WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ В.о. ректора_А.І. Українець (підпис) «_»_2014 р. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. ректора___________А.І. Українець

(підпис)

«___»_____________2014 р.

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи

для студентів спеціальності

8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»

заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та СХВАЛЕНО фактичний матеріал, на засіданні кафедри бібліографічні відомості управління персоналом та перевірені. Написання одиниць економіки праці відповідає стандартам Протокол №5 Підпис(и) автора(ів)____________ від 8 грудня 2014 р.

«___»___________________2014 р.

Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 107.26 – 25.12.2014 Київ НУХТ 2014 Управління розвитком персоналу: [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» заочної форми навчання / уклад. О. В. Харчишина. – К.: НУХТ, 2014. – 20 с.

Рецензент: О. І. Драган, д-р екон. наук, проф.

Укладач: О. В. Харчишина, д-р екон. наук, доцент Відповідальний за випуск О. І. Драган, д-р екон. наук, проф.

Подано в авторській редакції

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Дисципліна «Управління розвитком персоналу» викладається згідно з навчальним планом підготовки студентів заочної форми навчання ОКР «магістр» спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом і економіка праці»

Предметом дисципліни “Управління розвитком персоналу” – є закономірності й процеси формування та забезпечення соціальних потреб людини, як на рівні підприємства (організації), так і на рівні держави, характеристика сучасних процесів, що протікають у соціальній сфері.

Міждисциплінарні зв’язки: “Управління розвитком персоналу” базується на вивченні економічних і соціальних дисциплін: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Соціальна економіка», «Демографія», «Ринок праці», «Організація праці», «Нормування праці», «Соціально-економічна безпека», «Комунікації в управлінні персоналом», «Управління персоналом», «Управління конфліктами», «Мотивація персоналу».

Мета та завдання навчальної дисципліни Метою викладання навчальної дисципліни “Управління розвитком персоналу” є опанування сучасними знаннями в галузі розвитку персоналу, з державного регулювання процесу навчання і розвитку персоналу, маркетингу персоналу та маркетингу освітніх послуг, ролі організаційної культури та формування лідерських якостей у процесі розвитку персоналу підприємства.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Управління розвитком персоналу” є:

• вивчення методології проектування розвитку персоналу в організації;

• набуття вмінь самостійно розробляти заходи з прогнозування та планування розвитку персоналу;

• організації професійного навчання робітників і фахівців з вищою освітою;

• планування трудової кар’єри та роботи з кадровим резервом;

• стимулювання розвитку персоналу.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– сутність і значення управління розвитком персоналу;

– основні складові процесу розвитку персоналу;

– нормативно-правове забезпечення розвитку персоналу;

– засоби стимулювання розвитку персоналу;

– методи планування потреби у персоналі;

– методи оцінки ділових якостей персоналу.

вміти :

– пов’язувати стратегію розвитку персоналу із загальною стратегією підприємства;

– визначати і обґрунтовувати вибір форм професійного навчання персоналу;

– здійснювати планування і прогнозування розвитку персоналу;

– аналізувати основні концепції розвитку персоналу та його основних складових;

– застосовувати категорії і поняття з дисципліни, кількісні показники розвитку персоналу;

– використовувати результати атестації у процесі розвитку персоналу;

– планувати і організовувати професійне навчання робітників, фахівців і керівників організації;

– здійснювати аналіз і планування кар’єри робітників, фахівців і керівників організації;

– визначати і застосовувати матеріальні і нематеріальні методи стимулювання розвитку персоналу.

мати навички:

– орієнтуватися у нормативно-правових документах, що регламентують управління розвитком персоналу в Україні;

– планувати процес розвитку і навчання персоналу підприємства;

– планування кар’єри персоналу;

– планувати соціальний розвиток персоналу;

– визначати ефективність заходів із розвитку персоналу підприємства.

