WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 330.341.1 ВПЛИВ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ В РАМКАХ СОТ НА СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Л.О. Потравка, кандидат економічних наук* ДВНЗ «Херсонський ...»

УДК 330.341.1

ВПЛИВ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ В РАМКАХ СОТ НА

СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Л.О. Потравка, кандидат економічних наук*

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Досліджено причини, з яких економіка України залишається однією

з найвразливіших у Європейському просторі і причини за яких відсутні

прогресивні структурні зміни в ній. Обгрунтовано необхідність

удосконалення секторальної структури економічного потенціалу держави у відповідності до тенденцій світового економічного розвитку.

Національна економіка, експортний потенціал, трансформація, структура економіки, деіндустріалізація.

Структурні зміни в економіці України, що відбувалися протягом останніх років, здійснювалися без визначення напряму повномасштабних реформ довготривалого розвитку. Сучасна ситуація характеризується пригніченням розвитку переробної промисловості, машино – суднобудування та інших експортноорієнтованих галузей. Тобто відбувається деіндустріалізація національної економіки, збільшення частки добувної промисловості та сільського господарства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні надбання Д. Белла, С. Глазьєва, Э. Денисона, П. Друкера, Д. Кендрика, С. Кузнеца, Р. Солоу, Дж. Стиглица, Я. Тинбергена виступають підґрунтям сучасного теоретико-методологічного підходу щодо трансформації економіки України. Здобутки вітчизняних дослідників, таких як В. Амбросов, В. Андрійчук, М. Малік, П. Саблук, О. Гудзинський, Ю. Лупенко, Н. Танклевська, О. Ґудзь, О. Скидан, М. Дем’яненко, П. Лайко, Л. Худолій, О. Непочатенко, О. Яценко та ін., надали можливості спрямувати подальші дослідження трансформації економічної системи в руслі фінансової та торговельної політики України.

Мета дослідження – визначення основних передумов формування ефективної економічної системи України шляхом структурних трансформацій в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу. Динаміка розвитку національної економіки свідчить про її вразливість, а її структура нині не відповідає загальним закономірностям структурних зрушень, що відбуваються в розвинених країнах світу. Високі темпи економічного зростання у 2000рр. у порівнянні з провальними 90-ми роками минулого століття було досягнуто за рахунок високих цін на продукцію металургійної галузі, притоку іноземного капіталу. В наслідок світової економічної кризи вже у 2009 р. спад виробництва було зафіксовано на рівні 15 %. У таблиці * © Л.О. Потравка, 2014 наведено основні показники розвитку економіки. Обсяги зростання номінального ВВП за останні роки незначні, зростання економіки України в 2012 р оцінено ЄБРР взагалі як нульове. У 2013 р. спостерігалося зростання у розмірі 1 %.

Основні економічні показники економіки Україн

–  –  –

За прогнозами Світового банку падіння ВВП в Європейських країнах у 2014 р. на 1% викличе зниження ВВП України на 2–3 %. Зростання імпорту товарів свідчить про відсутність можливості власного виробництва задовольняти потреби внутрішнього ринку та перспектив для розвитку середнього та малого бізнесу в галузі переробки [5].

Незважаючи на зниження ефективності економіки, необхідно відзначити зростання рівня відкритості економіки України, основним показником якої є схильність до експорту. За даними Світового банку у 2013 р. він сягнув рівня 50 %, але цей процес не супроводжувався суттєвою диверсифікацією експорту та підвищенням якості його структури (переважають продукти з низькою доданою вартістю). Зростання цього показника підтверджує збільшення рівня залежності вітчизняних виробників від попиту на їх продукцію на зовнішніх ринках, також майже не змінився перелік основних товарних позицій (рис.1) [6,7].

Географічна структура експорту свідчить, що частка країн-членів СОТ у зовнішньоторговельному обігу за останні роки зменшувала на користь країн СНД (рис. 2). Це, насамперед, пов’язано з падінням обсягів торгівлі з країнами ЄС внаслідок впливу загальної тенденції економічного спаду.

