WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 50 | 51 || 53 | 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 52 ] --

Важливим є визначення суті конкурентних переваг, неоднозначність трактування якої простежується в багатьох наукових роботах. Необхідність дослідження процесів пошуку і досягнення конкурентних переваг обумовлює їхню діагностику та оцінку. Докладно проаналізувавши різні підходи до пояснення причин конкурентоспроможності окремих підприємств можна зробити висновок, що наявність конкурентних переваг підприємства як на внутрішньому, так і на світовому ринку багато в чому залежить від факторів, які сформувались в країні базування підприємства. Рівень конкурентних переваг підприємства в кожен конкретний момент часу визначається спільним впливом взаємопов’язаних і взаємозалежних факторів, які можуть бути представлені у вигляді системи. Розглядаючи такі фактори, як наявність робочої сили, достаток природних ресурсів, розбіжності у практиці управління підприємства та ін., розуміємо, що жоден з них, узятий окремо, не дозволяє досить переконливо відповісти на запитання, що ж саме визначає успіх чи поразку підприємства в конкуренції. Задачами діагностики конкурентних переваг є визначення ступеня досягнення цілей, виявлення проблем, визначення причин їх виникнення.

Діагностика конкурентних переваг є мірилом ефективності управління ними, тобто необхідно визначити як рівень розвитку внутрішньої конкурентної переваги, так і рівень сукупності конкурентних переваг підприємства.

Отже, для діагностики необхідно врахувати вплив взаємодії внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства на результати його діяльності, а також необхідний аналіз факторів, які визначають умови для створення і підтримки конкурентних переваг підприємства. Основою системи управління конкурентними перевагами є внутрішнє середовище підприємства. Саме внутрішнє середовище є тим потенціалом, яке підприємство використовує для створення, збереження і розвитку своїх конкурентних переваг. Внутрішнє середовище підприємства є саме тією сферою, яка піддається найбільш активному регулюванню з боку самого підприємства, тому управління цими факторами є найбільш важливим для забезпечення міцних конкурентних позицій підприємства.

В сучасних умовах розвитку і функціонування підприємств діагностика конкурентних переваг стає об’єктивною необхідністю, оскільки в сучасній конкурентній боротьбі за ринок збуту продукції виграє той, хто точніше оцінює ситуацію, використовуючи результати проведеної аналітичної роботи. Тому, що результати динамічної оцінки дають можливість підприємству вчасно вносити зміни в розроблену стратегію формування та розвитку конкурентних переваг.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 339 Шкварило О. – ст. гр. БМ-41 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН

Науковий керівник: асист. Мариненко Н. Ю.

