WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 339.727.23 O. В. Чернова, кандидат економічних наук, І. Е. Чибіс, Національний університет ДПС України У статті проаналізовано сучасний стан та особливості залучення ...»

-- [ Страница 1 ] --

Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 1(64) 2014 85

УДК 339.727.23

O. В. Чернова,

кандидат економічних наук,

І. Е. Чибіс,

Національний університет

ДПС України

У статті проаналізовано сучасний стан та особливості залучення прямих іноземних

інвестицій до економіки України, виявлено ключові проблеми залучення іноземного капіталу

та запропоновано основні шляхи їх вирішення.

В статье проведен анализ текущего состояния и особенностей привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Украины, выявлены ключевые проблемы привлечения иностранного капитала и предложены основные пути их решения.

This article includes the analyzes of the current situation and features of foreign direct investment in the Ukrainian economy, identification of key problems of attracting foreign capital and the basic ways of solving them.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, іноземний інвестор, інвестиційна привабливість, іноземний капітал, стимулювання інвестиційної діяльності.

Однією з форм зовнішньоекономічної діяльності є іноземне інвестування, яке набуває важливого значення для економічного розвитку, сприяє заходам макроекономічної політики стабілізації. Світовий досвід свідчить, що без залучення іноземних інвестицій, не маючи доступу до сучасних технологій, під час постійного посилення впливу процесів глобалізації країнам важко вийти на достатньо високий економічний рівень розвитку. Залучення інвестиційних ресурсів – одна з найважливіших умов успішного розвитку економіки країни. Тільки завдяки інтенсивним інвестиційним потокам можна підвищити ефективність функціонування української економіки.

До проблематики залучення іноземних інвестицій до вітчизняної економіки звертались такі вчені, як Л. Сисоєва, Н. Близнюк, О. Чемерис, Т. Майорова, А. Бутенко, О. Павлова, І.

Максимов, І. Сазонець, А. Федорова, В. Худавердієва, О. Варяниченко, В. Грідасов, М. Жук, С. Кривченко, І. Павленко та інші. У працях цих учених розкрито сутність інвестицій, чинники формування сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій, висловлено різні думки щодо проблем залучення іноземних інвестицій та напрямів покращання інвестиційної привабливості. Проте в умовах мінливості бізнес-середовища та надзвичайної важливості залучення інвестицій в економіку, а також враховуючи те, що інвестиційний клімат в Україні © Чернова О. В., Чибіс І. Е., 2014 86 Економіка залишається не на найкращому рівні, тема залучення іноземного капіталу в Україні перебуває в полі зору науковців та потребує подальшого поглибленого дослідження.

Метою дослідження є аналіз особливостей залучення ПІІ до України в умовах формування глобального економічного простору, визначення проблем іноземного інвестування та пошук можливих шляхів їх вирішення.

Оцінку інвестиційного клімату держави найбільш наглядно демонструє динаміка інвестицій, особливо іноземних прямих інвестицій, яка вважається індикатором зміни рівня довіри та рейтингу країни [1, c. 8]. Розглянувши економічну активність іноземних інвесторів в Україні за допомогою динаміки прямих іноземних інвестицій за останні вісімнадцять років (рис. 1), можна стверджувати, що обсяг залучених іноземних інвестицій в Україну залишається незначним.

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в Україну (млн дол. США) [2] У 2012 році іноземними інвесторами вкладено 6 013,1 млн дол. США прямих інвестицій, а їх загальний обсяг на кінець грудня 2012 року становив 54 462,4 млн дол. США, що на 8,2 % більше обсягів інвестицій на початок року.

Протягом аналізованих років обсяг прямих іноземних інвестицій збільшується, але в той же час зменшується темп приросту з кожним роком, що свідчить про те, що обсяг іноземних інвестицій у вітчизняну економіку, порівняно з попередніми роками, зменшується. У 2007 році з’являються перші ознаки кризи – значний спад обсягу прямих іноземних інвестицій [1, c. 13].

