WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 371.134:376 МАРІОНДА Іван Іванович, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри фізичного виховання Ужгородського національного університету МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 371.134:376

МАРІОНДА Іван Іванович,

кандидат педагогічних наук,

завідувач кафедри фізичного виховання

Ужгородського національного університету

МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ

РЕАБІЛІТАЦІЇ ДО РОБОТИ ЗІ СПОРТСМЕНАМИ

У статті показані основні форми та методи підготовки фахівців фізичної реабілітації у вищих

навчальних закладах для роботи зі спортсменами. Описана модель змісту професійної підготовки фахівців

реабілітації до роботи зі спортсменами. Визначені етапи формування зазначеного процесу.

Ключові слова: фахівець, фізична реабілітація, форми, методи, спортсмени, модель, підготовка, схема, система, професійна освіта, компонент, навчальний заклад, процесуальний елемент, принципи підготовки.

Зміцнення здоров’я і вдосконалення системи його охорони, як світова проблема сьогодення, знаходить відображення в національних та офіційних документах Всесвітньої організації охорони здоров'я. З огляду на це, українська політика XXI ст., визначаючи стратегію і тактику розбудови регіональних систем, передбачає, перш за все, зменшення захворюваності, інвалідності й смертності населення, збільшення тривалості якісного життя.

Сучасні демографічні, економічні та суспільно-політичні трансформаційні процеси обумовили докорінну адміністративно-правову перебудову системи медико-соціальної реабілітації, розвиток інноваційних спеціалізованих реабілітаційних закладів, виникнення різновидів корекційнореабілітаційних служб нового типу – центрів комплексної соціальної реабілітації, центрів раннього втручання, професійної й трудової реабілітації. Саме реабілітація, як один із найбільш важливих напрямів у системі охорони соціального здоров’я, спрямована на профілактику та лікування захворювань, що призводять до тимчасової чи стійкої втрати працездатності, а також на повернення хворих та людей з інвалідністю у суспільство і до суспільно корисної праці.

Проблема професійної підготовки фахівців із фізичної реабілітації знайшла відображення у багатьох дослідженнях. Зокрема, розроблено понятійний апарат підготовки фахівців із фізичної реабілітації (О. Вацеба, Г. Верич, Т. Круцевич, В. Мухін, В. Мурза, С. Попов, Є. Приступа), висвітлено загальні питання професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах (Н. Бєлікова, А. Герцик, Т. Д’яченко, В. Кукса, О. Міхеєнко, Л. Сущенко);

конкретизовано окремі аспекти медичної та соціальної реабілітації.

Мета статті – показати основні форми й методи підготовки фахівців фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах для роботи зі спортсменами.

Важливість використання фізичної реабілітації у спорті підкреслюють багато науковців, адже виконання великого фізичного навантаження призводить до травм та ушкоджень практично всіх органів і систем організму спортсмена.

Процес підготовки фахівця з фізичної реабілітації вімічається необхідністю різнобічного підходу. Недосконалість такої підготовки полягає у тому, що при роботі зі спортсменами реабілітологам необхідно визначати оптимальні засоби фізичної реабілітації, правильно планувати та здійснювати реабілітаційне втручання, а знання та навички, необхідні для цього, майже не розглядаються в процесі їхньої професійної підготовки.

Методи дослідження:

аналіз та узагальнення наукової літератури з теми дослідження;

педагогічний експеримент;

для оцінки рівня знань було використано інтегральну оцінку знань студентів за допомогою тестів;

для оцінки умінь та навичок було використано метод експертних оцінок, де в якості експертів виступали викладачі кафедр фізичної реабілітації, методисти практик;

для оцінки мотивації було використано тест, розроблений Ю. М. Орловим у 1978 році для оцінки мотивації досягнення у психологічних дослідженнях;

методи математичної статистики для обробки результатів дослідження.

© І. І. Маріонда © Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», №2(8)/2013 Модель професійної підготовки фахівців із фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей студентів та створення умов для навчання відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується шляхом реалізації змін у цілях, змісті, структурі й організації навчально-виховного процесу.

