WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 336.012.23 Мацук З.А., к.е.н., Приватний вищий навчальний заклад «Галицька академія», м. Івано-Франківськ Міжбюджетні трансферти в системі фінансового регулювання: ...»

-- [ Страница 2 ] --

Тому не завжди необхідно прагнути до заміни дотацій, субсидій та субвенцій будь-якими методами. Вони вкрай необхідні в тих територіальних одиницях, де в силу сформованих обставин економічний потенціал не може бути розширений до розмірів, необхідних для забезпечення формування місцевих доходів.

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Як засвідчує практика, проблема міжбюджетних відносин не може бути розв’язана без проведення адміністративної реформи та вироблення регіональної політики. Практично Бюджетний кодекс лише упорядкував нормами та регламентами діючу в 90-х роках практику міжбюджетних відносин, не запропонувавши нової ідеології. Основним недоліком чинної ідеології є ручне управління з центру фінансовими ресурсами зведеного бюджету України.

Причому, схильність до ручного управління збільшується. В Україні, насамперед, посилюється тенденція до збільшення кількості дотаційних місцевих бюджетів. По-друге, стрімко росте обсяг дотацій вирівнювання. Необхідність у значних обсягах трансфертів місцевим бюджетам пояснюється тим, що вирівнювання бюджетних видатків відбувається в умовах значних міжрегіональних відмінностей рівня доходів на одного жителя, що зумовлено високим рівнем безробіття, низьким рівнем інвестицій, та в загальному нижчим, ніж у середньому по Україні обсягом виробленого валового регіонального продукту.

Штучно створена дотаційність місцевих бюджетів загострює їх фінансове забезпечення, породжує суперечки між центром та місцевими органами влади щодо недостатності фінансових ресурсів у регіонах та інвестиційних ресурсів для розвитку виробництва, оновлення основних фондів підприємств, освоєння нових технологій.

Для розв’язання даної проблеми необхідний механізм чіткого розмежування видаткових повноважень та фінансування видатків між рівнями бюджетної системи. В даний час місцеві органи влади перевантажені фінансовими обов’язками, делегованими їм вищими органами влади без конкретизації джерел фінансування.

Важливим є розв’язання проблеми централізації та децентралізації бюджетних ресурсів. Децентралізована система, де рішення приймаються на різних рівнях та більша частина ресурсів залишається на місцевому рівні, є більш ефективною.

Реалізація фінансового регулювання через інструмент міжбюджетного трансферту з метою забезпечення бюджетів різних рівнів фінансовими ресурсами не забезпечує ефективне використання обмежених бюджетних коштів органами місцевого самоврядування та призводить до переважання політичних чинників у процесі формування місцевих бюджетів, породжуючи індивідуальні фінансові відносини між ними. Теоретичний фундамент забезпечення ефективності міжбюджетних відносин повинен розглядатись у контексті процесів економічного розвитку держави в цілому.

Реформування міжбюджетних відносин в Україні має базуватися на системі економічних принципів розподілу видаткових повноважень між центральними органами влади та органами місцевого самоврядування, що створить економічні передумови для функціонування бюджетної системи на основі внутрішніх стимулів.

Список використаних джерел 1. Європейська хартія місцевого самоврядування / пер. з англ.

Є.М. Вишневського // Комп’ютерна правова система «Зібрання законодавства України». – К. : Укр. інформ.-прав. центр, 2004. – 9 c.

2. Буряченко А.Є. Підходи до визначення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості / А.Є. Буряченко // Економіка та підприємництво [Електронний ресурс] : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; відп. ред.

С.І. Дем’яненко. – 2009. – Вип. 22. – С. 225–230.

3. Кириленко, О.П. Вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні / О.П. Кириленко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 4. – С. 34–39.

4. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України : навч. посібн. / за ред.

В.І. Кравченко. – К. : Вид-во «Знання»; КОО, 2008. – С. 349–351.

5. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / [Луніна І.О., Кириленко О.П., Лучка А.В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук І.О.Луніної ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 320 с.

