WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«9. Экономико-математические методы и модели : учеб. пособие / [Н. И. Холод, А. В. Кузнецов, Я. Н. Жихар и др.] ; под общ. ред. А. В. Кузнецова. – Минск : БГЭУ, 1999. – 413 с. ...»

9. Экономико-математические методы и модели : учеб. пособие / [Н. И.

Холод, А. В. Кузнецов, Я. Н. Жихар и др.] ; под общ. ред. А. В. Кузнецова. –

Минск : БГЭУ, 1999. – 413 с.

10. Экономическое моделирование в Microsoft Excel.: / [Дж. Мур, Л. Уэдерфорд,

Г. Эппен и др.] ; пер. с англ. – [6-е изд.]. – М. : Вильямс, 2004. – 1024 с.

Разработана экономико-математическая модель формирования

инвестиционной программы развития аграрных предприятий,

позволяющая оптимизировать их производственную структуру, выбрать наиболее эффективные инвестиционные проекты и сроки их реализации в условиях ограничения инвестиционных ресурсов.

Сельскохозяйственные предприятия, инвестиции, стратегия развития, инвестиционные проекты, инвестиционная программа, математическая модель.

Economic-mathematical model of investment program formation of development of agricultural enterprises is offered, which allows to optimize their production structure, choose the most effective investment projects and the timing of their implementation in the conditions of limited investment resources.

Agricultural enterprises, investment, strategy of development, investment projects, investment program, mathematical model.

УДК 330.341.1:37.025

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ

ПІДПРИЄМСТВ В. М. Коробка, здобувач* Досліджено процес формування інтелектуального капіталу, визначено його роль як інтелектуальної складової інноваційного розвитку підприємств.

Інтелектуальний капітал, інтелектуальний ресурс, інноваційний розвиток, інноваційний процес.

Інноваційна економіка постійно поліпшує якість життя людства шляхом впровадження у повсякденний побут нові високотехнологічні вироби. В Україні, замість створення науково-виробничих об’єднань, здійснювалося відокремлення інноваційних структур від виробничих підприємств із подальшим їх знищенням у процесі приватизації. Нині можна остаточно Науковий керівник – доктор економічних наук, професор О. Д. Витвицька * В. М. Коробка, 2014 стверджувати, що конкуренція між розвиненими країнами фактично перетворилася на конкуренцію у сфері науки і технологій. Разом із класичними факторами, які безпосередньо впливають на собівартість продукції (якість сировини, вартість робочої сили тощо) та визначають її конкурентоспроможність, дедалі більш вагомими стають спеціальні чинники, які характеризують інтелектуальний капітал.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування та використання інтелектуального капіталу було досліджено у роботах зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема К. Свейбі, П. Друкера, Т.

Сакайя, А. Бутник-Сиверського, Г. Доброва, О. Кузьміна, С. Климова та ін. Проте обґрунтування потребують інноваційно-інтелектуальні аспекти формування інтелектуального капіталу.

Мета дослідження – аналіз процесу формування інтелектуального капіталу, визначення його ролі як інтелектуальної складової інноваційного розвитку.

Виклад основного матеріалу. За приваблення талановитих спеціалістів у світі конкурують Європа, США та нові індустріальні країни Азії. Стурбована процесом втрати інноваційних позицій Європа вживає заходів з метою розширення сфери природничих і технічних наук.

Здійснювати експорт сировини та напівфабрикатів, імпортувати промтовари, сільгосппродукцію – безперспективна стратегія.

На початку 90-х років минулого століття в науковій сфері України відбулися радикальні зміни, зумовлені змінами політичної та економічної систем держави. Було започатковано створення на національному рівні органів управління науковою та науково-технічною сферою, формування державних науково-технічних програм тощо. Проте наукова сфера не була визначена пріоритетною у політиці держави, наслідком чого стало значне відставання України від розвинених країн світу, які приступили до створення економіки нового типу, що базується на знаннях.

Україні, щоб увійти у число впливових на міжнародній арені держав, необхідно здійснити рішучі кроки до підвищення ефективності наукової сфери та запровадження технологічного розвитку базових галузей [3].

Проблеми реформування науки та її організаційної структури є актуальними для всіх країн, які мають науково-технічний потенціал.

Аналіз ситуації у високорозвинених країнах світу свідчить, “що вони постійно розвивають і адаптують свою історично сформовану систему організації наукових досліджень до потреб часу і загальносвітового розвитку”.

