WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 336.012.23 Мацук З.А., к.е.н., Приватний вищий навчальний заклад «Галицька академія», м. Івано-Франківськ Міжбюджетні трансферти в системі фінансового регулювання: ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 336.012.23

Мацук З.А., к.е.н.,

Приватний вищий навчальний заклад «Галицька академія»,

м. Івано-Франківськ

Міжбюджетні трансферти в системі фінансового регулювання:

вирівнювання фінансово-економічного розвитку регіонів

Досліджено роль міжбюджетних трансфертів у системі фінансового

регулювання з метою вирівнювання фінансово-економічного розвитку регіонів.

Проаналізовано чинну систему міжбюджетних трансфертів в Україні; рівень

дотаційності місцевих бюджетів; зроблено відповідні висновки.

Ключові слова: міжбюджетні трансферти, вирівнювання, фінансове регулювання, рівень дотаційності, фінансово-економічний розвиток регіонів.

Исследована роль межбюджетных трансфертов в системе финансового регулирования с целью выравнивания финансово-экономического развития регионов. Проанализированы действующая система межбюджетных трансфертов в Украине, уровень дотационности местных бюджетов;

сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: межбюджетные трансферты, выравнивание, финансовое регулирование, уровень дотационности, финансово-экономическое развитие регионов.

The article examines the role of intergovernmental transfers in the system of financial regulation to align financial and economic development. Analysis of the current system of intergovernmental transfers in Ukraine level of dotation local budgets made appropriate conclusions.

Key words: intergovernmental transfers, alignment, financial regulation, the level of dotation, financial and economic development of regions.

Постановка проблеми. Проведення економічних реформ змінило основи функціонування бюджетної системи і відносини між органами державної влади та органами місцевого самоврядування. В 90-х роках зміни внутрішніх та зовнішніх соціально-економічних умов в Україні не супроводжувались адекватним розвитком основних положень бюджетної системи через відсутність теоретичних засад та методології механізму її трансформації. Реалізація обґрунтованої та ефективної політики міжбюджетних відносин у сфері розподілу доходів та розмежування видатків була неможлива. Це безпосередньо обмежувало соціально-економічний розвиток регіонів та України загалом. Проблеми ефективної організації міжбюджетних відносин у системі фінансового регулювання протягом років незалежності України залишаються не розв’язаними. Незважаючи на щорічні дискусії з приводу розподілу бюджетних коштів між центром та регіонами України, бюджетна реформа відкладаласч протягом тривалого часу. Підписання Україною у 1996 році Європейської Хартії про місцеве самоврядування зобов’язало державу розмежувати видатки центральних та місцевих органів влади. Згідно з частиною 4 статті 4 Хартії, компетенції, що передаються органам місцевого самоврядування, повинні, як правило, бути повними і виключними.

Тому проблема ефективного розмежування функцій та завдань,а значить і сукупних державних витрат, між рівнями влади в Україні залишається поки що відкритою [1, c. 4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика формування та розподілу міжбюджетних трансфертів, вивчення проблем міжбюджетних відносин між центральними та місцевими органами влади посідає важливе місце в дослідженнях та публікаціях українських учених: А. Буряченка [2], О. Кириленко [3], В. Кравченка [4], О. Луніної [5], В. Опаріна [6], С. Слухая [7], В. Федосова [8], В. Христенка [9], І. Чугунова [10]. Не заперечуючи фундаментального характеру їхніх досліджень, варто визнати, що основна увага в них приділяється питанням бюджетного менеджменту і застосування трансфертів, ролі державного та місцевих бюджетів у системі міжбюджетних відносин, делегуванню повноважень та відповідальності на місцевий рівень, застосуванню різних форм фінансового вирівнювання. Однак недостатньо висвітлюється значення міжбюджетних трансфертів як інструмента фінансового регулювання в процесі вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів.

Постановка завдання. Метою статті є проаналізувати реальний стан міжбюджетних трансфертів, що надходять до місцевих бюджетів України; визначити рівень дотаційності місцевих бюджетів та обґрунтувати необхідність застосування трансфертів як інструменту фінансового регулювання економічного розвитку регіонів України.

Виклад основного матеріалу. Виникнення вертикального та горизонтального дисбалансів, які можна ліквідувати лише з передачею коштів від державного бюджету до місцевих бюджетів, зумовлюють необхідність застосування міжбюджетних трансфертів.

