WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК: 338.2 І.Б. Олексів Національний університет «Львівська політехніка» ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АСПЕКТУ ТЕОРІЇ ГРУП ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ Олексів І.Б., ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК: 338.2

І.Б. Олексів

Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО

АСПЕКТУ ТЕОРІЇ ГРУП ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ

Олексів І.Б., 2012

Проаналізовано проблеми застосування інструментального аспекту теорії груп

економічного впливу в діяльності підприємств. На основі проведеного в роботі дослідження літературних джерел зроблено висновок про необхідність розвитку цієї теорії шляхом формування інструментів, які дають змогу враховувати інтереси груп економічного впливу при реалізації процесу менеджменту на українських підприємствах.

Ключові слова: групи економічного впливу, інструментальний аспект теорії груп економічного впливу, узгодження (врахування) інтересів груп економічного впливу.

І.В. Oleksiv Lviv Polytechnic National University

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

OF STAKEHOLDER THEORY INSTRUMENTAL ASPECT

In the article problems of application of instrumental aspect of stakeholder theory are analyzed. Based on literature review the conclusion about the necessity to develop stakeholder theory through the elaboration of instruments that permit to consider stakeholder interests of the activity of Ukrainian enterprises is made.

Key words: stakeholders, instrumental aspect of stakeholder theory, agreement (consideration) of stakeholder interests.

Постановка проблеми. Формування чіткого апарату взаємодії підприємства з внутрішніми та зовнішніми соціально-економічними суб’єктами є важливим завданням управлінського персоналу організації. Сьогодні таке завдання фактично виконує теорія груп економічного впливу.

Однак деякі аспекти цієї теорії залишаються нерозробленими. Зокрема, як зазначають її ключові дослідники, для ефективного використання цієї теорії потрібно розробити інструменти, які в майбутньому можуть використовуватися для узгодження інтересів груп економічного впливу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підкреслимо, що попередньо важливо визначити саме розуміння поняття «група економічного впливу». В літературних джерелах для відображення взаємовідносин підприємства з соціально-економічними суб’єктами використовують три поняття «група економічного впливу», «стейкхолдер» або «зацікавлена сторона». В цій публікації вживатимемо термін «група економічного впливу». Це зумовлено дослідженням саме соціальноекономічних суб’єктів, які впливають на діяльність, а також тих, які можуть сприяти або протистояти досягненню цілей організації. Узагальнено група економічного впливу – це набір соціальноекономічних суб’єктів, який може протистояти або сприяти досягненню цілей або діяльності організації [1, с. 46]. Серед літературних джерел багато публікацій, які стосуються методології та методики взаємодії підприємств з групами економічного впливу. Зазначеними проблемами займались такі науковці – T. Donaldson, L.Preston, R. Freeman, A. Keay, S. Ayuso, A. Argandona тощо. В [1] наведене філософське обґрунтування теорії груп економічного впливу, в [2] – розробки щодо поділу теорії груп економічного впливу на три частини, а саме: нормативну, описову та інструментальну, в [1] запропоновано враховувати аналізування інтересів груп економічного впливу під час формування Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua процесу планування на підприємстві; в [3, с. 148–150] представлено концепцію відбору та узгодження інтересів таких соціально-економічних суб’єктів українських підприємств. Одночасно в науковій літературі кількість досліджень щодо проблем формування методів та інструментів, які дають змогу враховувати інтереси груп економічного впливу, обмежена.

Формулювання цілей статті. Метою цієї публікації є виявлення проблем та окреслення шляхів розвитку інструментального аспекту теорії груп економічного впливу для українських підприємств.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні теорія груп економічного впливу складається із трьох частин: описової, нормативної та інструментальної [2; с. 69–73].

Описова теорія відображає емпіричні факти взаємодії підприємства з групами економічного впливу.