У сучасному суспільстві основою розвитку є інтелектуальна власність, яка визначає конкурентоспроможність підприємств. Можливість створювати й ефективно використовувати інтелектуальні ресурси значною мірою визначає економічну потужність країни.

Капітал є категорією складною і багатогранною. Історично капітал виступає, насамперед, як гроші, що самозростають. Таке тлумачення сутності капіталу логічне для меркантилістів, оскільки вони обмежувалися сферою обігу, і тому поняття "капітал" визначали як гроші. Однак і в подальшому багато вчених, абсолютизуючи грошову форму капіталу, стверджували: "...капітал – це сума грошей та інших платіжних засобів...".

Класики економічної теорії у своїх дослідженнях зосередили увагу на сфері виробництва [4].

Категорія інтелектуального капіталу нова. Тому в економічній літературі є суттєві відмінності стосовно його тлумачення. Деякі вчені розглядають інтелектуальний капітал не тільки як наукові кадри (інтелектуальну еліту), а й товарні знаки, ліцензії, патенти і навіть активи, занесені в бухгалтерські книги із зазначенням їх так званої історичної вартості, яка неодноразово збільшилася [1]. Тобто, такі активи не відображують у балансових звітах, оскільки їх вартість вважається нульовою.

Інші дослідники поширюють поняття інтелектуального капіталу і на такі чинники, як провідні позиції в галузі використання нових технологій, безперервне підвищення кваліфікації персоналу і т.д. Тобто, варто вдосконалити систему бухгалтерського обліку, яка б відображувала успішну діяльність організації з погляду зміцнення її ринкових позицій, залучення постійної клієнтури, вдосконалення якості продукції тощо.

Вважається, що термін «інтелектуальний капітал» уперше ввів Дж.

Гелбрейт у 1969 р., проте значний вклад, з точки зору уточнення об’єкта дослідження і обґрунтування його основних елементів, зробили К.

Свейбі, П. Друкер, Т. Сакайя, Т. Стюарт та ін. [2]. Т. Стюарт зосереджував увагу на споживчому акценті інтелектуального капіталу і визначив його, як усі знання працівників підприємства, що формують конкурентні переваги на ринку. Л. Єдісон визначив інтелектуальний капітал як знання, що можна оцінити. На думку А. Л. Гапоненко і Т. М.

Орлової, інтелектуальний капітал це результат взаємодії в процесі виробництва людей між собою, людей та інформаційних ресурсів, а також людей та елементів фізичного капіталу [3].

У 90-х роках термін «інтелектуальний капітал» став загальновідомим, розповсюджуючись одночасно з розширенням інтересу до питання значення невідчутних активів в економічній діяльності. У ті роки вчені Каплан і Нортон розробили систему Balance scorecard, хоча вона не використовує поняття «інтелектуальний потенціал» але використовується для оцінки інтелектуальних активів відомих фірм. Її особливість полягає в націленості на перспективу. Загальна структура передбачає фінансову перспективу, перспективу клієнта, внутрішню перспективу, перспективи інновацій і навчання [5].

Особливий вплив на розвиток управління знаннями мала книга І.

Нонака і Х. Такеуші «Компанії які створюють знання» (1995 р.), в якій розглянуто концепцію явних і неявних знань, а також їх взаємозв’язок у процесі створення нових знань [5].

Подальші дослідження поняття інтелектуального капіталу характеризували його статистичні характеристики, пов’язані з процесом накопичення інтелектуальних ресурсів у вигляді патентів, ліцензій.., і динамічні, які пов’язані з людським фактором, організацією та управлінням інноваційною діяльністю.

У загальному визначенні інтелектуальний капітал включає в себе всі інтелектуальні ресурси, у тому числі й людський капітал. Інтелектуальні активи є частиною інтелектуального капіталу, яка формує конкурентні переваги та ефективність підприємства. У свою чергу, інтелектуальна власність також є частиною інтелектуального капіталу, захищеною відповідним законодавством. Інфраструктурний капітал включає в себе управлінські процеси, структуру виробництва, яка не залежить від працівників. Інноваційний капітал характеризує здатність до оновлення, впровадження нових технологій, організаційних рішень тощо. Фінансовий капітал – це вартість інтелектуальних процесів. На наш погляд, сукупність цих складових може характеризувати структуру інтелектуального капіталу (див. рисунок).

У результаті творчої інтелектуальної діяльності інтелектуальний капітал трансформується в інтелектуальний продукт, матеріально– речовою основою якого є нагромаджені наукові, теоретичні й практичні знання про відповідні дії, процеси, проблеми та шляхи їх вирішення.

