WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 46 | 47 || 49 | 50 |   ...   | 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 48 ] --

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 330.8 Судук Н. – ст. гр. БКм-51 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Науковий керівник: к.е.н., доц. Бурліцька О.П.

Сучасні умови функціонування вітчизняних підприємств характеризуються складними економічними та політичними процесами в Україні, що не дозволяють збільшувати обсяги збуту як на вітчизняному так і на світовому ринках, необхідною умовою подолання цього є постійний зростаючий випуск конкурентоспроможної продукції, підвищення її якості.

Актуальність підвищення якості полягає в тому, що саме в умовах відкритої ринкової економіки немислимої без гострої конкуренції якість продукції є умовою виживання підприємства, мірилом результативності його господарської діяльності, можливості суб’єкта господарювання протистояти тиску конкуренції на ринку, та ефективно функціонувати.

Умови господарювання, які склалися на сучасному етапі розвитку економіки змушують кожне підприємство запровадити дієвий комплексний механізм управління якістю продукції та суворо дотримуватись його вимог. Цей механізм об’єднує способи і методи, що спрямовані на забезпечення виробництва і реалізації продукції високої якості. Визначальними елементами цього специфічного менеджменту, що справляє найбільш істотний вплив на процес виробництва і постачання на ринок конкурентоспроможної продукції, є: стандартизація і сертифікація виробів;

стандартизація і сертифікація внутрішніх систем якості; державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальності за їх порушення;

внутрішньовиробничий технічний контроль якості.

Тому сьогодні, говорячи про якість, мають на увазі не стільки ґатунок самої продукції, скільки якість функціонування підприємств і організацій, досконалість їх систем управління якістю, націлених на постійне самовдосконалення. Система управління якості представляє собою організаційну структуру, котра гарантує умови для здійснення загального керівництва якістю, створюється і впроваджується як засіб, що забезпечує проведення визначеної політики і досягнення поставленої мети.

Найкращих результатів досягають ті, хто вдосконалює свої системи якості на засадах концепцій загального менеджменту якості (TQM), якими передбачено безперервне вдосконалення організації, поліпшення якості продукції і задоволення потреб усіх зацікавлених сторін: споживачів, постачальників, персоналу, власників та суспільства.

TQM складається з таких елементів: забезпечення якості, політика якості, планування якості, поліпшення якості. Сертифікована система менеджменту якості є гарантією високої стабільності і стійкості якості продукції, випущеної підприємством.

Отже, нині завдання підприємницьких структур полягає в подальшому розвитку і вдосконаленню управління якістю з використанням нагромадженого вітчизняного і зарубіжного досвіду для забезпечення конкурентоспроможності продукції. А вирішальними напрямами такого розвитку мають стати: орієнтація на задоволення вимог споживачів; здійснення ретельних маркетингових досліджень; організація обліку та аналізу витрат на якість; покладання відповідальності на конкретних виконавців;

стеження за матеріалами і комплектуючими виробами протягом усього процесу виробництва; постійне навчання персоналу.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621. 326 Шегда Г. – ст. гр. БКмп- 52 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ

ПІДПРИЄМСТВА Науковий керівник: к.е.н., доц. Бурліцька О.П.

Реально сформована практика економічного життя показує, що ринок і конкуренція взаємозалежні. Конкуренція або конкурентне суперництво підприємств однієї галузі - головний механізм розвитку сучасної економіки, більш потужний і дійовий, ніж будь-який інший чинник її руху.

У реальності конкуренція будується на основі складної формули, де використовуються переваги й особливості різноманітних типів господарчих одиниць.

Ця формула являє собою синтез наступних характеристик: сили, гнучкості, пристосованості до особливих сегментів ринку, переваги першовідкривачів.

Конкурентноздатність властива всім елементам економічної системи. У економічній теорії поняття конкурентоздатність підрозділяють на декілька рівнів, кожний із яких взаємопов'язаний. До таких рівнів конкурентоздатності відносять: продукції, підприємства, галузі, держави. Поняття конкурентоспроможності характеризує властивість об'єкта задовольнити певну конкретну потребу і порівняти з аналогічними об'єктами, які подані на даному ринку. Конкурентоспроможність можна розглядати стосовно найрізноманітніших об'єктів: проектно-конструкторської документації, технології виробництва продукції, окремого проекту, окремої фірми (підприємства, організації), галузі, регіону, країни в цілому.

Підтримка високої конкурентоспроможності означає, що всі ресурси підприємства використовуються настільки продуктивно, що воно опиняється більш прибутковим, чим його головні конкуренти. Це одночасно передбачає, що підприємство займає стабільне місце на ринку товарів та послуг, та його продукція користується постійним попитом. Однак в житті цей стан не являється незмінним.

