WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 45 | 46 || 48 | 49 |   ...   | 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 47 ] --

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 338.5:656.2 Спиридонова Ю. – ст. гр. БМ-31 Тернопільський державний технічній університет імені Івана Пулюя

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО

ТРАНСПОРТУ

Науковий керівник: Малюта Л.Я.

Управління витратами залізничного транспорту підпорядковано загальній стратегічній меті управління, якою є забезпечення максимально ефективної роботи всіх підрозділів залізниці.

В сучасних умовах для забезпечення стійкої позиції залізничного транспорту на ринку перевезень необхідно удосконалення управління витратами, що включає як прийняття оптимальних рішень, так і моделювання використання ресурсного потенціалу суб’єкта господарювання, пошук резервів зниження витрат і шляхів їх реалізації. Це дасть можливість залізницям з успіхом конкурувати у ринковій системі господарювання.

В умовах ринку і конкуренції треба відмовлятися від принципу планування витрат “від досягнутого”. Необхідно розвивати методичні положення і економічні аспекти щодо регулювання і управління витратами на підприємствах залізничного транспорту.

Аналіз економічної ситуації на залізницях України та огляд наукових праць, присвячених управлінню витратами, дає підстави стверджувати, що теоретична база управління витратами залізничних підприємств перебуває в стадії становлення.

Починати управління витратами треба з визначення стратегічних цілей діяльності підприємств у вигляді найважливіших напрямків діяльності на принципах маркетингу. Аналіз протиріч, що виникають між цілями в процесі їх досягнення показав, що в основі протиріч лежить вимога економії витрат. Економічна підготовка планування включає в себе розробку кореляційних моделей оцінки виробничої собівартості перевезень з урахуванням накладних витрат.

Необхідно дослідити внутрішні фактори, що впливають на рівень витрат виробництва, визначити найбільш вагомі статті і елементи витрат. Після чого можна розробити кореляційну модель формування витрат на перевезення.

Також можна запропонувати удосконалити механізм розподілу накладних витрат шляхом віднесення їх на види продукції, робіт, послуг в залежності не тільки від заробітної плати виробничих робітників (як це відбувається нині), а пропорційно до всіх витрат прямо віднесених на собівартість по кожному елементу відповідної статті витрат.

Критерій підвищення ефективності роботи структурних підрозділів необхідно будувати з урахуванням отриманого загального ефекту у споживачів і суміжників в єдиному процесі перевезення.

Щоб змінити застарілу систему показників роботи структурних підрозділів можна ввести узагальнюючий показник у вигляді загального обсягу чистих валових доходів за всіма видами діяльності.

Загалом, для підвищення ефективності управління необхідно передати управлінські функції на рівень структурних підрозділів, що забезпечить швидкість реакції та своєчасне виконання поставлених завдань.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 65.012.2:658.0 Спориш А.П. – магістрант Львівська комерційна академія

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ НА

ПІДПРИЄМСТВІ Науковий керівник: к.е.н., доцент Міценко Н.Г.

Формування ринкових відносин в Україні супроводжувалося спалахом різних думок серед наукової громади щодо необхідності планування діяльності підприємства.

Проблемі удосконалення планової роботи на підприємстві приділяли увагу Москалюк В.Є., Євдокимова Н.М., Бєлов М.А., Орлов О.О., Павлов В.І. та інші науковці.

Ринкове планування діяльності підприємства слугує основою для маркетингу, менеджменту і системи господарювання. Воно дозволяє одночасно розглянути взаємопов’язані економічні, соціальні, організаційні та інші проблеми і тому є базою для розробки й прийняття раціональних управлінських рішень. Сутність планування в умовах ринку полягає в науковому обгрунтуванні на підприємстві майбутніх економічних цілей розвитку, у виборі найкращих способів їх досягнення на основі виявлення необхідних ринку видів, обсягів та термінів випуску товарів та встановлення таких показників їх виробництва, які дозволять найбільш повно використати виробничі ресурси та досягти якісного результату. Таким чином, планування слід розглядати як свідомо обгрунтоване визначення та підтримання необхідних пропорцій розвитку підприємства, приведення у відповідність намірів підприємства з його можливостями в забезпеченні ринку товарів, процес практичної діяльності. При цьому функції та цілі підприємства повинні бути в процесі планування тісно пов’язані з обраною діяльністю і відображатись як в короткострокових, так і в довгострокових планах.

Застосування планування створює передумови і для забезпечення економічної безпеки підприємства: формує основу для стабільного розвитку, покращує координацію дій, збільшує можливості в забезпеченні необхідною інформацією, покращує контроль, сприяє кращому використанню ресурсів.

Здійснюючи аналіз стану планової роботи досліджуваних підприємств нами виділено ряд факторів інформаційного, організаційного та технологічного характеру, які обмежують планування діяльності підприємств та впливають на якість планів.