Основною країною-інвестором є Кіпр, обсяги інвестування якого збільшилися лише за 2012 рік на 3 919,9 млн дол., від 13 355,2 до 17 275,1 млн дол., що становить 31,72 % інвестицій, вкладених усіма країнами світу в українську економіку станом на 31.12.2012 р. Збільшивши власний капітал на 29,35 %, кіпрські інвестори стали лідерами відносного та абсолютного приросту обсягів капіталів серед усіх основних країн-інвесторів, а збільшення загального показника прямих іноземних інвестицій було забезпечено в основному Кіпром. Німеччина, яка є другою країною за обсягом прямих інвестицій в українську економіку, навпаки – Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 1(64) 2014 87 скоротила свої активи в Україні на 1 074,0 млн дол, з 7 391,0 до 6 317,0 млн дол, тобто на 14,53 % від того капіталу, який був залучений до української економіки з початку інвестування в економіку нашої держави. Аналогічна ситуація й з іншими європейськими країнами, наприклад: обсяги французького капіталу скоротилися за рік на 21,90 %, з показником – 495,1 млн дол.; англійського – на 36,9, шведського та австрійського – на 156,7 млн дол. та 17,4 млн дол. відповідно. Наростили обсяги прямих інвестицій країни, що відомі розвиненою банківською системою – Віргінські Острови (Брит.) – на 218,9 млн дол., Нідерланди – 270,6 млн дол. та Швейцарія – 158,5 млн дол. Також незначне зростання обсягів інвестицій (акціонерного капіталу) продемонструвала Російська Федерація – з 3 600,4 до 3 785,8 млн дол., що становить 185,4 млн дол., та (5,15 %) відповідно. Та конкурувати російському капіталу з Британською Заморською територією, яка розташована на острівних коралових рифах карибського басейну, не під силу, адже капітал з Віргінських островів продемонстрував більший показник приросту інвестицій, як у відносному так і абсолютному плані [2].

Незадовільна диверсифікація джерел залучення прямих іноземних інвестицій в Україну по країнах-інвесторах може бути ризиком залежності економіки України від політики кількох країн – основних інвесторів (рис. 2).

Рис. 2. Розподіл прямих іноземних інвестицій в Україну за основними країнаминвесторами (у %) [2] У цілому Україна не належить до переліку країн, що мають сприятливий інвестиційний клімат та високу інвестиційну привабливість. Водночас окремі регіони України, як і окремі галузі промисловості, мають неоднорідну інвестиційну привабливість. Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. На підприємствах промисловості зосереджено 31 % загального обсягу прямих інвестицій в Україну, у фінансових установах – 30 %. Можна зробити висновок, що інвестиції спрямовуються у ті галузі, де можна отримати якомога більший прибуток за менший проміжок часу [2].

88 Економіка Беручи до уваги розміщення капіталів за галузями, бачимо (рис. 3), що станом на 31.12.2012 року найбільша частка прямих іноземних інвестицій зосереджена у промисловості – 17 166,7 млн дол. (31,52 %), фінансовій діяльності – 16 105,6 млн дол. (29,57 %) та операціях з нерухомим майном, орендою, інжинірингу та надання послуг підприємцям – 9 058,5 млн дол.

(16,63 %). Найбільший приріст демонструє промисловість з показником зростаня у 2 136,8 млн дол. (+14,22 %), а збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій для промисловості в основному забезпечили такі її підгалузі, як виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів з показником приросту в 818,0 млн дол. (+36,82 %), а також виробництво та розподілення електроенергії газу та води з показником приросту в 766,7 млн дол., при чому дана галузь демонструє подвоєння обсягів іноземних інвестицій протягом 2012 року (з 773,0 млн дол. – станом на 01.01.2012, до 1 539,7 млн дол. – станом на 31.12.2012), внаслідок чого вона стала лідером за відносним приростом розміщення іноземних інвестицій, з показником у (+99,18 %) [2].