Трансферт (від латинського transferre – переносити, переказувати) передбачає процес перенесення майнових цінностей між економічними суб’єктами (окремими домогосподарствами, фірмами, державою та суб’єктами сектора державного управління) на безповоротній та безоплатній основі, що супроводжується передачею прав власності на дані кошти. Безповоротність означає, що одержання трансферту не передбачає обов’язкового його повернення, проте надаючи трансферт суб’єкт одержує певні негрошові вигоди, пов’язані з поведінкою одержувача трансферту. Для міжбюджетних трансфертів характерна відсутність платності, тобто отримані кошти, окрім неповерненості, не потребують плати за їх користування.

Завдяки трансфертам держава реалізовує свою соціальну функцію, спрямовуючи кошти від одного індивіда до іншого, оскільки схильність заможних громадян ділитися своїми доходами з незаможними на добровільній основі є надто мала.

Розвиток економіки України протягом 2008–2011 рр. відбувався на тлі зовнішніх викликів, що характеризувалися нестабільністю та різкою зміною трендів та очікувань.

Аналіз наявних даних про валовий регіональний продукт (ВРП) дає змогу аналізувати економічну динаміку регіонів України за 2008– 2011 рр. Зокрема, для даного періоду характерним є частота моментів збільшення та зменшення фізичних обсягів ВРП більшості регіонів України. Важливою ознакою якості економічного росту є його безперервність. Проте в неоднорідному економічному просторі безперервність росту досягається набагато важче, ніж у «точковій»

економіці. У 2008 р. Дніпропетровська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області мали спад ВРП, у 2009 р. економічний спад охопив усі регіони без винятку, а у 2010 р. – лише Сумську область.

Отже, з 2010 року вихід з післякризового стану можна вважати загальнонаціональним, при цьому спостерігалася диференціація за темпами виходу з кризи. Отже, економічний ріст охоплює більшу частину країни, проте є регіони, у яких спостерігається непрогнозований економічний спад. Це свідчить про сумнівну якість росту, що підтверджується відмінностями регіонів за величиною ВРП на душу населення (табл. 1).

Подана в табл. 1 аналітика допомагає дійти висновку про різновекторну динаміку економічного розвитку регіонів України. За таких умов у системі міжбюджетних трансфертів актуальним залишається її вирівнювальна функція перерозподілу бюджетнофінансових ресурсів на користь регіонів-аутсайдерів за економічним розвитком.

Таблиця 1 Темпи економічного розвитку регіонів України в 2008–2011 рр. (за ВРП)* Кількість регіонів, в яких спостерігається економічний 7 24 1 1 спад (з 24) Кількість регіонів, в яких динаміка ВРП більша за 14 21 10 12 середнє значення по Україні (з 24) Кількість регіонів зі стійким ростом 3 - 2 3 Співвідношення ВРП на душу населення 6,4 6,5 6,4 6,5 між регіоном-лідером та регіоном-аутсайдером, разів Співвідношення ВРП між регіоном-лідером та регіоном- 12 11 13 12 аутсайдером, разів Співвідношення грошових доходів на душу населення 1,68 1,73 1,65 1,75 між регіоном-лідером та регіоном-аутсайдером, разів * розраховано автором за даними [11].

Диференціація регіонів за основними соціально-економічними показниками та формування загалом країни з низьким споживчим потенціалом підприємств та домогосподарств, чисельно зменшуваним та якісно деградуючим населенням ставить бар’єри на шляху подальшого економічного розвитку та повинна сприйматися як проблемна ситуація, що потребує розв’язання за допомогою системи міжбюджетних трансфертів.

Доходи державного бюджету, % до ВВП Доходи місцевих бюджетів, % до ВВП Рис. 1. Розподіл доходів між рівнями бюджетної системи (% до ВВП)* * складено автором за даними [11].

Якщо протягом 90-х років частка місцевих бюджетів становила 10–11 % ВВП, то в 2009 році вона збільшилася до 15 % ВВП, продовжуючи в подальшому коливатись у межах 15 %. Ще одна особливість останніх років – зрушення в структурі доходів місцевих бюджетів на користь їх збільшення, що зумовлено збільшенням видаткових повноважень місцевих органів влади.

Внаслідок цього, за останні п’ять років доходи місцевих бюджетів зменшилися на 23 %:

бюджетна система стала централізованішою, а роль міжбюджетних трансфертів більш значною (рис. 1).

