WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 51 | 52 || 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 53 ] --

матеріальних, трудових, фінансових та інформаційних, не є гарантом успішності. З розвитком ринкових відносин результати діяльності будь-якого підприємства дедалі більше залежать від менеджера — людини, завдання якої оптимально поєднати всі ці ресурси. На керівника покладається вся відповідальність за роботу організації і тому до нього ставляться високі вимоги, а саме:

1. Орієнтація на клієнта, його успіх — керівник повинен знати потреби клієнта (як зовнішнього, так і внутрішнього), бути основним носієм ідеї найбільшого задоволення клієнта, формуючи своїм прикладом відповідну культуру.

2. Приклад для інших — керівник повинен стимулювати використання нестандартних творчих підходів, захоплювати своїми ідеями інших, приймати на себе відповідальність навіть тоді, коли на це ніхто не насмілюється.

3. Самореалізація в процесі — завжди готовий ставити під сумнів існуючий порядок речей, генерувати нові ідеї не тільки при рішенні старих проблем, але і висувати конструктивні пропозиції по зміні існуючих реалій.

4. Ефективність управління командою — привертає в свою команду обдарованих людей, командний гравець, ефективно вирішує традиційні управлінські задачі (формулювання цілей, визначення пріоритетів, делегування повноважень), повністю використовує потенціал членів команди для досягнення мети бізнесу, створює позитивну робочу атмосферу, сприяючу самореалізації і зростанню, бачить в кожному члені команди не підлеглого, а партнера, відноситься до кожного коректно, з повагою і довірою.

5. Постійне навчання — активно удосконалює свої знання і уміння, підвищує свою компетенцію шляхом обміну знаннями як усередині команди, так і привертаючи їх ззовні, створює середовище, яке сприяє обміну знаннями усередині команди.

6. Відвертість, усунення бар'єрів — бореться з бюрократією — за лаконічність, простоту і зрозумілість рішень і дій. Усуває бар'єри між підрозділами і персоналом, сприяючи тим самим ефективним відносинам між командами.

7. Вміння володіти сучасними технологіями — в наш час сучасні технології все більше стають невід'ємною частиною ділового життя. Керівник звичайно не повинен бути обдарованим техніком чи фахівцем з комп'ютерів, проте обов'язково повинен розуміти, чим нові технології можуть бути корисними організації; привертати, розвивати і підтримувати технічно компетентних працівників; знати, в які нові технології слід направляти інвестиції і як управляти цими інвестиціями.

Дані вимоги звичайно є базовими і не враховують специфіку діяльності підприємств, проте відповідність зазначеному мінімуму вже половина успіху.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 338.512 Шкутова О. - ст. гр. БМ-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ЕКОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ РОЗРАХУНКУ СОБІВАРТОСТІ

ПРОДУКЦІЇ Науковий керівник: Малюта Л.Я.

В умовах встановлення ринкових відносинах особлива увага звертається на витрати підприємства, як об'єкт управління ними. Безумовним стає той факт, що управляти витратами економічно доцільніше, ніж збільшувати обсяги реалізації продукції. Тому управління витратами — це область, що найбільш розвивається як в економічній практиці, в західних теоретичних дослідженнях, так і в українській економіці, про що свідчить інтерес до теми формування собівартості і управління витратами на виробничих підприємствах. Закони ринкової економіки, які хоча і не в повній мірі, але діють на українських теренах, вимагають постійного контролю за формуванням собівартості виробленої продукції, наданих послуг та виконаних робіт.

На підприємствах з'являється життєва необхідність в розрахунку достовірного показника собівартості з погляду його економічної суті, яка визначається рядом економічних принципів:

1. Зв'язок собівартості з виробничо-господарською діяльністю підприємства. Суть даного принципу полягає в тому, що в стандартну собівартість продукції включаються витрати, які безпосередньо пов'язані з процесом виробництва і реалізації.

2. Розділення поточних і капітальних витрат. До поточних відносяться витрати виробничих ресурсів, які, як правило, споживаються в одному господарському циклі.