Зокрема, описова теорія відображає такі аспекти [2; с.70]:

• чи на практиці підприємство враховує інтереси груп економічного впливу;

• поведінку підприємства стосовно груп економічного впливу та груп економічного впливу стосовно підприємства;

• поведінку менеджменту підприємства щодо груп економічного впливу;

• сприйняття власниками підприємства менеджменту та інших груп економічного впливу;

• механізми взаємодії підприємства з групами економічного впливу.

Основними дослідниками описової частини теорії груп економічного впливу є D. Wood, R. Jones [4], A.Argandona [5], J.Dawkins, S. Lewis [6], W.Cragg, A.Greenbaum [7] тощо.

У нормативній теорії вирішуються етичні проблеми, пов’язані з відносинами компанії з суб’єктами зовнішнього та внутрішнього середовища, а також обґрунтовується необхідність врахування інтересів груп економічного впливу з позиції економічної вигоди підприємства.

Нормативна частина теорії також спрямована на визначення моральних та філософських основ врахування інтересів груп економічного впливу підприємства.

Фактично нормативний аспект теорії етично обґрунтовує необхідність врахування інтересів груп економічного впливу в діяльності підприємства та слугує одним із базисів, який пояснює необхідність формування інструментів, які дадуть змогу підприємству враховувати інтереси груп економічного впливу при формуванні системи менеджменту підприємства, при реалізації функцій менеджменту та прийнятті управлінських рішень на підприємстві.

Основні дослідники нормативної частини теорії груп економічного впливу є – R. Freeman [1], K. Goodpaster [8]; D. Wood, R. Jones [4], S.Zadek [9] тощо.

Одночасно засоби, які дають змогу враховувати інтереси груп економічного впливу, формують інструментальну частину теорії врахування інтересів груп економічного впливу [2].

Результатом такого врахування інтересів груп економічного впливу має бути передусім поліпшення основних економічних показників діяльності організації. Згідно з [10] інструментальна частина теорії груп економічного впливу покликана забезпечити інтегрування інтересів груп економічного впливу в основні аналітичні та інформаційні системи організації та в організаційну структуру підприємства. Останнє забезпечить системне та регулярне врахування інтересів груп економічного впливу організації.

Основними дослідниками інструментальної частини теорії груп економічного впливу є S. Berman, A. Wicks, S. Kotha та Т. Jones [11], J. Frooman [12], R. Steurer, A. Kondrad, M. Langer [13] тощо.

Назагал співвідношення трьох частин теорії груп економічного впливу відображено на рис. 1.

З рис. 1 можна зробити висновок, що описова частина теорії на основі спостережень за взаємовідносинами підприємства та груп економічного впливу формує інформаційну базу для нормативної та інструментальної частин теорії. Одночасно нормативна частина теорії є філософською та ціннісною базою для формування теоретичних та прикладних положень врахування інтересів груп економічного впливу підприємства, які розробляються у межах інструментальної частини теорії.

–  –  –

Основною проблемою теорії груп економічного впливу є те, що нині вона має переважно описовий та нормативний характер, тобто констатується факт існування проблеми, але немає розробок, спрямованих на її вирішення, тобто описова та нормативна частини теорії груп економічного впливу добре розвинені, тоді як інструментальна теорія груп економічного впливу потребує доопрацювання. R. Edward Freeman [1, c. 232], якого вважають одним з ключових дослідників теорії груп економічного впливу, визнавав, що під час її створення значною мірою упущено її інструментальний аспект, тобто здатність відбирати результативні групи економічного впливу, узгоджувати часто суперечливі інтереси таких економічних та соціальних суб’єктів та приймати збалансовані рішення. Крім того, за словами цього ж дослідника, майбутнє теорії груп економічного впливу полягає насамперед у розвитку її інструментальної складової [14, c. 22].

Відповідно, доцільне розроблення теоретичних та практичних положень, які дадуть змогу інтегрувати інтереси груп економічного впливу в систему управління українських підприємств, що є одним із ключових положень цього дослідження.