Докризовий період характеризувався пожвавленням експорту продукції сільськогосподарського виробництва, пов'язаний із об’єктивно існуючими природними перевагами України та глобальними тенденціями щодо зростання попиту на продукти харчування. Початок кризового періоду уповільнив експорт, підтверджуючи високу ступінь зовнішньої залежності економіки України та відсутність постійних стадіальних ринків збуту. Зростання обсягів імпортних товарів, зокрема, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, дизельного пального, спонукало зростання цін на ці види товарів, що обмежило можливості розвитку підприємств аграрного сектора [1, 4].

–  –  –

Таким чином, можна стверджувати, що зростання відкритості економіки, її чутливості до впливу зовнішніх факторів призводить до зниження стимулів диверсифікації та модернізації виробництва, посилення традиційної спеціалізації (МакМілан М., Родрік Д.), залишаючи Україну на позиціях ресурсної держави із зростаючою часткою сировинних ресурсів у структурі експорту.

Динаміка формування ВВП України свідчить про зниження питомої ваги в галузево-секторальній структурі національної економіки переробної промисловості та машинобудування. Збільшення частки добувної промисловості та сільського господарства свідчить про деіндустріалізацію національної економіки. В свою чергу, трансформація структури економіки в умовах жорсткого конкурентного середовища відбувається інерційно, що обумовлюється посткризовим станом світової економіки. Деіндустріалізація національної економіки характеризувалася 14 % у 2011 р., що на 5,6 % менше ніж у 2007 р.[4,5].

Рис. 3. Обсяги експорту сільськогосподарської продукції та їх частка у світовому експорті.

За даними: International Trade and Market Access Data, WTO.

Результативність подальших структурних перетворень економіки та модернізація промисловості значною мірою обумовлюється можливістю забезпечення їх інвестиційними ресурсами. Дослідженнями доведено, що падіння обсягів прямих іноземних інвестицій відбулося ще в докризовий період (рис.4).

Рис. 4. Динаміка іноземних інвестицій (2004-2011 рр.).

Прямі іноземні інвестиції, що надходили переважно до високоприбуткових сфер та сфер зі швидким обігом капіталу, не сприяли якісному оновленню української економіки. Інвестори почали надавати пріоритет фінансовій діяльності, операціям із нерухомістю, сфері торгівлі й ремонту.

Це є характерним для країн із перехідною економікою, в яких під впливом загальносвітових економічних структурних зрушень відбувається поступове зростання частки невиробничої сфери в економіці. Водночас спостерігається закріплення структурних диспропорцій, які в подальшому поглиблять наслідки фінансово-економічної кризи в Україні [1, 3, 5].

За даними Держкомстату у 2012 р. в економіку України структурно обсяг прямих іноземних інвестицій було спрямовано в промисловість – 31,3 %, фінансову діяльність – 33,7 %, операції з нерухомим майном – 10,7 %, торгівлю – 10,7 %. Станом на 01.01.2012 р. на підприємствах промисловості зосереджено 15238,6 млн дол. США (в переробній 13056,8 млн дол. США та добувної - 1492,4 млн дол. США). Серед галузей переробної промисловості у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів внесено 6084,2 млн дол. США, у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 2065,7 млн дол. США, хімічну та нафтохімічну промисловість 1375,8 млн дол. США, машинобудування – 1226 млн дол. США [4].

Незважаючи на присутність іноземних інвестицій, традиційними для України джерелами формування інвестицій в основний капітал є власні кошти підприємств, частка яких у структурі інвестування у докризовий період коливалася в межах 56–57 % [3]. Таким чином, світова економіка перебуваючи під впливом негативних наслідків глобальної фінансовоекономічної кризи, обмежує доступ до іноземного капіталу. Впливовими залишаються також внутрішні фактори формування бізнес-клімату, які є несприятливими у зв’язку з недосконалістю економічних та соціальних реформ. Тому, припущення щодо значного притоку іноземного капіталу у вигляді прямих іноземних інвестицій не виправдовується.

