WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 63(20):330.15:338.43 ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ М. С. Маршалок, кандидат економічних наук* ...»

различных разработанных методик финансового анализа в контексте

приведенной модели, что позволяет глубже понять вероятность

поведения фирмы на долгосрочную перспективу.

Стратегическое развитие, сельскохозяйственное предприятие, модель, максимизация прибыли, финансовое состояние.

Strategic development of agricultural enterprises on the basis of the

model of profit maximization is reviewed. There is considered the

characteristics of application for effective managerial decision. The application of various financial analysis techniques developed in the context of the model, allowing a deeper understanding of the likelihood of the behavior of firms in the long run.

Strategic development, agricultural enterprise, model, profit maximize, financial position.

УДК 63(20):330.15:338.43

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

АГРАРНОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ

М. С. Маршалок, кандидат економічних наук* Розглянуто особливості формування та використання ресурсного потенціалу в аграрній сфері в контексті розвитку біоекономіки на основі економічної доцільності та екологічної безпеки.

Сільське господарство, біоекономіка, сталий розвиток, ресурсний потенціал, екологічно безпечні межі, економічно доцільні межі, відтворюване виробництво.

Загострення глобальних екологічних проблем і взаємовідносин суспільства з природою призвели до усвідомленням того, що економічна система є частиною загальної екосоціосистеми. Унаслідок цього, національні економіки і, насамперед, системи сільського господарства більшості країн світу, перебувають у стані трансформації від споживчого підходу до напряму оптимального поєднання виробництва біоенергії та продовольства і збереження довкілля – стадії переходу до біоекономіки та сталого розвитку.

Концепція «сталого розвитку» є розвитком вчення В. Вернадського про ноосферу. Теорія і практика свідчать, що на межі століть вчення про ноосферу виявилося необхідною платформою для напрацювання триєдиної концепції сталого еколого-соціально-економічного розвитку.

Вона характеризує нову модель економічного розвитку і передбачає «нерозривне поєднання економічної та екологічної політики й посилення * © М. С. Маршалок, 2014 значущості екологічного чинника в прийнятті рішень як на національному, так і на глобальному рівні» [1].

Таким чином, нова концепція системно поєднала три головні компоненти сталого розвитку суспільства: економічну, природоохоронну й соціальну [2].

У цьому контексті великого значення набуває формування та використання ресурсного потенціалу аграрного виробництва. Оскільки сільське господарство, як ключовий сектор біоекономіки, знаходиться попереду інших галузей на шляху розвитку відтворюваного виробництва і є основою її ресурсного потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань формування ресурсного потенціалу аграрного виробництва його екологоекономічних проблем присвячені наукові дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед них можна відзначити таких відомих вчених, як А. Беннет, Б. М. Данилишин, С. Джонсон С. М. Кваша, А. М. Клименко, І. І. Лукінов, П. О. Мосіюк, О. М. Онищенко, К. Патерман, С. Траджiллі, В. М. Трегобчук, В. Й. Шиян та ін.

Мета дослідження – визначення особливостей формування та використання ресурсного потенціалу сільського господарства в контексті розвитку відтворюваного виробництва та біоекономіки.

Виклад основного матеріалу. Термін «біоекономіка» виник у результаті активного поширення та впровадження біотехнологій у різних секторах світової економіки, що характеризує економіку, яка базується на використанні поновлюваних біоресурсів. Вона включає сільське господарство, лісівництво, рибальство, харчову та целюлозно-паперову промисловість, а також частини хімічної, біотехнологічної та енергетичної промисловості [3].

Сільське господарство, з огляду на свою специфіку, займає провідне місце серед інших галузей економіки на шляху розвитку відтворюваного виробництва як ключовий сектор біоекономіки. Знання цих специфічних особливостей аграрного виробництва дає змогу ефективно використовувати його ресурсний потенціал з позицій економічної доцільності та екологічної безпеки.

Ресурсний потенціал аграрного підприємства докорінно відрізняється від промислового. Якщо в промисловій сфері об’єктами застосування праці й коштів є різні види верстатів, через які пропускається сировина, то в аграрній ними виступають живі біологічні об’єкти (рослини, тварини). У промисловій сфері об’єктами застосування праці й коштів є нежива матерія, а в аграрній – жива зі своїми біологічними та генетичними особливостями. Це позначається на показниках їхньої ефективності, а, отже, і на параметрах технологічної потреби.