Отже, нині теорія груп економічного впливу – це набір описових та нормативних ідей, які не об’єднані в єдину систему. Критика теорії груп економічного впливу пов’язана із відсутністю стрункої концепції відбору та узгодження інтересів груп економічного впливу, а також власне методологічного та методичного інструментарію досягнення такого балансу. Започатковано вирішення цієї проблеми в [3, с. 148–150] шляхом формування концепції відбору та узгодження інтересів груп економічного впливу українських підприємств. Формування концепції відбору результативних груп економічного впливу та узгодження їх інтересів дало змогу систематизувати взаємодію підприємств з групами економічного впливу.

Одночасно підкреслимо, що сьогодні методи відбору результативних груп економічного впливу та узгодження їх інтересів на українських підприємствах здебільшого основані на інтуїції й персональному досвіді менеджерів, які реалізують процес управління на підприємстві. Відсутні Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua також підходи до ідентифікації інтересів груп економічного впливу підприємства, структурована класифікація методів узгодження інтересів груп економічного впливу, підходи до аналізування джерел дії груп економічного впливу на діяльність підприємства.

Зазначимо, що труднощі розвитку інструментального аспекту теорії груп економічного впливу пов’язані передусім зі складністю інтегрування часто суперечливих інтересів таких соціально-економічних суб’єктів у інформаційно-аналітичні системи організації. Цю проблему можна вирішити інтегруванням показників, які представляють інтереси груп економічного впливу, в різні інформаційно-аналітичні системи організації.

Проблемою формування інструментального аспекту теорії груп економічного впливу є також те, що, розробляючи методологічні та науково-методичні засади цього аспекту, необхідно враховувати особливості країн, де буде застосовуватись розроблений інструментарій.

Як зазначено вище, першим кроком розвитку інструментального аспекту теорії груп економічного впливу було об’єднання основних ідей, які спрямовані на відбір результативних груп економічного впливу та узгодження їх інтересів, в концепцію відбору та узгодження інтересів груп економічного впливу для конкретної країни. В [3, с. 148–150], наведено концепцію відбору та узгодження інтересів груп економічного впливу українських підприємств. У концепцію входять такі складові: складова аналізування інтересів груп економічного впливу, складова узгодження інтересів груп економічного впливу та складова прийняття рішень із урахуванням інтересів груп економічного впливу підприємства.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Взаємозв’язок між процесом управління та концепцією відбору та узгодження інтересів груп економічного впливу підприємства відображено на рис. 2.

–  –  –

Не менш важливим аспектом розвитку інструментальної теорії груп економічного впливу є формування набору методів, які дадуть змогу інтегрувати інтереси груп економічного впливу в систему управління підприємством, а саме в процес розроблення функцій менеджменту підпримства, формування методів менеджменту та прийняття управлінських рішень.

Відповідно до рис.

2 розвиток інструментального аспекту теорії груп економічного впливу може здійснюватися у таких напрямах:

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua формування методів, які дозволять реалізовувати функції менеджменту підприємства з урахуванням інтересів груп економічного впливу. Серед інструментів, які доцільно розробляти, – інструменти, що спрямовані на удосконалення реалізації функцій менеджменту із урахуванням інтересів груп економічного впливу підприємства;

формування інструментарію, який дає змогу приймати рішення на підприємстві з одночасним урахуванням інтересів декількох груп економічного впливу.

Розроблення таких методів фактично забезпечить практичну реалізацію концепції відбору та узгодження інтересів груп економічного впливу підприємства та сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємства.

Висновки. В роботі наведено аналіз аспектів теорії груп економічного впливу підприємств.

На основі аналізування літературних джерел в роботі зроблено висновок про необхідність розвитку інструментального аспекту теорії груп економічного впливу. Крім того, в статті визначено напрями розвитку теорії груп економічного впливу для українських підприємств.

1. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach/ Freeman R.E. – Boston et al.: Pitman, 1984 – 315 p. 2. Donaldson T., Preston L. The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence And Implications/ T. Donaldson, L. Preston // The Academy of Management Review. – 1995. – № 1. – P. 65–91.