Під час розроблення моделі професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами було враховано взаємозв’язки між різними складовими структури системної організації, які базувались на таких принципах: безперервності, міждисциплінарності, комплексності, багаторівневості, модульності, універсальності, професійної спрямованості, стадійності.

Структурна схема моделі професійної підготовки фахівців із фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами складається з таких елементів: зовнішнє середовище, мотиваційний, змістовий, операційний компоненти, процесуальна і оціночно-результативна складова та навчальна дисципліна «Фізична реабілітація в спорті» (рис). Кожний елемент згаданої моделі є цілісністю, що організована з підсистем, які входять до її складу.

Підсистеми зовнішнього середовища існують у соціальному просторі навчально-виховного процесу як постійно діючі соціально-педагогічні відносини, які визначають особливості функціонування і розвитку системи професійної освіти.

Названі вище особливості функціонування й розвитку системи професійної освіти зумовлені існуванням підсистем ціннісних орієнтацій, соціально-економічних умов суспільства, соціокультурних організацій, ринку праці. Такі особливості необхідно враховувати під час проектування мотиваційного, змістового, операційного компонентів та оціночно-результативного елемента моделі.

Підсистемами мотиваційного компонента є модель кваліфікованого фізичного реабілітолога або фахівця, яка визначає сукупність вимог до студента, професійної підготовки, мети системи підготовки. Важливим для проектування наступних за мотиваційним компонентів є його змістоутворювальне значення, тобто власне сприйняття і суспільне значення фаху лежать в основі проектування процесу стимулювання й мотивації навчання, розвивальної та виховної діяльності студентів. Підсистеми мотиваційного компонента мають міцний фундамент політеоретичних основ професійної підготовки фахівців із фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами.

Змістовий компонент складається з таких підсистем: джерел змісту освіти й інтеграційнодиференційованих комплексів знань, умінь, навичок, норм, цінностей, досвіду діяльності. Підсистема джерел змісту освіти передбачає соціально-економічні зміни, науково-технічний прогрес, концепцію розвитку професійної освіти, концепцію становлення, формування і розвитку особистості, професійнокваліфікаційні характеристики спеціальності «Фізична реабілітація», а також стандарт освіти та зумовлює рівень і взаємозв'язки інтеграційно-диференційованих комплексів.

Рівні інтеграційно-диференційованих комплексів утворюють ієрархію освітніх цінностей, спрямованість навчально-пізнавальної та науково-методичної діяльності студентів і викладачів на цілісність процесів опанування цінностей професійної і суспільної культури, логіку педагогічної взаємодії, технології навчання, розвитку й виховання.

Процесуальний елемент утворений такими підсистемами: мотиваційним компонентом, формами підготовки, принципами підготовки, технологіями навчання.

Склад елементів підсистеми мотивації є таким: професійні стосунки, орієнтація на соціальнопрофесійний статус, пізнавальні та професійно-кваліфікаційні інтереси, професійна кар’єра, розвиток творчого мислення. Крім того, він визначає власне сенс навчальної діяльності студента і викладача, місце кожного з них у процесі реалізації особистісно орієнтованого навчання.

Підсистема форм підготовки забезпечує чітку взаємодію викладача та студента на основі і традиційних, й інноваційних методів навчання. Форми підготовки фахівців із фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами – це лекції, практичні заняття, самостійна робота, різні види практик.

Підсистема принципів підготовки передбачає базові положення, дотримання яких забезпечує функціонування всієї моделі підготовки.

Підсистема технології навчання організована через взаємозв’язки, які об’єднують етапи, навчальні заняття, стадії навчальних занять, фази стадій навчальних занять, навчальну, розвивальну і виховну діяльність, управління учінням за допомогою методів, засобів та форм педагогічної взаємодії суб’єктів навчальної діяльності.

Оцінювально-результативний елемент є підсистемою контролю і оцінки проміжних та кінцевих результатів у вирішенні освітніх розвивальних і виховних завдань: сформованості знань, умінь, © І. І. Маріонда © Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», №2(8)/2013 навичок, норм, світоглядної спрямованості особистості, її професійної майстерності, професійної мобільності, самостійності та професійного колективізму.

