WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 351.824 : 332.14 Матійко С.А., к.держ.упр., докторант ЧДУ ім.П.Могили КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В статті механізм ...»

-- [ Страница 2 ] --

Таким чином, обов'язковим елементом програми реструктуризації підприємства є врахування інтересів регіональної економіки, побудова взаємовигідних взаємостосунків з регіональними органами влади і якнайповніше використання форм підтримки. Регіональне втручання в господарське середовище повинне бути націлене на підтримку конкретних заходів, а також певних видів діяльності, що забезпечуючи підвищення конкурентоспроможності місцевого виробництва та сприяючих задоволенню внутрішньорегіональних потреб, зростанню доходу місцевих бюджетів, рішенню соціально–економічних проблем території.

При проведенні реструктуризації керівництво підприємства зацікавлено як в прямих субсидіях, так і в пом'якшенні боргового, податкового і іншого тягаря. У багатьох випадках відсутність прямої і непрямої підтримки з боку регіональних органів влади негативно позначалася на результатах реструктуризації.

Отже, в даний час в основному підтримка від регіони може виявлятися в різних непрямих формах, а саме: надання податкових пільг і звільнень; надання права сплати податків в негрошовій формі або шляхом взаємозаліків (це право повинно надаватися лише у виключних випадках);

реструктуризація заборгованості перед бюджетом при виконанні певних умов; надання гарантій при залученні додаткових фінансових коштів для санаційних цілей; розміщення регіонального замовлення з гарантованою і у ряді випадків авансовою оплатою; повне або часткове звільнення від сплати комунальних платежів.

Таким чином, обсяги і різноманітність форм непрямої підтримки регіональної адміністрації мають підстави для потенційного скорочення.

У цих умовах підтримка реструктуризуємих підприємств повинна ґрунтуватися на розробці антикризової або санаційної програми регіональної економіки, базисними елементами якої є регламентація взаємостосунків учасників і жорсткий відбір господарюючих суб'єктів на основі оцінки їх санаційної привабливості [7, с. 25].

Регламент взаємостосунків органів регіональної і місцевої влади з підприємствами визначає порядок підготовки, розгляду і ухвалення уповноваженими органом при адміністрації регіону рішень по формуванню і контролю за виконанням санаційної програми регіону.

Склад, форма і зміст документів, необхідних для розгляду питання про включення підприємства в схеми фінансування, розробляються уповноваженою організацією і затверджуються уповноваженим органом.

Для розгляду питання про включення підприємства в санаційну програму регіону підприємство повинне надати повний пакет документів відповідно до переліку, затвердженого уповноваженим органом. Інформація, що надається підприємством, повинна бути достовірною і відображати реальну ситуацію, що склалася на підприємстві. Зразковий перелік документів включає: заявку на включення підприємства в санаційну програму регіону; план реструктуризації (фінансового оздоровлення) підприємства; бухгалтерську звітність підприємства за останні два роки;

висновок аудитора.

Ґрунтуючись на результатах проведеного аналізу представленої документації, уповноважена організація готує висновок про санаційну привабливість підприємства і проект рішення про включення підприємства в певну типову схему фінансування (у разі визнання доцільності), які прямують до уповноваженого органу. Визнання уповноваженою організацією недоцільним включення підприємства в типові схеми фінансування повинне бути мотивоване. Якщо після мотивованого обґрунтування підприємство не згідно з висновком уповноваженої організації, воно має можливість направити документи на розгляд безпосередньо до уповноваженого органу, який зобов'язаний ухвалити остаточне рішення про включення або не включення підприємства в типові схеми фінансування. Аналіз санаційної привабливості підприємства і розрахунок інтегральної бальної оцінки розробляються по наступних критеріях [8, с. 254]: галузь економіки, до якої відноситься підприємство (з погляду відповідності пріоритетам соціально–економічного розвитку регіону); фінансова стійкість підприємства; вірогідність банкрутства підприємства; маркетинговий потенціал підприємства; виробничий потенціал підприємства. Залежно від значення інтегральної бальної оцінки підприємство може бути віднесене до однієї з наступних груп:

пріоритетний реципієнт; реципієнт першої черги; реципієнт другої черги;

нереципієнт.

Розробка і реалізація регіональної промислової політики, на наш погляд, вимагає формування системи заходів, що забезпечують:

стимулювання інвестиційної активності; підтримку «локомотивних»

галузей промисловості в регіоні, а також галузей, що мають національне значення; ефективне управління державним майном в регіоні і, перш за все, підприємствами, що знаходяться в державній власності.

