WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ШКІДЛИВІСТЬ ЛИЧИНОК ХЛІБНИХ П’ЯВИЦЬ НА ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ Наведено результати досліджень шкідливості личинок хлібних п’явиць (Oulema melanopus L., O. lichenis Voet.) на ...»

Захист і карантин рослин, 2013. Вип. 59.

УДК: 632.76: 633.11

С.В. ТКАЧОВА, науковий співробітник

Інститут захисту рослин НААН

В.П. ФЕДОРЕНКО, доктор біологічних наук, професор,

академік НААН України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ШКІДЛИВІСТЬ ЛИЧИНОК ХЛІБНИХ П’ЯВИЦЬ

НА ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ

Наведено результати досліджень шкідливості личинок хлібних

п’явиць (Oulema melanopus L., O. lichenis Voet.) на посівах пшениці ярої та впливу ступеня пошкодження на зниження показників урожайності.

Встановлено, що внаслідок пошкоджень, спричинених личинками хлібних п’явиць, відбувається зниження всіх показників урожайності.

пшениця яра, личинки хлібних п’явиць, шкідливість, структура урожаю Серед зернових колосових культур в Україні досить поширеною є пшениця яра. Її цінність, як продовольчої культури, полягає у високому вмісті в зерні білка (16—20%), що дає можливість виробляти високоякісні хлібобулочні вироби, манну крупу та інші продукти харчування. Зерно цієї культури є основною для поліпшення якісних показників озимих пшениць, а також головним страховим резервом країни при пересівах, що бувають раз на 3—5 років у випадку вимерзання пшениці озимої [2].

Одержання високих стійких врожаїв пшениці пов’язано з інтенсифікацією зернового виробництва, підвищенням культури землеробства та використанням нових прийомів вирощування культури.

Втрати урожаю, спричинені комахи, залежать від багатьох факторів, що вкрай ускладнює їх оцінку. Особливо великих труднощів завдають вибіркові можливості комах та компенсаторні реакції рослин.

Завдяки вибірковим можливостям шкідників визначення втрат простим порівнянням урожаю пошкоджених та непошкоджених рослин можливе лише в деяких випадках. Компенсаторна реакція рослин не дає можливості використовувати ступінь пошкодження в якості безпосереднього показника кінцевих втрат урожаю, тому оцінка шкідливості комах вимагає розроблення спеціальних методів — математична статистика, аналіз простих та множинних регресій [1, 5]. Розглядаючи © С.В. Ткачова, В.П. Федоренко, 2013.

втрати урожаю, як функцію від щільності популяції шкідника чи ступеня пошкодження, за допомогою аналізу регресії можна встановити наскільки змінюється урожай при збільшені чисельності шкідника чи ступінь пошкодження на одиницю.

Основною метою досліджень було вивчення шкідливості личинок хлібної п’явиці (вплив пошкоджень, спричинених цим фітофагом, на структуру врожаю пшениці ярої).

Методика досліджень. Польові досліди проводили в 2010 та 2012 рр. на стаціонарних дослідних полях в умовах Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла (МІП).

Для встановлення величини врожаю та залежності його зниження від ступеня та характеру пошкодження рослин личинками п’явиці здійснювали маркування рослин за 25, 50, 75, 100% пошкодження листкової поверхні та контроль (без пошкоджень). Маркування робили в польових умовах на ярій пшениці (сорт Жізель), підбираючи відповідну площу пошкоджень листкової поверхні. В кожному варіанті брали по 100 рослин. Після дозрівання пшениці та збору врожаю кожну рослину було проаналізовано окремо. Порівнюючи урожай пошкоджених і непошкоджених рослин, вираховують його втрати в процентах за формулою, де В — відносні втрати врожаю, %;

А — урожай непошкоджених рослин;

а — урожай пошкоджених рослин [4].

Статистичну обробку даних проводили за загальноприйнятою методикою Б.А. Доспехова [3].