У промисловій сфері продуктивність будь-якого верстата визначається його конструктивними особливостями і є переважно сталою, дискретною величиною. Ця величина визначена й відображена конструктором у технічному паспорті. В аграрній сфері продуктивність об’єкта прикладання праці такоштів (рослини, тварини) визначається селекціонером і є змінною величиною по відношенню до обсягу ресурсів, які через нього пропускаються. Це має принципове значення при обґрунтуванні методологічних і методичних основ визначення технологічної потреби в них, оцінці значення аграрних виробничих ресурсів у процесі виробництва. Якщо в промисловій сфері при розв’язанні цієї проблеми можна використати нормативний підхід, який базується на розробці усереднених нормативів, то в аграрній – використання нормативного методу планування і прогнозування недопустиме, оскільки пов’язане з допуском значних похибок, адже продуктивність кожної наступної одиниці аграрних виробничих ресурсів є менш ефективною, ніж попередня. Це пояснюється біологічним характером об’єктів застосування праці й коштів, їх генетичною основою.

Потенційні можливості генетичної основи сільськогосподарських рослин і тварин визначаються рівнем розвитку біологічної та сільськогосподарської науки. Тому цей параметр сільськогосподарських об’єктів має змінний характер. Він залежить від стану генетичної та селекційної роботи в тій чи іншій країні. Кожному стану їх розвитку відповідають певні параметри генетичного потенціалу сортового складу сільськогосподарських культур і племінних якостей худоби в ефективності переробки в кінцевий продукт матеріальних факторів формування [4].

Фізична обмеженість можливостей засвоєння рослинами та тваринами матеріальних факторів їх життя формує закономірність, яка полягає в тому, що нарощування обсягів застосування цих факторів збільшує (до певної межі) і абсолютний розмір самого результату. Проте питомий вихід його на одиницю ресурсу має тенденцію до зниження.

Нарощування обсягів застосування, наприклад, добрив, під ту чи іншу культуру супроводжується зростанням її врожайності, але вихід урожаю на кожну додаткову одиницю внесених добрив завжди має тенденцію до зниження. Збільшення норм годівлі худоби викликає, як правило зростання її продуктивності. При цьому вихід тваринницької продукції на кожну наступну одиницю поживності корму має тенденцію до спадання. Існує також межа, за якої біологічний об’єкт не забезпечує віддачі наступної одиниці ресурсу. Це – абсолютний поріг ефективності застосування даного матеріального ресурсу. Він збігається з межею генетичних можливостей сільськогосподарського об’єкта.

Наявність нелінійних спадних залежностей між інтенсивністю застосування виробничих ресурсів у землеробстві й тваринництві та показниками їх окупності кінцевим натуральним результатом, передбачає існування економічно доцільних меж їх використання. Біологічна природа об’єктів застосування праці й коштів в аграрній сфері, здійснення виробничого обслуговування екосистеми потребує також визначення екологічно доцільних меж насичення матеріальними ресурсами цих об’єктів.

Під економічно доцільною межею застосування матеріальних виробничих ресурсів у сільському господарстві слід розуміти таку їх кількість, за якої додаткові витрати на кожну їх одиницю врівноважуються вартістю продукту, що додатково одержують від їх використання. Іншими словами, це економічна ситуація, за якої розмір граничних валових витрат дорівнює розміру реалізаційної ціни на додатково одержану одиницю аграрної продукції. В економічній науці таке явище називають точкою беззбитковості, адже остання одиниця матеріального ресурсу не забезпечує одержання прибутку. Наступне збільшення його спричинюватиме збиток.

Екологічно доцільною межею використання в сільському господарстві матеріальних виробничих ресурсів є така їх кількість та структура, за якої генетичні можливості об’єктів застосування праці й коштів ще здатні перетворити їх в аграрний натуральний продукт. За цими межами відбувається механічне нагромадження в рослинницькій і тваринницькій продукції не перетворених в органічну речовину хімічних сполук, що спричинює забруднення навколишнього природного середовища і завдає шкоди всій екосистемі. Ці межі визначаються дослідницьким шляхом і є своєрідними обмеженнями в оптимальних моделях відповідних економіко-математичних задач.

Закономірності перетворення рослинами й тваринами в кінцевий продукт природної матерії розкривають зміст і механізм такого важливого явища в землеробстві та тваринництві, яке називають ефектом взаємодії факторів. Воно полягає в тому, що комплексна дія всіх матеріальних факторів на кінцевий результат завжди вища від суми дії окремих із них.

Таким чином, застосування в землеробстві й тваринництві будь-яких матеріальних виробничих ресурсів формування натурального аграрного продукту забезпечує господарський ефект лише в тому випадку, коли воно спрямоване на розширення меж лімітуючих факторів та наступне системне збільшення кругообігу поживних речовин. Якщо будь-який окремий фактор або їх група не вирішує цього завдання, то застосування їх у виробничому процесі економічно недоцільне, адже це лише зростання виробничих витрат без одержання господарського результату.