До капітальних відносяться витрати на поза оборотні активи, які використовуються в декількох циклах виробництва, вартість яких включається в поточні витрати за допомогою нарахування амортизації.

3. Часова визначеність фактів господарської діяльності — принцип нарахування. Згідно даного принципу факти господарської діяльності підприємства відносяться до того звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження або виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами.

4. Майнова відокремленість підприємства. В відповідності з цим принципом майно і зобов'язання підприємства існують окремо від майна і зобов'язань власників цього підприємства.

Як відомо, собівартість виступає невід'ємним елементом усіх планових та техніко-економічних розрахунків ефективності господарських заходів і береться до уваги при виборі найбільш ефективного розподілу капітальних вкладень, розрахунку ефективності впровадження нової техніки, технології, удосконалення організації виробництва, виявленні раціональних кордонів підвищення якості продукції. Саме від правильності та достовірності розрахунків собівартості продукції залежить процес формування та удосконалення цін, визначення рентабельності, прибутку та інших фінансових показників діяльності підприємства.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 346 Шкутова О. - ст. гр. БМ-31 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулю

ПРИЧИНИ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Науковий керівник: асистент Гринчуцька С.В.

З розвитком ринкової економіки все частіше більшість підприємств спрямовують свою увагу на покращення показників якості продукції, так як ефективне управління якістю стає вирішальним у досягненні високих успіхів у виробничогосподарській діяльності підприємства.

Серед основних причин неналежної якості продукції варто виділити наступні:

- бюджетні міркування ставляться вище якості;

- дотримання виробничих графіків вважають важливішим ніж виконання процесів забезпечення якості;

- неможливість відкритого обговорення існуючі проблеми на підприємстві;

- самовпевненість керівництва компаній в своїй правоті;

- небажання керівного складу постійно вчитися та самовдосконалюватися;

- автократичний стиль управління, результатом якого є байдужості підлеглих до питань забезпечення якості.

Покращити діяльність підприємства, а зокрема якість виготовленої ним продукції можна шляхом:

- зміни підходу до витрат на покращення якості: вважати вартість забезпечення якості невід'ємною умовою досягнення прибуткової роботи підприємства, а не відносити її до витратної частини бюджету організації

- впровадження процесів забезпечення якості, що в свою чергу сприятиме чіткому виконанню виробничих графіків і дасть можливість зменшити непродуктивні витрати на переробки і задоволення претензій споживачів

- вільного і відкритого обговорення існуючих проблем на підприємстві

- заохочення працівників до колективних зусиль, направлених на безперервне підвищення ефективності праці ради поліпшення загального добробуту компанії і їх власного

- постійне навчання та підвищення кваліфікації як виробничо промислового персоналу, так і керівного складу Розгляд причин неналежної якості продукції та впровадження заходів щодо їх усунення дають можливість підприємству уникнути грубих помилок в плануванні його діяльності в сфері управління якістю, зменшити відходи виробництва, уникнути непродуктивних витрат, врешті-решт значно покращити фінансові результати організації.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК339.138 Шомоді І. – ст. гр. БК МП – 52 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ

ПІДПРИЄМСТВА Науковий керівник: к.е.н., доц. Краузе О.І Формування ринкової економіки України супроводжується посиленням нестабільності макро- і мікросередовища, у якому функціонує підприємство. Такі умови ринку вимагають від вітчизняних суб’єктів господарювання перебудови системи управління, створення на основі принципів маркетингу системи оперативного пошуку нових сфер та способів реалізації власного потенціалу, які спиралися б на сучасні технології, методи організації виробництва та забезпечення конкурентних позицій підприємства. Збільшення кількості і різноманітності форм підприємств, які діють на українському ринку, лібералізація цін, фінансова дестабілізація та інфляційні процеси, демонополізація економіки, розвиток зовнішньоекономічних відносин, приватизація і формування недержавного сектора економіки стали поштовхом до збільшення пропозиції товарів, що при скороченні платоспроможного попиту привело до пожвавлення конкуренції. Зміна акцентів у поведінці підприємств визначає неминучість зіткнення їх економічних інтересів у боротьбі за споживачів і тому розширює об’єктивну базу конкурентних відносин.