Створення та розвиток вільних економічних зон (ВЕЗ) є важливим напрямом вдосконалення ринкових відносин, формою ефективного залучення економіки в міжнародний поділ праці, позитивних структурних змін, доступу до високих технологій, інтеграції у світове господарство і прискорення на цій основі соціальноекономічного розвитку країни. Першою державою в СНД, яка прийняла рішення про створення ВЕЗ, був Казахстан, другою – Російська Федерація, третьою – Республіка Білорусь, четвертою – Україна, а потім і інші країни Співдружності. За кількістю і якістю базових документів, регламентуючих створення ВЕЗ, Україна зробила більше, ніж всі країни СНД разом взяті, у яких, як правило, відсутній “рамковий” закон про зони, немає концепції їх створення, програми на перспективний період та ін. Разом з тим, незважаючи на позитивні моменти, мали місце серйозні прорахунки, пов'язані з недостатнім економічним і нормативно-правовим обґрунтування ВЕЗ, які потребують вдосконалення. До них можна віднести наступні: 1) законодавча база діяльності ВЕЗ не відповідає міжнародним правилам; 2) у законодавчих актах не чітко обумовлені захисні гарантії для іноземних інвесторів, репатріації їх доходів і свободи переміщення капіталів. Відсутні конституційні гарантії іноземних інвестицій, як це має місце у США, Китаї, В’єтнамі тощо; 3) у ВЕЗ досить часто змінюються правила економічної діяльності, тоді як вони повинні бути незмінними щонайменше 10 років; 4) правова база функціонування ВЕЗ формується, як правило, із збереженням загальних для України правил інвестиційної діяльності, тобто регулювання режиму іноземного інвестування здійснюється за допомогою багатьох підзаконних актів. Також інвестор, перед початком своєї діяльності, повинен вивчити застосування цілого ряду виключень із раніше діючих правил, що не є привабливим для нього і не дає бажаного результату щодо залучення іноземного капіталу в економіку країни; 5) у ВЕЗ встановлюється розмір мінімального обсягу інвестицій для великих потенційних інвесторів, тоді як у більшості країн світу вони зорієнтовані на малого і середнього інвестора; 6) відсутність законодавства щодо активізації в діючих вітчизняних спеціальних економічних зонах (СЕЗ) та територіях, де вони будуть створюватися, розвитку малого бізнесу і підприємництва, який є основою ринкових відносин. Перш, ніж прийняти рішення про створення СЕЗ, необхідно підготувати міцний фундамент для її функціонування створити необхідне ринкове середовище в зональному формуванні; 7) відсутність підтримки розвитку страхової справи. Страхування дає змогу оптимізувати ресурси, що спрямовуються на організацію економічної безпеки фізичних і юридичних осіб, надає впевненості у розвитку бізнесу завдяки передаванню відповідальності за наслідки ризикових ситуацій, інвестор отримує впевненість стосовно відшкодування збитків.

Таку роль організаційно-економічний механізм страхування у ВЕЗ може виконати лише за умов відповідного розвитку страхової справи.

Без сумніву, ефективність функціонування вільних економічних зон є наслідком конструктивних чи деструктивних дій політичних сил, від яких залежить політична стабільність в країні та її інноваційно-інвестиційний клімат.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 621.326 Шкутова О. – ст. гр. БМ-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Науковий керівник: к.е.н., доц. Галущак О.Я.

В умовах переходу від адміністративної до ринкової економіки процес планування діяльності підприємства зазнав значних змін. Методи планування, прийняті в умовах централізованої економіки, не виправдали себе.

Виникла необхідність в розробці нової системи, що відповідає цілям і завданням підприємства в умовах ринкової економіки, що допомагає здійснювати ефективну управлінську діяльність. Таким чином, з розвитком світової економіки планування діяльності стало основою роботи підприємств.

Важливою складовою загального процесу планування є фінансове планування. Фінансове планування – це управління процесами створення, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів на підприємстві, що реалізується в деталізованих фінансових планах. Фінансове планування тісно пов'язане і спирається на маркетинговий, виробничий і інші плани підприємства, підкоряється місії і загальній стратегії підприємства: ніякі фінансові прогнози не знайдуть практичну цінність до тих пір, поки не пропрацювали виробничі і маркетингові рішення.

Фінансові плани будуть нереальні, якщо недосяжні поставлені маркетингові цілі, фінансові плани можуть бути неприйнятні, якщо умови досяжності цільових фінансових показників невигідні для підприємства в довгостроковому періоді. Проте жоден план на підприємстві не може бути реалізований без відповідного фінансування, а зокрема без чітко складеного фінансового плану.

Умови, від яких залежить ефективність фінансового планування, витікають з самих цілей цього процесу і необхідного кінцевого результату.

Виділяють три основні умови фінансового планування: 1. Наявність моделі прогнозу.

Фінансові плани повинні бути складені при якомога точнішому прогнозі визначальних чинників. При цьому прогнозування може ґрунтуватися на історичній інформації, з використанням апарату математичної статистики, результатів моделей прогнозування, експертних оцінок і ін. 2. Відсутність оптимального фінансового плану. На сьогодні не існує моделі, яка б вирішувала за менеджера, яку з можливих альтернатив слід прийняти. Рішення ухвалюється після вивчення альтернатив, на основі професійного досвіду і, можливо навіть, інтуїції керівництва. Завдання фінансового менеджера представити керівництву всю палітру можливих результатів планованого періоду. 3.