Отже, механізм прояву ефекту взаємодії факторів у сільському господарстві є ніщо інше, як зростання ефективності системи “фактори – результат” за рахунок зняття обмежуючої дії лімітуючого фактора. Таке явище можливе лише в тих випадках, коли даний фактор має, крім властивості збільшувати обсяг матеріального кругообігу поживних речовин, виконувати і каталізуючу роль, тобто стимулювати генетичну основу рослин і тварин (сільськогосподарських об’єктів) більш активно мобілізувати поживні речовини ґрунту, добрив, кормів тощо.

Це явище проявляється також у тих випадках, коли сам матеріальний фактор, з огляду на його фізико-хімічні властивості, здатний впливати на рівень засвоюваності сільськогосподарськими об’єктами матеріальних факторів. Мінеральні добрива, наприклад, здатні активізувати розкладання гумусу ґрунту і перетворювати поживні речовини з важкодоступних у легкодоступні для рослин сполуки. У таких випадках має місце, з одного боку, розширення меж лімітуючих матеріальних факторів, а з другого – збагачення вмісту власне поживних речовин. Проте такий вплив, безумовно, слабший, ніж комплексне планове регулювання кількісного боку всієї системи.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, регулювання ефективності використання аграрними об’єктами матеріальних виробничих ресурсів формування натурального аграрного продукту матеріально-технічними їх видами зумовлене сприйманням та акумулюванням досягнень науково-технічного прогресу. Це дозволяє їм практично безмежно впливати на підвищення ефективності використання в сільському господарстві всього комплексу виробничих ресурсів.

Список літератури

1. Хвесик М. А. Економіко-правове регулювання природокористування :

монографія / М. А. Хвесик, Л. Горбач, Ю. П. Кулаковський. – К. : Кондор, 2004. – 524 с.

2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wdc.org.ua/uk/ sustainabledevelopment

3. Viaggi Davide, Mantino Francesco, Mazzocchi Mario, Moro Daniele, Stefani Gianluca From Agricultural to Bio-based Economics? Context, State of the Art and Challenges / Bio-based and Applied Economics 1(1): 3–11, 2012.

4. Управління аграрними виробничими ресурсами (Теоретичний та методичний аспект) / кер. авт. кол. П. О. Мосіюк. – К. : Міжнародна фінансова агенція, 1996. – 45 с.

Рассмотрены особенности формирования и использования ресурсного потенциала в аграрной сфере в контексте развития биоэкономики на основе экономической целесообразности и экологической безопасности.

Сельское хозяйство, биоэкономика, устойчивое развитие, ресурсный потенциал, экономическая целесообразность, экологическая безопасность, возобновляемое производство.

Considered bio-economic features of the formation and use of the resource potential in the agricultural sector on the basis of economic viability and environmental safety.

Resource potential, bioeconomy, sustainability, efficiency, economic viability and environmental safety.Похожие работы:

«Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України УДК 330.55,330.59 М. М. Гузь, канд. екон. наук, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ У статті хронологізовано та проаналізовано основні показники економічного та суспільного добробуту населення країни, їх особливість та структуру. Розглянуто методичні підходи до вимірювання розвитку суспільного добробуту та обґрунтовано необхідність їх удосконалення. Ключові...»

«УДК 330.15 І.М. Бурлакова, І.В. Терещенко, С.В. Шевцов1 Еколого-економічні аспекти розв’язання проблем поводження з відходами на регіональному рівні (на прикладі Сумської області) У статті досліджено основні проблеми поводження з відходами та реальні перспективи зменшення екодеструктивного впливу на навколишнє середовище. Проведено аналіз політики регіону у сфері поводження з відходами. Запропоновано проект з переробки вторинної сировини, який здатний зменшити рівень негативного впливу на...»

«www.zgia.zp.ua УДК 658.2+658.5 Лівошко Т.В, к.е.н., доцент доцент кафедри економіки підприємства Хоменко А.О. Запорізька державна інженерна академія ep.zgia@gmail.com ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Лівошко Т.В., Хоменко А.О. Дослідження систем мотивації праці на підприємстві. У статті розглянуто сучасні системи мотивації праці на підприємстві. На основі вивчення теорії мотивації, визначено вплив факторів мотивації та методів стимулювання на поведінку людей. Ливошко Т.В.,...»