Рис. 3. Розподіл прямих іноземних інвестицій за основними видами економічної діяльності, млн дол. США [2] Спостерігається непропорційний розподіл обсягів залучення іноземних інвестицій у регіони України (рис. 4). До восьми регіонів: Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Київської, Львівської, Одеської, Запорізької, АР Крим та до м. Київ надходить найбільше всього інвестицій

– 89,7 відсотка всіх залучених прямих іноземних інвестицій.

Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 1(64) 2014 89 Рис. 4. Розподіл залучених прямих іноземних інвестицій за основними регіонамиреципієнтами України ( у %) [2] Це саме ті регіони, які на сьогодні вже є економічно розвиненими та найбільш привабливими для іноземних інвесторів. Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал у регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціальноекономічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку (посилення диспропорції регіонального розвитку економіки України).

Європейська бізнес-асоціація започаткувала унікальний для України проект з оцінки інвестиційної привабливості країни. Так, у вересні 2008 року стартувало опитування компанійчленів асоціації, метою якого є визначення Індексу інвестиційної привабливості України [3].

Індекс інвестиційної привабливості розраховується як середнє арифметичне оцінок п’яти запитань:

– Як Ви оцінюєте інвестиційний клімат в Україні?

– Як Ви оцінюєте поточний інвестиційний клімат для Вашої компанії порівняно з попередніми трьома місяцями?

– Які Ваші очікування щодо інвестиційного клімату в Україні на наступні три місяці? Чи прибутковим, на Вашу думку, буде для нових учасників ринку інвестування в Україні протягом наступних трьох місяців?

– Які Ваші очікування щодо бізнес-середовища у Вашій основній галузі діяльності на наступні три місяці?

Для оцінки інвестиційного клімату було використано 5–бальну шкалу, де 1 – найнижча оцінка, а 5 – найвища. Оцінку інвестиційного клімату України та основні висновки зображено на рис. 5.

Оцінка показала, що інвестиційний клімат в Україні, на думку компаній, є несприятливим.

Отже, з зазначених статистичних даних видно, що методи регулювання інвестиційної сфери вітчизняної економіки, є недостатньо дієвими, оскільки обсяг інвестицій, порівняно з 90 Економіка попереднім роком, постійно спадає після фінансової кризи [5, c. 88]. Для суттєвого покращання інвестиційної сфери України актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

Рис. 5. Основні висновки: поквартальна динаміка [4] Для України проблема залучення іноземного капіталу є однією з найскладніших. Її вирішення в умовах дефіциту власних фінансових ресурсів неможливе без залучення іноземних інвестицій. Дослідження проблеми інвестування економіки завжди перебуває у центрі уваги. Сьогодні ситуація, яка склалася з інвестиційною привабливістю України, могла бути кращою. На жаль, у нашому випадку існує багато причин, які кардинально стримують іноземних інвесторів і притік іноземних інвестицій.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


До основних проблем залучення іноземного капіталу в економіку України можна віднести такі [4, c. 17–18]:

– нестабільне законодавство і корупція формують несприятливий інвестиційний клімат.

Інвестор буде почуватися невпевнено, коли політичний курс країни змінюється майже щодня.

Невідомо яку політику провадитиме нова влада, а слабка економіка України не завжди може запропонувати такі швидкі і високі прибутки, щоб ризикувати капіталом; корупція підриває економічні основи держави, блокує надходження іноземних інвестицій, породжуючи страх в інвесторів за свої вкладення [6, c. 9];

– високий податковий тиск на капітал підприємств;

– різні умови господарювання вітчизняних та іноземних інвесторів (іноземні інвестори мають більше пільг ніж вітчизняні та працюють за нижчим рівнем ставки податку);

– відсутність дієвої системи страхування іноземних інвестицій;

– невисокий рівень національного інвестиційного менеджменту (держава має сформувати визначений комплекс керування інвестиціями);

Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 1(64) 2014 91

– нерозвиненість вітчизняної інвестиційної інфраструктури, низька ефективність функціонування національного фондового ринку та ін.

