WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«У статті розглянуто сучасні методи прогнозування податкових надходжень, еволюцію становлення та розвитку системи прогнозування в органах ДПС, наведено приклади використання ...»

-- [ Страница 2 ] --

94 Податки 3. Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці : проблеми методології і організації : монографія / Бочарніков В. П., Захаров К. В., Лаба М. С. та ін.; за ред. Ніколаєва В. П.

– К. : МП „Леся”, 2006. –320 с.

4. Програма економічних реформ на 2010–2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

5. Копилов В. А. Формування бюджетної стратегії економічного зростання : дис. … канд.

екон. наук. / Копилов В. А. – Київ, 2008. – 231 с.

6. Лаба М. С. Моделювання податкових надходжень як складова підвищення рівня аналітичної роботи в органах ДПС / М. С. Лаба, Т. М. Єгорова // Збірник наукових праць за матеріалами круглих столів. – К., 2010. – С. 168–173.

7. Харазішвілі Ю. М. Системне моделювання важелів регулювання економічного зростання України : дис. …докт. екон. наук / Харазішвілі Ю. М.  – Київ, 2009. – 404 с.

8. Соколовська А. М. Податкова система держави : теорія і практика становлення / Соколовська А. М. – К. : Знання-Прес, 2004. – 454 с. – (Вища освіта XXI століття).

9. Как обосновать бюджетно-налоговую политику государства? Опыт научного проектирования и реализации автоматизированной системы сопровождения бюджетного процесса на региональном уровне: моногр. / В. П. Вишневский, Р. Н. Лепа, А. В. Половян и др.; под общ. ред. В. П. Вишневского / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2011. – 116 с.

10. Олександр Клименко. Ми досягли зростання прибутків зведеного бюджету на 13,6 млрд.

гривень [Електронний ресурс] / Клименко О. / Інтернет-сайт ДПС України, розділ „Новини” від 11.07.2012. – Режим доступу : http://www.sts.gov.ua.

11. Інформаційно-аналітичні матеріали Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС України.

–  –  –Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«72 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Ольга Ю. Гусєва (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗМІН У статті обґрунтовано етапи проведення комплексного оцінювання готовності підприємства до змін з визначенням критеріїв готовності на різних стадіях управління змінами. Згідно із запропонованими критеріями визначено рівень готовності...»

«УДК 338.48 (477.44) (045) Н. В. Онищук Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ У КОНТЕКСТІ ПРОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТУРПРОДУКТУ © Онищук Н. В., 2014 Акцентовано на необхідності розроблення методичного інструментарію класифікації туристичних центрів регіонів України. Визначено критерії та запропоновано власну класифікацію туристичних центрів, сформульовано дефініцію поняття “туристичний центр”....»

«1 УДК 378.14:376.56 АНІМАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ІЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ Приходько В.М., аспірант Запорізький державний університет Зміни в житті суспільства, змісті і структурі загальної середньої освіти потребують вирішення проблеми підготовки вчителя, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, є об’єктом особистісного і професійного зростання, вміє досягти нової педагогічної мети. Як зазначається в “Концепції розвитку загальної середньої...»

«УДК 658.018 (045) JEL M 100 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ, ЯК ОСНОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА Дмитрієв І. А., докт. екон. наук, професор Курилова Н. М., здобувач Харківський національний автомобільно-дорожній університет Анотація. Розглянуто передумови виникнення поняття «управління змінами» в зарубіжній та вітчизняній літературі. Проведено хронологічний аналіз еволюції розвитку поняття «управління змінами» в розрізі праць зарубіжних науковців. Дослідження етап...»

«24 Стратегія економічного розвитку України. № 33 (2013) 2. Геєць В.М. Інноваційний шлях розвитку та економічне зростання / В. М. Геєць // Інноваційна Україна: науковий збірник. — 2005. — Вип. 7. — КНТУ «КПІ». — С. 38—42.3. Провайдинг інновацій: підручник / Денисенко М.П., Гречак Д.П., Гаман М.В. — К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. — 448 с.4. Федулова Л.І. Технологічна готовність політики України до нових викликів в умовах відсутності технологічної політики / Л.І. Федулова // Економіка...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»