борисова Т.М.

Однією з головних проблем конкурентоспроможності підприємства є можливість утримувати конкурентну перевагу. Важливим є визначення суті конкурентних переваг, неоднозначність трактування якої простежується в багатьох наукових роботах. Необхідність дослідження процесів пошуку і досягнення конкурентних переваг обумовлює актуальність роботи.

Будь-яка перевага над конкурентами є відносною, вона встановлюється шляхом порівняння з кращим із конкурентів на даному товарному ринку чи в даному сегменті.

Відносна перевага конкурента може бути результатом різних факторів, які можна віднести до однієї з трьох категорій згідно з природою конкурентної переваги, яку вони забезпечують: 1. Якість; 2. Витрати; 3. Ключові компетенції;

Як базис конкурентної переваги, що ґрунтується на якості, виступають очевидні якості товару, які представляють підвищену цінність для покупця або за рахунок зниження пов’язаних з товаром витрат, або за рахунок збільшення його ефективності.

Фірма, таким чином, отримує можливість встановлювати на товар більш високу, ніж у конкурентів, ціну.

Конкурентна перевага, яка ґрунтується на витратах, обумовлена тим, що фірма виграє у своїх конкурентів у питаннях контролю за рівнем цін і витрат, а також менеджмент підприємства та управління товаром. Це є особливо цінним для виробника, оскільки собівартість товару стає більш низькою, ніж у пріоритетного конкурента фірми.

Конкурентна перевага, що базується на використанні ключових компетенцій – особлива навичка чи технологія, яка створює унікальну цінність для споживача Спеціальні навички фірми значною мірою виражені в колективному знанні її співробітників і процедурах, що визначають характер їхньої взаємодії. Таким чином, у фірми виникає конкурентна перевага, яка ґрунтується на ключових компетенціях.

Конкурентні переваги можуть мати різноманітні форми в залежності від специфіки галузі, товару, ринку. При визначенні конкурентних переваг важливо орієнтуватися на запити споживачів та переконатися в тому, що ці переваги сприймаються ними як такі.

Конкурентна перевага, що визначає позицію підприємства в галузі, полягає або в здатності фірми розробляти, випускати і продавати аналогічний товар з меншими витратами, чим конкуренти, або в здатності забезпечити покупця унікальною і більшою цінністю у вигляді нової якості товару, особливих споживчих властивостей або післяпродажного обслуговування.

Отже, стрімке підвищення рівня конкуренції і зростання вимогливості споживачів призводять до того, що взяти гору у нелегкій суперечці, яка має назву «конкуренція», зможе лише підприємство, що володітиме конкурентними перевагами у всіх сферах: як у сфері зниження витрат і покращення якості, так і у сфері ключових компетенцій.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 658.3 Рижанич Ю. – ст. гр. БМпс-42 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КЕРІВНИКА

Науковий керівник ст.вик. Юрик Н.Є.

Бути організованим, незалежно від того, чи відноситься це до навколишнього простору або до вашого часу, означає бути підготовленим. Це означає відчувати себе зібраним, володіти ситуацією, бути готовим використовувати всі наявні можливості і справитися з будь-якими сюрпризами і несподіванками, які життя створює на вашому шляху. Ми живемо в складному світі, багатому на безмежні можливості які розвиваються у наш час.

Багато керівників і менеджерів недостатньо проявляють організованість та обов'язковість, не уміють раціонально використовувати робочий час. Особливо це стосується молодих менеджерів і управлінців. Від їхньої самоорганізованності, багато в чому залежатиме і успіх в кар'єрі.

Самоменеджмент перш за все це самоорганізація, уміння управляти собою, керувати процесом управління в найширшому сенсі слова в часі, в просторі, при спілкуванні. Керівник повинен так уміти організувати свою працю, щоб ефективність була максимальною.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Саме тому ми пропонуємо оволодіти даною наукою, хоч це і не так просто, тому молодому керівнику треба починати все-таки з самоосвіти, причому мало тільки набувати знання, потрібна ще й практична іх реалізація. Самоменеджмент - це дуже важка робота, тому необхідно бути готовим до самовдосконалення у всіх сферах діяльності Комплексний підхід при розробці програми самоменеджменту. Перш за все потрібно керівнику розробляти програму з урахуванням тих питань, які доводиться вирішувати керівнику в процесі своєї професійної діяльності. При виборі програми треба враховувати зміни, що відбуваються в житті в економіці, науці, сучасних методах управління тощо. Доцільно врахувати аспекти практичної реалізації набутих знань і навиків.