Основними видами навчання є лекції і практичні заняття. Ці форми дають можливість у повному обсязі вивчити новий матеріал, закріпити його, розвивати практичні навички та контролювати рівень знань. Навички, отримані в процесі вивчення курсу «Управління розвитком персоналу»», мають високу практичну цінність у подальшій професійній діяльності.

Опис навчальної дисципліни наведені у табл.1.1

–  –  –

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1: Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

1.1.Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності працівників і організації.

1.2.Взаємозв’язок стратегії розвитку персоналу та стратегії управління організації. Управління конкурентоспроможністю персоналу.

1.3.Управління проектом розвитку персоналу в організації, прогнозування його результатів.

1.4.Форми професійного навчання персоналу та обґрунтування їх вибору в організації.

Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності працівників і організації. Взаємозв’язок стратегії розвитку персоналу та стратегії управління організації. Управління конкурентоспроможністю персоналу. Управління проектом розвитку персоналу в організації, прогнозування його результатів. Форми професійного навчання персоналу та обґрунтування їх вибору в організації.

Основні завдання планування та організації розвитку персоналу. Сутність професійного розвитку персоналу та його роль у забезпеченості конкурентоспроможності працівників і організації. Принципи управління розвитком персоналу. Виникнення й складові частини управління персоналу.

Взаємозв'язок стратеги розвитку персоналу і стратегії управління організації.

Складові конкурентоспроможності персоналу. Вдосконалення управління конкурентоспроможністю персоналу в умовах ринкових відносин.

Література: [6,7, 9,11, 13] Тема 2: Маркетинг персоналу

1. Маркетинг персоналу в умовах ринкової економіки.

2. Зовнішні і внутрішні фактори, що визначають напрями маркетингу персоналу.

3. Система багаторівневої освіти.

4. Планування і прогнозування розвитку персоналу.

Сутність маркетингу персоналу, його роль у розвитку працівників організації в умовах ринкової економіки. Принципи маркетингу персоналу.

Зовнішні і внутрішні фактори, що визначаю напрями маркетингу персоналу щодо розвитку працівників підприємства. Джерела інформації з питань розвитку персонал Облік якостей особового складу керівників, спеціалістів, технічних виконавців та робітників в організації, що характеризують розвиток.

Державна статистична і оперативна звітність з розвитку персоналу. Законодавчі та нормативні акти з питань розвитку персоналу України.

Сутність та складові маркетингу освітніх послуг. Кадрові агентства при навчальних закладах. Механізм формування державного замовлення на підготовку фахівців і робітників. Податкова, кредитна та фінансова політика щодо надання освітніх послуг. Державні гарантії надання молоді першого робочого місця.

Література: [6,7, 9,10,11] Тема 3: Організаційна культура і лідерство та їх роль у забезпеченні розвитку персоналу

1. Поняття організаційної культури та її роль у забезпеченні ефективного управління розвитком персоналу.

2. Організаційна культура як система. Елементи організаційної культури.

3. Властивості і функції організаційної культури.

4. Діагностика організаційної культури. Типологія організаційної культури.

5. Формування організаційної культури.

6. Поняття та значення лідерства. Еволюція теорій лідерства

7. Формування у персоналу лідерських якостей Поняття організаційної культури та її роль у забезпеченні ефективного управління розвитком персоналу. Організаційна культура як система. Елементи організаційної культури. Властивості і функції організаційної культури.

Діагностика організаційної культури. Типологія організаційної культури.

Формування організаційної культури. Поняття та значення лідерства. Еволюція теорій лідерства. Формування у персоналу лідерських якостей Література: [6, 11, 12, 14, 16] Тема 4: Регламентація посадових обов’язків і визначення вимог до персоналу. Атестація персоналу.

1. Поняття і зміст внутрішніх нормативних документів, які регламентують вимоги до посадових обов’язків персоналу.

2. Поняття, завдання та методи ділової оцінки персоналу.

3. Форми та види адаптації персоналу до умов середовища.

