WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 54 |

«ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА студентська науково - технічна конференція ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції) ТОМ 2 Тернопіль ...»

-- [ Страница 9 ] --

Однак попри всю неоднозначність політики сталінського режиму в західноукраїнських землях, більшість істориків дійшли висновку, що возз’єднання українців в межах однієї державної структури вперше за багато століть було надзвичайно визначною подією, важливим кроком в розв’язанні українського питання.

«Об’єднання всіх етнічних територій мало великий психологічний і культурний вплив на розділених до того часу українців, - підкреслює канадський історик українського походження О. Герус. - Інтеграція і асиміляція західних українців в радянську систему з їхньою відмінною політикою, культурною та релігійною спадщиною виявилася, всупереч волі режиму, процесом двобічним. У той час як західні українці піддавалися систематичній комунікації, східні, або радянські українці, відривали ідеали й цінності своїх західних співвітчизників».

Прогресивне значення входження західноукраїнських земель до складу Української РСР незаперечне. Незважаючи на всі помилки, в політичних, економічних, соціальних перетвореннях, здійснюваних у краї під час радянізації, та всі злочини, допущені тут у часи сталінщини та пізніше, український народ після довгоочікуваного возз’єднання значно збагатив свій економічний і духовний потенціал.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" Павлик В. – ст. гр. ОТП - 411 Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ РУХОМОСТІ НАСЕЛЕННЯ

М.ТЕРНОПОЛЯ ТА ОБСЯГУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Науковий керівник: викладач другої категорії Фігурка Я.Р.

Сучасне місто не може існувати без ефективної організації роботи міського пасажирського транспорту.

При проектуванні міського транспорту важливе значення має правильне визначення обсягу пасажироперевезень, що. у кінцевому результаті, впливає на розміри і організацію роботи транспортного господарства.

У даній роботі особлива увага приділена визначенню загальної рухомості населення міста. Підготовчим етапом для цього є розбивка міста на транспортні райони. При цьому границі їх визначені з врахуванням передбачуваного розподілу пасажирів по транспортній мережі і проходять по штучних і природних рубежах, а основні магістралі, по можливості, є осями симетрії районів. Розміри транспортних районів визначалися з таким розрахунком, щоб їхні жителі при внутрішньо-районних пересуваннях, як правило, не користувалися транспортом, а похід пішки від найбільш віддаленої точки до транспортної лінії, що проходить у районі не перевищував зону пішого досягнення(550-700м).

Для визначення загального розміру пересувань усе населення міста поділяється на 3 групи:

перша – містоутворюючі кадри(робітники та службовці);

друга – студенти вищих навчальних закладів та училищ;

третя – несамодіяльне населення(діти, пенсіонери, учні загальноосвітніх шкіл).

Усі пересування, що виконуються в межах міста, поділено на три категорії:

а) трудові;

б) ділові;

в) культурно – побутові.

Запропонована мережа масового пасажирського транспорту з врахуванням необхідних умов задовольняє її щільність =2,8км/км2 Транспортна мережа розбита на ділянки так, що у межах ділянок не спостерігається різкої зміни пасажиропотоків.

Пересування населення міста пов’язані із втратою часу. У зв’язку з цим, кількість пересувань зменшується зі збільшенням часу затраченого на їх здійснення.

При визначенні кореспонденції враховано, що частина населення транспортних районів буде робити трудові і культурно - побутові пересування в межах самих районів.

Згідно з приведеними результатами розрахунків час, що витрачається на пересування в межах районів, в середньому буде складати 5хв. при середній відстані пішого пересування 350-450м, чи поїздки на відстань до 1 км.

Результати проведеної роботи можуть бути використані для вдосконалення організації пасажирських перевезень в м. Тернополі.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 327(477) Павловська М.– ст. гр. БКп-11 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Науковий керівник: к.і.н., доц. Щигельська Г.О.