Тому керівництво підприємства повинно вміти відслідковувати зміни, що відбуваються в умовах господарювання, і проводити відповідні перетворення в політиці ведення виробництва та реалізації товарів. Такими перетвореннями можуть бути: зміна товарної політики, впровадження нових технологій, диверсифікація виробництва, зміна організаційно-правового статусу підприємства, модернізація форм збуту продукції, вихід на нові ринки, створення спільних виробництв і т. д.

Визначивши середовище, в якому воно буде працювати, підприємству необхідно перейти до установлення своєї ролі, положення на ринку. Тут важливо виходити із максималізації тих можливостей підприємства, які відрізняють його від конкурентів. До форм та методів максимілізації внутрішніх можливостей основі проведення технологічної політики, направленої, по-перше, на постійне внесення підприємства необхідно перш за все віднести гнучке їх використання на “ноу-хау” в технологію виробництва та образ своєї продукції, що дозволяє підприємству стати лідером у випуску даної продукцїї, по-друге, на забезпечення високої якості, по-третє, на поставку продукції в срок. Прагнучи до гнучкого використання своїх внутрішніх можливостей, підприємство повинно забезпечити собі технологічну та економічну ефективність не нижче галузевої. Іншими словами, воно повинно найти спосіб оптимального поєднання бажаної технологічної та економічної ефективності, щоб забезпечити найкращі технологічні та економічні умови пропозиції.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 657.6 Мацьків У. – ст. гр. БМ-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПОНЯТТЯ ПОМИЛКИ І ОБМАНУ В АУДИТІ

Науковий керівник: к.е.н., доцент Королюк Т.М.

Основними причинами перекручень фінансової звітності є свідомі й несвідомі дії посадових осіб. Свідомі дії призводять до обману держави чи власників підприємств.

Несвідомі дії можуть бути наслідком недобросовісного ставлення до виконання службових обов'язків під час підготовки інформації, що може призвести до виникнення перекручень, які називають помилками. Помилки виникають з причин припущення арифметичної чи граматичної помилки в записах облікових даних або випадкового пропуску записів господарських операцій чи документів, або відображення операцій без розкриття їхнього змісту.

Отже, обман – це навмисне неправильне відображення господарських операцій і подання на основі цього перекрученої інформації, а помилка — ненавмисне перекручення фінансової інформації.

Аудитор, який виявив помилку, невідповідність або впевнився у можливості протиправної дії, повинен визначити їхній потенційний вплив на фінансові звіти. До того, як заявити про помилку чи обман, аудитор повинен впевнитися у їх шкоді й отримати достатньо доказів на користь цього. Якщо аудитор дійде висновку, що у фінансовій звітності є помилки, він повинен наполягати на переробці звітів.

Обман є наслідком навмисного порушення у відображенні фінансової інформації однією або декількома посадовими особами серед керівництва і службовців підприємства. Обман може здійснюватися шляхом фальсифікації, підробки чи зміни записів на рахунках бухгалтерського фінансового обліку або неправильного віднесення до активів чи пасивів окремих статей; знищення чи пропуску окремих господарських операцій або документів тощо. Тому під час оцінювання виявлених порушень аудитор повинен визначити їх зміст та встановити помилки й обман.

Оцінюючи рівень достовірності фінансової звітності, в економічній літературі широко використовують термін "матеріальність". При цьому в обліку і аудиті помилка чи пропуск вважаються матеріальними (важливими, значними), якщо внаслідок цього користувач даної звітності буде дезорієнтований щодо прийняття свого рішення або зазнає збитків. Є три рівні матеріальності помилок і пропусків.

До першого рівня відносять помилки і пропуски, суми яких малі та за своїм змістом настільки незначні, що не можуть суттєво вплинути на рішення користувача цієї інформації.

До другого рівня відносять матеріальні помилки і пропуски, що впливають на прийняття користувачем тих чи інших рішень, хоча внаслідок цього зовнішня звітність у цілому об'єктивно відображає реальну дійсність і є корисною.

До третього рівня матеріальності відносять помилки і пропуски в обліку і зовнішній звітності, що можуть негативно вплинути на достовірність і об'єктивність звітної інформації у цілому і користувачі такої інформації можуть прийняти неправильне рішення.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що аудит має проводитися так, щоб забезпечити гарантію розкриття суттєвих неточностей у бухгалтерському обліку і звітності. Тому слід розумно його спланувати.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621. 326 Коваль О. – ст. гр. БКмп- 52 Тернопільський державний технічний університет імені І. Пулюя

УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ - ЯК ВАЖЛИВА

СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Науковий керівник: к.і.н., доц. Левицький В.О.