4. Атестація як особливий метод оцінювання персоналу.

5. Використання результатів атестації в управління розвитком персоналу.

Типова посадова інструкція керівників, спеціалістів і технічних виконавців, опис робочих місць робітників. Сутність та зміст кваліфікаційних карт, карт компетенція. Використання професіограм, психограм і професіокарт для визначення напрямів професійного розвитку спеціалістів та керівників.

Атестація як особливий метод оцінки персоналу. Зарубіжний досвід здійснені атестації, нетрадиційні підходи щодо проведення ділової оцінки персоналу організації. Застосування психологічних методів оцінки персоналу підприємства.

Література: [ 6,7, 10, 11, 21] Тема 5: Планування й організація професійного навчання робітників організації, підвищення кваліфікації та перепідготовка керівників і фахівців

1. Типи, форми і мета професійного навчання робітників.

2. Роль держави і організації у підготовці кадрів на виробництві.

3. Організація системи підвищення кваліфікації і перепідготовки керівників і фахівців.

4. Самостійне навчання керівників і фахівців організації.

5. Короткострокове і довгострокове підвищення кваліфікації керівників і фахівців організації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Здійснення планування та організації підвищення кваліфікації і перепідготовки керівників і спеціалістів на підприємстві в умовах ринкової економіки. Роль держави у проведенні підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів. Професійно-технічні навчальні заклади. Участь підприємств у здійсненні професійно-технічної освіти. Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами виробничого навчання та виробничої практики.

Державне управління вищою освітою, вищі навчальні заклади. Організація навчання і підготовка фахівців з вищою освітою. Ступневість, професійнотехнічної та вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників навчальних закладів. Освітньо-кваліфікаційні рівні: кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і магістр. Освітньо-професійна післядипломна підготовка.

Література: [6,7, 9,10, 11] Тема 6: Планування трудової кар’єри і робота з кадровим резервом.

Планування та організація соціального розвитку персоналу.

1. Трудова кар’єра та її планування в організації.

2. Планування і розвиток кар’єри робітників.

3. Планування і розвиток кар’єри фахівців і керівників.

4. Формування резерву керівників.

5. Роль і місце соціального управління у планування та організації розвитку персоналу.

6. Удосконалення соціальної структури і професійно-кваліфікаційного складу працівників.

Чинники, які формують організаційний простір виконавця роботи та сприяють розвитку функціональної поведінки індивіда. Використання інструменту управління за цілями для управління функціональною поведінкою індивіда. Планування особистого розвитку та кар'єри в організації.

Основні фактори соціальної середи. Задачі та функції соціальної служби.

Визначення поточної та перспективної потреби організації персоналі як основа для прогнозування і планування його розвитку. Специфіка аналізу, планування і прогнозування розвитку персоналу в умовах ринкової економіки. Методи визначена професійного та кваліфікаційного складу робітників на підприємстві.

Розрахунок професійно-кваліфікаційної структури робітників. Особливості розрахунку структури фахівців у розрізах спеціальностей та рівнів кваліфікації.

Розробка балансових розрахунків додаткової потреби в робітниках і спеціалістах та джерел її забезпечення на підприємстві. Прогнозування додаткової потреби підприємства у персоналі на рівнях адміністративного району, міста, області та держави. Визначення на цій основі обсягів професійного навчання у професійно-технічних і вищих за-ладах освіти з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку економіки та в розрізі професій та спеціальностей.