Контроль над втіленням фінансового плану в життя. Досягнення довгострокових планів неможливе без поточного планування. Зрозуміло, що жоден довгостроковий план не виконується з абсолютною точністю. Вимога до точності планування повинна зростати у міру наближення кінця планованого періоду до моменту планування.

Сформульовані вище умови мають достатньо загальний вигляд. В той же час, слід усвідомлювати, що фінансовий план – це, зрештою, набір фінансових показників, які необхідно розраховувати і прогнозувати за допомогою спеціальних технологій. Але саме від правильності розрахунків і прогнозів залежить фінансова забезпеченість кругообігу виробничих фондів, результати виробничогосподарської діяльності, платоспроможність та фінансова стійкість підприємства.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 658 Шкутова О. - ст. гр. БМ-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОГО ВЕДЕННЯ ТЕЛЕФОННОЇ

РОЗМОВИ

Науковий керівник: старший викладач Юрик Н.Є.

В наш час з розвитком ринкових відносин підприємства приділяють велику увагу правилам організації ділових комунікацій. Саме від правильності ділового спілкування з постачальниками, покупцями, інвесторами та іншими суб'єктами зовнішньої взаємодії залежить успішність організації. Існує декілька способів ділового спілкування: безпосереднє спілкування (при зустріч)і, ділова переписка та телефонні розмови. Доцільно зауважити, що телефонні розмови значно спрощують процес бізнес комунікацій. Роль телефонного зв'язку в діловому спілкуванні неоднозначна.

Прискорюючи вирішення деяких ділових проблем, такий вид спілкування водночас часто є головною причиною відволікання ділової людини від термінових справ, які вона вирішує протягом робочого дня.

А тому необхідно засвоїти деякі принципи телефонної розмови, які допоможуть ефективніше використовувати її як засіб спілкування:

1. Заздалегідь треба продумати зміст розмови і вибрати достатньо тривалий проміжок часу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Розмову з партнером по телефону слід вести на позитивному емоційному рівні, щоб враження від організації, яку ми представляємо, було позитивним.

3. Загальним правилом будь-якої телефонної розмови є максимальна її насиченість інформацією при граничний чіткості, точності та лаконічності. Телефонна розмова не повинна перевищувати 5-6 хв.

4. Розмовляючи по телефону, слова слід вимовляти звичайним рівним голосом. Дуже гучна мова часто звучить нерозбірливо. Особливо вона недоречна у випадку, коли партнер вас чує добре. Головне при розмові по телефону - чітко вимовляти дати, числа, прізвища, назви міст тощо.

5. Треба завжди пам'ятати, що телефонна розмова має вестись у формі діалогу, а тому, якщо партнер дуже довго роз'яснює, не слід мовчати.

6. Власне ставлення до сказаного треба висловлювати доречними репліками, інакше може скластися враження, що зв'язок перерваний.

7. Якщо сталося роз'єднання з технічних причин, відновляє зв'язок той, хто телефонував.

8. Закінчує розмову той, хто її почав. Іноді партнери-чоловіки віддають у цьому перевагу жінці, якщо вона їхній співрозмовник.

Звичайно телефонна розмова не може в повній мірі замінити живе спілкування із діловим партнером, так як не дає можливості знати чим займається співрозмовник, який у нього вираз обличчя, чи правильно він вас розуміє, проте вона може стати першим кроком в налагодженні хороших стосунків. Дотримання даних правил допоможе досягти успіху у діловому спілкуванні та скласти позитивний імідж для організації.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 656 Шкутова О. - ст. гр. БМ-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЛОГІСТИКА НА ТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ОСНОВНІ

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ Науковий керівник: Дудкін П.Д.

Головна мета транспортної логістики — це доставка продукції, виробленої даним підприємством, в наперед встановлене місце з мінімальними витратами, вчасно і в необхідній кількості, реалізація цієї мети шляхом взаємодії та інтеграції всіх учасників процесу товарообігу, управління матеріальними потоками.