6. Опарін В.М. Бюджетна система [Текст] : навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк. – К. : КНЕУ, 2000. – 208 с.

7. Слухай С. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій. – К. : АртЕк, 2002. – 280 с.

8. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Федоров, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; за заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

9. Христенко В.Б. Межбюджетные отношения и управление региональными финансами: опыт, проблемы, перспективы [Текст] / В.Б. Христенко. – М. : Дело, 2002. – 608 с.

10. Чугунов І.Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання [Текст] : навч. посібн. / І.Я. Чугунов. – К. : НДФІ, 2005. – 259 с.

11. Статистичний щорічник України за 2011 рік / За ред. О.Г. Осауленка – К. : ТОВ «Август Трейд», 2012. – 560 с.

12. Опарін В.М. Фінансова система України : (теоретико-методологічні аспекти) : монографія / В.М. Опарін. – Вид. 2-ге. – К. : КНЕУ, 2006. – 240 с.

13. Кухта П. Хто кого «годує» серед українських регіонів / П. Кухта // Реальна економіка [Електронний ресурс] : http://real-economy.com.ua/ publication/22/21793.htmlPages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Економіка й організація інноваційної діяльності / Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П.– К.: ВД «Професіонал», 2004. – 960 с. 4. Зубро С.В. Інноваційна діяльність як фактор прискореного розвитку автомобільної промисловості України / С.В. Зубро // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 1(56). – С 42 – 49. 5. Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності / М.А. Йохна, В.В. Стадник. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 399 с. 6. Мінаков О. Особливості бухгалтерського обліку...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) УДК 338.45:330.342.146 (043.5) Ніколаєв Ю.О. ТУРИСТИЧНІ КЛАСТЕРИ В УКРАЇНІ У статті проаналізований процес In the article the process of forming and формування та функціонування functioning of tourist clusters is analyzed in туристичних кластерів в Україні. Автором Ukraine. The author of the article grounded the статті обґрунтовано систему квліфікаційsystem of qualifying indexes that needs to be них показників, які варто...»

«ОБЛІК І АУДИТ УДК 657.4 ДМИТРУК Б. П. к. е. н., професор Східноєвропейський університет економіки і менеджменту gurba58@mail.ru СВЄТЛОВА Н. М. к. е. н., Східноєвропейський університет економіки і менеджменту gurba58@mail.ru ОЦІНКА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА У статті досліджено систему основних проблем управлінського обліку виробництва продукції рослинництва, основні аспекти функціонування управлінського обліку, теоретикометодологічні засади...»

«Україна БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ Г О ЛОВ И РАЙ О НН О Ї ДЕРЖАВН О Ї АДМ ІН ІСТРАЦ ІЇ 23.08.2012 № 276 Про проведення районної конференції працівників освіти Відповідно до п.1 ст.22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.07.2012 № 260, з метою залучення громадськості до формування державної політики в галузі освіти: 1. Підготувати та провести 28 серпня 2012 року...»

«Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Випуск 40 УДК 378.183 “19” О.М. Кін ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В ПЕРІОД 1900 – 1917 РР. У статті представлено характеристику громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України в період 1900 – 1917 рр. Проаналізовано особливості розвитку громадського студентського руху в контексті загострення соціально-політичних суперечностей, економічної кризи, революційного піднесення в...»

«Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 8.7. Zawojska A. Do Cooperative Banks Really Serve Agricultural Sector in Poland? / A. Zawojska, T. Siudek // Conference proceeding of the 11th Congress of the EAAE (European Association of Agricultural Economists) [“The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System”]. – Copenhagen ; Denmark, 2005. – August 24–27.8. Report on the condition of Polish banks. – Polish financial supervision authority, 2007, 2010. – Режим доступу :...»

«Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 Проект «Зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє» Навчальний посібник Інформаційно-методичні матеріали до студентського дебатного турніру «Бізнес та енергозбереження» Програма фінансована з фондів Проект реалізується Агентством з Європейського Союзу розвитку приватної ініціативи Проект Проект «Зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє» реалізується в рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»