Література: [ 6,7, 8, 9,10, 11] Тема 7: Стимулювання розвитку персоналу

1. Матеріальне стимулювання розвитку персоналу

2. Методи нематеріального стимулювання розвитку персоналу в умовах ринкової економіки

3. Стимулювання роботодавців щодо розвитку персоналу організацій

4. Зарубіжний досвід стимулювання розвитку персоналу Матеріальне стимулювання розвитку персоналу. Методи нематеріального стимулювання розвитку персоналу в умовах ринкової економіки. Роль держави у стимулюванні розвитку персоналу. Стимулювання роботодавців щодо розвитку персоналу організацій. Зарубіжний досвід стимулювання розвитку персоналу Література: [6,7, 9,11,12] Тема 8: Економічні аспекти розвитку персоналу 1. Інвестиції в персонал як основа розроблення виробничих і соціальних показників розвитку організації

2. Класифікація витрат на розвиток персоналу

3. Аналіз та планування витрат організації на професійне навчання персоналу

4. Методологічні підходи до визначення ефективності професійного навчання персоналу

5. Система показників і оцінка економічної ефективності професійного навчання персоналу Інвестиції в персонал як основа розроблення виробничих і соціальних показників розвитку організації. Класифікація витрат на розвиток персоналу.

Аналіз та планування витрат організації на професійне навчання персоналу.

Методологічні підходи до визначення ефективності професійного навчання персоналу. Система показників і оцінка економічної ефективності професійного навчання персоналу. Визначення показників руху, набору та випуску контингенту у навчальному центрі підприємства. Оцінка ефективності формування і використання кадрового резерву.

Література: [ 6,7, 8, 9,10, 11] Тема 9: Організація роботи корпоративного навчального центру

1. Поняття, призначення і функції корпоративного навчального центру.

2. Особливості створення і функціонування корпоративного навчального центру.

3. Основи андрагогіки.

4. Порядок розробки і проведення корпоративного тренінгу.

Поняття, призначення і функції корпоративного навчального центру.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 23 (282), Ч. І, 2013 The new terms of socio-forming mission school is greatly enhanced. In a crisis of childhood, social disorder much of the population, family problems, school social environment aggressiveness to significantly update, extend and deepen their social and educational function. Educational institutions have to ensure the formation of personality that is aware of its belonging to the Ukrainian people of European civilization, focused on the...»

«замысла и включает формирование принципов, оценку, выбор, разработку инвестиционных программ и проектов. Отмечено, что выбор оптимального проекта происходит через призму четкого позиционирования элементов стратегии по определенным участникам инновационного процесса. Усовершенствованы методические подходы к оценке инновационных проектов в агропромышленном производстве. Ключевые слова: инновации, инвестиции, проект, аграрное производство, методические подходы, экономический эффект. Annotatin...»

«ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 4 (66) УДК 338.48 В.В. Шиманська, аспір. ДУ «Інститут економіки природокористування НАН України» ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НА ЗАСАДАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА (Представлено д.е.н., проф. Мальською М.П.) Розглянуто основний понятійно-категоріальний апарат, що розкриває сутність понять «механізм», «економічний механізм», «організаційно-економічний механізм». Розкрито особливості формування...»

«4. Хухрыгин А. Безопасностьможетбытьлибокомплексной, либоникакой// Аэропорт. – 2005. – № 1. – С.23.5. Тульчинська С.О. Організаційно-економічний механізм розвитку ринку пасажирських перевезень в Україні: дис. канд. екон. наук: 08.07.04/ Тульчинська Світлана Олександрівна. – К., 2003. – 178 с.6. Ортинський В.Л., Керницький І.С. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: Навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2009. – 544с. Аверичев И.Н. ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСОБЫЙ ВИД...»

«Приведены результаты экспериментальных исследований и показаны особенности морфологи и отложения внутримышечного жира – мраморности длиннейшей мышцы спины бычков породных сочетаний с симменталами отечественной и зарубежной селекции The resalts experimentally researches particularities of morphology and intramascular fat – marblin meat musculus longissimus dorsi of bull-calves of breeds with Simmental and foreind selection Дата надходження в редакцію: 18.10.2012 р. Рецензент: д.с.г.н., професор...»

