WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«МЕТОДИКИ 2007. - Vol.5. - P. 136. Sharan Y. Cooperative learning for Tsay M. A case study of cooperative learning Schul J.E. Revisiting and old friend: The academic and ...»

-- [ Страница 1 ] --

МЕТОДИКИ

2007. - Vol.5. - P. 136. Sharan Y. Cooperative learning for Tsay M. A case study of cooperative learning

Schul J.E. Revisiting and old friend: The academic and social gains: valued and communication pedagogy; Does

practice and promise of cooperative pedagogy, problematic practice / working in teams make a difference? /

learning for the twenty-first century / Y.Sharan //European Journal of M.Tsay, M.Brady //Journal of the J.E.Schul //The Social Studies. - Education. - 2010. - Vol.45(2). - P. Scholarship of Teaching and Learning.

2012. - Vol.102. - P. 88-93. 300-313. - 2010. - Vol.10(2). - P. 78-89.

Старжинская О. Л.

ОБР А ЗОВ А ТЕ Л ЬН А Я ТЕ Х Н ОЛОГИЯ СOOP E R A T IV E L E A R N IN G - П УТЬ К ФОРМИР ОВА Н ИЮ К ЛИН И ЧЕ СК ОГО

МЫШЛЕ Н ИЯ У СТУ ДЕ Н ТОВ-МЕ ДИКОВ

Резюме. Статья посвящена проблеме внедрения современных образовательных технологий в систему медицинского образования. Представлена информация о методе обучения в сотрудничестве (cooperative learning) и перспективах его применения в подготовке студентов-медиков. Проведен анализ всех аспектов метода, приведены практические рекомендации по интеграции новой образовательной технологии в систему преподавания высшего медицинского заведения.

Ключевые слова: обучение в сотрудничестве, медицинское образование.

Starz hynska O. L.

E DUCA TION AL TE CHN OL OGY СOOPE RA TIV E L E A R N ING - THE W A Y TO BUILDIN G TH E CL INICA L TH IN KING IN

ME DICA L STUDEN TS

Summary. The article deals with the introduction of modern educational technology in the system of the medical education. The information about the method of teaching in cooperation (cooperative learning) and the prospects for its use in the preparation of medical students is presented. The analysis of all aspects of the method is given, the practical advice about the integration of a new educational technology in the teaching system of higher medical institutions is shown.

Key words: cooperative learning, medical education.

Стаття надійшла до редакції 01.11. 2012 р.

© Шевчук Т.І.

УДК: 576.8:371.24 Шевчук Т.І.

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, кафедра медичної біології (вул. Пирогова, 56, Вінниця, Україна, 21018)

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ПАРАЗИТОЛОГІЇ В РАМКАХ

ПРОФЕСІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ Резюме. Зростання загального рівня захворюваності на паразитарні інвазії серед населення зумовлює розробку більш досконалих методів їх діагностики та профілактики, а також виникає необхідність підвищення рівня професійної підготовки майбутніх практичних лікарів, постійно розширювати знання медичних працівників в області паразитології та епідеміології, що і стало метою нашого дослідження. В статті наведені матеріли про особливості викладання медичної паразитології студентам

- медикам першого курсу у вищому медичному закладі, а також вказані можливості удосконалення методів навчання та відмічено значення знань про паразитарні інвазії при підготовці лікарів-практиків.

Ключові слова: паразитарні інвазії, медична паразитологія, методи викладання.

Вступ Серед представників тваринного світу майже 50 тис. Ільїна, 2011].

видів ведуть паразитичний спосіб життя. Понад 270 видів Збільшується частота захворюваності на дірофіляргельмінтів і 18 видів найпростіших викликають захво- іоз та іншими тропічними інвазіями. Це пояснюється порювання людей у всіх частинах світу. Паразитарні інвазії теплінням клімату, ввезенням з-за кордону заражених роблять суттєвий внесок у загальний рівень захворю- личинками дірофілярій породистих собак, погіршенням ваності та смертності, а збитки, яких вони завдають здо- їх ветеринарного обслуговування, появою великої ров'ю населення земної кулі, посідають 4-е місце, по- кількості бродячих собак [Пішак та ін., 2007]. Протягом ступаючись лише діареї, туберкульозу та ішемічній хво- останніх 5 років в Україну завезені 461 випадок тропічробі серця [Пішак, Бажора, 2009]. За даними ВООЗ третя них паразитозів, в їх числі 340 випадків малярії, 72 частина населення Європи заражена одним з гельмін- амебіазу, 15 - лейшманіозу, 6 - тропічних філяріатозів тозів, в Африці кожна людина хворіє як мінімум двома та 28 випадків анкілостомідозів [Лукшина и др., 2005].