Проблемами є: невідповідність організаційної структури планової служби організаційній структурі управління підприємством, недосконале методологічне забезпечення планування діяльності та відсутність досконалого програмного забезпечення, пріоритетність короткотермінових показників над довготерміновими, недостатнє інформаційне забезпечення процесу планування.

Ефективна організація планової роботи потребує проведення таких заходів, як:

- облік всіх об’єктів планування, їх групування за плановими комплексами у відповідності зі структурою системи планування, а також облік об’єктів контролю;

- визначення складу співробітників, які приймають участь у плануванні, часу і місця проведення планових нарад;

- забезпечення співробітників планових служб необхідною інформацією (вихідними даними, нормативною і методичною документацією та ін.);

- встановлення термінів розробки і координації планів, їх затвердження;

- встановлення термінів та місць перевірки виконання планових завдань.

Відмова чи недооцінка ролі планування діяльності призводить до втрати підприємством орієнтирів у ринковому середовищі.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 339.13 Пелехат О. - ст. гр. БКм-51.

Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ

КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Науковий керівник: к.е.н., доц. Краузе О.І.

Україна останнього десятиліття відрізняється суттєвим перетвореннями у політичній, економічній і соціальній сферах. Слід зазначити, що становлення ринкових відносин неможливе без оволодіння світовим досвідом у цій галузі, без глибокого вивчення філософії сучасного бізнесу і досконалого оволодіння його прийомами.

Період переходу до ринкової економіки характеризується докорінним переглядом методів і інструментів управління. Основні зусилля при цьому повинні бути спрямовані на задоволення потреб споживачів, завоювання і зміцнення конкурентних позицій через нововведення, високу продуктивність, професіоналізм персоналу та належну якість товару. Важливою складовою підприємницької культури і інтегруючою функцією управління стає маркетинг.

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки маркетинг забезпечує ріст та розвиток підприємства завдяки зміцненню його конкурентної позиції. Як базова функція управління, маркетинг орієнтує як виробничу систему, так і її економічну інфраструктуру на задоволення потреб клієнтів.

У сучасній науковій літературі зустрічається досить широкий спектр підходів щодо визначення стратегій, процесу їх розробки і вибору. У загальному розумінні стратегія увійшла в лексикон ділового управління для визначення того, що можна назвати діловою політикою спрямованою на прийняття узагальнених довготривалих заходів.

Метою стратегії є отримання довгострокових конкурентних переваг, які забезпечують підприємству високу рентабельність.

Загальна (генеральна) стратегія розвитку підприємства пов’язана з діяльністю підприємства в цілому, використанням всіх ресурсів і орієнтована на виконання його головної цілі.

Стратегічні плани повинні бути зроблені так, щоб не тільки залишатися цілісними протягом тривалих періодів часу, але і бути достатньо гнучкими, щоб при необхідності можна було здійснити модифікацію і переорієнтування. Загальний стратегічний план варто розглядати як програму, що спрямовує діяльність фірми протягом тривалого періоду часу, даючи собі звіт про те, що конфліктна і постійно мінлива ділова і соціальна обстановка робить постійні коригування неминучими.

Теорія стратегічного планування нараховує достатню кількість стратегій, які стали основою для виводу з кризи чи її запобігання на окремих підприємствах, в галузях виробництва, в окремих країнах. Автори цих стратегій є всесвітньовідомими теоретиками і практиками в області стратегічного планування і управління (Ансофф І., Портер М., ін.).

Ефективні стратегії можуть формуватися лише як результат спільних ділових розробок між і всередині всіх рівнів менеджменту підприємства. Необхідний діалог, що ґрунтується на розумінні стратегічних результатів та критеріїв оцінювання обраних або вдосконалених стратегій.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 330.8 Стаюра М. – ст. гр. БК-53 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЛОГІСТИКА ПОСТАЧАННЯ ТА ЇЇ РОЛЬ В СИСТЕМІ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Науковий керівник: професор Федорович Р.В.

Завдання логістики полягає в комплексному управлінні суцільними потоками матеріальних, інформаційних, фінансових та інших ресурсів. Тому аналіз формування і подальшого просування матеріальних потоків найзручніше і краще всього розпочинати з сфери матеріально-технічного забезпечення. Логістика, що займається цим комплексом проблем, називається логістикою постачання (заготівельною, закупівельною). Найважливішою комплексною функцією логістики постачання є планування, організація і контроль забезпечення основного виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами у встановленому часовому режимі з мінімальними сукупними витратами. Головним об’єктом уваги логістики постачання є матеріальні потоки, що виступають найважливішим чинником виробництва та володіють спільною рисою, яка полягає у високій потенційній можливості їх участі у виробничому процесі.