Маркетингові стратегії – це основні напрями зосередження зусиль, філософія бізнесу підприємства в умовах маркетингової орієнтації. Маркетингові стратегії мають орієнтувати підприємство на максимальну та своєчасну адаптацію до динамічного маркетингового середовища для досягнення їхніх стратегічних цілей.

Маркетингові конкурентні стратегії класифікують за різними ознаками: а) конкурентні позиції фірми та її можливості щодо їх поліпшення (А.Літл) –стратегії лідерів; стратегії фірм із сильною позицією; стратегії фірми, які сприймають сприятливу позицію; стратегії фірм, які займають задовільну позицію; стратегії фірм, які займають незадовільну позицію; б) конкурентні переваги фірми на ринку (М.

Портер) – стратегія цінового лідерства; стратегія диференціації; стратегія концентрації;

в) конкурентні позиції фірми та її маркетингові спрямування (Ф. Котлер) – стратегії ринкового лідера; стратегії челенджера; стратегії послідовника; стратегії нішера.

Конкурентної стратегії у широкому розумінні трансформується в завдання адаптації системи управління до змін конкурентного середовища, що дозволяє швидко і точно визначити перспективні напрямки підвищення конкурентоспроможності та зміцнити ринкові позиції. Фірми досягають стійкої конкурентної позиції, знаходячи нові способи конкуренції в своїй галузі і виходять з ними на ринок.

Найбільш типовими причинами новацій, які дають конкурентну перевагу є: а) нові технології; б) нові або змінені запити споживачів; в) поява нового сегменту ринку;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


г) зміна вартості або наявності компонентів виробництва; д) зміна державного регулювання (зміна політики держави в таких областях як стандарти, охорона навколишнього середовища, вимоги до нових галузей і торгові обмеження, ще один розповсюджений стимул для новацій, які тягнуть за собою конкурентні переваги).

Отже, пошук конкурентних переваг, причин і умов їх виникнення, розробка на сформованій аналітичній базі конкурентної стратегії та її реалізація з урахуванням прив’язки до конкретних умов ринку – основні об’єкти ринково-технологічного регулювання.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 35.073.526 Штупун М. – ст. гр. ОА-042 Чернігівський державний технологічний університет

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОМИЛОК ТА ШАХРАЙСТВА В

АУДИТІ Науковий керівник: викладач Петраков Я.В.

Все частіше в пресі з’являється інформація про шахрайства та махінації великих підприємств з метою приховування прибутків від податківців та підвищення привабливості компанії для акціонерів, та велику увагу приділяють аудиторам, яки перевіряли ці компанії. Але перед аудитором постає наступна проблема – як точніше дослідити: чи спричинила помилка некваліфікованого персоналу кризові ситуації на підприємстві або це навмисне маніпулювання статтями доходів та витрат вищим управлінським персоналом компанії.

Згідно МСА 240 термін "помилка" означає ненавмисне викривлення в фінансовій звітності, включаючи пропуск суми або розкриття, наприклад: невірне облікове твердження, зроблене внаслідок пропуску або невірної інтерпретації фактів та термін "шахрайство" означає навмисні дії однієї особи або декількох осіб серед управлінського та найвищого управлінського персоналу, найманих працівників або третьої сторони, при яких застосовується омана для отримання нечесної або незаконної переваги. Залежно від періодичності помилка у фінансової звітності може бути випадковою (арифметичні, облікові та інше), але на відміну від помилки, шахрайство може мати повторюваний характер (неправдива фінансова звітність, незаконне привласнення активів). Також слід зазначити, що помилка може мати повторювальний характер, наприклад класифікаційна помилка або щодо тверджень у звітах, так і шахрайство може мати одиничний характер, тому кількісне визначення обох понять мають різни критерії оцінки. Аудитори не визначають юридично, чи шахрайство дійсно було, тому перед аудитором постає ряд етичних загроз: чесності; об’єктивності;

конфіденційність інформації, незалежності.