гельмінтозами. Кишкові гельмінтози посідають друге Щорічно в Україні реєструються завізні випадки малярії, місце по захворюваності в світі після туберкульозу. причому в останні роки переважно ввозиться тропічна Щороку в Україні реєструється 400-600 тис. нових ви- малярія, що обумовлене зростанням міграції населенпадків гельмінтозів [Пішак та ін., 2003]. Підвищена мігра- ня в країни Африки та відмова мігрантів від профілакція населення створює постійну загрозу виникнення тичного прийому хіміотерапевтичних протималярійних тропічних паразитозів в різних регіонах світу [Чемич, засобів. Відомо, що тяжка falciparum малярія залишаєть

–  –  –

Результати. Обговорення ся провідною причиною летальності і складає близько 1%, а це 1-3 млн. смертельних випадків щорічно в світі В умовах інформаційного перенасичення, значного [Трихліб, 2012]. збільшення обсягів і темпів навчання сучасний етап Зберігається високий рівень захворюваності на киш- професійної медичної підготовки вимагає наявності кові інфекції і виникають часті їх епідемічні спалахи. педагогічної майстерності викладача, високого рівня Широко розповсюджені різні паразитози, істотно підви- його психолого-педагогічного та методичного уміння щився рівень захворюваності на тканинні гельмінтози, керувати процесом підготовки спеціаліста на сучаснозокрема ехінококоз, дирофіляріоз і токсокароз. У зв'язку му рівні, вирішувати нові проблеми вищої медичної з глобалізацією інфекцій все частіше реєструються ек- освіти.

зотичні та нові інфекційні хвороби, що досі не були Педагогічна практика вузів ставить перед викладавідомі. Повертаються старі, давно забуті інфекції. Ство- чами цілий ряд методичних питань, пов'язаних з підгорюється загроза формування природних осередків ма- товкою і проведенням лекцій, практичних занять, склалярії та лейшманіозу [Андрейчин, 2012]. данням їх методичних розробок. З метою поліпшення Успіхи медицини в боротьбі з інфекційними і пара- якості професійної підготовки майбутніх лікарів виклазитарними хворобами незаперечні, але проблема да- дачами кафедри розроблені тексти лекцій та методичні лека від вирішення, а ситуація з паразитарними інвазі- рекомендації до практичних занять. Підготовка метоями в Україні залишається напруженою [Возіанова, дичних матеріалів вимагає вміння визначати актуальність теми, її професійну значимість, навчальні цілі У сучасній медицині інтенсивно розвивається така практичних занять, уміння диференціювати їх по рівнях дисципліна, як паразитоценологія, яка розглядає професійної підготовки, вміти правильно організувати організм людини як середовище проживання паразитів і побудувати заняття. При вивченні медичної паразитота інших симбіонтів [Апатенко, 2006; Бісюк, Апатенко, логії важливим моментом є визначення актуальності 2006]. Актуальність паразитоценологічного напрямку теми заняття, оскільки від рівня мотивації залежить вивчення інвазійної патології на сучасному етапі виз- ефективність сприйняття та запам'ятовування навчальначається змінами в епідеміологічних умовах: посилен- ного матеріалу і подальше його використання в проня масової міграції населення, надмірна урбанізація, фесійних ситуаціях. У даному випадку слід зазначити надлишок негативних антропогенних впливів, послаб- зростання відсотка паразитарної патології в структурі лення імунітету в популяціях людей, високий рівень інду- загальної захворюваності населення.

