WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ

Чорна Олександра Анатоліївна

УДК 658:330.837:331.101.262

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО

КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Спеціальність 08.00.04 Економіка та управління

підприємствами (за видами

економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донецьк – 2013 Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк).

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Брюховецька Наталя Юхимівна, Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), головний науковий співробітник.

доктор економічних наук, професор

Офіційні опоненти:

Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка»

Міністерства освіти і науки України (м. Львів), директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва;

кандидат економічних наук, доцент Бунтовська Лариса Леонідівна, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці.

Захист відбудеться «30» травня 2013 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

Автореферат розісланий «19» квітня 2013 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У сучасних умовах капіталізація підприємств значною мірою забезпечується розвитком людського капіталу та врахуванням інституціональних факторів, що потребує формування дієвого механізму, зокрема інституціонального. Практика конкурентоспроможних підприємств України свідчить про вагоме значення запровадження заходів щодо розвитку людського капіталу і створення сприятливих умов його реалізації. Зростає потреба у формуванні якісно нового рівня розвитку людського капіталу підприємств, нового способу мислення у співробітників, посилення їх зацікавленості в досягненні високихрезультатів діяльності, мотивації до розвитку, задоволеності, лояльності та залученості співробітників. Проте інституціональні фактори, зокрема норми, правила, традиції, переконання, культура, менталітет, які створюють умови і передумови розвитку людського капіталу, враховуються недостатньо. Саме тому актуальним стає формування інститутів, норм і правил усередині підприємства та визначення інструментів, форм і методів управління розвитком людського капіталу.

Різні аспекти людського капіталу досліджують зарубіжні вчені, такі як:

О. Айджос, Г. Бекер, Г. Боуен, Н. Бхуторіа, С. Гошал, Л. Граттон, Р. Маршал, А. Менінг, Л. Туроу, Т. Шульц, вітчизняні: В. Антонюк, Д. Богиня, В. Геєць, О. Головінов, О. Грішнова, Г. Євтушенко, О. Захарова, В. Куценко, Е. Лібанова, М. Хромов, а також російські: Т. Акімочкіна, Г. Аширова, А. Добринін, С. Дятлов, Р. Капелюшніков, М. Критський, І. Скоблякова, В. Смирнов, А. Платонова, Г. Тугускіна. Науковцями сформовано основне розуміння категорії «людський капітал», визначено його складові, напрями формування та розвитку, обґрунтовано підходи до оцінки людського капіталу. Інституціональному аспекту розвитку людського капіталу присвячено роботи Л. Бунтовської, Л. Згонніка, О. Кузьміна, В. Романчина, І. Сошнікова, П. Тархова, Н. Тушемілової, А. Циренової. Проблематику інституціональної економічної теорії досліджують такі науковці, як Н. Брюховецька, І. Булєєв, Т. Веблен, В. Вишневський, В. Дементьєв, Г. Клейнер, Д. Львов, Д. Норт, Р. Нурєєв, А. Олейник, В. Тамбовцев, Дж. Ходжсон, А. Шаститко.

Однак недостатньо розробленими залишаються питання визначення складових людського капіталу, напрямів розвитку та механізмів управління, оцінки людського капіталу підприємств на основі інституціональних факторів. За таких обставин потребують обґрунтування теоретичні положення, науково-методичні та практичні рекомендації щодо вдосконалення інституціонального механізму управління розвитком людського капіталу підприємств, що обумовило вибір теми дисертаційної роботи, її мету і завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України за темами: «Шляхи капіталізації і методи регулювання господарської діяльності підприємств базових галузей промисловості» (номер держреєстрації 0109U009514, 2006-2009 рр.), у рамках якої обґрунтовано вплив людського капіталу на капіталізацію підприємств; «Управління капіталізацією підприємств та інтегрованих структур промисловості» (номер держреєстрації 0109U000961, 2009-2012 рр.), де визначено показники умов і передумов розвитку людського капіталу, інструменти управління розвитком людського капіталу, обрунтовано підходи до оцінки людського капіталу підприємств, розроблено рекомендації щодо формування інституціонального механізму управління розвитком людського капіталу підприємств.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розвиток теоретичних положень, обґрунтування і розробка науково-методичних і практичних рекомендацій щодо вдосконалення інституціонального механізму управління розвитком людського капіталу підприємств.

Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання:

уточнено сутність поняття «людський капітал підприємства», виявлено його основні складові та види;

визначено напрями та досліджено механізми розвитку людського капіталу підприємств;

класифіковано інституціональні фактори розвитку людського капіталу підприємств;

проаналізовано інституціональні інструменти стимулювання розвитку людського капіталу підприємств;

досліджено методичні підходи до оцінки людського капіталу та обґрунтовано показники оцінки умов і передумов розвитку людського капіталу підприємств;

розроблено інституціональний механізм управління розвитком людського капіталу підприємств;

здійснено імітаційне моделювання розвитку людського капіталу підпримств.