Ґрунтуючись на цих положеннях, припускаємо, що процес професійної підготовки фахівців із фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами буде більш ефективним за умови кращого поєднання трьох компонентів підготовки на основі забезпечення їхнього поетапного формування.

Рисунок 1 – Структура моделі професійної підготовки фахівців із фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами © І. І. Маріонда © Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», №2(8)/2013 Готовність майбутніх фізичних реабілітологів до роботи зі спортсменами є і метою, і результатом навчання, вона визначається як поєднання трьох компонентів: мотиваційного, змістового й операційного.

Критерії оцінки сформованості мотиваційного компоненту – це прагнення і здатність до самореалізації; усвідомлення необхідності продовжувати освіту й після закінчення вищого навчального закладу; націленість на успіх.

Критеріями оцінки сформованості змістового компонента є: знання, необхідні для проведення реабілітаційного втручання у спортсменів (обстеження, оцінка, діагностика, прогнозування). Цілісність таких знань формують здатність фізичного реабілітолога працювати зі спортсменами.

Критеріями оцінки операційного компонента є сформованість таких умінь і навичок, як:

проведення процедур спортивного масажу, проведення процедур фізіотерапії для спортсменів після травм та ушкоджень, проведення занять із лікувальної фізичної культури для спортсменів після травм і ушкоджень.

Визначення критеріїв дало можливість виділити чотири рівні сформованості готовності фахівця з фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами: низький, середній, достатній, високий.

Для створення еталона фахівця з фізичної реабілітації у спорті використано його ідеальну модель. Відтак фахівець із фізичної реабілітації у спорті повинен мати високий рівень професійної підготовки, зразкові моральні якості, дотримуватися етики та деонтології, мати високу культуру і широку ерудицію, повинен знати фундаментальні теоретичні основи медичних наук, уміти на практиці використовувати методи та засоби фізичної реабілітації осіб з різними формами порушень і захворювань.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Процес формування готовності фізичного реабілітолога до роботи зі спортсменами відбувається поетапно, причому його розподіл на певні етапи є умовним. Кожен етап має специфічні особливості і є відносно стійким у часі, однак усі етапи – взаємно послідовні та відбуваються як один єдиний процес: окремий попередній етап переходить у наступний.

Отже, результати дослідження підтверджують гіпотезу, що професійна підготовка фахівців із фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами буде відбуватись ефективніше за умови, що зміст підготовки студентів враховуватиме сучасні вимоги до професійних знань, умінь та навичок майбутніх фахівців із фізичної реабілітації як координаторів та учасників процесу відновлення спортсменів після ушкодження і фізичного навантаження. За умови реалізації останнього студенти будуть відчувати себе повноправними учасниками реабілітаційного втручання, вмітимуть самостійно добирати засоби й методи фізичної реабілітації, оцінювати вибір інших студентів, вказуватимуть на помилки, яких останні припускалися, складаючи програму реабілітації, та обґрунтовуватимуть власну думку. Зміст знань визначається сучасними тенденціями фізичної реабілітації в спорті, яка безпосередньо розвивається у тісному взаємозв'язку з рівнем спорту в Україні і світі.

Аналіз наукової літератури з теми дисертаційного дослідження дав змогу сформувати модель професійної підготовки фахівців із фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами: визначити структуру, мету, завдання, зміст та його компоненти, основні критерії оцінювання рівня готовності студентів. Модель професійної підготовки фахівців із фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами має певні етапи (початковий, основний і завершальний), протягом яких відбувається формування трьох компонентів – мотиваційного, змістового та операційного. Побудова моделі підготовки відбувається з дотриманням педагогічних принципів, використовує традиційні форми підготовки (лекції, практичні заняття) й інноваційні. У результаті педагогічного експерименту було встановлено, що в середовищі студентів основної групи відбулось краще та гармонійне засвоєння навчального матеріалу, опанування вмінь та навичок.

Напрямами подальших розвідок можна вважати дослідження практичного процесу впровадження у навчальний процес визначеної моделі.