«Політологія УДК 327.5:303.446[303.72+303.833.2+303.223] МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ ЯК НАУКОВОГО НАПРЯМКУ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ Стародуб-Підберезна Т.С. кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Київська гуманітарна академія, Україна, м. Київ На підставі аналізу існуючих у світовій науковій думці концептуальних підходів до вивчення понять “регіон”, “регіональна інтеграція”, “регіонобудівництво”, “регіоналізм” визначено структуру...»

«УДК 339.187.6:330.341.1:631.164.23 Прокопенко Ольга Володимирівна, д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та менеджменту, завідувач кафедри економічної теорії Сумського державного університету; Школа Вікторія Юріївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії Сумського державного університету; Омельяненко Віталій Анатолійович, аспірант кафедри економічної теорії Сумського державного університету АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГУ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ...»

«Фінанси, облік і аудит. 2012. № 19 4. Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т.2. / С. В. Мочерний (відп. ред. та ін.). — К. : Академія, 2001. — 848 с. 5. Івахненко В.М. Економічний аналіз: [навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни] / В.М. Івахненко, М.І. Горбаток, В.С. Льовочкін. — К. : КНЕУ, 1999. — 176 с.6. Кузьмінський А.М. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : [підручник] / А.М. Кузьмінський, В.В. Сопко, В.П. Завгородній. — К. : Вища шк., 1993. — 223...»

«Економіка підприємства 14. Чорна А.М. Ресурсне забезпечення економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emp/2008_20/chorna_ am.pdf 15. Ареф’єв О. В. Методичний підхід до визначення резервів загального потенціалу розвитку підприємства та управління ним / О. Ареф’єв, О. В. Коренков // Економіст. 2003. № 9 (203). С. 45-47.16. Пекін А. Економічна безпека підприємств як економіко-правова категорія / А. Пекін // Економіст. 2008. № 8....»

«УДК 658.153 Кравченко О.С., Іванова Г.М. (ДонНУЕТ, Донецьк) СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ ОБІГОВИХ АКТИВІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА У статті запропоноване оцінювання та вибір найбільш ефективних джерел фінансування обігових активів з можливих стратегічних альтернатив за допомогою використання методу аналізу ієрархії (МАІ) за умови врахування стадії життєвого циклу та фінансового потенціалу підприємства. Ключові слова: фінансова стратегія, джерела фінансування, обігові...»

«УДК 519.7 Калініна І.О. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МЕТОДІВ У ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗУВАННЯ У статті розглядаються особливості використання штучних нейронних мереж у задачах прогнозування. Розглядається алгоритм вирішення задачі прогнозування. Проведено порівняння точності прогнозування за допомогою нейронних мереж, з методом ковзнього середнього (Winters) та регресійним алгоритмом ARIMA. Ключові слова: нейронні мережі, прогнозування, метод ковзаючого середнього, алгоритм ARIMA, точність прогнозу. В...»

«ЕКО Н О М ІКА П ІД П Р И Є М С Т В А УДК 658:339.13 Я з в і н с ь к а Н.В. К О Н К У Р Е Н Т О С П Р О М О Ж Н І С Т Ь П І Д П Р И Є М С Т В А ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОРИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Узагальнюється досвід існуючих підходів до The experience of existing approaches to the аналізу конкурентоспроможності підприємства, analysis of competitiveness o f an enterprise is пропонується система критеріїв за якими може generalized. The system o f criteria is...»

«УДК 004.9 О. В. Волощак,О. В. Марковець Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності КОНЦЕРТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РЕСУРСУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ © Волощак О. В., Марковець О. В., 2014 Проаналізовано необхідність впровадження сучасних інформаційних технологій для ефективності роботи як кожного туроператора окремо, так і усього туристичного бізнесу загалом. Ключові слова: туристичний бізнес, інформаційні технології,...»

«Економічні науки УДК 627.42.22 Л. В. ПАНЧУК ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ Транснаціональні корпорації стали головним суб’єктом економічної діяльності у світовому економічному просторі, що спричинило зростання міжнародної концентрації виробництва, а значить і процесу інтернаціоналізації господарського життя, інтегрування глобальної економіки. Весь досвід світового розвитку...»

«ISSN 0130-9188 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ імені ІВАНА ФЕДОРОВА Літопис журнальних статей Державний бібліографічний покажчик України № 21 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА IVAN FEDOROV КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ BOOK CHAMBER OF UKRAINE, імені ІВАНА ФЕДОРОВА STATE RESEARCH INSTITUTІON Національна National бібліографія України bibliography of Ukraine ЛІТОПИС JOURNAL ЖУРНАЛЬНИХ ARTICLES СТАТЕЙ CHRONICLE Державний бібліографічний State bibliographic index покажчик України of Ukraine...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»