Об’єктом дослідження є процеси формування інституціонального механізму управління розвитком людського капіталу підприємств.

Предмет дослідження теоретичні, методичні та практичні аспекти формування інституціонального механізму управління розвитком людського капіталу підприємств.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є економічні закони, положення економічної теорії, прикладної економіки та теорії управління персоналом, наукові праці зарубіжних і вітчизняних учених з питань сутності, структури, оцінки та управління людським капіталом, інституціональних аспектів розвитку людського капіталу підприємств, кадрового менеджменту, мотивації.

У процесі дослідження застосовано такі загальнонаукові та спеціальні методи: аналізу і синтезу – для дослідження сутності понять, інституціональних інструментів стимулювання розвитку людського капіталу підприємств, методичних підходів до оцінки людського капіталу підприємств; наукового узагальнення – при уточненні сутності поняття «людський капітал підприємства», розробці інституціонального механізму управління розвитком людського капіталу підпримств, класифікації інституціональних факторів розвитку людського капіталу підприємств, обґрунтуванні висновків; індукції та дедукції для обґрунтування показників оцінки умов і передумов розвитку людського капіталу підприємств, при визначенні інституціональних факторів розвитку людського капіталу підпримств; абстрактно-логічний підхід при дослідженні складових людського капіталу, виявленні чинників його розвитку; системний підхід – при розробці положень щодо вдосконалення інституціонального механізму управління розвитком людського капіталу підприємств; графічний для наочного подання результатів досліджуваних питань; статистичний – при обробці інформаційних джерел; соціологічного опитування – при проведенні анкетного опитування співробітників підприємств; імітаційного моделювання – при моделюванні розвитку людського капіталу підприємств.

Інформаційну базу дисертаційної роботи становлять закони України, звіти Державного комітету статистики України, дані міжнародних інформаційних агентств, звітні дані підприємств, матеріали особистих досліджень автора.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці науковометодичних положень і практичних рекомендацій щодо вдосконалення інституціонального механізму управління розвитком людського капіталу підприємств для підвищення рівня його капіталізації.

До найбільш важливих результатів, що містять наукову новизну, належать такі:

уперше:

інституціональний механізм управління розвитком людського капіталу підприємств подано як сукупність засобів й інструментів, форм і методів управління розвитком людського капіталу співробітників у процесі їх трудової діяльності, що впорядкована дією інститутів, норм і правил та дозволяє мотивувати розвиток якісних і сутнісних характеристик працівників, змінювати культуру праці, ціннісні настанови й орієнтири трудового колективу, забезпечувати односпрямованість інтересів індивіда, колективу, керівництва, власників підприємства, єдність мети та стратегії управління підприємством;

удосконалено:

науково-методичний підхід до вибору системи показників оцінки умов та передумов розвитку людського капіталу підприємств, у якому, на відміну від існуючих, визначальне місце відводиться обґрунтуванню та розрахункам показників, що мають інституціональну природу, а саме: задоволеності, лояльності, залученості співробітників, задоволеності організаційним кліматом і корпоративною культурою організації, заробітною платою та компенсаціями, протидії змінам;

дістали подальшого розвитку:

поняття «людський капітал підприємства», яке слід розуміти як сукупність якісних характеристик співробітників: здібностей, трудових навичок, знань, мотивацій, освітнього і культурного розвитку, здоров’я, що формуються в процесі їх життєдіяльності шляхом інвестування і використовуються підприємством у господарській діяльності. Людський капітал підприємства є основним фактором зростання доходів працівників, підвищення капіталізації підприємств за рахунок задоволеності, лояльності, залученості, накопичення соціального та особистісного досвіду, підвищення статусу, визнання та поваги працівників;

систематизація показників оцінки людського капіталу підприємств за такими напрямами: стан, розвиток, реалізація і ефективність. Залежно від розміру та специфіки підприємств перелік показників за кожним напрямом доцільно коригувати. Така система дозволяє комплексно підходити до оцінки людського капіталу підприємств і приймати відповідні управлінські рішення щодо його розвитку та підвищення ефективності використання: навчання, підвищення кваліфікації, покращення здоров’я працівників, створення умов для зростання творчої активності персоналу;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


методичний підхід до розробки кодексу корпоративної культури як основного інструменту інституціонального механізму управління розвитком людського капіталу підприємств на основі виявлених напрямів розвитку: історія підприємства, його конкурентна позиція та репутація; принципи, культура і безпека праці;