Це дозволить оптимально планувати свій робочий час. Таке планування дозволить керівникам забезпечити раціональне використання найціннішого надбання часу, з врахуванням максимального та мінімального критеріїв для підвищення ефективності їхньої роботи. Підводячи підсумки можна сказати, що вміння ефективно використовувати свій час та планування його по пріоритетам є високоточним інструментом самоменеджменту, який зменшує час досягнення цілей. Коли керівник є організованим, зібраним, пунктуальним, відповідальним, вимогливим, справедливим, адекватним – то це допомагає працювати ефективно не тільки йому, це також налаштовує на зовсім іншу атмосферу на робочому місці його підлеглих. Керівник це особа як подає приклад та диктує правила поведінки на робочому місці, тому тільки самоменджмент та самоосвіта дозволить керівнику правильно себе поставити в новому колективі, та закріпити свої позиції у вже напрацьованому місці.

–  –  –

УДК 621.326 Сейтумеров Р. – ст. гр. БМ-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Науковий керівник: к.е.н., доц. Галущак О.Я.

Неодмінною умовою високопродуктивної роботи підприємства в цілому є ефективна робота первинних виробничих ланок, а також обслуговуючих та допоміжних підрозділів. З огляду на це особливої ваги набувають питання подальшого поліпшення організації управління та планування виробничої інфраструктури. Високий рівень розвитку виробничої інфраструктури дасть змогу з максимальною повнотою комплексно використати весь виробничий потенціал.

Виробнича інфраструктура як об’єкт аналізу має ряд особливостей, які потрібно враховувати під час планування. Функціонування виробничої інфраструктури відрізняється від діяльності основних підрозділів підприємства. Головна з таких ознак полягає в тому, що результати її роботи відіграють роль корисних дій, не набуваючи вигляду продукції в матеріально-речовій формі. Відповідні дії не існують як споживча річ. Наступна особливість виробничої інфраструктури полягає в тому, що її продукція як вид послуги не існує самостійно, поза виробничим процесом. З огляду на сказане слід назвати ще одну особливість елементів виробничої інфраструктури – їхню просторову незалежність. Те, що продукція підрозділів виробничої інфраструктури не матеріалізується в речі, а набуває форми корисних дій і зникає разом із цими діями, є передумовою існування особливого виду резервів в інфраструктурі. Тут ідеться про резервування не продукції, а виробничих потужностей – їхньої пропускної спроможності, можливості технічних приміщень, трудових ресурсів, тощо.

Для кількісного оцінювання рівня розвитку інфраструктури потрібні показники, які характеризували б нагромадження в інфраструктурі її виробничого потенціалу.

Тому поряд із категорією «інфраструктура» як сфера діяльності доцільно говорити про матеріально-технічну базу інфраструктури та ступінь її розвитку. Під час аналізу та планування виробничої інфраструктури необхідно відокремлювати її функціональногалузеву структуру, тобто такі ланки, як транспортно-складська, інформаційнокомунікаційна чи сфера технічного обслуговування. Розглядаючи складові виробничої інфраструктури підприємства, можна виокремити дві функції, які вони виконують.

Перша – обслуговування процесів основного та допоміжного виробництва. Вона є обов’язковою для всіх підприємств (транспортне, складське господарство та ін.). ДругаPages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 || 45 | 46 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«З А Л І З Н А П’ЯТА Роман Наш світ — страшний театр кінець кінцем; Аж млість бере від круговерті сцен. Потерпіть! Автор десь у п’ятій дії Вам навісної драми суть розкриє. ПЕРЕДМОВА Так званий «Евергардівський рукопис» не можна вважати за цілком надійний історичний документ. З погляду історика він рясніє помилками — не у викладі фактів, але в тлумаченні їх. Оглядаючись на сім сторіч, що минули відтоді, коли Евіс Евергард закінчила свій рукопис, ми бачимо не лише події, але й їхні наслідки, яких...»