Роль та значення матеріально-технічного забезпечення полягає в наступному:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


як діяльність, що безпосередньо передує виробництву, МТЗ не просто 1.

спрямоване на забезпечення ресурсами цієї центральної функції підприємства з створення товару, але й саме певною мірою створює його споживчу вартість та цінність;

МТЗ виявляє, формує і створює не тільки конкретні економічні результати 2.

(та їх речове втілення) підприємства, але й і конкретні потреби конкретних споживачів як самих ресурсів, так і товарів (продукції, послуг) підприємства, що виробляються з них;

МТЗ зумовлює фінансові результати (в першу чергу витрати) виробничого 3.

підприємства;

МТЗ як вид функціональної діяльності виробничого підприємства у всій 4.

системі створення товару (цінності) є одним з джерел його конкурентної переваги (як прямої, так і опосередкованої) Головною метою процесу закупівлі є відповідне та повне задоволення виробничих потреб.

Організація процесу закупівлі охоплює такі етапи:

А) Дослідження ринку (збір та опрацювання інформації про кон’юнктуру ринку ресурсів та діючих умов торгівлі, доставки, зберігання і т. ін.).

Б) Аналіз і визначення потреби у кількості матеріалів, що замовляються.

В) Вибір форми та джерел матеріально-технічного забезпечення..

Г) Вибір постачальника.

Д) Розміщення замовлень та їх реалізація П’ять основних методів закупівлі: закупівлі товару однією партією; регулярні закупівлі дрібними партіями; щоденні (щомісячні) закупівлі за котирувальними відомостями; отримання товару по мірі необхідності; закупівля товару з негайним здаванням.

Концепції заготівельної логістики: концепція «точно в термін»; концепція мікрологістичної системи КАNВАN.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 658.3 Бойко Н. – ст.гр. БМп-42 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СПОСОБИ УПРАВЛІННЯ СТРЕСАМИ

Науковий керівник: ст. викладач Юрик Н.Є.

Робота в офісі приводить до величезного емоційного навантаження, що збільшується в міру зростання рівня відповідальності за вирішення завдань і зниження фізичної активності. Постійна напруга, монотонна робота, усілякі образи та інтриги, відсутність свіжого повітря і десяток чашок міцної кави щодня стають причинами розвитку хронічної втоми і зниження працездатності. Додавши сюди численні фобії, в основі яких лежить головний страх - страх втратити роботу, фахівці роблять однозначний висновок: життя офісного працівника і небезпечне, і важке... Усі перелічені фактори провокують і спричинюють стрес. Стрес (від англ. stress -- напруга)

– неспецифічна (загальна) реакція організму на дуже сильну дію фізичних або психологічних чинників на відповідний стан нервової системи організму (або організму в цілому).

Щоб стрес нас не вбив, нам треба вміти з ним справлятися. В англійській мові є спеціальний термін, що описує процес взаємодії зі стресом, — «копінг» (coping), який можна перекласти як «подолання». У найширшому розумінні копінг — це процес, при якому людина намагаємося впоратися з обставинами, які сприймаються як явне психологічне перевантаження, що часом перевищує внутрішні резерви.

Необхідно проводити дослідження загального настрою трудового колективу, оцінити внутрішню атмосферу в компанії. Для цього на роботу наймаються спеціальні психологічні менеджери, або ж залучаються такі спеціалісти зі сторони. Для управління стресами менеджерам можна запропонувати: вивчати особливості характеру та ставлення до праці своїх підлеглих; вибирати тип і обсяг робіт відповідно до здібностей і нахилів працівників; дозволяти працівникам обгрунтовано відмовлятися від роботи; вміло пояснювати необхідність виконання роботи; приймати оптимальні рішення; визначати чіткі зони повноважень; удосконалювати комунікації;

використовувати стиль керівника відповідно до ситуації; забезпечувати необхідну винагороду за ефективну роботу; бути наставником для підлеглих; підвищувати кваліфікацію підлеглих; розвивати здібності підлеглих.

Слід пам’ятати, що джерелом стресу є не тільки робота, а й сама особистість.

Для прикладу, в США проводиться регулярний медичний контроль керівників для виявлення так званих «профілів ризику», що є ефективним засобом попередження захворювань. Зібрано багато фактів, які підтверджують, що стрес проходить п’ять стадій: заперечення (шок), гнів, згода, депресія, прийняття. Цю сферу повинні взяти на озброєння менеджери, які керують людьми чи організаціями і переживають суттєві зміни і нововведення. Без корпоративного психолога можна обійтися, якщо керівник самостійно не забуває стежити за атмосферою у колективі.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.Pages:     | 1 |   ...   | 45 | 46 || 48 | 49 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 124–135. УДК 599:002.4 Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи Загороднюк І.1,2, Харчук С.2 кандидат біологічних наук, доцент Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка Українське теріологічне товариство НАН України Розглянуто особливості формування...»