кар’єра і розвиток персоналу, компенсаційна політика; правове забезпечення та відповідальність персоналу; участь в управлінні, які конкретизовано у відповідних розділах кодексу. Дія кодексу корпоративної культури націлена на формування задоволеності, лояльності, залученості співробітників підприємств та мотивацію високопродуктивної праці;

науково-методичний підхід до управління розвитком людського капіталу на основі використання методу системної динаміки імітаційного моделювання. Розроблена модель дозволяє визначати межі стійкого, умовно стійкого, нестійкого, кризового параметрів розвитку та в динаміці оцінювати вплив інституціональних чинників на характер поведінки кривої розвитку людського капіталу підприємств.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропоновані науково-методичні положення і практичні рекомендації посилюють методичну основу формування механізму управління розвитком людського капіталу підприємств в умовах трансформації інституціонального середовища. Одержані наукові результати, розробки, пропозиції та рекомендації впроваджено в діяльність: Донецької обласної державної адміністрації (довідка № 5-055 від 20.02.2013 р.); Донецького регіонального центру з інвестицій та розвитку (довідка № 02/02-13-042 від 22.02.2013 р.); ПАТ «Кіровоградолія» (довідки № 664/01; № 665/01 від 22.06.2012 р.); ТОВ «Хліб Інвестбуд» (довідки № 15; № 16 від 04.07.2012 р.); ТОВ «Лінарус та партнери» (довідки №7; №8 від 17.07.2012 р.);

ВАТ «Донецькміськгаз» (довідка № 04-5954 від 24.12.2010 р.); ТОВ «Інтерпром»

(довідка № 213 від 16.09.2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до вирішення важливого науково-практичного завдання вдосконалення інституціонального механізму управління розвитком людського капіталу підприємств. Основні положення, висновки і рекомендації, наведені в дисертаційній роботі, одержано особисто автором шляхом узагальнення й аналізу теоретичних і практичних матеріалів. Особистий внесок у наукові праці, виконані у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій.

Апробація результатів дослідження. Результати та основні положення дисертаційної роботи доповідались і були схвалені на 14 науково-практичних конференціях, основними з яких є такі: «Наука в інформаційному просторі»

(м. Дніпропетровськ, 2008 р.); «Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності» (м. Сімферополь, 2008 р.); «Условия экономического роста в странах с рыночной экономикой» (м. Переяслав-Хмельницький, 2008, 2009 рр.); «Спецпроект: аналіз наукових досліджень» (м. Дніпропетровськ, 2009 р.); «Розвиток національної промисловості у сучасному контексті: пріоритети, проблеми, регулювання» (м. Донецьк, 2009 р.); «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2010» (м. Одеса, 2010 р.); «Капіталізація підприємств та фінансових організацій: теорія і практика» (м. Донецьк, 2011 р.); «Управління сучасним підприємством» (м. Київ, 2012 р.).

Публікації. Основні положення, висновки та результати дослідження опубліковано у 23 наукових роботах, серед яких 2 колективні монографії; 8 статей у наукових фахових виданнях; 12 тез у матеріалах наукових конференцій; 1 стаття в інших виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 9,9 д.а., з яких особисто автору належить 7,83 д.а.

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (244 найменування на 27 сторінках) і 36 додатків (на 61 сторінці), містить 18 таблиць і 23 рисунки. Загальний обсяг роботи становить 267 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇPages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«УДК 004.9 Х. Ю. Іванюк Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, кафедра економічної кібернетики ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ АУДИТОРІВ © Іванюк Х. Ю., 2014 Безперервний розвиток аудиторів є дуже важливим та водночас складним завданням. Упровадження новітніх технологій та автоматизація процесу навчання значно спрощує та навіть здешевлює це завдання. Проте автоматизація...»

«Л.М. Перехрест, Ю.А. Перехрест, А.А. Яковлєва. Упередження фінансової нестабільності банків як напрям. УДК 336.71 Перехрест Л.М., Перехрест Ю.А., Яковлева А.А. УПЕРЕДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ ЯК НАПРЯМ ЗМІЦНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ У статті розглядаються та узагальнюються основні підходи до побудови системи індикаторів-передвісників фінансової кризи. Дослідження міжнародного досвіду дозволило сформувати систему показників, які б завчасно могли сигналізувати про...»

«УДК 336.711 В.В. Крилова, канд. екон. наук, Центр наукових досліджень Національного банку України, начальник відділу досліджень фінансово-банківської системи; А.О. Крилова, ТОВ “Ернст енд Янг Аудиторські послуги”, менеджер ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА ФІНАНСОВИМ СЕКТОРОМ На основі аналізу проблеми підтримання системної стабільності фінансового сектора визначено роль центрального банку в системі фінансового регулювання та нагляду. Ключові слова:...»