Нова геополітична реальність, що склалася впродовж останніх років і визначила сучасні виклики національній безпеці, вимагає певних зовнішньополітичних рішень глобального характеру. Передусім це стосується проблеми формування стратегічного курсу держави у сфері зовнішньої політики, що забезпечить її безпечний розвиток впродовж найближчих десятиліть.

Абсолютно очевидно, що зовнішня політика є також одним із основних інструментів реалізації основних базових інтересів держави. У цьому контексті обрання правильного стратегічного напряму зовнішньої політики України набирає особливої ваги.

На сучасному етапі визначальними зовнішньополітичними пріоритетами

України є:

- європейська та євроатлантична інтеграція України як послідовний процес змінення національної безпеки, демократії та прав людини;

- розвиток стратегічного партнерства із США, Російською Федерацією і Польщею, зміцнення двосторонніх економічних відносин з іншими країнами світу з метою посилення позицій українських товаровиробників на світових ринках;

- ефективна зовнішня регіональна політика, спрямована на зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні;

- забезпечення стабільності й безпеки у світі завдяки участі в універсальних та регіональних міжнародних організаціях, насамперед ООН, ОБСЄ, та РЄ;

- захист і підтримка українських громадян та їх інтересів за кордоном, співпраця з українською діаспорою;

- входження до світової економічної системи, пошук свого оптимального місця у глобальному розподілі праці;

- активізація міжнародного наукового, культурного та освітнього співробітництва, зокрема залучення української інтелектуальної і творчої еліти до участі у спільних глобальних та інтелектуальних проектах.

Послідовність зовнішньої політики може бути досягнута лише завдяки ретельно розробленим засадам та зовнішньополітичній стратегії. Вони повинні бути закріплені законодавчо та підтримані суспільством та елітою.

На вищий щабель необхідно підняти інформаційно-аналітичне забезпечення процесів прийняття державних рішень у зовнішньополітичній сфері. Важливо налагодити універсальну систему моніторингу подій і процесів, які відбуваються у сучасному глобалізованому світі. Тільки так можна розвиватись разом з іншими країнами, вчасно реагувати на сучасні виклики, убезпечити себе від необачних кроків, непродуманих дій та заяв.

Крім того, слід зауважити, що сьогодні зовнішня політика України потребує вагомої внутрішньої підтримки, суттєвого покращання соціально-економічного становища в країні. Без цього важко розраховувати на те, що Україна не тільки де-юре, а й де-факто стане повноправним загальновизнаним суб’єктом міжнародних відносин, важливим чинником миру, стабільності та безпеки.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК 320 Панчук В. – ст. гр. РП - 31 Тернопільський державний університет імені Івана Пулюя МІСЦЕ І РОЛЬ БЕНДЕРСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ П.ОРЛИКА В

РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ XVIII СТ.

Науковий керівник: асистент Стухляк М.П.

Конституція 1710 р. - визначний український народнополітичний документ, у якому знайшли яскраве відображення тогочасні ідеали української нації. Автори Конституції, П. Орлик та козацька старшина, прагнули окреслити модель такого суспільства, яке вмістило б головні здобутки нації.

Складається Конституція із вступу (преамбули) та статей, що об'єднані у 16 розділів. У вступній частині схематично викладено ''Історію Війська Запорозького і всього руського народу'', яка сягає часів заснування попередниці Гетьманщини Київської Русі, а також пояснюються причини, чого Україна розриває з Московщиною і переходить під шведську протекцію. Основний пункт Конституції - проголошення незалежності України від Польщі та Москви. Другим пунктом було закріплення принципів діяльності органів державної влади, скликання Генеральної ради тричі на рік. Конституція також закріплювала панівне становище православ'я у майбутній державі і безпосереднє підпорядкування київської митрополії константинопільському патріарху, підтверджувала традиційний союз з Кримським ханством, передбачала непорушність території та скасовувала утримання компанійських та сердюцьких полків, що фінансувалися самим Гетьманом. Приділялась увага також становищу міщан, посполитих та козаків - ''людей убогих'', точно визначаючи різного роду податки та звільнення від них. Конституція обмежувала права гетьмана на користь старшинської аристократії і точно встановлювала, якими прибутками може користуватися гетьман, владу якого обмежував Козацький парламент, роблячи з України конституційну державу. Вона, можна сказати, була перемогою старшинської аристократії над гетьманським абсолютизмом. Ця конституція, в якій було поєднано інтереси гетьманату, старшини як провідної верстви України, та Запоріжжя, як військової сили, ''була в той же час маніфестом державної волі української нації перед цілим культурним світом, була вікоповним пам'ятником української державнополітичної думки'', - так охарактеризував Бендерську Конституцію О.