Наймовірнішими наслідками таких тенденцій є пригнічення розвитку галузей, які перебувають на стадії становлення або занепаду, оскільки за умов відсутності реальних інвестицій та державної підтримки, не зможуть бути конкурентоздатними в умовах СОТ. Це насамперед стосується галузей переробної промисловості, які не мають порівняльних переваг, частка яких у структурі випуску та ВВП зменшується, а частка імпорту у кінцевому споживанні є високою та продовжує зростати. В свою чергу деіндустріалізація національної економіки та її переорієнтація з переробної галузі у добувну та сільське господарство, призведе до перерозподілу ресурсів, у тому числі і трудових. Для економіки країни це буде мати негативні наслідки, оскільки зовнішньоторговельна політика сировинними ресурсами не надає можливості стати повноцінним учасником світових економічних процесів.

За таких умов, в першу чергу, необхідне залучення державної підтримки, яка має виражатися в інвестиціях у переробну промисловість, спрямованих на модернізацію наукової і технічної бази виробництва.

Насамперед тому, що наукоємні галузі не можуть належати до галузей, в яких Україна є достатньо конкурентоздатною на світовому ринку.

Підтримка має полягати у всебічній підтримці диверсифікації експорту, імпортозаміщенню товарів, які потенційно можуть виробляти власні підприємства. Політика підтримки виробництва має бути зорієнтована на підвищення енергоефективності за рахунок впровадження технологій енергозбереження, скорочення ресурсних втрат, покращення умов функціонування підприємницького середовища підприємств середнього та малого бізнесу. Але лише за умов тимчасового характеру низка державних заходів надасть очікуваний ефект.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Дослідженнями доведено, що негативні процеси економічних перетворень, які відбулися в результаті економічної кризи, скоротили обсяги експорту продукції переробної промисловості, збільшили обсяги імпорту. Проведений аналіз не дає підстав стверджувати, що структурні зміни є лише наслідками торговельної лібералізації в рамках СОТ, а характер впливу умов зовнішньої торгівлі не можна трактувати як негативний. Водночас стримуючими факторами розвитку перспективних галузей є деіндустріалізація, відсутність інвестиційних вкладень та чітких державних програм адаптації вітчизняних підприємств до світового економічного простору.

Список літератури

1. Гранберг, А. Темпы роста в национальном экономическом пространстве /А. Гранберг, Ю. Зайцева // Путь в ХХІ век. Стратегические проблемы и перспективы российской экономики: монография. Часть IV «Россия регионов». – М.: Экономика, 1999. – С.566–756.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Касіян Є. В. Теоретичні підходи до визначення категорії фінансового розвитку у світовій економічній науці та його роль у економічному зростанні / Є. В. Касіян // Економічний часопис. -ХХІ. – 2012. – № 7–8. – С. 6–9.

3. Константинова О. О. Глобальна фінансова нестабільність: варіативність підходів до трактування / О. О. Константинова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 16. – С. 95–98.

4. Статистичний щорічник України за 2011 р. / [За ред. О.Г. Осауленка].// Державна служба статистики України;– К.: ТОВ «Август Трейд», 2011. – 560 с.

5. 5.Yearbook Statistical Energy Review 2011 [Електронний ресурс] http:

//yearbook/ enerdata/net

6. Huntington S. The change to change // Comporative Politics in the PastBehavioral Era / Ed. by A. Contory. – Boulder; Colorado: Lynne Rinne, 1988.

7. Frank A.G. Latin America: Underdevelopment of Revolution Essays on the Development of Underdevelopment and Immediate Enemy. – N.Y.L.; Monthly Review Press, 1969.

Иследовано причины, по которым экономика Украины остается одной из найболее уязвимых в европейском пространстве, и причины из-за которых отсутствуют прогрессивные изменения в ней.

Обоснована необходимость усовершенствования секторальной структуры экономического потенциала государства в соответствии с тенденциями мирового экономического развития.

Национальная экономика, экспортный потенциал, трансформация, структура экономики, деиндустриализация.

Investigation reasons why Ukraine's economy remains one of the most vulnerable in the European and there are no progressive structural changes in it. Proved the necessity improving the sectoral structure of the economic potential of the state in accordance with the trend of world economic development.

National economy, export potential, transformation, structure of the economy, deindustrialization.