Якщо в результаті викривлення, що є результатом шахрайства чи підозрюваного шахрайства, аудитор стикається з винятковими обставинами, які ставлять під сумнів можливість продовження виконання аудиторської перевірки, аудитор повинен: 1) розглянути питання професійної та юридичної відповідальності за обставин, що склались, включаючи те, чи існує вимога до аудитора сповістити про це особу (осіб), які замовили аудит, або, у деяких випадках, регуляторні органи; 2) розглянути можливість відмови від виконання завдання.

Проведене дослідження проблеми ідентифікації помилки та шахрайства в аудиті виявило ряд проблем, які потребують вирішення: 1) тонка межа щодо визначення помилки або шахрайства в аудиті; 2) збільшення етичних загроз аудиторів; 3) неадекватне сутності та змісту розуміння функціонального призначення аудиту його основними користувачами, що обумовлює тиск на виконавців та суттєво збільшує ризики їх незалежності.

Для вирішення основної проблеми ідентифікації помилки або шахрайства не можливо надати чітких процедур щодо їх визначення та залежать від конкретних обставин, що склалися, тому перелік процедур можуть бути: 1) зміна аудиторського підходу в поточному році; 2) тестування генерованих комп'ютером записів та операцій;

3) отримання підтвердження конкретних умов угод від третіх сторін; 4) отримання свідоцтв, що контракти виконуються у відповідності до їх умов; 5) та інше.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 658.3 + 331.108 Шуран І. – ст. гр. БМ - 41 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СПОСОБИ ЗАКРИТТЯ ВАКАНСІЙ НА УКРАЇНСЬКИХ

ПІДПРИЄМСТВАХ Науковий керівник: ст. викладач Юрик Н. Є.

У 2008 році, як засвідчило дослідження Асоціації регіональних кадрових агенцій України (АРКА), вісім з десяти роботодавців виявили на ринку праці дефіцит кваліфікованих фахівців. Для розв’язання такої проблеми керівниками українських підприємств як у 2008 році, так і у 2007, використовувався перевірений метод — протекціонування.Pages:     | 1 |   ...   | 51 | 52 || 54 |
Похожие работы:

«ПУБЛІКАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НДІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ МНС УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2005-2011 РОКИ Техногенна безпека. Т.1.: Нормативні документи Тех38 (витяги) ДП НВП Спецпожсервіс – 2005. – 400с. Техногенна безпека. Т.2.: Нормативні документи Т38 (витяги) К., ДП НВП Спецпожсервіс, 2006. – 400с. До збірників увійшли витяги з нормативних документів з питань техногенної безпеки і вимоги, що містяться у будівельних нормах...»

«УДК 657 С. Й. Сажинець Національний університет “Львівська політехніка” ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ © Сажинець С. Й., 2014 Обґрунтовано необхідність запровадження на підприємствах системного фінансового обліку доходів, витрат та фінансових результатів від здійснення операцій з капітальними інвестиціями. З цією метою розроблено та рекомендовано для використання відповідні первинні документи,...»

«Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 124–135. УДК 599:002.4 Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи Загороднюк І.1,2, Харчук С.2 кандидат біологічних наук, доцент Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка Українське теріологічне товариство НАН України Розглянуто особливості формування...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 332.122:379.84:330.15:330.342.146 І.І. ДУДНІКОВА ( зав. кафедри екології, доцент) Європейський університет, Київ E-mail: ecology@kyiv.e-u.in.ua СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Розглядається формування системи рекреаційного природокористування, його соціально-економічна суть; відзначається, що проблеми рекреаційного природокористування пов’язані з процесом відновлення фізичних, духовних і нервовопсихічних...»

«УДК [130.2:572]:316.613.434 АГРЕСІЯ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСМИСЛЕННЯ Т. Бикова пошукач каф. філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди У статті розглянуті методологічні проблеми філософсько-антропологічного дослідження агресії як цілісного феномену людського буття і окреслені можливі теоретичні шляхи їх вирішення. Обґрунтовано, що для філософсько-антропологічного дослідження агресії затребуваними і продуктивними є міждисциплінарні і внутрішньо...»