Результати досліджень. В роки досліджень при вивченні шкідливості личинок п’явиці аналіз окремих пошкоджених рослин показав, що із збільшенням ступеня пошкодження листкової поверхні висота рослини зменшується. Особливо це помітно в періоди інтенсивного росту рослин. Пошкодження листків пшениці ярої, яких завдають личинки хлібної п’явиці, спричинює зменшення довжини колосу у пошкоджених рослин на 0,1—1,1 см в порівняні з довжиною у непошкоджених. Різниця в кількості колосків в колосі при різних ступенях пошкодження коливається від 0,2 шт. (1,4%) до 1,3 шт. (9,3%).

Це в свою чергу призводить до зменшення кількості зерен в колосі та зменшення їх маси у пошкоджених рослин. Порівняно з контролем у групі рослин зі ступенем пошкодження 25% було помічено зменшення усіх елементів урожаю. Так, кількість зерен у колосі становила 38,6 шт., що на 0,9 зерен менше ніж у непошкоджених рослин. Маса зерен з колосу становила 1,69 г, що на 0,06 г менше ніж у контролі.

Маса 1000 зерен у групі рослин зі ступенем пошкодження листкової поверхні 25% зменшилась на 0,5 г і становила 43,8 г (табл.).

Схожу картину спостерігали і на рослинах зі ступенем пошкодження 50%, де також було виявлено зменшення усіх елементів урожаю порівняно з непошкодженими рослинами. Проте різниця виявилась значно більшою, ніж у попередньому варіанті. Так, на 2,1 шт. зменшилась кількість зерен у колосі і становила 37,4. Маса зерен з колосу сягала 1,52 г, а маса 1000 зерен — 40,7 г, що було менше на 13,14% та 8,15% відповідно.

Вплив пошкоджень листкової поверхні пшениці ярої личинками п’явиць на показники врожаю (МІП, Київська обл., Миронівський р-н, сорт Жізель, 2010, 2012 рр.)

–  –  –

Пошкодження листкової поверхні на 75% призвело до значних знижень всіх показників урожаю. Маса 1000 зерен і маса зерен з одного колосу зменшувалась на 19,55% та 29,7% відповідно, а кількість зерен на 13,16%.

За найвищого рівня пошкодження (100%) спостерігалось істотне зменшення показників врожаю. Маса 1000 зерен зменшувалась на 9,8 г, маса зерна в колосі — на 0,67 г, тобто на 22,12 та 38,29% відповідно, у порівнянні з непошкодженими рослинами.

Для визначення безпосередніх втрат урожаю від пошкоджень, спричинених личинками хлібних п’явиць щодо непошкоджених рослин визначали показник шкідливості. Як видно з таблиці, зі збільшенням ступеня пошкодження листкової поверхні зростають втрати урожаю. Так, у рослин зі ступенем пошкодження 25% коефіцієнт шкідливості становив 3,4, зі ступенем пошкодження 50% — 13,1, зі ступенем пошкодження 75% — 35,6, а з максимальним ступенем пошкодження (100%) коефіцієнт шкідливості становив 38,3.

На основі даних таблиці визначали коефіцієнт детермінації між ступенем пошкодження листкової поверхні та зменшенням маси зерен в 1 колосі (рис. 1).

Коефіцієнт детермінації досягає R2 = 0.977. Коефіцієнт детермінації між ступенем пошкодження листкової поверхні та зниженням маси 1000 зерен (рис. 2) становить R2 = 0.9383, а коефіцієнт детермінації між ступенем Рис. 1. Залежність пошкодження пошкодження листкової листкової поверхні личинками п’явиць на поверхні і зниженням масу зерна з колосу (МІП, Київська обл., кількості зерен в 1 коло- Миронівський р-н, 2010, 2012 рр.) сі (рис. 3) — R2 = 0.9967.

В усіх випадках спостерігається майже пряма залежність.