стріалізації, порушення екологічного балансу та еко- Важливим методичним моментом є постановка налогічні катастрофи, соціально-економічна не- вчальних цілей заняття, які мають бути нерозривно постабільність, безконтрольність в утриманні господарств в'язані з позитивною мотивацією. Навчальні цілі залежта організація стихійних ринків [Рафиев, 2003]. Вказані но від рівня засвоєння поділяються на чотири групи. На фактори призводять до збільшення ймовірності зара- першому рівні студент повинен бути спроможним ження населення паразитарними захворюваннями. впізнавати матеріал при повторному сприйманні, при У зв'язку з вище сказаним проблема паразитарної цьому повноцінного відтворення матеріалу не передпатології досить часто зустрічається в практиці лікаря. бачається. Методом контролю на першому рівні є виТому виникає необхідність підвищення рівня профес- користання тестів першого рівня складності з одиничйної підготовки лікарів-практиків, постійно розширю- ною вибірковою відповіддю. Другий рівень засвоєння вати знання медичних працівників не тільки про клінічну передбачає детальне відтворення змісту теоретичного симптоматику, діагностику та лікування інвазій, але і про матеріалу та використання його в рішенні типових заепідеміологічні особливості та життєві цикли паразитів. дач. Для контролю другого рівня використовують тести Тому метою роботи є вдосконалення викладання ме- із множинним вибором, або тести "на підстановку" чи дичної паразитології в курсі медичної біології з метою з відповіддю, що сама формулюється, або тести, що підвищення якості професійної підготовки майбутніх передбачають визначення правильної послідовності дій, лікарів. або тести на знаходження співвідношення між елементами двох рядів. Також методом контролю засвоєння Матеріал та методи знань другого рівня є задачі другого рівня (типові). Третій Об'єктом педагогічного методичного дослідження рівень передбачає формування системи професійних є процес набування знань, вмінь і навичок з паразито- вмінь та навичок і досягається шляхом тренінгу та рішенлогії студентами, що навчаються на першому курсі ням нетипових ситуаційних задач. На четвертому (творВінницького національного медичного університету. З чому) рівні частіше має місце суб'єктивна творчість, курсу медичної паразитології навчальними елемента- яка полягає у самостійному відкритті студентом нових ми є: вірулентність і патогенність збудників, шляхи їх для нього, але вже відомих науці, даних [Мілєрян, 2006].

проникнення в організм людини, механізми заражен- Вже на першому курсі медичного вузу студенти ня, патогенна дія, лабораторна діагностика та профілак- вивчають основних збудників паразитарних захворютика інвазій. вань людини при вивченні медичної паразитології.

“ Вісник Вінницького національного медичного університету” 2013, №1, Т.17

МЕТОДИКИ

Майбутні лікарі мають можливість ознайомитися з таки- ними темами. Так, наприклад, при вивченні морфофіми термінами, як вірулентність, патогенність збудників, зіологічних особливостей деяких членистоногих студенрезистентність організму людини, вплив його на пара- ти обов'язково згадують переносниками яких гельмінтів зита і навпаки. У перелік навчальних елементів обо- чи найпростіших вони являються і як пов'язати їх життєві в'язково включаються морфофізіологічні особливості цикли. Здійснення внутрішньопредметної інтеграції пепаразита, способи його адаптації до паразитичного спо- редбачає використання теоретичної комплексної бессобу життя, шляхи зараження і способи проникнення в іди, рішення ситуаційних задач в усній формі або вирорганізм хазяїна, стадії життєвого циклу, а також мето- ішення тестів інтегрованого змісту.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ди діагностики та заходи профілактики. Велика увага Важливим моментом методичної роботи є відбір і приділяється формуванню клінічного мислення сту- структурування навчального матеріалу. У зв'язку з псидентів, що досягається шляхом вивчення основних сим- хоінформаційним навантаженням необхідно навчити птомів захворювання у зв'язку з розвитком патологіч- студентів прийомам переробки великої кількості інфорного процесу в органі або системі органів. мації, тобто при структуруванні матеріалу виділити кілька Важливим педагогічним прийомом є внутрішньо-і етапів: розподіл всього масиву інформації на блоки і міждисциплінарна інтеграція. Основне завдання міждис- виділення основних елементів кожного блоку, визнациплінарної інтеграції полягає в тому, щоб при вивченні чення логічних зв'язків між елементами інформації, певної теми активізувати раніше набуті знання, навич- складання структурно-логічної схеми і використання її ки та вміння, необхідні для повноцінного вивчення даної при детальному відтворенні матеріалу.

теми. При цьому визначаються логічні зв'язки між різниВисновки та персп ек тиви п одальш их ми дисциплінами і відбувається об'єднання їх в єдину розробок систему. Так, наприклад, знання, отримані студентами на першому курсі, знадобляться при вивченні інфекц- 1. Для підвищення якості професійної підготовки ійних, хірургічних, дитячих захворювань, хвороб майбутніх лікарів, для формування профілактичного внутрішніх органів та інших предметів, а практикуючим мислення необхідно правильно організувати проведення лікарям допоможуть краще зрозуміти механізми пато- практичного заняття, вміти виробити мотивацію до вивгенезу захворювань, пояснити зв'язок між локалізацією чення предмета, забезпечити навчальний процес напаразита в організмі хазяїна і клінічною симптоматикою очними матеріалами, створити орієнтовні карти для сазахворювання, шляхами зараження і профілактикою. мостійної роботи з літературою, логічно структурувати Для того, щоб підняти рівень мислення студента важ- навчальний матеріал, а також використовувати різні ливе значення має внутрішньопредметна інтеграція. З форми і методи навчання.