УДК 338.5.01

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО КОНЦЕПЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ

О.П. Чукурна, кандидат економічних наук* Одеській національний політехнічний університет Розглянуто еволюцію наукової думки щодо зміни підходів до визначення концепції ціноутворення. Проаналізовано еволюцію наукових поглядів щодо сутності концепцій ціни та факторів маркетингового ціноутворення. Зроблено висновок, що основу маркетингового підходу щодо трактування концепції ціни створює цінність товару, яка формується під впливом ринкових факторів, які трансформуються.

Запропоновано авторське визначення цінності товару та його ціни.

Ціна, ціноутворення, фактори ціноутворення, витратна концепція ціни, маржиналістська концепція ціни, неокласична концепція ціни, інформаційна концепція ціни.

Ціна є історичною категорією, що виникла і сформувалася в процесі зародження і розвитку обміну. Ринок і ціна – це категорії, обумовлені товарним виробництвом, в якому первинним був ринок. Саме ринок стає основною формою виявлення товарно-грошових відносин і вартісних категорій. У ринковому господарстві важливу роль відіграє закон вартості, який реалізується саме через механізм ціноутворення та збалансованості попиту й пропозиції. Він є одним із регуляторів суспільного виробництва, який сприяє «переливу» ресурсів та капіталів з одного сектору економіки до іншого, а також всередині цих секторів під дією товарно-грошових відносин. У цьому процесі ціна кожного окремого товару не завжди збігається з його вартістю. Вона може значно відхилятися від неї залежно від попиту та пропозиції та інших факторів, які залежать від рівня економічного розвитку. Враховуючи постійні економічні зміни та трансформацію технологічного устрою економіки, механізм ціноутворення також змінюється під впливом економічних та ринкових факторів. Саме тому виникає необхідність наукового дослідження трансформації ціноутворення та обґрунтування факторів, що впливають на його зміну.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження різних аспектів регулювання цін і кон'юнктури ринку знайшло відображення у наукових працях провідних зарубіжних та вітчизняних вчених, до яких належать: Ф. Еджуорт, Е. Ласпейрес, В. Парето, А. Маршалл, Г.Пааше, И.

–  –  –Похожие работы:

«ISSN 2312-7600. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1 (7) Ю.С. АМЕЛІНА, УДК 635.1:634.7 аспірант Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО АСОРТИМЕНТУ ОРГАНІЧНОЇ ОВОЧЕВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ Розглянуто стан та перспективи виробництва органічної овочево-ягідної продукції відкритого та закритого ґрунту в Україні. Наведено дані щодо урожайності овочів і баштанних культур за кордоном. На основі теоретичних положень...»

«Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Випуск 17 УДК 17.023.36:821.161.2 ББК 87.3.(4 Укр) Михайло Голянич ПРОГНОСТИЧНІ ІДЕЇ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА У статті на основі аналізу творчості В.Стефаника розкрито спрямованість його поглядів, письменницької та громадської діяльності в майбутнє, викладено висловлені ним головні прогностичні ідеї, акцентовано увагу на їх україноцентричний характер. Ключові слова: людська душа, майбутнє, народ, прогностична ідея, “радість бути”,...»

«2011)18.Robert K. Wysocki (2010) The Business Analyst/Project Manager: A New Partnership for Managing Complexity and Uncertainty. Wiley; 1 edition (August 20, 2010) 19.Ralph D. Stacey (2010) Complexity and Organizational Reality: Uncertainty and the Need to Rethink Management after the Collapse of Investment Capitalism, 2nd Edition. T & F Books UK; 2 edition (January 6, 2010) 20.Svetlana PhD Cicmil, Terry PhD Cooke-Davies, Lynn DBA Crawford (2009) Exploring the Complexity of Projects:...»

«Економічні науки УДК 338.1 В. М. НАМ’ЯСЕНКО, Т. Г. ГАЙВОРОНСЬКА Хмельницький національний університет КОНЦЕПТУАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ Одним із найактуальніших питань, що постають перед сучасними підприємствами є їхній розвиток. У сучасних умовах глобалізації та конкурентної боротьби в умовах “обмежених ринків” значної уваги потребують проблеми, що пов’язанні з розвитком підприємства. Запропоновано концептуальну схему класифікації проблем розвитку залежно від віку та...»