3. Олексів І.Б. Формування концепції збалансування інтересів груп економіко-управлінського впливу:

проблеми та перспективи / І.Б. Олексів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» “Проблеми економіки та управління”. – 2010. – № 684. – С. 146–151. 4. Wood D.J., Jones RE. Stakeholder mismatching: a theoretical problem in empirical research on corporate social responsibility / DJ. Wood, RE. Jones // The International Journal of Organizational Analysis. – 1995. – № 3 (3). – C. 229–267. 5. Argandona A. The stakeholder theory and the common good./ A. Argandona // Journal of Business Ethics. – 1998. – № 17. – C.1093–1102. 6. Dawkins J, Lewis S. CSR in stakeholder expectations: and their implication for company strategy / J Dawkins, S. Lewis// Journal of Business Ethics. – № 44 (2/3). – C.185–193. 7. Cragg W, Greenbaum A. Reasoning about responsibilities: mining company managers on what stakeholders are owed / W Cragg, A. Greenbaum // Journal of Business Ethics. -N39. – C.319–335. 8. Goodpaster K. Business Ethics and Stakeholder Analysis. Business Ethics Quarterly. – 1991. – № 1. – P. 53–73. 9. Zadek S. The path to corporate responsibility./ S.Zadek // Harvard Business Review. – 2004. – № 11. – № 125–132. 10. Susnien D., Vanagas P. Integration of Total Quality Management into Stakeholder Management Policy and Harmonization of their Interests/ D. Susnien, P. Vanagas // Engineering Economics. – 2005. – № 4 (44).– С. 71–77. 11. Berman S.L., Wicks A.C., Kotha S., Jones T.M. Does Stakeholder Orientation Matter? The Relationship between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance. Academy of Management Journal. – 1999. – № 5. – P. 488–506. 12. Frooman J. Stakeholder influence strategies / J. Frooman // Academy of Management Review. – 1999. – N 24(2). – 191–205. 13. Steurer R., Langer M., Konrad A., Martinuzzi A.

Journal of Business Ethics/ Steurer R., Langer M., Konrad A., Martinuzzi A. – 2005. – № 3 (61). – C. 263–Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Шевчук С.В. Методологічні підходи до оподаткування нерухомості: західна традиція УДК 336 Шевчук С.В.МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ: ЗАХІДНА ТРАДИЦІЯ У статті досліджено сутність оподаткування нерухомого майна у зарубіжних країнах. Визначено його основні форми реалізації з виокремленням основних елементів. Проаналізовано переваги та досліджено недоліки окремих країн у сфері функціонування оподаткування нерухомості. Запропоновано шляхи імплементації зарубіжного досвіду...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 1 (44) УДК: 331.101.3:338.246.025.2 Куліков Ю.М., Сташевська О.В. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ У статті визначено пріоритетні напрями The article outlines the priority areas of social розвитку соціально-трудової сфери, and labor issues, the proposed mechanism of запропоновано мотиваційний механізм motivational state policy in their державної політики у їх реалізації. implementation. The...»

«ЕКОНОМІКА АГРАРНОГО СЕКТОРА УДК 338.43 : 331.105 : 631.15 Махмуд Аль-Равашдех Хамзе, Луганський національний аграрний університет, м. Луганськ СУТНІСТЬ І РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕГУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад, аналізу становлення та особливостям використання державно-приватного партнерства в аграрному секторі економіки. Висвітлено особливості міжнародного досвіду використання проектів державно-приватного та публічноприватного...»

«УДК 656.07 ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НАПРЯМ УПРАВЛІННЯ І МАРКЕТИНГУ Малихіна С.В., кандидат педагогічних наук Необхідність розвитку методології управління конкурентоспроможністю зумовлена досягненнями світової економічної науки та успіхами й поразками практичної управлінської діяльності на макро і мікроекономічному рівнях. Сьогодні виживання й успішне функціонування суб’єктів господарювання на ринку не може забезпечуватися традиційними управлінськими...»