Фактором, що дає змогу інтегрувати всі елементи логістичної системи у чітко функціонуючий механізм, є матеріальний потік. Під матеріальним потоком, говорячи про принципи логістики, розуміють взаємозв’язки усіх процесів й операцій, пов’язаних з добуванням, обробкою, переробкою, складуванням, транспортуванням і розподілом вантажів у сфері матеріального виробництва, на промислових підприємствах, в цехах, на виробничих дільницях. Застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками дозволяє: гнучко реагувати на швидкозмінність споживачів;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


скорочувати час між прибуттям сировини і матеріалів і поставкою товарів кінцевому споживачу; прискорити процес отримання інформації; підвищити рівень сервісу.

У господарській практиці матеріальні потоки сприймають у більш вузькому, але конкретному змісті — як потоки матеріальних ресурсів, призначених для виробничого чи кінцевого споживання, оскільки матеріальні ресурси відіграють велику роль у суспільному виробництві.

За характером об’єкти, які входять до потоку, поділяються на матеріальні, транспортні, енергетичні, грошові, інформаційні тощо. Найбільш використовувані в логістиці матеріальні, грошові та інформаційні.

Вони можуть перебувати у двох протилежних станах: динамічному і статистичному. У тих випадках, коли матеріальні потоки розглядаються не в часовому інтервалі, а у визначений момент часу, вони утворюють матеріальні запаси.

Структури управління матеріальними потоками є різними. Подібно, як і відділи маркетингу, створюються за функціональними або товарними ознаками. Це можуть бути підрозділи, котрі вирішують питання про управління потоками сировини та матеріалів, необхідних для виконання виробничої програми, або відділи закупівлі чи управління матеріалами. Сфера діяльності цих підрозділів поширюється на економічний простір, починаючи зі складу готової продукції постачальника і закінчуючи складом готової продукції споживача. Деталізація функцій і розробки внутрішньої структури органів управління матеріальним потоком є складним процесом.

Основні функції підрозділів, що вирішують питання з управління потоками сировини та матеріалів, пов’язані з плануванням, полягають у координації планів потреби в матеріалах з виробничими планами; розробці графіків завантаження механізмів і маршрутів руху матеріального потоку; розробці напрямів дій та формування критеріїв оцінки їх досягнення.

Велика увага приділяється забезпеченню тісної взаємодії між виробничими і збутовими ланками. Таким чином, відділ управління матеріалами — це організаційний механізм зниження витрат, що виникають в основному на етапах забезпечення й виробництва, а відділ управління розподілом є аналогічним механізмом зниження витрат, але вже у сфері збутових відносин.

Особливою функцією є контроль, котрий дає змогу оцінити рівень забезпеченості матеріальними ресурсами, ефективності їх використання, підрахунок витрат, пов’язаних з їх рухому всіх ланках системи. Завдяки контролю розробляють заходи з підвищення ефективності управління матеріальним потоком.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 338.47 Телька К. - ст.гр.БКмпз-62 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя ТРАНСПОРТ - «ЛАНЦЮГ ЛОГІСТИКИ»: ОСОБЛИВОСТІ

УПРАВЛІННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ І

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Науковий керівник: к.е.н., доцент Якимишин Л.Я.

Транспорт, як складова ланка логістичної системи, відноситься до тієї галузі народного господарства, яка впливає на розвиток всієї економіки. Розвиток транспортної підсистеми, її структура і технічний рівень сприяють інтенсивному розвитку економіки зростанню промислового і сільського-господарського виробництва, освоєнню природних ресурсів, розвитку міжнародної торгівлі.

Відносини підприємств різних видів транспорту під час перевезення пасажирів та вантажів визначаються статутами окремих видів транспорту, а також укладеними на їх основі договорами (вузловими угодами).

Координація технічної політики в області транспорту, узгодження тарифів на міжнародні перевезення, габаритів рухомого складу і контейнерів, вимог до шляхових пристроїв і інші заходи, що проводяться, готують умови для подальшої кооперації транспортних засобів, підвищенню ефективності централізованого управління транспортом на міжнародному рівні. Планування і прогнозування розвитку транспорту в світовому масштабі має тенденцію до складання перспективних схем розвитку шляхів сполучення і їх ланок, програм реконструкції великих транспортних вузлів, модернізації рухомого складу.

Згідно Закону України «Про транспорт» відношення підприємств транспорту загального користування з центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування будуються на основі податків, податкових пільг, встановлених нормативів та інших економічних засобів відповідно до чинного законодавства України.Pages:     | 1 |   ...   | 46 | 47 || 49 | 50 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«1 УДК 012+016:612+504 ББК 91.9:5 З 26 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: М. Т. Брик (голова), В. С. Горський, В. П. Моренець, В. О. Щербак, Т. О. Ярошенко, Н. Г. Антонюк (секретар) © Рава Т. В., укладач, 2003 ISBN 966 518 248 Х © Видавничий дім «КМ Академія», 2003 ВІД УКЛАДАЧА Б іобібліографічний покажчик, що виходить у серії «Вчені НаУКМА», підготовлений до 70 річного ювілею доктора медичних наук, професора, члена експертної ради ВАК України з медико біологічних наук та кваліфікаційних рад із захисту...»