Створення нормативно–правових умов – ключовий елемент реалізації регіональної промислової політики, необхідний також для функціонування всієї решти видів забезпечення [6, с. 72]. Йдеться про документально–правове підкріплення пріоритетів, переваг, обмежень, задекларованих в прийнятій політиці, а також в нормативно–правовому обґрунтуванні схвалюваних рішень в рамках фінансового, кадрового, інформаційного, програмно–аналітичного, науково–інноваційного, організаційного і соціального забезпечення реалізації регіональної промислової політики. Іншим ключовим елементом механізму реалізації є організаційне забезпечення [5, с. 10]. Організаційне забезпечення, що охоплює декілька аспектів. По–перше, йдеться про організаційне закріплення задачі реалізації даного напряму регіональної політики за конкретним підрозділом або посадовцем в структурі адміністрації. По– друге, даний вид забезпечення передбачає рішення такого складного питання, як організація і координація діяльності всіх суб'єктів реалізації промислової політики на основі принципів партнерства і балансу інтересів.

По суті, йдеться про виявлення, узгодження інтересів, а також розробку відповідних організаційних форм партнерства в цілях реалізації політики.

Таким чином, розробка і реалізація регіональної промислової політики, на наш погляд, вимагає формування системи заходів, що забезпечують: стимулювання інвестиційної активності; підтримку «локомотивних» галузей промисловості в регіоні, а також галузей, що мають національне значення; ефективне управління державним майном в регіоні і, перш за все, підприємствами, що знаходяться в державній власності. Також, доведена необхідність посилення функціональної значущості регіональної системи прогнозування, планування і моніторингу, підвищення якості її інформаційного і аналітичного забезпечення.

Висновки. Розроблено механізм реалізації регіональної промислової політики держави, який забезпечує досягнення та ухвалення стратегічних і оперативних рішень у рамках визначених пріоритетів і обмежень. Суть механізму реалізації регіональної промислової політики держави можна визначити як сукупність процесу розробки, ухвалення і реалізації управлінських рішень, комплексу цільових, функціональних і забезпечуючих підсистем, склад яких носить певною мірою типовий характер. Запропоновано схему механізму реалізації регіональної промислової політики, що складається з трьох суб'єктних блоків: власне регіональні органи державного управління, суб'єкти господарювання у промисловості, суб’єкти економічної інфраструктури.

Використані джерела інформації:

1. Амоша О.І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення/ О.І. Амоша// Економіст. – 2009. – №6. – С. 28 – 32.

2. Безверхнюк Т. М. Державне управління на регіональному рівні та державне регулювання регіонального розвитку: [змістовне наповнення й ресурсне забезпечення]/ Т.М. Безверхнюк// Теорія та практика державного управління. – 2006. – Вип. 3. – С. 146 – 153.

3. Бєлєнький П.Ю. Регіональна політика збалансованого соціально–економічного розвитку/ П.Ю. Бєлєнький, О.О. Другов// Регіональна економіка. – 2005. – №1. – С.

96 – 106.

4. Борщевський В.В. Регіональна політика на сучасному етапі: [напрями і пріоритети вдосконалення]/ В.В. Борщевський, Н.А. Мікула// Регіональна економіка. – 2006. – №1. – С. 262.

5. Братута О.Г. Загальна характеристика та оцінка нормативно–законодавчоЇ бази системи регулювання регіонального розвитку в Україні/ О.Г. Братута// Регіональна економіка. – 2005. – №1. – С. 7 – 13.

6. Варналій З.С. Актуальні проблеми зміцнення потенціалу регіонів України/ З.С.

Варналій// Банківська справа. – 2011. – №2. – С. 71 – 84.

7. Герасимчук Н.А. Тенденции развития промышленности Украины на современном этапе/ Н.А. Герасимчук// Экономика Украины. 2002. № 3. С. 24 – 28.

8. Государственный сектор промышленности в системе экономического регулирования: монография/ [Н.Г. Чумаченко, Л.Г. Червова, Л.М. Кузьменко и др.];

под ред. Н.Г. Чумаченко. – Донецк: Ин–т экономики промышленности: НАН Украины, 2003. – 330 с.

Рецензент: Дацій О.І., д.е.н., професор.

–  –  –

ПРІОРІТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ РЕЗЕРВУ

МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

У статті розкрито стан підготовки нової генерації молодих науковців у процесі їх включення у науково-дослідницьку та пошукову діяльність Малої академії наук України.

В статье раскрыто состояние подготовки новой генерации молодых ученых в процессе их включения в научно-исследовательскую и поисковую деятельность Малой академии наук Украины.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК 336.221.4 ( 477 ) ПІЛЬГИ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ К.Е. АЗІЗОВА, аспірант Визначено особливості податкових пільг та їх роль у розвитку аграрного сектору економіки України в умовах кризи. Податки, пільги, податкове регулювання, галузь, аграрний сектор економіки. Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) (протокол підписаний 05.02.2008 р.) висунув низку важливих вимог як стратегічного, так і тактичного характеру, що випливають із...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» РАДА З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ ФАКУЛЬТЕТ СПОРТУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ здисципліни “ЕКОНОМЕТРІЯ” (длябакалаврів) Київ 2008 Підготовлено доцентом кафедри математики О.О.Юньковою і професором кафедри математики І.І.Юртиним Затверджено на засіданні кафедри математики (протокол № 9 від 28.05.07 р.) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом ЮньковаО.О.,ЮртинІ.І.Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни “Економетрія” (для...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2014 рік, випуск 2 (53) УДК 331.5:338.43(477.44)(1045) Чайка І.В. АНАЛІЗ ЗАЙНЯТОСТІ І БЕЗРОБІТТЯ НА АГРАРНИХ ТЕРИТОРІЯХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У статті розкрито сутність понять The article deals with the essence of the «зайнятість» та «безробіття». Проаналізоconcepts of «employment» and вано кількість зайнятого та безробітного «unemployment». The number of employed сільського населення Вінницької області and unemployed rural population of за 2010-2012 роки....»