цією метою в навчальному процесі використовуються Отримані дані вказують на перспективність подальрізні форми побудови структурно-логічних схем до шого удосконалення методичної бази і форм навчання кожного заняття, що дозволяє виявити зв'язки між пев- студентів-медиків I курсу.

Список літератури Андрейчин М.А. Медична допомога Київ: "Здоров'я", 2001. - 846 с. 344 с., іл.

інфекційним хворим в Україні: про- Лукшина Р.Г. Паразитарные болезни Пішак В.П. Паразитарні хвороби у дітей блеми і шляхи їх розв'язання /М.А. человека /Лукшина Р.Г., Локтева /Пішак В.П. - Чернівці: БДМУ, Андрейчин //Інфекційні хвороби. - И.М., Павлиновская Т.Н. - Харьков: 2007. - 452 с.

2012. - № 1. - С. 5-8. Илтек, 2005. - 411 с. Рафиев Х.К. Эффективность инсектициАпатенко В.М. Паразитоценология как Медична біологія: [підручник для сту- дов и накомарников в борьбе с мапарадигма в науке и образовании дентів медичних спеціальностей лярией в республике Таджикистан /В.М.Апатенко //Проблеми зооінже- ВУЗів ІІІ-ІV рівнів акредитації] / /Х.К.Рафиев, Н.Б.Лукьянов, Л.Н.Банерії та ветеринарної медицини: зб. В.П.Пішак, Ю.І.Бажора. - Вінниця: зарова //Эпидемиология и инфекнаук. праць. - 2006. - Вип.13(38). - Нова книга, 2009. - 655 с. ционные болезни. - 2003. - №6. - С.

С. 3-19. Мілерян В.Є. Методичні основи підго- 42-44.

Бісюк І.Ю. Актуальні проблеми інфекц- товки та проведення навчальних Трихліб В.І. Тяжкі форми малярії, ускйної патології /І.Ю.Бісюк, В.М.Апа- занять в медичних вузах [метод. ладнення та аналіз летальних витенко //Проблеми зооінженерії та ве- посібник] / Мілерян В.Є. - Київ: падків /В.І.Трихліб //Інфекційні теринарної медицини: зб. наук. Хрещатик, 2006. - 80 с. хвороби. - 2012. - №3. - С. 48-54.

праць. - 2006. - Вип.13(38). - С. 37- Пішак В.М. Клінічна паразитологія / Чемич М.Д. Сучасні проблеми лейшмаПішак В.М., Бойчук Т.М., Бажора ніозу /М.Д.Чемич, Н.І.Ільїна // Возіанова Ж.І. Інфекційні та паразитарні Ю.І. - Чернівці: Буковинська дер- Інфекційні хвороби. - 2011. - №1. хвороби [у 3 т.] /Возіанова Ж.І. - жавна медична академія, 2003. - С. 5-12.

Шевчук Т. И.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Звіт про наукову діяльність інституту за 2012 рік Структура та науковий потенціал інституту На 01.01.2013 р. у складі інституту функціонує 4 наукові підрозділи: відділ архівознавства з сектором довідкового апарату та обліку документів, відділ фізико-хімічних та біологічних досліджень, відділ документознавства, науково-інформаційний відділ із сектором науково-технічної інформації. Сектор науково-технічної інформації виконує функції Галузевої служби науково-технічної інформації (ГЦ НТІ) з...»

«РОСЛИННИЦТВО УДК 58: 631. 547. 3: 634. 232 С.В. ДОЛГОВА, молодший науковий співробітник Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН, е–mail: iosuaan@zp.ukrtel.net ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОЛОГІЧНИХ ФАЗ РОЗВИТКУ СОРТІВ ЧЕРЕШНІ (СERASUS AVIUM MOENCH.) В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ За результатами вивчення особливостей фенологічних фаз розвитку черешні в умовах Південного Степу України проведено групування сортів за строками початку вегетації, цвітіння та достигання плодів....»

«АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДВЯЛЬНОСТІ НА СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ Опанасюк Федір, Скорий Остап, Москаленко Олександр Житомирський національний агроекологічний університет Анотація. У статті розглянуто вплив фізичних вправ та фізкультурно-оздоровчої діяльності на стан здоров’я студентів. Зроблений аналіз досліджень щодо виявлення причин, які заважають студентам активно займатись фізичними вправами, виявити найбільш популярні види рухової активності серед студентів, з ’ясовано рівень їх...»