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«226 УДК [632.937 + 631.811.98] : 635.63/477.52/6/ І.В. Лебединський, Ф.М. Марютін, О.Ф. Марютін Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ГОСПОДАРСЬКА І ФІТОПАТОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БІОПРЕПАРАТІВ НА РОСЛИНАХ ОГІРКА У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вступ. Основна цінність плодів огірка полягає у тому, що вони вживаються у сирому, а також законсервованому вигляді. Незважаючи на їх низьку калорійність, огірки вирощують у різних ґрунтово-кліматичних зонах...»

«УДК 504.062 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ТА СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Кандидат біологічних наук Барабаш О.В., Бойко Т.І. Вступ. В умовах реструктуризації та зміни форм власності використання ринкових механізмів екологічного управління є особливо актуальним, оскільки моделі організації та управління природокористуванням та охороною природного середовища, що діють в Україні, не забезпечують узгодженості економічних і природоохоронних цілей у масштабах...»

«УДК 687.5.03: 628.1.033 ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНОМИЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВІД ПРИРОДНОГО ВМІСТУ ВОДИ Байцар Р. І., Кордіяка Ю. М. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації UDC 687.5.03: 628.1.033 DEPENDENCE OF THE PROPERTIES OF COSMETIC PRODUCTS AND NATURAL WATER CONTENT Baitsar R., Kordiiaka Yu. National University Lviv Polytechnic, department of metrology, standardization and certification Проаналізовано вимоги до якості...»

«Вісник N11 2001 О. РЄЗНІКОВ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТВАРИНАХ У центрі біоетичних концепцій, моральних та юридичних норм і правил перебуває людина, необхідність захисту її гідності, прав і здоров'я. Водночас біоетика бере під свій захист тварин і все біологічне розмаїття середовища, в якому живе людина, в разі, якщо біотехнологічна, медична і дослідницька діяльність становлять для них реальну загрозу. Потреба пізнавати таємниці живої...»

«З А Л І З Н А П’ЯТА Роман Наш світ — страшний театр кінець кінцем; Аж млість бере від круговерті сцен. Потерпіть! Автор десь у п’ятій дії Вам навісної драми суть розкриє. ПЕРЕДМОВА Так званий «Евергардівський рукопис» не можна вважати за цілком надійний історичний документ. З погляду історика він рясніє помилками — не у викладі фактів, але в тлумаченні їх. Оглядаючись на сім сторіч, що минули відтоді, коли Евіс Евергард закінчила свій рукопис, ми бачимо не лише події, але й їхні наслідки, яких...»

«Бур’яни: знайти, розпізнати прицільно знищити! Зміст Абутилон Теофраста Амброзія полинолиста. 7 Незабудка польова Берізка польова Болиголов плямистий. 11 Осот жовтий Волошка синя Герань круглолистна. 15 Петрушка собача Герань маленька Герань м’яка Герань розсічена Гірчиця польова Горобейник польовий. 25 Приворотень польовий. 77 Грабельки звичайні. 27 Редька дика Дурман звичайний Живокіст лікарський. 31 Сокирки польові Жовтозілля звичайне. 33 Сухоребрик лікарський. 85 Зірочник середній...»

«1 УДК 012+016:612+504 ББК 91.9:5 З 26 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: М. Т. Брик (голова), В. С. Горський, В. П. Моренець, В. О. Щербак, Т. О. Ярошенко, Н. Г. Антонюк (секретар) © Рава Т. В., укладач, 2003 ISBN 966 518 248 Х © Видавничий дім «КМ Академія», 2003 ВІД УКЛАДАЧА Б іобібліографічний покажчик, що виходить у серії «Вчені НаУКМА», підготовлений до 70 річного ювілею доктора медичних наук, професора, члена експертної ради ВАК України з медико біологічних наук та кваліфікаційних рад із захисту...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»