В Україні практично створено основи законодавчої бази, яка регулює діяльність іноземних інвесторів. На сьогодні базовим законодавчим актом, який визначає особливості питань іноземного інвестування, є Закон України „Про режим іноземного інвестування” від 19.03.96 року № 93/96-ВР [7, c. 14].

Уся законодавча база має принаймні два основних недоліки: по-перше, нестабільність та ненадійність; по-друге, відсутність комплексності та суперечності в самих законодавчих актах.

Нестабільність зумовлює неможливість спрогнозувати виробничо-господарську та фінансову діяльність об’єктів інвестування. Забезпечення стабільності нормативної бази для іноземного інвестора важливіше, ніж пільги. У Законі України „Про режим іноземного інвестування” відсутні будь-які конкретні положення щодо найважливіших об’єктів регулювання, пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери й територій, що заплутує розв’язання проблем пільгового режиму інвестування. Порядок переказу (трансферту) прибутків, доходів та інших коштів, одержаних унаслідок здійснення іноземних інвестицій, визначається тільки Національним банком України, а відповідного законодавчого акта, що прийнятий Верховною Радою України, не існує. Це ще один недолік існуючої в Україні законодавчої бази іноземного інвестування [6, c. 12–13].

Визначимо шляхи подолання проблем іноземного інвестування у вітчизняну економіку.

Одним з них є введення системи оподаткування, яка б не стримувала підприємницьку та інвестиційну активність. Фактично податкова система України є однією з найбільш ускладнених та громіздких серед країн Центрально-Східної Європи. Отже, в Україні необхідно вдосконалити систему оподаткування.

Необхідна стабілізація законодавчої бази. Характерним для українського законодавства є те, що воно піддається частим змінам. Для покращання інвестиційного клімату потрібно запровадити неможливість зміни законів, що стосуються інвестування, хоча б 3 роки; необхідно зменшити корумпованість органів влади через підготовку переліку заходів щодо посилення відповідальності представників органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування за вчинення корупційних та інших дискримінаційних дій щодо інвесторів. Зазначені шляхи сприятимуть покращанню інвестиційного іміджу України та збільшенню обсягів залучення іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал в її економіку. Для того щоб покращити інвестиційний клімат вітчизняної економіки, необхідно максимально спростити процедури, які регламентують взаємовідносини між державою і підприємцями в галузі залучення іноземних інвестицій; створити гарантії стабільності умов щодо довгострокового фінансування інвестиційних проектів [7, c. 12].

Щоб покращити інвестиційний клімат в Україні, тим самим активізувати притік іноземного капіталу в Україну, на нашу думку доцільно реалізовувати державну політику, яка б здійснювалася за такими напрямами:

– забезпечення надійного інституційного захисту прав інвесторів, вдосконалення нормативно-правової бази підприємницької та інвестиційної діяльності;

– сприяння розвитку науки, науково-технічної та інноваційної діяльності;

– вдосконалення системи корпоративного управління;

– розробка скоординованої державної політики у сфері державних запозичень;

92 ЕкономікаPages:   || 2 |
Похожие работы:

«ІНІЦІАТИВА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ПРОЕКТ “ДІАЛОГ” №3, (листопад) 2010 року НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОМІСЯЧНЕ ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ ПРОЕКТУ “ДІАЛОГ” УВАГА! НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ 1 грудня Наказ Національної комісії регулювання електроенергетики від 30.11.2010 р. №1589 «Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів» Розпорядження КМУ від 1.12.2010 р. №2157-р «Про...»

«УДК 94:336.144.3:336.146:06.046.13«192» В.М.Жмака БОРОТЬБА МІСЬКИХ РАД ЗА БЮДЖЕТНІ ПРАВА В 20-х рр. ХХ ст. У статті висвітлюється один із етапів становлення міської бюджетної системи, зокрема процес отримання міськими радами бюджетних прав і повноважень у 1920-ті рр. Ключові слова: міська рада, міські фінанси, міський бюджет, бюджетні права, законодавство. В статье освещается один из этапов становления городской бюджетной системы, в частности процесс получения городскими советами бюджетных прав...»