«УДК 332.13:338.43:633.1 ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА Є. М. КОМІСАРЕНКО, кандидат економічних наук Розглянуто та систематизовано основні засади та чинники структуризація аграрного виробництва. Обґрунтовано перспективну орієнтацію зернової галузі на великотоварне виробництво, через систему заохочення та гарантувань з боку держави для створення територіального угрупування господарств з вирощування, зберігання та переробки певних видів продукції. Ключові слова:...»

«№ 1 (27)’2012 УДК 343.98:343.222.2 Саковський Андрій Анатолійович – старший оперуповноважений в особливо важливих справах УВБ в м. Києві ДВБ МВС України Проблеми розслідування інсценувань злочинів, учинених організованими злочинними групами Стаття присвячена розгляду проблемних питань виявлення інсценувань, учинених організованими злочинними групами. Основну увагу приділено особливостям проведення окремих слідчих дій, в процесі яких можливе виявлення ознак інсценувань, а саме: огляду місця...»

«ISSN 2072-7941 (Online), ISSN 2072-1692 (Print). Гуманітарний вісник ЗДІА. 2014. № 57 УДК 351.84 А.А. ХЛЄБНІКОВА ( аспірант кафедри менеджменту організацій) Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя, Україна hleb-alka@yandex.ru МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ МЕРЕЖЕВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК МЕХАНІЗМУ КОНСТРУЮВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ Дається аналіз мережевих комунікацій як механізму конструювання комунікативного простору, що представляють собою універсальний соціальний механізм і відіграють велику...»

«МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 529 Василь А. Пігош АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ТА ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ* У статті досліджено підходи до розробки нових алгоритмів обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю державних вищих навчальних закладів і до математичних моделей оцінювання ефективності їх функціонування. Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення; управління,...»

«Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о том, что при необходимости установления национальности юридического лица, в том числе и общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего свою деятельность на территории одного или нескольких государств одновременно, возникает множество противоречивых моментов. Пути решения этих противоречий многогранны, и в каждом отдельном случае необходимо применять определенный метод решения конфликта. Научн. рук. Жирнова Е. А....»

«КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ Мельниченко Світлана Володимирівна ПІБ: Проректор з наукової роботи, д.е.н., професор melnichenko@knteu.kiev.ua E-mail: КВАЛІФІКАЦІЯ Київський національний торговельно-економічний університет захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук Тема дисертації «Інформаційні технології в управлінні суб’єктами туристичної діяльності» Науковий консультант: д.е.н., проф. Мазаракі А.А. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Стажування в Брюсельському вільному університеті...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 77. 2013 УДК 332.33:528.44 Ю.П. Губар Національний університет “Львівська політехніка” РОЗРАХУНОК ЧАСТКИ ЗЕМЛІ В ЗАГАЛЬНІЙ ВАРТОСТІ ЄДИНОГО ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОСТІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ (НА ПРИКЛАДІ М. ЛЬВОВА) © Губар Ю.П., 2013 Приведены результаты исследований расчета доли земли в общей стоимости единого объекта недвижимости во Львове. Доказано, что в населенных пунктах необходимо выделять градостроительные зоны, в пределах которых наиболее вероятно доля...»

«Ольга Пашко НавчаННя дОрОслих: виКлиКи, сПЕЦиФІКа, ІНТЕраКТивНІ МЕТОди українский досвід в регіональному економічному розвитку ПОсІБНиК львІв-Київ-ТОрОНТО ГалиЦьКа видавНича сПІлКа УДК 61 ББК 5г Заг. ред. – Ігор Санжаровський, ред. – Віталій Кучинський. Рецензенти: Наталія Черниш, доктор соціологічних наук, професор Олександра Сорокопуд, кандидат політологічних наук Навчання дорослих: виклики, специфіка, інтерактивні методи. Укранський досвід в регіональному економічному розвитку. – О. Пашко –...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Житомирська обласна державна адміністрація Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації Київський інститут бізнесу та технологій Житомирська філія Житомирський державний університет імені Івана Франка VI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 26-27 КВІТНЯ 2012 р. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІ ДОМ ЛЕННЯ Житомир 2012 Шановні колеги! Запрошуємо Вас...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»