Загалом, у 2011 році частка дотацій вирівнювання була на 20,2 % більша, ніж у 2005 році (рис. 1).

млн.грн.

–  –  –

Унаслідок кризи спостерігається збільшення залежності місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів з державного бюджету. З 2008-го їх частка у структурі доходів місцевих бюджетів щороку росла та за підсумками 2011 року сягнула максимального значення 52,3 %.

Приріст обсягів міжбюджетних трансфертів у 2011 році порівняно з попереднім роком становив 22 %. Варто зауважити, що їх ріст відбувався швидшими темпами, ніж доходів місцевих бюджетів (рис. 3).

Протягом аналізованого періоду обсяг дотацій вирівнювання, що передаються місцевим бюджетам з державного бюджету, збільшився на 293 %; додаткових дотацій з державного бюджету місцевим – на 146 % та субвенцій – на 441 %, і все це набагато вище за рівень інфляції протягом даного періоду (близько 76,5 % за 6 років).

150,0 146,2 140,0 132,4 125,1 130,0 131,5 131 120,0 126,6 113,4 110,0 107,4 105,2 100,0 96,2 90,0

–  –  –

Збільшення доходів державного бюджету та паралельне збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам свідчить про надмірну централізацію та збільшення обсягу ресурсів, що перерозподіляються через державний бюджет. Згідно з політикою центральних органів влади, основна мета міжбюджетних трансфертів полягає в зниженні диференціації реального стану регіонів паралельно зі стійким ростом валового внутрішнього продукту країни на основі раціонального та ефективного використання конкурентного потенціалу кожної області.

Традиційно у структурі трансфертів максимальну частку обіймала дотація вирівнювання. Паралельно із ростом обсягу дотацій з державного бюджету місцевим у 2011 році спостерігається зниження на 61,2 % обсягу коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету. Такі зміни пов’язані, найперше, зі зменшенням запланованого обсягу перерахування міжбюджетних трансфертів із бюджету м. Києва внаслідок зарахування 50 % податку з доходів фізичних осіб до державного бюджету. Отже, чистий трансферт вирівнювання у 2011 році становив 41 млрд грн, що на 173 % більше, ніж у 2006 році (рис. 4).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


50 000 43629,9 43640,4

–  –  –

Рис. 4. Динаміка перерахування дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету у 2006–2011 рр.* * розраховано автором за даними [11].

Співвідношення доходів та видатків місцевих бюджетів є наслідком діючої в країні системи оподаткування, відповідно до якої одні галузі економіки дають змогу акумулювати достатні доходи бюджетам, інші – недостатні, або практично ніякі. Основне джерело податкових доходів – сировинна галузь приносить більше 2/3 продукції української промисловості, а в регіонах від 25 до 90 %.

Більша половина прибутку від експорту надходить від сировини та продуктів її переробки. Тому система міжбюджетних трансфертів спрямована на вирівнювання соціально-економічного стану регіонів та покликана принаймні частково нівелювати наявну асиметрію.

Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим одержують усі області України (рис. 5).

Якщо основна мета фінансового регулювання полягає у вирівнюванні бюджетних можливостей на всій території країни, то порушиться принцип справедливості: регіони, які вкладають у власний розвиток більше ресурсів, більше і втратять, що суперечить і суті ринкової економіки, й засадам функціонування фінансової системи. Адже розподіл ВВП здійснюється на мікрорівні, а через бюджет проводиться територіальний, галузевий і соціальний перерозподіл. Ринкова економіка передбачає, що в ній усі суб’єкти, у тому числі і держава в особі органів законодавчої, представницької та виконавчої влади, діють на ринкових засадах самозабезпечення.

Держава через бюджет має тільки усувати певні диспропорції, а не «справедливо розподіляти суспільне багатство». І що таке «справедливість» – усім порівну чи кожному відповідно до його вкладу у вироблений ВВП [12, с. 189–190]? Наявність цих питань пояснюється тим, що такий «справедливий розподіл» через міжбюджетні трансферти впроваджений у практику і призвів до суцільної зрівнялівки. А отже й до пасивного ставлення дотаційних регіонів до підвищення якості управління власними бюджетними ресурсами.