«Серія: Економічні науки Випуск 30. Частина I – прагнути до формування більш прозорих і зрозумілих підходів до формування інформаційної бази про доходи й витрати суб’єктів малого підприємництва;– спрямовувати дослідження на пошук можливих шляхів оптимізації системи документування та спрощення її форм;– зменшити кількість звітних форм і спростити процедурні розрахунки до них. Комплексність вирішення вищеназваних завдань дозволить значно спростити сю систему обліку й створюватиме більш сприятливі...»

«УДК 629.113 ВПЛИВ ВИДУ ПАЛИВА НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ Манько І.В. Постановка проблеми. В наш час все більш поширеним стає переведення легкових автомобілів на живлення зрідженим нафтовим газом (ЗНГ). Це пов’язано з тим, що ціна на бензин постійно зростає, а ціна газового палива традиційно знаходиться на рівні 50 – 60 % від його вартості. При цьому слід відзначити, що таке переобладнання не вимагає значних змін в конструкції автомобіля, а саме газобалонне обладнання в...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 3 (46), ч. 2 УДК 65.012.34: 631.115 Величко О.П. СУТНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА ТА ЙОГО КОНТРОЛЬ СУЧАСНИМИ АГРОХОЛДИНГАМИ У статті наведено авторське тлумачення The authorial interpretation of the logistics сутності логістичного ланцюга. Запропоновано chain’s essence is given in the article. It is розглядати як ланки ланцюга постачання – proposed to examine separate enterprises as окремі підприємства, а логістичного ланцюга – links in the...»

«УДК 657(075.8) ББК 65.052я73 Б 94 Рекомендованого Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-173) Рецензенти: Сопко Василь Васильович, доктор економічних наук, професор Київського національного університету, академік АЕНУ; Мних Євген Володимирович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансового аналізу та контролю Київського національного торгово-економічного університету; Павлов Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та...»

«Chapter Лекція 3 Економічні, соціальні та законодавчі аспекти реклами Визначення соціальних, економічних, етичних та законодавчих чинників впливу на рекламу Навчальні цілі Застосувати економічну Два основних мотиви модель до чинників соціальної критики впливу Пояснити соціальну Пояснити, як відповідальність та здійснюється етику у рекламі регулювання реклами Визначити, що таке саморегулювання в рекламній галузі Парадокси Чи реклама. Економічна роль Суспільна роль Впливає на споживчий Впливає на...»

«Економічні науки резервування, бронювання, авіаперевезень та електронної комерції для світової індустрії туризму є GDS «Amadeus». Останнім часом ця глобальна система активно виходить на український ринок туристичних послуг, але використовується невеликою кількістю туристичних фірм України. Широке розповсюдження системи Amadeus та впровадження систем Galileo, Sabre, Worldspan у туристичну галузь України дозволить підприємствам суттєво скоротити час на обслуговування клієнтів, забезпечити...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО сЕМІНАРськИх зАНяТь з дисципліни “МАкРОЕкОНОМІкА” (для бакалаврів) Київ 2006 Підготовлено доцентом кафедри економіки О. О. Довженко і професором кафедри економіки Н. А. Малиш Затверджено на засіданні кафедри економіки (протокол № 11 від 15.02.06) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Довженко О. О., Малиш Н. А. Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни “Макроекономіка” (для...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 2 (45) УДК 657.372.3 Євлаш Т.О., Топоркова О.В. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА СПИСАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ В ОБЛІКУ У статті здійснено порівняльний аналіз А comparative analysis of existing methods існуючих методів створення та методик and procedures the allowance for doubtful розрахунку резерву сумнівних боргів. debts is made in the article. The definition of Надано визначення резерву сумнівних doubtful debts reserve for accounting...»

«УДК 35: 336.14 Т. Г. МОЛОДЧЕНКО РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ Й АЛЬТЕРНАТИВИ Зроблено порівняльний аналіз податкових систем місцевих органів влади у країнах з ринковою економікою. Наведено обґрунтування та пропозиції щодо реформування податкової системи в Україні. The comparative analysis of tax systems of local authorities in the countries with market economy is carried out. The substantiation and offers on reforming of tax system in Ukraine is presented. В умовах...»

«тернатного закладу може бути використано влаштування такої дитини до ди­ тячого будинку сімейного типу, який можна назвати перехідною формою від інтернатного закладу до влаштування дитини у родину у “чистому”, так би м о­ вити, вигляді (усиновлення, передача під опіку чи піклування, передача до при­ йомної родини). Але навіть в тому разі, коли дитина позбавлена батьківського піклування, передається до прийомної родини, до дитячого будинку сімейного типу або до інтернатного закладу, вона не...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»