Список використаної літератури

1. Зенченков І. П. Філософсько-педагогічна взаємодія духовного і фізичного в процесі формування майбутнього педагога-реабілітолога / І. П. Зенченков // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : Збірник наукових праць [за редакцією Єрмакова С. С.]. – Харків-Донецьк : ХДАДМ (ХХПІ), 2005. – №. 10. – 256 с. – С. 21–23. – (Спеціальний випуск за темою: Духовне відродження фізичної культури і спорту (у рамках проведення року Грузії в Україні). - І8ВМ 966-8106-16-4.

© І. І. Маріонда © Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», №2(8)/2013

2. Кукса В. О. Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах :

Дис.... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кукса Володимир Олександрович ; АПН України ; Інститут вищої освіти. – К., 2002. – 317 арк. – Бібліогр. : арк. 187–207.

3. Актуальні питання фізичної реабілітації : монографія / Левченко В. А., Вакалюк І. П., Бондаренко В. М., Мудрак М. В., Бондар Ю. М. : Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 604 с. : іл. – Бібліогр. : С. 595–602. – І8ВМ 978-966-640-202-1.

4. Мухін В. М. Фізична реабілітація : підручник [для студ. вищ. навч. закладів фізичного виховання і спорту] / В. М. Мухін. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – К. : Олімпійська література, 2005. – 472 с. – Бібліогр. : С. 462– 468. – І8ВМ 966-7133-23-0.

Стаття надійшла до редакції 28.11.13.

Марионда И. И. «Модель профессинальной подготовки специалистов физической реабилитации к работе с спортсменами».

В статье показаны основные формы и методы подготовки специалистов физической реабилитации в высших учебных заведениях для работы со спортсменами. Описана модель содержания профессиональной подготовки специалистов физической реабилитации к работе со спортсменами. Определены этапы формирования определенного процесса.

Ключевые слова: специалист, фізическая реабилитация, формы, методы, спортсмены, модель, подготовка, схема, система, профессинальное образование, компонент, учебное заведение, процессуальный элемент, принципы подготовки.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ПРОЕКТ З РЕГІОНАЛЬНОГО ВРЯДУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ – УКРАЇНА Проект № Z020640 Замовлення № 7037154 ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПРІОРИТЕТУ РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Аналітичний звіт, підготовлений експертoм проекту: Володимиром Назаренком (Україна) Донор: Канадське агентство з міжнародного розвитку Підрозділ Європи, Близького Сходу та Магрибу Провідна виконавча агенція: Канадський інститут урбаністики У співпраці з: Фундацією міжнародної освіти (Канада) та Асоціацією агенцій...»

«ДОВКІЛЛЯ ЧЕРКАЩИНИ за 2012 рік Довкілля Черкащини за 2012 рік 2 Головне управління статистики у Черкаській області ДОВКІЛЛЯ ЧЕРКАЩИНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ За редакцією В.П. Приймак Відповідальна за випуск Н.М.Ступацька У статистичному збірнику «Довкілля Черкащини за 2012 рік» наведені дані про наявні природні ресурси та стан навколишнього середовища Черкаської області за 2012р. та в порівнянні з іншими роками і міжрегіональні порівняння в динаміці за 2000–2012 рр....»

«УДК 339.137 К. З. НАЗИРОВ аспірант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харків СУЧАСНІ ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Мета статті — розглянути особливості формування конкурентоспроможності національних економік у сучасних умовах. Охарактеризовано основні макроекономічні та інституціональні фактори конкурентоспроможності та механізми їх реалізації у конкурентні переваги. Виділено нові...»

«УДК 631.11:330.131.5:339.1 О.В. Захарченко, канд. екон. наук, доцент Одеська державна академія будівництва та архітектури ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ Постановка проблеми. Запорукою успіху функціонування аграрного підприємства є ефективне використання наявного ресурсного потенціалу. Чим ефективніше використовується ресурсний потенціал, тим вищим буде кінцевий результат господарювання – прибуток. Однак умови функціонування підприємств...»