Реальна картина державного перерозподілу грошей між регіонами значно складніша, ніж її показують міжбюджетні трансферти. Держава отримує податки різного розміру в різних регіонах, виділяє субсидії тим чи іншим галузям, які нерівномірно розпорошені по країні, нарешті, будує інфраструктуру та робить інші інвестиції, які також розподіляються нерівномірно. Так, наприклад, в бюджеті на 2012 рік на заходи з підтримки вугільнодобувної промисловості, яка майже повністю розташована у східноукраїнських регіонах, виділено понад 10 мільярдів гривень, приблизно 20 % від загальної суми міжбюджетних трансфертів.

Це не набагато менше за дотації усім західноукраїнським регіонам разом. Дотації ж Донецькій та Луганській області збільшаться завдяки цим грошам утричі, що робить їх з великим відривом найбільш дотаційними регіонами країни. Проте вугільнодобувана промисловість – не єдиний реципієнт галузевих субсидій. Держава прямо та через здешевлення кредитів підтримує аграрну промисловість, яка є значно більш розпорошеною по країні індустрією, що ще більше ускладнює оцінку нерівномірності розподілу державних фінансів [13].

Хоча діюча система міжбюджетних трансфертів має позитивний ефект, оскільки допомагає частково нівелювати регіональну соціально-економічну асиметрію, проте на сьогодні основна мета міжбюджетних трансфертів полягає не у вирівнюванні бюджетних можливостей регіонів, а зводиться до вирівнювання можливості забезпечення бюджетних зобов’язань перед населенням регіонів, що об’єктивно скорочує потенціал регіонального розвитку.

12,3% 2310 17,4% 10,7% 17,8% 14,5% 11,5% 15,8% 19,3% 5,3% 1447 5,2% 1251 5,7% 15,5% 10,7% 7,0% 1891 12,8% 994 3,1% 13,8% 19,5% 3,8% 20,2% 8,7% 6,4% 5,5% 14,1% 8,7% Рис. 5. Дотації з державного бюджету регіонам України в 2011 році, грн/особу (% до ВРП) * * складено автором за даними [11].

Дотація, субсидія та субвенція як інструменти міжбюджетних відносин є недосконалими, оскільки не наділені стимулювальними ознаками та формують в органів місцевого самоврядування утриманські настрої. Така практика гальмує розвиток господарської ініціативи місцевих органів, зменшує їх вплив на економічні процеси на території та можливості перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів, знижує фінансовий контроль.

Проте беручи до уваги усі негативні сторони дотацій, субвенцій та субсидій, повністю виключити їх як методи надання місцевим бюджетам необхідних фінансових ресурсів не можна. Формальний підхід до розв’язання проблеми ліквідації дотацій та закріплення за місцевими бюджетами більших часток від нестійких джерел загальнодержавних доходів може погіршити їх фінансовий стан, що призведе до постійних касових розривів та необхідності багаторазових звернень за позичками.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ РОБОЧА ПРОГРАМА, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА” для студентів з галузі знань 0305 – економіка та підприємництво Дніпропетровськ НМетАУ 2013 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ РОБОЧА ПРОГРАМА, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА” для студентів з галузі знань 0305 –...»

«Фінансова система України 583 УДК 336.78 Новоселецький О. М., кандидат економічних наук Національного університету “Острозька академія” ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В ДИНАМІЦІ НА ОСНОВІ ФРАКТАЛьНОГО АНАЛІЗУ У статті запропоновано алгоритм оцінки “глибини довгострокової пам’яті” часового ряду економічної стійкості з метою визначення трендостійкості, що характеризує зміну досліджуваної системної характеристики в часі. Ключові слова: економічна стійкість, трендостійкість, фрактальний аналіз,...»

«Економічні науки УДК 658 В. В. ДРЕЙ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ ОЦІНКА УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЇЇ ЯКІСНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Для оцінки ефективності інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень пропонується використовувати якісні характеристики інформації, узагальненим показником яких є цінність. У статті розглянута класифікація управлінських цілей, які і визначають цінність того чи іншого виду інформації. Оцінку...»

«МАРКЕТИНГ УДК 658.8:330 Ф а й в і ш е н к о Д.С. СПОЖ ИВАЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР МАРКЕТИНГОВОГО ФОРМ УВАННЯ ІННОВАЦІЙН ОГО ПОТЕНЦІАЛУ У статті визначенні основні властивості The article defining the basic properties of брендингу як управлінського процесу, виділені branding as a management process identified the наступні характерні властивості: динамічність, following specific features: dynamics, stability, стійкість, безперервність, сувору послідовність continuity, strict sequence of steps...»