Для збереження інтелектуального ресурсу в науково-технічній сфері необхідно вжити всіх заходів, щодо заохочення молоді до участі в науковійта науково-технологічній діяльності, зокрема шляхом поповнення наукових організацій фахівцями, підготовленими за державним замовленням. Необхідно запровадити нові спеціальні гранти для молодих учених, створити спеціалізовані ради для захисту кандидатських і докторських дисертацій з новітніх спеціальностей, магістерських програм, розширити практику підготовки та підвищення кваліфікації кадрів вищої кваліфікації в зарубіжних навчальних закладах.

Структура інтелектуального капіталу

В умовах суперечливої взаємодії функціонуючих в економіці ринкових інститутів та у дисбалансі інтересів бізнесу й держави, необхідно зазначити, що категорія «інтелектуальний капітал» виражає неоднозначний характер економічних відносин.

Роль інтелектуального капіталу в аграрному секторі недооцінюється і неоднозначно сприймається як бізнес-структурами, так і державними інститутами, що виявляється у:

- недостатньому фінансуванні сфер науки та освіти;

- низькій мотивації працівників, що проявляється у відсутності прагнення до наукових досліджень, розробок та впровадження інновацій.

Загальновизнано, що інтелектуальна, науково озброєна праця, що ґрунтується на знаннях, творчі здібності працівників, їх професійна кваліфікація, права на дизайн, торгівельні знаки, патенти, структура управління та інформаційні технології стають першоосновою та рушійною силою виробництва, стратегічними факторами економічного розвитку національних економік в інформаційну епоху.

Висновки. Успішне формування та використання інтелектуального капіталу потребує нагальних і масштабних кроків з науково обґрунтованої розробки методів, технологій, механізмів та інструментів інтелектоорієнтованих працівників, розповсюдження й запровадження в практику діяльності новітніх підходів до підготовки професійних працівників, здатних забезпечити інтелектуально-інноваційний розвиток підприємств для всіх без винятку сфер життєдіяльності суспільства.

Список літератури

1. Брукинг Е. Інтелектуальний капітал: ключі до успіху з нового тисячоліття / пер. з англ. ; за ред. Л. М. Ковачин. – СПб. : Пітер, 2001 – 288 с.

2. Гілбрейт Д. Економічні теорії та цілі суспільства / Д. Гілбрейт ; за ред.

акад. М. М. Іноземцева. – М. : Прогрес, 1979. – 406 с.

3. Городянська Л. В. Управління інтелектуальним капіталом і забезпечення підприємств інтелектуальними ресурсами / Л. В. Городянська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1. – С. 127–132.

4. Макконнелл Д. Р. Економікс : у 2 т. / Д. Р. Макконнелл, З. А. Брю ; пер. з англ. – Баку : Азербайджан, 1992. – Т.1. – 399 с.

5. Климов С. Н. Интеллектуальные ресурсы организации / С. М. Климов. – СПб. : ИВЭСЭП, Знание, 2000. – 168 с.

Исследован процесс формирования интеллектуального капитала, определена его роль, как интеллектуальной составляющей инновационного развития предприятий.

Интеллектуальный капитал, интеллектуальный ресурс, инновационное развитие, инновационный процесс.

This article explores the formation of intellectual capital, its role as a component of intellectual innovation of enterprises.

Intellectual capital and intellectual resources, innovative development, innovation process.Похожие работы:

«ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРАВЦОВ Д. М. УДК 349.3 кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕРАХУНКУ ВІЙСЬКОВИХ ПЕНСІЙ Статтю присвячено вирішенню проблемних питань права соціального забезпечення, пов’язаних з реалізацією окремими категоріями пенсіонерів права на перерахунок пенсійних виплат. Зокрема, у статті порушуються питання підстав та умов...»

«КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ПІБ: Шерстюк Олександр Леонідович доцент кафедри фінансового аналізу і контролю, к.е.н., доцент заступник декана факультету обліку, аудиту та економічної кібернетики E-mail: osherstiuk@gmail.com КВАЛІФІКАЦІЯ Київський національний торговельно-економічний університет Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Тема дисертації «Контрольно-аналітичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості торговельних підприємств», 2003 р., науковий керівник:...»

«ISSN 2312-7600. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1 (7) О.В. КУЗЬМЕНКО, УДК 330.15:658.5 кандидат економічних наук, старший викладач Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Наведено визначення категорії «ресурсний потенціал» та обґрунтовано його складові. Розглянуто методичні підходи до оцінки ресурсного потенціалу за інтегральним показником, який базується на залученні системи одиничних і...»