Оглоблин.

Важливою особливістю, що відрізняла її від звичайних гетьманських статей і робила подібною до пізніх європейських конституцій, було те, що вона укладалася не між гетьманом і монархом - протектором української держави, а між гетьманом та козацтвом, яке виступало від імені всього українського народу. Проте слово ''конституція'', що вжите у назві, ще не мало такого значення, як сьогодні, а, отже, є помилкою вважати цей документ конституцією у сучасному розумінні.

Конституція Пилипа Орлика містила багато цікавих і прогресивних ідей, була на рівні кращих досягнень тогочасної юридичної думки. Вона значно випереджає свій час, а також свідчить про глибоко демократичні засади Пилипа Орлика.

Реальної сили Конституція так і не набула, а тому лишилася в історії як оригінальна правова пам'ятка і, найголовніше, як один із перших конституційних актів в історії Європи, який обґрунтовує можливість існування парламентарної демократичної республіки.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК Пашківський М. – ст. гр.13 Гусятинський коледж Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя СИМВОЛІКА ІМЕН У РОМАНІ Д. СЕЛІНДЖЕРА „НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ” Науковий керівник: Москалик Л Г.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У художніх творів, як і в людей, буває завидна доля. Роман Дж. Селінджера «Над прірвою у житі», опублікований в 1951 р., зразу набув у США статус бестселера.

З часом рекламна шумиха вляглась, але живий, щирий інтерес до твору зберігся. В останні десятиліття роман хвилює і виховує вже нові покоління молодих людей.

Роман Селінджера із непростою тематикою, що наповнена складною символікою, тонкими, ледь помітними мотивами, де ліризм оповіді поєднується з гумором, від сумного стилю він різко переходить до радісного і навпаки, де складна й багатогранна система образів, тонкий психологізм у зображенні внутрішнього світу головного героя та його відношень до інших персонажів - все це ставить "Над прірвою у житі" на рівень світових шедеврів XX століття. Цей твір увібрав найкращі здобутки Селінджера у ранніх оповіданнях, деякі з них майже повністю увійшли до нього ("Легкий бунт на Медісон-Авеню"), він використав прийоми, якими користувався раніше, роман виявився дуже концентрованим і насиченим різними художніми засобами, з дуже багатогранним змістом. У ранніх оповіданнях можна знайти основні мотиви, що вийдуть на перший план у творі, прототипи характерів, дрібні деталі, що несуть в собі глибоке значення і символіку. У даній розвідці основна увага звертається на імена головних персонажів, тісний зв'язок з їх характером та їхньою роллю у романі. Імена більшості героїв значущі, дані не просто так, вони несуть у собі прихований зміст, що дозволяє краще зрозуміти персонажа, тому не слід залишати їх поза увагою, вивчаючи чи просто читаючи цей твір.

Голден Колфілд (Holden Caulfield) Голден Колфілд - головний персонаж роману, з ним пов'язаний весь сюжет твору, оцінка інших героїв, їх характеристика дається у його суб'єктивній оцінці.