«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення УДК 37.037 Надія Вольчинська Реалізація ігрового методу в навчанні дітей дошкільного віку основних умінь і навичок Дошкільний навчальний заклад № 11 (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та її значення. Одним із важливих напрямів реформування освіти та культури в Україні дошкільне виховання ставить за мету забезпечити належне фізичне й психічне здоров’я дітей, їх повноцінний...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (262), 2013 УДК 316.62:378 Ху Жунсі СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ АДАПТАЦІЯ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ Однією з проблем вищої освіти на сучасному етапі є оптимізація адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Ця адаптація у новому для молодої людини середовищі має ознаки соціокультурної та безперечно є складовою поступової соціалізації особистості у сфері майбутньої професійної діяльності. Викладачам добре відомо, що на...»

«УДК 687.5.03: 628.1.033 ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНОМИЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВІД ПРИРОДНОГО ВМІСТУ ВОДИ Байцар Р. І., Кордіяка Ю. М. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації UDC 687.5.03: 628.1.033 DEPENDENCE OF THE PROPERTIES OF COSMETIC PRODUCTS AND NATURAL WATER CONTENT Baitsar R., Kordiiaka Yu. National University Lviv Polytechnic, department of metrology, standardization and certification Проаналізовано вимоги до якості...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет 7. Огійчук М.Ф. Формування в бухгалтерському обліку доходів і витрат сільськогосподарської діяльності відповідно до вимог ПСПБО 30 «Біологічні активи» // Облік і фінанси АПК.-№6.-2006.-С.24-33 Аннотация. Отображены основные проблемы учета биологических активов в аграрных предприятиях. Раскрыты противоречивые моменты относительно оценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости. Определенно основные пути...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Статистичний збірник Ужгород 2014 ПЕРЕДМОВА Статистичний збірник Навколишнє середовище та використання природних ресурсів у Закарпатській області містить всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє середовище області. Збірник містить статистичну інформацію як за 2013р., так і у динаміці за ряд років по...»

«УДК 633:631.547.15 В.В. Сініцина, ас. Одеський державний екологічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ СХОДІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР Розглядається вплив температури на формування сходів зернових культур. Представлені результати проведеного чисельного експерименту з моделювання впливу агрометеорологічних умов на накопичення вологи зернівкою та подовження колеоптиля на прикладі насіння кукурудзи. Ключові слова: набубнявіння, насіння, ендосперм, колеоптиль, ріст, сходи. Вступ....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Василя Стефаника СЕРІЯ БІОЛОГІЯ ВИПУСК XIV Івано-Франківськ ББК 541 В53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 3 від 24.11.2009 р. Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.ҐРЕЩУК (голова ради), д-р філос. наук, проф. С.М.ВОЗНЯК, д-р філол. наук, проф. В.І.КОНОНЕНКО, д-р іст. наук, проф. М. В. КУГУТЯК, д-р пед. наук, проф. Н. В....»

«УДК 504.06:519.7 UDC 504.06:519.7 ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІЛЯНКИ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ Грищук О.К., кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Кобзиста О.П., кандидат біологічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Федій І.С., Національний транспортний університет, Київ, Україна THE ENVIRONMENTAL LOAD IN THE EXPLOITATION OF HIGHWAY SECTION Gryschuk O. K., Candidate of Technical Science,...»

«ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ І ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМСПРАВИ УДК 615.015.11:547.835:54.057:541.48 © КОЛЕКТИВ АВТОРІВ, 2014 Г.О. Єрьоміна, С.Г. Ісаєв, Н.Ю. Шевельова, З.Г. Єрьоміна СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ФАРМАКОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 6,9-ДІАМІНО-2-ЕТОКСІАКРИДИНІЮ 6-НІТРО-N-ФЕНІЛАНТРАНІЛАТІВ Національний фармацевтичний університет, м. Харків Вступ. Особливе місце серед похідних акридину займають заміщені 9-аміноакридину та їх солі з ароматичними кислотами. Мета. Синтез 6-нітро-N-фенілантранілатів...»

«ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2014. Т. 19, вип. 1(34) УдК 575.11.113:854.78 А. Є. солоденко, к.б.н., пров.н.сп., Ю. м. сиволап, д.б.н., академік НААН Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН України, відділ геноміки і біотехнології Овідіопольська дорога, 3, Одеса, 65036, Україна, e-mail: angelika_solo@yahoo.com міКРОсАтЕЛітНі мАРКЕРИ ГЕНіВ стіЙКОсті сОНЯШНИКА ДО НЕсПРАВЖНЬОЇ БОРОШНИстОЇ РОсИ Проведено генотипування 13...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»