«Національна академія внутрішніх справ Бюлетень нових надходжень загальної бібліотеки НАВС № 4 за 2013р (квітень) Київ 2013 Економічні науки У Волошин, Олександра Романівна В686 Економетрія: навч. посіб. Ч.1/ Волошин О.Р., Галайко Н.В.; Львів. ДУВС; Навч.-наук. ін-т права, психології та економіки.Львів, 2012.с.30 грн. У05 Гончарук, Яків Андрійович Г658 Фінансовий облік 1: навч. посіб./ Я.А. Гончарук, І.І. Стеців; За наук. ред. О.В. Тягла.Львів, 2012.151с.30 грн. Х623 Горалько О.В. Г670...»

«УДК 697.329 М.Є. Касинець Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра теплогазопостачання і вентиляції АНАЛІЗ НАДХОДЖЕННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ГЕЛІОПАНЕЛЬ © Касинець М. Є., 2013 Встановлено, що на ефективність системи сонячного теплопостачання із геліопанелями впливає орієнтація її теплопоглинача. Проаналізовано зміну надходження сонячної енергії на геліопанель впродовж дня, а також і впродовж року. Отримано залежність для знаходження кількості сонячної енергії, що надходить на цю...»

«УДК 340 ЗЕМЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ: ПИТАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ Золотарьова Н.І. кандидат юридичних наук, професор кафедри адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ В статье рассматриваются вопросы современного состояния охраны земель в Украине. Показаны факты злоупотребления служебным положением отдельных руководителей органов власти и органов местного самоуправления, способы присвоения земельных участков, выделение их в рекреационных зонах, привлечение к...»

«Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 1 (11), 2014 УДК 332.8, 336.1.352 Гуцул Я. В. аспірант Буковинського державного фінансово-економічного університету, м.Чернівці ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА У статті розглянуто ефективність функціонування житловокомунального господарства (ЖКГ), що визначається його внутрішнім потенціалом, потребами, що склалися на ринку житлово-комунальних послуг (ЖКП), та зовнішніми умовами, які повинні...»

«УДК 504.6(477.43/44):502.7 НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ І ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ О.В. Мудрак, докторант* Національний авіаційний університет З метою збереження біотичного й ландшафтного різноманіття розглянуто науково-методичні принципи і підходи, які доцільно використовувати для фломування екологічної мережі різного рівня. Біотичне і ландшафтне різноманіття, концепція екомережі, принципи, підходи, заповідні об’єкти і території, збалансований розвиток Негативні зміни довкілля...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА ВЯТОХА Ірина Юріївна УДК 159.923.2 – 057. 87:78 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МУЗИЧНОГО ТЕМБРУ НА ЕМОЦІЙНІ СТАНИ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі психології управління у Київському Університеті менеджменту освіти Національної...»

«Н. Гнип Оцінка фінансового потенціалу. УДК 658.14 Наталія ГНИП ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗА ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ Розглянуто формування фінансового потенціалу в процесі фінансової діяльності з двох позицій: економічного та бухгалтерського. Досліджено методичний підхід щодо оцінки фінансового потенціалу суб’єкта господарювання, що дозволяє визначити його в динаміці з урахуванням фактору часу і змінної структури припливу та відпливу фінансових ресурсів, доходів і надходжень. Доведено...»

«Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН” УДК 332.265 В.І.Ратошнюк, кандидат сільськогосподарських наук Т.М.Ратошнюк, кандидат економічних наук ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛІССЯ НААН ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ Тенденції та проблеми раціонального землекористування сьогодення визначаються умовами ринкової економіки та соціально економічними трансформаціями і вимагають кардинального оновлення механізму інтегрованого...»

«Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. 3. Безверхий К. В. Економічна сутність непрямих витрат [Електронний ресурс] / К. В. Безверхий. – Режим доступу : http:// magazine.faaf.org.ua/content/view/565/35. 4. Грещак М. Г. Управління витратами : навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. / М. Г. Грещак, О. С. Коцюба. – К. : КНЕУ, 2006. – 131 с. 5. Дробязко С. І. Аналіз структури витрат машинобудівного підприємства / С. І. Дробязко // Вісник НТП ХПІ. – 2010. – № 8. – С. 246–252. 6. Нападовська Л....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»