«УДК 342.53. І. Є. Словська, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького навчального центру НУ “Одеська юридична академія” ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Статтю присвячено взаємодії Верховної Ради України і системи органів виконавчої влади. Детально аналізуються питання участі в законотворчому процесі Кабінету Міністрів України як суб’єкта законодавчої ініціативи та форми парламентського контролю....»

«174 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА Г.В. Мамонова, О.І. Піжук ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ У статті з'ясовано тенденції та основні гендерні особливості диференціації населення за рівнем матеріального добробуту, орієнтуючись на джерела доходів. Визначено проблеми та короткострокові і довгострокові перспективи досягнення гендерного паритету в оплаті праці. Ключові слова: гендер, доходи населення,...»

«N Посібник користувача Персональний комп’ютер Серія VPCL12 n2N Зміст Перед використанням Додаткові відомості про комп’ютер VAIO. 5 Використання інших модулів і карток пам’яті.65 Аспекти ергономічності Використання локальної мережі (LAN) Початок роботи Використання безпроводової локальної Розташування елементів керування та портів. 10 мережі Інформація про світлові індикатори Використання функції Bluetooth Настроювання комп’ютера Використання периферійних пристроїв Безпечне вимикання...»

«Держава і право · Випуск 60 238. 13. Harbers I. Democratic deepening in Third Wave democracies: Experiments with participation in Mexico City / I. Harbers // Political Studies. – 2007. – Vol. 55. – Р. 38-58. 14. Rodrik D. After neoliberalism, what? / D. Rodrik // Paper presented at BNDES seminar on New Paths of Development. – Rio de Janeiro, 2002. 15. Stiglitz J. More instruments and broader goals: Moving towards the Post-Washington сonsensus/ J. Stiglitz // WIDER Annual Lecture, Helsinki,...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України Заснований у 1997 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого Вісник засобу масової інформації Cерія КВ № 15436-4008 ПР, 22.06.2009 р. Запорізького національного Адреса редакції : університету Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66 Економічні науки Телефони для довідок: (061) 228-76-41, (061) 289-12-26 Факс: (061) 764-45-46 №1 (25), 2015 Запоріжжя 2015 Вісник...»

«ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ УДК 338.34 : 339.137 Стельмащук Н.А., викладач кафедри маркетингу і менеджменту ПВНЗ Хмельницького економічного університету МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ Постановка проблеми. У підприємницькій діяльності аграрних товаровиробників України все більшу важливість набирають системи маркетингового управління. Об’єктивна необхідність впровадження маркетингового управління процесом функціонування...»

«Methodological aspects of qualifying academic papers preparation (importance of scientific problems, definitions of theme, goals, objectives, subject and object of study) [ лектронний ресурс] – ежим доступу: http://scholar.google.com.ua/citations? view_op=view_citation&hl=ru&user=zwtlmAwAAAAJ&cstart=20&citation_for_view= zwtlmAwAAAAJ:9Nmd_mFXekcC.перекл д з нглійської мови Старостіна А.О., д.е.н., проф., Кравченко В.А., к.е.н., доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченко...»

«УДК 330.322.012 Маргіта Наталія Орестівна, здобувач кафедри економіки, менеджменту та маркетингу ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОТИВАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ Стаття присвячена проблемі визначення мотиваційних чинників для залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Окреслено головні напрями інвестиційного інтересу, а також проаналізовано найважливіші мотиваційні критерії, які стають визначальними при виборі місця для здійснення...»

«Економічні науки підвищувати кваліфікацію, відноситься до пріоритетних напрямів формування конкурентоспроможного людського капіталу. Більш доцільним слід вважати формування людського капіталу як процес навчання впродовж усього життя, оскільки постійні трансформації, що відбуваються у всіх сферах суспільного життя, вимагають від індивідів постійного підвищення кваліфікації, набуття нових знань та навичок, розвитку професійних здібностей. Беручи до уваги досвід економічно-розвинених країн,...»

«УДК 657 УДОСКОНАЛЕННЯ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ НИМИ ОРЕНДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Ю. І. Литвинець, аспірантка* Відображено стан та напрями удосконалення звітності підпримств за використання орендованих земель сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано можливість розширення показників звітності інформацією про орендні відносини. Запропоновано форму статистичної звітності про дотримання еколого-економічного обґрунтування сівозмін. Фінансова звітність,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»