WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 633.2.03 Я.І. МАЩАК, доктор сільськогосподарських наук С.І. СМЕТАНА, С.М. ТИМЧИШИН, кандидати сільськогосподарських наук Інститут сільського господарства Карпатського ...»

УДК 633.2.03

Я.І. МАЩАК, доктор сільськогосподарських наук

С.І. СМЕТАНА, С.М. ТИМЧИШИН, кандидати сільськогосподарських наук

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ

ОСНОВНИХ ОДНОВИДОВИХ ЛУКОПАСОВИЩНИХ ТРАВ

Подано результати економічної та енергетичної оцінки

вирощування основних одновидових посівів лукопасовищних трав.

Ключові слова: одновидові посіви, багаторічні трави, урожайність, ефективність.

Продуктивність кормових угідь у Західному Лісостепу ще надто низька (13–15 ц/га к.од.), а виробництво кормів на них не перевищує 15–18 % від загального їх обсягу. Це призводить до недобору кормів, що в цілому негативно позначається на кормовій базі тваринництва. Зокрема через надто велику питому вагу кормів, отриманих з орних земель, в більшості випадків на основі високоенергозатратних технологій, і незначну – дешевих трав’яних кормів з багаторічних трав і лучних угідь у загальній їх структурі, особливо в умовах енергетичної і екологічної кризи, знижується конкурентоспроможність виробництва тваринницької продукції.

Найбільш ефективною і екологічно безпечною ланкою в інтегрованих системах кормовиробництва є вирощування злакових, бобових трав та їх різночаснодостигаючих травосумішок для пасовищного і сінокісного використання. Кормові угіддя на сьогодні є важливим джерелом надходження кормів, яким за дешевизною немає альтернативи. Собівартість кормів, вирощених на природних сіножатях і пасовищах, у декілька разів нижча, ніж на сіяних кормових культурах, що дає змогу значно знижувати собівартість тваринницької продукції, зокрема молока й м’яса. Чим більшою є частка зеленої маси пасовищ і сіна сіножатей у структурі кормів, тим дешевшою є продукція тваринництва [2].

За умови одержання з 1 га по 7,26 т корм. од. пасовищного корму собівартість кормової одиниці є в 4 рази нижчою, ніж кормів, вирощених на орних землях. Низька собівартість кормових одиниць трави зумовлена невисокими затратами при теперішніх спо-собах відчуження травостоїв і механізованому догляді за угіддями [3].

© Мащак Я.І., Сметана С.І., Тимчишин С.М., 2011 Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2011. Вип. 53. Ч. ІІ.

За твердженнями академіка А.О. Бабича [1], сучасна технологія вирощування багаторічних трав не повинна бути „рецептурною”, а має носити динамічний характер, бути гнучкою, екологічно безпечною, економічно виправданою. Вона мусить реагувати на всі зміни, що можуть виникати в окремі періоди вирощування.

Ґрунтово-кліматичні умови західного регіону є сприятливими для одержання високих і стабільних урожаїв лукопасовищних трав.

Метою досліджень було виявити найкращі види та їх новостворені травосумішки для формування високопродуктивних лучних травостоїв комбінованого типу використання на осушених гончарним дренажем темно-сірих опідзолених поверхнево оглеєних ґрунтах Лісостепу Західного.

Основним способом вирощування багаторічних трав на корм є висівання їх в бобово-злакових травосумішках. Висока врожайність культурних сіножатей визначається обґрунтованим підбором складу травосумішок, який встановлюють залежно від природних умов, господарського призначення тощо. Досліди, закладені на різних типах луків у різних регіонах України, з вивчення закономірностей розвитку штучно створених лучних агрофітоценозів показали, що для сіяних лук, як і для природних, властива саморегуляція і адаптація, вони характеризуються вищою динамічністю рослинного ценозу.

Найважливішим принципом підбору видів травосумішок є урахування їх екологічного пристосування і реакції на заданий режим використання. При цьому важливо, щоб бобові характеризувалися вищою врожайністю у змішаному травостої, а злаки сприяли формуванню міцної дернини і отриманню збалансованого корму, не пригнічували інші види [5].

Підбір компонентів для травосумішки потрібно проводити таким чином, щоб при певному догляді і використанні травостою вони зберігалися протягом тривалого часу і забезпечували високу і стабільну врожайність.

Розрізняють три види культурних пасовищ:

короткострокові, які використовують 1–3 роки; середньострокові – 4– 6 років; довгострокові – 7–10 і більше років.