Основні теми роману «Над прірвою у житі» - тема подорослішання, складного моменту переходу у світ дорослих, крах ілюзій та ідеалів, тема конфлікту з дійсністю, що випливає з попередньої - дуже прекрасно показані за допомогою цього неординарного підлітка, з його своєрідними поглядами, з його хворобливою і, здається, незвичною, психікою. Цей незвичайний персонаж виявився насправді реальним, прототипом мільйонів підлітків. Характер Голдена, його ідеали, переконання, все це відбивається на його імені, що має тісний зв'язок з його особистістю.

Ім'я "Голден" (перекликається з "hold" - стримуватись) вказує на те, що він утримується від входження до суспільного життя, він не сприймає всю фальш і облуду світу, який його оточує, проте не бунтує, а тільки стримується, щоб не стати одним з тих, кого він ненавидить.

Прізвище - Колфілд (Caulfield) - розкладається на дві частини. Перша частина має глибше значення. Слово "caul" (шляпка, анат. водяна оболонка плоду) має пряме відношення до теми дитинства в повісті. Тут бачимо пряму метафору ідеалу Голдена бути ловцем у житі, захищати дітей від жорстокості дорослих, від брудної лайки на стінах школи, рятувати їх від прірви подорослішання, у всякому разі до призначеного часу. Друга частина (field - поле) теж викликає асоціацію з його мрією, з полями жита.

ІІ Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" УДК Пенюта В.- студент 12 групи Гусятинський коледж Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя ІВАН МАЗЕПА - ЛЮДИНА, ПОЛІТИК, ЛЕГЕНДА Науковий керівник: викладач Копистинський М.А.

І.С.Мазепа є однією з найяскравіших, найвидатніших і найсуперечливіших постатей української історії. Ця постать визначна своїм масштабом - політичний діяч, військовий, дипломат, меценат.

І. Мазепа походив з шляхетного українського роду Мазеп-Колодинських.

Отримав найкращу в той час освіту. Сильний розум, блискуча освіта, широка ерудиція, красномовство і добре виховання й дипломатичні здібності, знання людської психології, природній магнетизм приваблювали до нього людей.

І.Мазепа дуже любив книги, все життя збирав їх та рукописи, створив найкращу в Україні бібліотеку. 4серпня 1687р. на Коломацькій раді його обирають гетьманом Лівобережної України. За час гетьманування стабілізував політичну і економічну ситуацію на Гетьманщині, згуртував козацьку еліту, добився вагомих поступок Московського царя Петра І. Гетьманування І.Мазепи - доба стабільного розвитку української економіки та культури.Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Василя Стефаника СЕРІЯ БІОЛОГІЯ ВИПУСК XIV Івано-Франківськ ББК 541 В53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 3 від 24.11.2009 р. Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.ҐРЕЩУК (голова ради), д-р філос. наук, проф. С.М.ВОЗНЯК, д-р філол. наук, проф. В.І.КОНОНЕНКО, д-р іст. наук, проф. М. В. КУГУТЯК, д-р пед. наук, проф. Н. В....»

«УДК 633:631.547.15 В.В. Сініцина, ас. Одеський державний екологічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ СХОДІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Розглядається вплив температури на формування сходів зернових культур. Представлені результати проведеного чисельного експерименту з моделювання впливу агрометеорологічних умов на накопичення вологи зернівкою та подовження колеоптиля на прикладі насіння кукурудзи. Ключові слова: набубнявіння, насіння, ендосперм, колеоптиль, ріст, сходи. Вступ....»

«Бур’яни: знайти, розпізнати прицільно знищити! Зміст Абутилон Теофраста Амброзія полинолиста. 7 Незабудка польова Берізка польова Болиголов плямистий. 11 Осот жовтий Волошка синя Герань круглолистна. 15 Петрушка собача Герань маленька Герань м’яка Герань розсічена Гірчиця польова Горобейник польовий. 25 Приворотень польовий. 77 Грабельки звичайні. 27 Редька дика Дурман звичайний Живокіст лікарський. 31 Сокирки польові Жовтозілля звичайне. 33 Сухоребрик лікарський. 85 Зірочник середній...»

«Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 124–135. УДК 599:002.4 Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи Загороднюк І.1,2, Харчук С.2 кандидат біологічних наук, доцент Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка Українське теріологічне товариство НАН України Розглянуто особливості формування...»

«1 УДК 012+016:612+504 ББК 91.9:5 З 26 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ: М. Т. Брик (голова), В. С. Горський, В. П. Моренець, В. О. Щербак, Т. О. Ярошенко, Н. Г. Антонюк (секретар) © Рава Т. В., укладач, 2003 ISBN 966 518 248 Х © Видавничий дім «КМ Академія», 2003 ВІД УКЛАДАЧА Б іобібліографічний покажчик, що виходить у серії «Вчені НаУКМА», підготовлений до 70 річного ювілею доктора медичних наук, професора, члена експертної ради ВАК України з медико біологічних наук та кваліфікаційних рад із захисту...»

«226 УДК [632.937 + 631.811.98] : 635.63/477.52/6/ І.В. Лебединський, Ф.М. Марютін, О.Ф. Марютін Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ГОСПОДАРСЬКА І ФІТОПАТОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БІОПРЕПАРАТІВ НА РОСЛИНАХ ОГІРКА У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Вступ. Основна цінність плодів огірка полягає у тому, що вони вживаються у сирому, а також законсервованому вигляді. Незважаючи на їх низьку калорійність, огірки вирощують у різних ґрунтово-кліматичних зонах...»

«УДК 504.062 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ТА СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Кандидат біологічних наук Барабаш О.В., Бойко Т.І. Вступ. В умовах реструктуризації та зміни форм власності використання ринкових механізмів екологічного управління є особливо актуальним, оскільки моделі організації та управління природокористуванням та охороною природного середовища, що діють в Україні, не забезпечують узгодженості економічних і природоохоронних цілей у масштабах...»

«Бикін А. В., Гуменюк О. В. УДК 631.86:635.21 (477.41) А. В. Бикін, О. В. Гуменюк Національний університет біоресурсів і природокористування України АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛАЗОНІТУ МЦ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведено результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив та різних норм мікробіологічного препарату Філазоніт МЦ на врожайність картоплі столової (Дніпрянка, Розара) на темно-сірому...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 332.122:379.84:330.15:330.342.146 І.І. ДУДНІКОВА ( зав. кафедри екології, доцент) Європейський університет, Київ E-mail: ecology@kyiv.e-u.in.ua СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Розглядається формування системи рекреаційного природокористування, його соціально-економічна суть; відзначається, що проблеми рекреаційного природокористування пов’язані з процесом відновлення фізичних, духовних і нервовопсихічних...»

«ПУБЛІКАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НДІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ МНС УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2005-2011 РОКИ Техногенна безпека. Т.1.: Нормативні документи Тех38 (витяги) ДП НВП Спецпожсервіс – 2005. – 400с. Техногенна безпека. Т.2.: Нормативні документи Т38 (витяги) К., ДП НВП Спецпожсервіс, 2006. – 400с. До збірників увійшли витяги з нормативних документів з питань техногенної безпеки і вимоги, що містяться у будівельних нормах...»

«УДК 657 С. Й. Сажинець Національний університет “Львівська політехніка” ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ © Сажинець С. Й., 2014 Обґрунтовано необхідність запровадження на підприємствах системного фінансового обліку доходів, витрат та фінансових результатів від здійснення операцій з капітальними інвестиціями. З цією метою розроблено та рекомендовано для використання відповідні первинні документи,...»

«„Світ медицини та біології”, номер 2 2012 рік 4. Пловецька І.А. Імунна система як показник донозологічного стану робітників виробництва медичного скла / І.А. Пловецька // Медицина сьогодні і завтра. – 2005. –№3. – С. 142-145.5. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки: Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. №14 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. Реферати ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ THE HISTORY OF IMMUNOLOGY SERVICE...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»