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«226 УДК [632.937 + 631.811.98] : 635.63/477.52/6/ І.В. Лебединський, Ф.М. Марютін, О.Ф. Марютін Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ГОСПОДАРСЬКА І ФІТОПАТОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БІОПРЕПАРАТІВ НА РОСЛИНАХ ОГІРКА У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вступ. Основна цінність плодів огірка полягає у тому, що вони вживаються у сирому, а також законсервованому вигляді. Незважаючи на їх низьку калорійність, огірки вирощують у різних ґрунтово-кліматичних зонах...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»

«ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертаційну роботу ЯРЕМЧУК Марії Михайлівни “Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в'юна за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону”, що подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (03.00.02 – біофізика) I.Актуальність обраної теми. Враховуючи бурхливий розвиток сучасних технологій, який приводить до зростання антропогенного електромагнітного фону, актуальним є дослідження механізмів впливу...»

«„Світ медицини та біології”, номер 2 2012 рік 4. Пловецька І.А. Імунна система як показник донозологічного стану робітників виробництва медичного скла / І.А. Пловецька // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. –№3. – С. 142-145.5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки: Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. №14 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. Реферати ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ THE HISTORY OF IMMUNOLOGY SERVICE...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Василя Стефаника СЕРІЯ БІОЛОГІЯ ВИПУСК XIV Івано-Франківськ ББК 541 В53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 3 від 24.11.2009 р. Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.ҐРЕЩУК (голова ради), д-р філос. наук, проф. С.М.ВОЗНЯК, д-р філол. наук, проф. В.І.КОНОНЕНКО, д-р іст. наук, проф. М. В. КУГУТЯК, д-р пед. наук, проф. Н. В....»

«Бур’яни: знайти, розпізнати прицільно знищити! Зміст Абутилон Теофраста Амброзія полинолиста. 7 Незабудка польова Берізка польова Болиголов плямистий. 11 Осот жовтий Волошка синя Герань круглолистна. 15 Петрушка собача Герань маленька Герань м’яка Герань розсічена Гірчиця польова Горобейник польовий. 25 Приворотень польовий. 77 Грабельки звичайні. 27 Редька дика Дурман звичайний Живокіст лікарський. 31 Сокирки польові Жовтозілля звичайне. 33 Сухоребрик лікарський. 85 Зірочник середній...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 332.122:379.84:330.15:330.342.146 І.І. ДУДНІКОВА ( зав. кафедри екології, доцент) Європейський університет, Київ E-mail: ecology@kyiv.e-u.in.ua СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Розглядається формування системи рекреаційного природокористування, його соціально-економічна суть; відзначається, що проблеми рекреаційного природокористування пов’язані з процесом відновлення фізичних, духовних і нервовопсихічних...»

«Бикін А. В., Гуменюк О. В. УДК 631.86:635.21 (477.41) А. В. Бикін, О. В. Гуменюк Національний університет біоресурсів і природокористування України АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛАЗОНІТУ МЦ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведено результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив та різних норм мікробіологічного препарату Філазоніт МЦ на врожайність картоплі столової (Дніпрянка, Розара) на темно-сірому...»

«Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 124–135. УДК 599:002.4 Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи Загороднюк І.1,2, Харчук С.2 кандидат біологічних наук, доцент Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка Українське теріологічне товариство НАН України Розглянуто особливості формування...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Статистичний збірник Ужгород 2014 ПЕРЕДМОВА Статистичний збірник Навколишнє середовище та використання природних ресурсів у Закарпатській області містить всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє середовище області. Збірник містить статистичну інформацію як за 2013р., так і у динаміці за ряд років по...»

«Вісник N11 2001 О. РЄЗНІКОВ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТВАРИНАХ У центрі біоетичних концепцій, моральних та юридичних норм і правил перебуває людина, необхідність захисту її гідності, прав і здоров'я. Водночас біоетика бере під свій захист тварин і все біологічне розмаїття середовища, в якому живе людина, в разі, якщо біотехнологічна, медична і дослідницька діяльність становлять для них реальну загрозу. Потреба пізнавати таємниці живої...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»