ВИСНОВКИ

За результатами досліджень встановлено, що пошкодження личинками п’явиці листкової поверхні на 25% майже не впливає на показники врожаю. Проте спостерігалось зменшення маси Рис. 2. Залежність пошкодження листової 1000 зерен і за рахунок поверхні личинками п’явиць на масу 1000 зерен цього — маси зерен в ко- (МІП, Київська обл., Миронівський р-н, лосі на 3,43—38,29%. До- 2010, 2012 рр.) ведено, що зі збільшенням площі пошкодження зростають втрати врожаю. Виявлено пряму залежність між втратами урожаю та ступенем пошкодження.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Бейли Н. Статистические методы в биологии / Н. Бейли — М.:

Мир, 1964. — 271 с.

2. Голосний П.Г. Вплив агротехнічних прийомів на рівень шкодочинності внутрішньостеблових шкідників ярої пшениці / П.Г. Голосний / Захист і карантин рослин, 2008. — № 54. — С. 127—132.

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта:

(С сновами статистической обработки результатов исследований). — М.:

Колос, 1979. — 416 с.

4. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / В.П. Омелюта, І.В. Григорович,

В.С. Чабан та ін. — К.:

Урожай, 1986. — 296 с.

5. Танский В.И., Володичев М.А. Применение Рис. 3. Залежність пошкодження листової поверхні личинками п’явиць на кількість анализа регрессий для зерен в колосі (МІП, Київська обл., оценки вредоносности Миронівський р-н, 2010, 2012 рр.) насекомых / В.И. Танский, М.А. Володичев // Бюллетень ВНИИЗР, — №23, 1998. — 74—78 с.

Ткачева С.В., Федоренко В.П. Вредоносность личинок хлебных пьявиц на посевах яровой пшеницы Приведены результаты исследований вредоносности личинок хлебных пьявиц (Oulema melanopus L., O. lichenis Voet.) на посевах яровой пшеницы и влияния степени повреждения на снижение показателей урожайности. Установлено, что в результате повреждений, наносимых личинками хлебных пьявиц, происходит снижение всех показателей урожайности.

Tkachova S.V., Fedorenko V.P. HARMFULNESS OF CEREAL LEAF

BEETLES LARVAE ON SPRING WHEAT CROPS

Results of researches of cereal leaf beetles (Oulema melanopus L., O. lichenis Voet.) larvae harmfulness on spring wheat crops and also influence of the level of damage on reduction of yield indexes are presented. It is set that as a result of damages, caused by cereal leaf beetles larvae, there is reduction of all productivity.Похожие работы:

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37.015.2 О. В. Князева, вчитель-методист (Гімназія № 136, м. Київ) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У статті розглядається маловивчена у теорії і методиці викладання біології проблема технологізації розвитку творчих якостей учнів у процесі шкільної біологічної освіти, проводиться теоретичний аналіз літератури, висновок ілюструється результатами дослідження, здійсненого...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Статистичний збірник Ужгород 2014 ПЕРЕДМОВА Статистичний збірник Навколишнє середовище та використання природних ресурсів у Закарпатській області містить всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє середовище області. Збірник містить статистичну інформацію як за 2013р., так і у динаміці за ряд років по...»

«Бикін А. В., Гуменюк О. В. УДК 631.86:635.21 (477.41) А. В. Бикін, О. В. Гуменюк Національний університет біоресурсів і природокористування України АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛАЗОНІТУ МЦ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наведено результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив та різних норм мікробіологічного препарату Філазоніт МЦ на врожайність картоплі столової (Дніпрянка, Розара) на темно-сірому...»

«Бикіна Н. М. УДК 6331.8:635.25/26.004.4 Н. М. Бикіна Національний університет біоресурсів і природокористування України ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЖИВЛЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ЗА ВИРОЩУВАННІ НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ Показано можливість підвищення продуктивності цибулі ріпчастої і формування продукції з високими показниками якості шляхом поєднання передпосівного удобрення з позакореневими підживлення мікродобривами в умовах Лівобережного Лісостепу України. Ключові слова: цибуля ріпчаста,...»

«ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертаційну роботу ЯРЕМЧУК Марії Михайлівни “Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в'юна за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону”, що подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (03.00.02 – біофізика) I.Актуальність обраної теми. Враховуючи бурхливий розвиток сучасних технологій, який приводить до зростання антропогенного електромагнітного фону, актуальним є дослідження механізмів впливу...»