«УДК 687.5.03: 628.1.033 ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНОМИЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВІД ПРИРОДНОГО ВМІСТУ ВОДИ Байцар Р. І., Кордіяка Ю. М. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації UDC 687.5.03: 628.1.033 DEPENDENCE OF THE PROPERTIES OF COSMETIC PRODUCTS AND NATURAL WATER CONTENT Baitsar R., Kordiiaka Yu. National University Lviv Polytechnic, department of metrology, standardization and certification Проаналізовано вимоги до якості...»

«УДК 633:631.547.15 В.В. Сініцина, ас. Одеський державний екологічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ СХОДІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Розглядається вплив температури на формування сходів зернових культур. Представлені результати проведеного чисельного експерименту з моделювання впливу агрометеорологічних умов на накопичення вологи зернівкою та подовження колеоптиля на прикладі насіння кукурудзи. Ключові слова: набубнявіння, насіння, ендосперм, колеоптиль, ріст, сходи. Вступ....»

«З А Л І З Н А П’ЯТА Роман Наш світ — страшний театр кінець кінцем; Аж млість бере від круговерті сцен. Потерпіть! Автор десь у п’ятій дії Вам навісної драми суть розкриє. ПЕРЕДМОВА Так званий «Евергардівський рукопис» не можна вважати за цілком надійний історичний документ. З погляду історика він рясніє помилками — не у викладі фактів, але в тлумаченні їх. Оглядаючись на сім сторіч, що минули відтоді, коли Евіс Евергард закінчила свій рукопис, ми бачимо не лише події, але й їхні наслідки, яких...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Статистичний збірник Ужгород 2014 ПЕРЕДМОВА Статистичний збірник Навколишнє середовище та використання природних ресурсів у Закарпатській області містить всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє середовище області. Збірник містить статистичну інформацію як за 2013р., так і у динаміці за ряд років по...»

«Бикін А. В., Гуменюк О. В. УДК 631.86:635.21 (477.41) А. В. Бикін, О. В. Гуменюк Національний університет біоресурсів і природокористування України АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛАЗОНІТУ МЦ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведено результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив та різних норм мікробіологічного препарату Філазоніт МЦ на врожайність картоплі столової (Дніпрянка, Розара) на темно-сірому...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«УДК 504.062 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ТА СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Кандидат біологічних наук Барабаш О.В., Бойко Т.І. Вступ. В умовах реструктуризації та зміни форм власності використання ринкових механізмів екологічного управління є особливо актуальним, оскільки моделі організації та управління природокористуванням та охороною природного середовища, що діють в Україні, не забезпечують узгодженості економічних і природоохоронних цілей у масштабах...»

«УДК 657 С. Й. Сажинець Національний університет “Львівська політехніка” ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ © Сажинець С. Й., 2014 Обґрунтовано необхідність запровадження на підприємствах системного фінансового обліку доходів, витрат та фінансових результатів від здійснення операцій з капітальними інвестиціями. З цією метою розроблено та рекомендовано для використання відповідні первинні документи,...»

«Вісник N11 2001 О. РЄЗНІКОВ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТВАРИНАХ У центрі біоетичних концепцій, моральних та юридичних норм і правил перебуває людина, необхідність захисту її гідності, прав і здоров'я. Водночас біоетика бере під свій захист тварин і все біологічне розмаїття середовища, в якому живе людина, в разі, якщо біотехнологічна, медична і дослідницька діяльність становлять для них реальну загрозу. Потреба пізнавати таємниці живої...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 332.122:379.84:330.15:330.342.146 І.І. ДУДНІКОВА ( зав. кафедри екології, доцент) Європейський університет, Київ E-mail: ecology@kyiv.e-u.in.ua СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Розглядається формування системи рекреаційного природокористування, його соціально-економічна суть; відзначається, що проблеми рекреаційного природокористування пов’язані з процесом відновлення фізичних, духовних і нервовопсихічних...»

«ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертаційну роботу ЯРЕМЧУК Марії Михайлівни “Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в'юна за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону”, що подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (03.00.02 – біофізика) I.Актуальність обраної теми. Враховуючи бурхливий розвиток сучасних технологій, який приводить до зростання антропогенного електромагнітного фону, актуальним є дослідження механізмів впливу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»