«УДК 330.142; 331.6 Г. М. Гузенко ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ: СУТНІСТЬ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ В статті на базі порівняльного аналізу визначено загальні риси та особливості змісту категорій людського потенціалу, людського капіталу. Обґрунтовано пріоритетні напрямки розвитку людського потенціалу: соціальноринкова система доходів, безперервна освіта, охорона здоров’я. Ключові слова: людський потенціал, людський капітал, людський розвиток. В статье на основе сравнительного анализа...»

«УДК 336.781.2 С. В. Урванцева, ст. викладач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ Досліджено визначення сукупної вартості інвестиційного капіталу та окремих компонентів її формування, запропоновано рекомендації щодо розрахунку справедливої вартості капіталу як базису розрахунку маржинальної величини з позиції перспектив розвитку компанії КЛЮЧОВІ СЛОВА: вартість власного та позичкового капіталу, середньозважена...»

«.УДК 657.471 Ю. В. Демська, Л. М. Пилипенко Національний університет “Львівська політехніка” ПЕРВИННИЙ ОБЛІК РЕЗЕРВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ © Демська Ю. В., Пилипенко Л. М., 2014 Розкрито сутність документування резервів на підприємстві, узагальнено основні види первинних документів, якими оформляються операції з формування та використання резервів. Проаналізовано основні проблеми відображення в бухгалтерському обліку резервів та їх вплив на достовірність процесу документування на підприємстві....»

«Випуск 4, 2014 У ДК 631.62:633.2 І.Т. Слюсар, В.О. Сербенюк ННЦ “ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН” ПРОДУКТИВНІСТЬ СТАРОСІЯНИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВОСТОЇВ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ЇХНЬОГО ПОЛІПШЕННЯ НА ТОРФОВИЩАХ ЛІСОСТЕПУ Значні площі осушуваних земель зайняті лучними травостоями, які залишаються важливим фактором стійкої кормової бази тварин ництва в гумідній зоні України. Проте багаторічні травостої, за різних причин (економічних, розпаювання земель, зменшення пого лів’я тваринництва, відсутність насіння...»

«Право sphere and their distribution among its organs are touched. The problem of determining the economic system as the object of the constitutional regulation and functional impact of the state is discovered. Key words: constitutional legal regulation, the competence of the organs of the state, the functions of the organs of the state, economic system. УДК 346.12:629.7 ПРО СПЕЦІАЛЬНиЙ ПРАВОВиЙ РЕЖиМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЛІТАКОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ УКРАїНи Ю. Г. Бронова, здобувачка Національний юридичний...»

«Віталіна ШКАРІНА Бази даних ЕВSCO Publishing в Інтернет та на CD-ROM: аспекти використання Розвиток науки тісно пов’язаний з процесами інформаційного забезпечення. Повноцінна реалізація цих процесів потребує обов’язкового використання, поряд з внутрішніми, зовнішніх інформаційних ресурсів. Такі ресурси надає нам сьогодні нова широкомасштабна програма EIFL Direct (Електронна інформація для бібліотек), що є спільним проектом Інституту Відкритого Суспільства (м. Будапешт) та фірми EBSCO Publishing...»

«УДК 342.951 М. В. Ковалів1, І. Б. Стахура2 завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін ЛьвДУВС, канд. юрид. наук, професор, ЛьвДУВС, канд. юрид. наук ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ © Ковалів М. В., Стахура І. Б., 2014 Розглянуто питання адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади. Розкривається система органів виконавчої влади, форми та методи їх діяльності. Розглядаються особливості побудови та функціонування органів виконавчої...»

«ЗАПОРІЗЬКА ТОРГОВОПРОМИСЛОВА ПАЛАТА ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО Відповідальне співробітництво В основу діяльності Запорізької торгово-промислової палати у 2010-2014 р.р. були покладені статутні та законодавчі зобов’язання і пріоритети, що визначені Конференцією Запорізької торгово-промислової палати 23 березня 2010 року:створення бази даних і банку інформації для вирішення задач європейської інтеграції; удосконалення конкурентного середовища шляхом запровадження європейської системи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»