«УДК 687.5.03: 628.1.033 ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНОМИЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВІД ПРИРОДНОГО ВМІСТУ ВОДИ Байцар Р. І., Кордіяка Ю. М. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації UDC 687.5.03: 628.1.033 DEPENDENCE OF THE PROPERTIES OF COSMETIC PRODUCTS AND NATURAL WATER CONTENT Baitsar R., Kordiiaka Yu. National University Lviv Polytechnic, department of metrology, standardization and certification Проаналізовано вимоги до якості...»

«Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 124–135. УДК 599:002.4 Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи Загороднюк І.1,2, Харчук С.2 кандидат біологічних наук, доцент Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка Українське теріологічне товариство НАН України Розглянуто особливості формування...»

«Захист і карантин рослин. 2011. Вип. 57. УДК 632.651:632.913.1 Л.А. ПИЛИПЕНКО, кандидат біологічних наук, Інституту захисту рослин НААН АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ ФІТОПАРАЗИТИЧНИХ НЕМАТОД З ІМПОРТОВАНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ Проведено аналіз ймовірності інтродукції фітопаразитичних нематод з імпортованою продукцією. Показано, що таким шляхом можливе завезення 29-ти видів нематод, у тому числі 7-ми видів Національного переліку регульованих шкідливих організмів в Україні. За кількістю випадків...»

«УДК 633:631.547.15 В.В. Сініцина, ас. Одеський державний екологічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ СХОДІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Розглядається вплив температури на формування сходів зернових культур. Представлені результати проведеного чисельного експерименту з моделювання впливу агрометеорологічних умов на накопичення вологи зернівкою та подовження колеоптиля на прикладі насіння кукурудзи. Ключові слова: набубнявіння, насіння, ендосперм, колеоптиль, ріст, сходи. Вступ....»

«Захист і карантин рослин. 2013. Вип. 59. УДК 632.:633.32 І.Ю. Малиш, аспірант Інститут захисту рослин НААН В.П. ФеДоренКо, доктор біологічних наук, професор, академік наан Національний університет біоресурсів і природокористування України СТеБлоЇДи Та наСІннЄЇДи роДини APIONIDAE: СПІВВІДношеннЯ Та ДинаМІКа ЧиСелЬноСТІ на рІЗниХ ВиДаХ КонЮшини Наведено співвідношення стеблових та насіннєвих довгоносиків родини Apionidae на посівах різних видів конюшини та встановлено закономірності динаміки їх...»

«Вісник N11 2001 О. РЄЗНІКОВ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТВАРИНАХ У центрі біоетичних концепцій, моральних та юридичних норм і правил перебуває людина, необхідність захисту її гідності, прав і здоров'я. Водночас біоетика бере під свій захист тварин і все біологічне розмаїття середовища, в якому живе людина, в разі, якщо біотехнологічна, медична і дослідницька діяльність становлять для них реальну загрозу. Потреба пізнавати таємниці живої...»

«ПУБЛІКАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НДІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ МНС УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2005-2011 РОКИ Техногенна безпека. Т.1.: Нормативні документи Тех38 (витяги) ДП НВП Спецпожсервіс – 2005. – 400с. Техногенна безпека. Т.2.: Нормативні документи Т38 (витяги) К., ДП НВП Спецпожсервіс, 2006. – 400с. До збірників увійшли витяги з нормативних документів з питань техногенної безпеки і вимоги, що містяться у будівельних нормах...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 332.122:379.84:330.15:330.342.146 І.І. ДУДНІКОВА ( зав. кафедри екології, доцент) Європейський університет, Київ E-mail: ecology@kyiv.e-u.in.ua СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Розглядається формування системи рекреаційного природокористування, його соціально-економічна суть; відзначається, що проблеми рекреаційного природокористування пов’язані з процесом відновлення фізичних, духовних і нервовопсихічних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»