«63 economic analysis and control in the formation and development of modern management concepts. Theses of the 12th Int. Conf.], Zhytomyr, ZHDTU, 2013, pp. 230-232. Ananska, M.O. (2013), “Formation of a conceptual model of budgeting in the management of 6. development engineering enterprise”, Pratsi Odeskogo politehnichnogo universitetu, iss. (41), pp. 336-342. Parkhomenko, V.L., and Pletukhina, E.A. (2011), “Budgeting as a tool to improve innovation 7. management engineering enterprise”,...»

«Педагогічні науки УДК 378.1:347.96 (045) Олексій Іванович Денищик, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та соціальногуманітарних наук Хмельницького університету управління та права КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У статті на основі аналізу наукових праць окреслено сучасний стан проблеми, визначено загальні підходи щодо видів критеріїв, теоретично обґрунтовано особисте бачення щодо рівнів. Зроблено висновок, що систему функціонально...»

«128 Стратегія економічного розвитку України. Спецвипуск № 28 (2011) 10. Barbara Webera, Christiana Weberb, Corporate venture capital as a means of radical innovation: Relational fit, social capital, and knowledge transfer, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 24, n. 1—2, p. 11— 35, 2007.11. Tamir Agmon, Avi Messica. The prerequisites of public policy for technology innovation, International Journal of Foresight and Innovation Policy, Vol. 4, n. 3—4, p. 307—320, 2009. 12. Gil...»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011 УДК 371 Н. В. ВАСИЛЕНКО Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, Вінниця ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ Стаття присвячена проблемі професійної соціокомунікативної компетентності, яка сприяє створенню якісно нової профільно-компетентнісної школи і формуванню її керівника. Ключові слова: керівники...»

«УДК 338.246:504.06 Н.М. Гринчишин, канд. сільгосп. наук, доцент, М.А. Петрова, канд. техн. наук, О.М. Мартин, канд. екон. наук, доцент (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКІВ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Здійснено порівняння видів екологічних податків європейських країн з екологічними податками, які застосовуються в Україні. Проаналізовано платежі за забруднення в Україні та доведено їх неефективність у розв'язанні проблем...»

«Право sphere and their distribution among its organs are touched. The problem of determining the economic system as the object of the constitutional regulation and functional impact of the state is discovered. Key words: constitutional legal regulation, the competence of the organs of the state, the functions of the organs of the state, economic system. УДК 346.12:629.7 ПРО СПЕЦІАЛЬНиЙ ПРАВОВиЙ РЕЖиМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЛІТАКОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ УКРАїНи Ю. Г. Бронова, здобувачка Національний юридичний...»

«УДК 519.8 В.Б. Крижанівський, к.ф.-м.н., доц. Г.П. Шавурська, магістр Житомирський державний технологічний університет ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ УПАКОВКИ ТРИВИМІРНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Розглянуто проблему оптимального розміщення тривимірних геометричних об’єктів. Положення геометричних об’єктів визначається за допомогою розв’язання задачі лінійного програмування. Задачі лінійного програмування перебираються за допомогою генетичного алгоритму. Розроблено та реалізовано...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2014. № 56 УДК.141.7 (091) Н.О.ЗІНЧЕНКО (кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії та суспільних наук) ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава E-mail: zinchenkonataliya.umsa@mail.ru ЖАН БОДРІЙЯР ПРО РЕКЛАМУ ТА СПОЖИВАННЯ У статті дається аналіз місця та ролі видатного французького філософа Ж. Бодрійяра у світовому філософському дискурсі, наводяться та порівнюються різні точки зору стосовно значимості його ідей та...»

«ПЕРЕДМОВА Cтатистичний збірник Інвестиції та будівельна діяльність на Закарпатті складається з аналітичної довідки Інвестиційна та будівельна діяльність на Закарпатті, чотирьох розділів, які містять табличний та графічний матеріали. Наведено інформацію про обсяги освоєних капітальних інвестицій та їх структуру за напрямками освоєння, джерелами фінансування, за видами економічної діяльності, індекси капітальних інвестицій, а також обсяги інвестицій у житлове будівництво. Окремо представлено дані...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»