«СТАТИСТИКА, ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 4. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование/ Horvath &Partner; Пер. с нем. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 269 с.5. Лаута Ю.С. Создание системы контроллинга на промышленном предприятии / Ю.С. Лаута, Б.И. Герасимов; под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б.И. Герасимова. – Тамбов: Изд-во Тамб.гос.техн.ун-та, 2005. – 96 с. 6. Про програму подальшого реформування системи споживчої кооперації України / Вісті...»

«УДК 332.122:379.84 Ґудзь П.В. доктор економічних наук, професор Академія управління та інформаційних технологій „АРІУ”, м.Бердянськ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Вступ. Складовою ланкою розвитку сучасної регіональної економіки виступає курортно-рекреаційна економіка, зосереджена переважно на територіях розміщення природних рекреаційних ресурсів. В літературі зазначається, що територія розглядається як своєрідний вид економічного ресурсу [1, c. 245]....»

«101 Економіка транспортного комплексу, вип. 16, 2010 УДК 336. 22 БОЧАРОВА Н.А., канд. екон. наук, Харківський національний автомобільно-дорожній університет ФОРМУВАННЯ ЕТАПІВ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА АТП Анотація. Розглянуто процес податкового планування на автотранспортному підприємстві. Сформовані етапи планування, що направлені на оптимізацію податкового навантаження на АТП. Запропоновані заходи щодо реалізації кожного етапу податкового планування на основі процесного підходу з...»

«ISSN 9125 0912. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій», 2012. Вип. № 1 8. Официальный сайт Community Research and Development Information Service (CORDIS) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cordis.europa.eu 9. Патон Б. Инновационный путь развития экономики Украины / Б. Патон // Вестн. НАН Украины. – 2001. – № 2. – С. 11–15.10. Федулова Л. И. Состояние и проблемы Украины в контексте развития рынков высокотехнологичных товаров и услуг / Л. Федулова // Наука и...»

«УДК 330.15:332 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Н. Є. Стойко, к. е. н. Львівський національний аграрний університет Ключові слова: природні ресурси, Західний регіон України, природноресурсний потенціал. У статті визначено сутність природно-ресурсного потенціалу території та його структуру. Вивчено й проаналізовано природно-ресурсний потенціал Західного регіону України. Досліджено сучасний стан і забезпеченість регіону різними видами природних ресурсів....»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2013 рік, випуск 1 (48) УДК 336.151 Мацук З.А.ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РЕГІОНУ В ПРОЦЕСІ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ The article analyzes indicators of GRP У статті здійснено аналіз показників (gross regional product) and the equalization обсягу ВРП та дотацій вирівнювання у of per capita GRP in the regions of Ukraine розрахунку на одну особу в розрізі регіонів through grants and examines the feasibility України. На основі проведеної...»

«УДК 658.16-048.35:005.52 Донецький національний університет економіки Олена Кравченко, канд. екон. наук, доц. і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна, e-mail: krav07@meta.ua ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТНОСТІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА Donetsk National University of Economics and Elena Kravchenko, Cand. Sc. (Econ.), Trade named after Mykhayilo Tugan-Baranovsky, Assoc. Prof. Donetsk, Ukraine, e-mail: krav07@meta.ua COST-BASED OPTIMIZATION OF ENTERPRISE BUSINESS MODEL Мета. Метою...»

«УДК 336.144 БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ Микитюк І.С. Предметом роботи є теоретико-методологічні засади бюджетного планування як елемента управління бюджетом. Метою статті є визначення економічної сутності бюджетного планування як елемента управління бюджетом. Методологічною основою дослідження є системний підхід та система загальнонаукових методів. Результати роботи. Визначено економічну сутність управління бюджетом та бюджетного планування як елемента управління...»

«Наслідком вирішення проблеми енергоефективності повинно стати: забезпечення за нормальної ситуації безперебійного постачання споживачам доступних енергоресурсів належної якості, а в екстремальних умовах задоволення мінімально необхідного попиту соціально-значущих споживачів;ефективне використання енергоресурсів, що сприятиме переведенню держави на енергозберігальний шлях розвитку та зменшення енергоємності виробництва товарів та послуг; задоволення вимог економічної, виробничої, екологічно та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»