Перед транспортним підприємством як логістичною системою ставляться наступні завдання:

1. Створення транспортних систем. Розрахунок транспортних ланцюгів, забезпечення єдності транспортно-складського процесу.

2. Встановлення взаємодії транспортної складової з складом і виробництвом даного підприємства. Вибір вигляду і типу транспортних засобів, визначення оптимальних маршрутів доставки, чітке визначення запасів і виходу готової продукції.

3. Управління матеріальними потоками усередині виробництва. Виявлення і усунення нераціональних внутрішніх перевезень, обов'язкове усунення умов пошкодження продукції при транспортуванні, уникнення простоїв устаткування і транспортних засобів.

4. Облік матеріальних ресурсів на складах. Оперативність і достовірність в складському обліку, зіставлення даних матеріально відповідального персоналу складу з поточною бухгалтерською звітністю по товарному потоку з метою прив'язки вартості реалізованої продукції з доходами, одержаними від реалізації цієї продукції за певний період часу, а також визначення величини залишків готової продукції.

5. Забезпечення надійності постачання. Чітке дотримання термінів і обсягів постачання, обумовлених укладеними договорами; відповідальність за договірними зобов'язаннями і введення штрафних санкцій у разі їх недотримання.

6. Забезпечення якості постачання. Гнучкість постачання, готовність оперативно реагувати на прохання партнерів по корекції часу і кількості продукції (у випадку, якщо це передбачено договором), наявність запасів на складах, можливість кредитування.

Вирішення вище перерахованих завдань, що стоять перед системою логістики на підприємстві — запорука успішної взаємодії будь-якого бізнесу із зовнішнім середовищем, можливість розвиватися підприємству, встановлювати взаємовигідні партнерські зв'язки з постачальниками і споживачами, підвищувати конкурентоспроможність.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 331.103 Шкутова О. - ст. гр. БМ-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИМОГИ, ЯКІ СТАВЛЯТЬСЯ ДО МЕНЕДЖЕРА НА

ПІДПРИЄМСТВІ Науковий керівник: к.е.н., доц. Зяйлик М.Ф.

Вже давно відомо, що наявність на підприємстві всіх видів ресурсів:Pages:     | 1 |   ...   | 50 | 51 || 53 | 54 |
Похожие работы:

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»

«1 УДК 012+016:612+504 ББК 91.9:5 З 26 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: М. Т. Брик (голова), В. С. Горський, В. П. Моренець, В. О. Щербак, Т. О. Ярошенко, Н. Г. Антонюк (секретар) © Рава Т. В., укладач, 2003 ISBN 966 518 248 Х © Видавничий дім «КМ Академія», 2003 ВІД УКЛАДАЧА Б іобібліографічний покажчик, що виходить у серії «Вчені НаУКМА», підготовлений до 70 річного ювілею доктора медичних наук, професора, члена експертної ради ВАК України з медико біологічних наук та кваліфікаційних рад із захисту...»

«УДК 633:631.547.15 В.В. Сініцина, ас. Одеський державний екологічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ СХОДІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Розглядається вплив температури на формування сходів зернових культур. Представлені результати проведеного чисельного експерименту з моделювання впливу агрометеорологічних умов на накопичення вологи зернівкою та подовження колеоптиля на прикладі насіння кукурудзи. Ключові слова: набубнявіння, насіння, ендосперм, колеоптиль, ріст, сходи. Вступ....»

«УДК [130.2:572]:316.613.434 АГРЕСІЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ Т. Бикова пошукач каф. філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди У статті розглянуті методологічні проблеми філософсько-антропологічного дослідження агресії як цілісного феномену людського буття і окреслені можливі теоретичні шляхи їх вирішення. Обґрунтовано, що для філософсько-антропологічного дослідження агресії затребуваними і продуктивними є міждисциплінарні і внутрішньо...»