Польові дослідження з вивчення еколого-біологічних особливостей основних видів багаторічних трав і на їх основі бобовозлакових травосумішок для пасовищного використання проводили на експериментальній базі інституту.

Досліди закладено на темно-сірих опідзолених оглеєних середньосуглинкових осушених гончарним дренажем ґрунтах.

–  –  –

Література

1. Бабич А. О. Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси, їх освоєння на межі ХХ і ХХІ століть / А. О. Бабич, Л. А. Побережна // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – 1999. - № 1/2. – С. 86–88.

2. Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні / за ред. П. Т. Саблука і В. І. Бойка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 158 с.

3. Луговодство и пастбищное хозяйство / И. В. Ларин [и др.]. – Л. : Агропромиздат, 1990. – 600 с.

4. Луківництво в теорії і практиці / [Я. І. Мащак та ін.]. – Львів : [Сполом], 2005. – 295 с.

5. Методика проведення дослідів з кормовиробництва і годівлі тварин / за ред. А. О. Бабича. – К. : Аграрна наука, 1998. – 78 с.Похожие работы:

«Управління державними фінансами УДК 336.14:657.6 Лотар Шпільхофф РОЛЬ РАХУНКОВИХ ПАЛАТ У БЮДЖЕТНОМУ ЦИКЛІ НІМЕЧЧИНИ ТА ЇХНІ ПОТЕНЦІЙНІ ПОЗИТИВНІ ЕФЕКТИ В СУСПІЛЬСТВІ Поряд із законодавчою й виконавчою владою вищі органи фінансового контролю несуть від­ повідальність за якомога економніше витрачання державних коштів, а також за стягнен­ ня всіх бюджетних надходжень повною мірою. Така відповідальність мусить бути основою діяльності для рахункових палат усіх країн світу, зокрема України. Для того...»

«Випуск 2 (12), 2012 УДК 338.439.4:658.8(477) Аблязова О. М.1 СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА І ТОРГІВЛІ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИМИ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ Проаналізовані тенденції зростання світових посівних площ і окремих регіонів, зайнятих виробництвом органічної продукції, основні причини, що впливають на темпи розвитку екологічного землеробства, потенціал України для виробництва цих видів продукції, особливості торгівлі ними через систему Інтернет, причини високої вартості екологічно чистих видів...»

«УДК 378.147:373.31 С. Ю. Масич СИСТЕМА КОМПЕТЕНЦІЙ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У статті на основі аналізу наукової літератури описано підходи до класифікації загальних, загальнокультурних та професійних компетенцій викладача вищого навчального закладу. Ключові слова: компетенція, викладач, вищий навчальний заклад. В статье на основе анализа научной литературы описаны подходы к класификации общих, общекультурных и профессиональных компетентностей преподавателя вуза. Ключевые слова:...»

«Економічні науки Plan, BCP/BRP), а також проводиться аналіз механізмів застосування резервного копіювання/архівування. Далі проектуються рішення по організації відмовостійкої роботи основних (критичних) бізнес-додатків. Висновок. У нашій країні ринок консалтингових ІТ-послуг показував досить високу позитивну динаміку в 2008р. Можна відзначити явний прогрес у збільшенні складової консалтингу в комплексних проектах для рішення цілого ряду завдань замовники всі частіше вдаються до допомоги...»

«ISSN 0130-917X КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ імені ІВАНА ФЕДОРОВА ЛІТОПИС ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ Державний бібліографічний покажчик України BOOK CHAMBER OF UKRAINE КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ National Національна Bibliography of Ukraine бібліографія України ЛІТОПИС THE NEWSPAPER ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ ARTICLES CHRONICLE Державний бібліографічний покажчик State Bibliographic Index of України Ukraine № 13 № 13 Липень 2004 July, 2004 (7490—8248) (7490—8248) Виходить 2 рази на місяць Appears twice a month Видається з 1937...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОКІНА СОФІЯ МИКОЛАЇВНА УДК 331.445:331.108.2 БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному...»

«УДК [336.713(477):/339.138] Бортніков Павло Геннадійович, начальник відділу маркетингу компанії ТОВ «Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» МОЖЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВИХ КОМУНІКАЦІЙ БАНКУ НА РІВНІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ІЗ ЗОВНІШНІМИ СТОРОНАМИ Керівництво банківських установ має готуватися до кризових ситуацій. Необхідність в цьому особливо довела нещодавня глобальна фінансова криза. Банк повинен застосовувати різні форми і канали комунікації залежно від становища самого банку та банківського сектора....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»