«УДК 65:502/504(075.8) Л. С. Гринів1 Нові методи вирішення екологічних проблем: фізико-економічна інтерпретація Досліджено проблеми формування екологічно збалансованої економіки з позиції фізичної економії. Запропоновано нові моделі та функції у напрямі розвитку фізичної економії. Теоретикометодологічні проблеми на шляху сталості запропоновано вирішувати за допомогою трансдисциплінарного підходу. Ключові слова: природосоціогосподарські системи, функція негентропії у природокористуванні,...»

«ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ УДК 338.3+330.3 Й.М. Петрович, Н.С. Лущак Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту організацій ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ © Петрович Й.М., Лущак Н.С., 2013 Зазначено, що процеси модернізації промислових підприємств та національної економіки загалом гальмуються неузгодженістю між визначеними для них цілями та термінами проведення модернізації і реальними принципами та інструментами, за...»

«УДК 658.589 Д.І. Скворцов Національний університет “Львівська політехніка” ІННОВАЦІЯ, ІННОВАЦІЙНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК З ПОЗИЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ © Скворцов Д.І., 2013 Узагальнено підходи різних авторів до значень понять “інновація”, “інноваційність”, “інноваційний розвиток”. Досліджено ступінь їх охоплення та сутність як ключового чинника соціально-економічного розвитку. Розглянуто види інноваційності та їх взаємозв’язок. Ключові слова: інновація, інноваційність, інноваційний...»

«вкладанні великих інвестицій у реальний сектор. Іншими словами, збільшення енергоефективності національної економіки може відбуватися лише разом з економічними важелями і зміною державних інституцій в енергетичному середовищі.Список літератури: 1. Суходоля О. М. Енергоємність валового внутрішнього продукту: тенденції та чинники впливу // Зб. наук. пр. Національної академії державного управління при Президентові України.—2003.—2.2.Рейтинг енергоефективності України//scm.com.ua.uk/sustain/scm...»

«УДК 331.104.316 Коваленко І.Ф., канд. екон. наук, доц. Кицак Т.Г., канд. екон. наук, доц. Шевчук О.В., аспірант кафедра управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ВІДНОСИН МІЖ ПРАЦЕЮ І КАПІТАЛОМ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА РУБЕЖІ XX—XXI СТОЛІТТЯ У статті розглянуто теоретичні аспекти сутності соціалізації та десоціалізації відносин у сфері праці та заходи щодо...»

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2013[21] Міжнародний науково-виробничий журнал Анотація У статті визначено зміст та співвідношення понять «економічне зростання», «економічний розвиток», «розвиток економіки» та встановлено відмінності і критерії переходу економічної системи до нового стану. Уточнено поняття розвитку економіки із врахуванням доцільності проекції загальнонаукової категорії «розвиток» на об’єкти економічної системи, системної якості економічної сфери та кібернетичного принципу «чорної...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК ТА В РІЙС ЬКИЙ Випуск 39 Частина І Присвячений 80-рІччю заснування біолого-твхнологічного факультету -2005 Видасться за рішенням Науково-координаційної ради Херсонської області ПяадвнжлГ наукового центру Національної академії наук України, вченої ради Хероонсыюге^^Ш жавного аграрного університету та Президії Української академії вгрернмх наук І і§аь року Зареєстрований у ВАК України в 1997 році с.-г науки“, перврвестрвфо лроЙшЦ у черені 1999 року (постанова президії ВАК...»

«УДК 629.113.06:628.83 С.С. Жуковський, О.М. Довбуш, Р. Антонов, М. Забейда Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра теплогазопостачання і вентиляції ТЕПЛОВТРАТИ ОБІГРІВАНИХ СХОДОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ МАСОВОЇ ЗАБУДОВИ © Жуковський С.С., Довбуш О.М., Антонов Р., Забейда М., 2012 Наведено результати експериментальних досліджень розподілення температур межевого зовнішнього повітря за висотою сходового приміщення (СП), перепаду тисків межевого зовнішнього і внутрішнього...»

«Економіка та управління підприємствами УДК 658.15:65.018(477) ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ О. В. Замазій, кандидат економічних наук. Хмельницький національний університет _ © Замазій О. В., 2013. Стаття отримана редакцією 21.06.2013 р. Вступ. У сучасних умовах господарювання, у зв’язку з посиленням конкуренції між виробниками, керівники вітчизняних підприємств перебувають у постійному пошуку нових, адекватних ринковим умовам способів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»