«УДК 687.5.03: 628.1.033 ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНОМИЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВІД ПРИРОДНОГО ВМІСТУ ВОДИ Байцар Р. І., Кордіяка Ю. М. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації UDC 687.5.03: 628.1.033 DEPENDENCE OF THE PROPERTIES OF COSMETIC PRODUCTS AND NATURAL WATER CONTENT Baitsar R., Kordiiaka Yu. National University Lviv Polytechnic, department of metrology, standardization and certification Проаналізовано вимоги до якості...»

«Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 124–135. УДК 599:002.4 Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи Загороднюк І.1,2, Харчук С.2 кандидат біологічних наук, доцент Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка Українське теріологічне товариство НАН України Розглянуто особливості формування...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 332.122:379.84:330.15:330.342.146 І.І. ДУДНІКОВА ( зав. кафедри екології, доцент) Європейський університет, Київ E-mail: ecology@kyiv.e-u.in.ua СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Розглядається формування системи рекреаційного природокористування, його соціально-економічна суть; відзначається, що проблеми рекреаційного природокористування пов’язані з процесом відновлення фізичних, духовних і нервовопсихічних...»

«Бикін А. В., Гуменюк О. В. УДК 631.86:635.21 (477.41) А. В. Бикін, О. В. Гуменюк Національний університет біоресурсів і природокористування України АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛАЗОНІТУ МЦ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведено результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив та різних норм мікробіологічного препарату Філазоніт МЦ на врожайність картоплі столової (Дніпрянка, Розара) на темно-сірому...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Василя Стефаника СЕРІЯ БІОЛОГІЯ ВИПУСК XIV Івано-Франківськ ББК 541 В53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 3 від 24.11.2009 р. Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.ҐРЕЩУК (голова ради), д-р філос. наук, проф. С.М.ВОЗНЯК, д-р філол. наук, проф. В.І.КОНОНЕНКО, д-р іст. наук, проф. М. В. КУГУТЯК, д-р пед. наук, проф. Н. В....»

«З А Л І З Н А П’ЯТА Роман Наш світ — страшний театр кінець кінцем; Аж млість бере від круговерті сцен. Потерпіть! Автор десь у п’ятій дії Вам навісної драми суть розкриє. ПЕРЕДМОВА Так званий «Евергардівський рукопис» не можна вважати за цілком надійний історичний документ. З погляду історика він рясніє помилками — не у викладі фактів, але в тлумаченні їх. Оглядаючись на сім сторіч, що минули відтоді, коли Евіс Евергард закінчила свій рукопис, ми бачимо не лише події, але й їхні наслідки, яких...»

«УДК 504.062 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ТА СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Кандидат біологічних наук Барабаш О.В., Бойко Т.І. Вступ. В умовах реструктуризації та зміни форм власності використання ринкових механізмів екологічного управління є особливо актуальним, оскільки моделі організації та управління природокористуванням та охороною природного середовища, що діють в Україні, не забезпечують узгодженості економічних і природоохоронних цілей у масштабах...»

«Бур’яни: знайти, розпізнати прицільно знищити! Зміст Абутилон Теофраста Амброзія полинолиста. 7 Незабудка польова Берізка польова Болиголов плямистий. 11 Осот жовтий Волошка синя Герань круглолистна. 15 Петрушка собача Герань маленька Герань м’яка Герань розсічена Гірчиця польова Горобейник польовий. 25 Приворотень польовий. 77 Грабельки звичайні. 27 Редька дика Дурман звичайний Живокіст лікарський. 31 Сокирки польові Жовтозілля звичайне. 33 Сухоребрик лікарський. 85 Зірочник середній...»

«SSN 1728-4260 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 2 (65) УДК 621.317 Ю.О. Шавурський, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ БІОПАЛИВА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНИМ ВИТРАТОМІРОМ В даній статті наведено аналіз досліджень термоанемометричного витратоміра (ТАВ), за допомогою його діючого макета. Наведено результати обробки вимірювальної інформації від витратоміра в цифровій ЕОМ. Вступ. Постановка проблеми. Для вимірювання витрат біопалива доцільно...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»