«SSN 1728-4260 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 2 (65) УДК 621.317 Ю.О. Шавурський, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ БІОПАЛИВА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНИМ ВИТРАТОМІРОМ В даній статті наведено аналіз досліджень термоанемометричного витратоміра (ТАВ), за допомогою його діючого макета. Наведено результати обробки вимірювальної інформації від витратоміра в цифровій ЕОМ. Вступ. Постановка проблеми. Для вимірювання витрат біопалива доцільно...»

«УДК [130.2:572]:316.613.434 АГРЕСІЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ Т. Бикова пошукач каф. філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди У статті розглянуті методологічні проблеми філософсько-антропологічного дослідження агресії як цілісного феномену людського буття і окреслені можливі теоретичні шляхи їх вирішення. Обґрунтовано, що для філософсько-антропологічного дослідження агресії затребуваними і продуктивними є міждисциплінарні і внутрішньо...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Василя Стефаника СЕРІЯ БІОЛОГІЯ ВИПУСК XIV Івано-Франківськ ББК 541 В53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 3 від 24.11.2009 р. Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.ҐРЕЩУК (голова ради), д-р філос. наук, проф. С.М.ВОЗНЯК, д-р філол. наук, проф. В.І.КОНОНЕНКО, д-р іст. наук, проф. М. В. КУГУТЯК, д-р пед. наук, проф. Н. В....»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»

«УДК 657 С. Й. Сажинець Національний університет “Львівська політехніка” ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ © Сажинець С. Й., 2014 Обґрунтовано необхідність запровадження на підприємствах системного фінансового обліку доходів, витрат та фінансових результатів від здійснення операцій з капітальними інвестиціями. З цією метою розроблено та рекомендовано для використання відповідні первинні документи,...»

«Бур’яни: знайти, розпізнати прицільно знищити! Зміст Абутилон Теофраста Амброзія полинолиста. 7 Незабудка польова Берізка польова Болиголов плямистий. 11 Осот жовтий Волошка синя Герань круглолистна. 15 Петрушка собача Герань маленька Герань м’яка Герань розсічена Гірчиця польова Горобейник польовий. 25 Приворотень польовий. 77 Грабельки звичайні. 27 Редька дика Дурман звичайний Живокіст лікарський. 31 Сокирки польові Жовтозілля звичайне. 33 Сухоребрик лікарський. 85 Зірочник середній...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 332.122:379.84:330.15:330.342.146 І.І. ДУДНІКОВА ( зав. кафедри екології, доцент) Європейський університет, Київ E-mail: ecology@kyiv.e-u.in.ua СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Розглядається формування системи рекреаційного природокористування, його соціально-економічна суть; відзначається, що проблеми рекреаційного природокористування пов’язані з процесом відновлення фізичних, духовних і нервовопсихічних...»

«„Світ медицини та біології”, номер 2 2012 рік 4. Пловецька І.А. Імунна система як показник донозологічного стану робітників виробництва медичного скла / І.А. Пловецька // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. –№3. – С. 142-145.5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки: Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. №14 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. Реферати ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ THE HISTORY OF IMMUNOLOGY SERVICE...»

«УДК 633:631.547.15 В.В. Сініцина, ас. Одеський державний екологічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ СХОДІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Розглядається вплив температури на формування сходів зернових культур. Представлені результати проведеного чисельного експерименту з моделювання впливу агрометеорологічних умов на накопичення вологи зернівкою та подовження колеоптиля на прикладі насіння кукурудзи. Ключові слова: набубнявіння, насіння, ендосперм, колеоптиль, ріст, сходи. Вступ....»

«З А Л І З Н А П’ЯТА Роман Наш світ — страшний театр кінець кінцем; Аж млість бере від круговерті сцен. Потерпіть! Автор десь у п’ятій дії Вам навісної драми суть розкриє. ПЕРЕДМОВА Так званий «Евергардівський рукопис» не можна вважати за цілком надійний історичний документ. З погляду історика він рясніє помилками — не у викладі фактів, але в тлумаченні їх. Оглядаючись на сім сторіч, що минули відтоді, коли Евіс Евергард закінчила свій рукопис, ми бачимо не лише події, але й їхні наслідки, яких...»

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«ПУБЛІКАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НДІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ МНС УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2005-2011 РОКИ Техногенна безпека. Т.1.: Нормативні документи Тех38 (витяги) ДП НВП Спецпожсервіс – 2005. – 400с. Техногенна безпека. Т.2.: Нормативні документи Т38 (витяги) К., ДП НВП Спецпожсервіс, 2006. – 400с. До збірників увійшли витяги з нормативних документів з питань техногенної безпеки і вимоги, що містяться у будівельних нормах...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»