«О. Заклекта, О. Шиманська Теорія економічної політики. УДК 338.22.01 Ольга ЗАКЛЕКТА, Оксана ШИМАНСЬКА ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ПРАЦЯХ НОБЕЛІВСЬКИХ ЛАУРЕАТІВ В СВІТЛІ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ Охарактеризовано теорії економічної політики лауреатів Нобелівської премії з економіки: “базова теорія економічної політики” Я. Тінбергена; “теорія раціональних очікувань” Р. Лукаса; “модель Манделла–Флемінга”; “теорія непослідовності політики у часі” Ф. Кідленда та Е. Прескотта; “теорія суспільного...»

«Н. О. Ільєнко, УДК 658.15 канд. екон. наук, НДІ праці і зайнятості населення РЕФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ З РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) Проведенным исследованием устаThe conducted research established that новлено, что изменения, осуществany changes that are being implemented ляющиеся в государственных инстиby the state institutions must be mutually туциях, должны быть взаимно соглаcoordinated with the adjacent industrial сованными со смежными производand informational bodies and...»

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ   332.143:339.9 (477) Майборода Г.М., економіст, відділ просторового економічного розвитку та місцевого самоврядування ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» СТУПІНЬ ГЛОБАЛІЗОВАНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ Сутність та наслідки процесів міжнародної інтеграції світової економіки стали причиною виникнення та інтенсивного розвитку процесів глобалізації, які є предметом наукових досліджень та суперечок....»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 1 (14) 6. Huff A.S. Mapping strategi thought // Mapping strategi thought / Ed. by A.S. Huff. – Chihester: Wiley, 1990. – P. 11–49.7. Kosko B. uzzy ognitive maps / B. Kosko // International Journal of Man-Mahine Studies, 1986. – ol. 1. – P. 65–75.8. Struture of Deision. The Cognitive Maps of Politial Elites / Ed. by R. Axelrod. – Prineton: Prineton University Press, 1976. – 405 p. 9. Кульбаба В.В. Методы формирования сценариев...»

«В.В. Корольський, Т.Г. Крамаренко, С.О. Семеріков, С.В. Шокалюк ІННОВАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ За редакцією академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора М.І. Жалдака Кривий Ріг, 2009 В.В. Корольський, Т.Г. Крамаренко, С.О. Семеріков, С.В. Шокалюк ІННОВАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Науковий редактор дійсний член АПН України М.І. Жалдак...»

«САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ Самостійна робота студентів з дисципліни Міжнародний бізнес+ передбачає:• опрацювання навчальної літератури до кожного семінарського заняття;• написання конспектів рекомендованої для самостійного опрацювання літератури;• виконання індивідуальних домашніх завдань;• розв‘язування ситуаційних задач на закріплення вивченого матеріалу. № Завдання Літ-ра Форма п/п контролю 1. Сутність та форми прояву міжнародних 1,5,10 Наявність конспекту економічних відносин. Визначення...»

«136 Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології УДК 35.078 І.А.Сімеоніді ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У статті теоретично та науково-методично обґрунтовано організаційно-функціональні, соціальні та інші складові механізму формування позитивного іміджу органів влади. Зокрема, проаналізовано проблеми підвищення рівня довіри до них з боку громадськості через зростання ефективності їх діяльності, розкрито роль засобів масової інформації, моральних чинників, кадрових...»

«СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УДК [330.101:331.522.4] (477) А. Є. Никифоров, канд. екон. наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МЕТОДОЛОГІЯ ВИМІРЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І ЙОГО АДАПТАЦІЯ В УКРАЇНІ У статті проведено аналіз найпоширеніших методологічних підходів і практичних моделей вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу; розкриваються переваги та...»

«Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Кафедра банківської справи ПРАВИЛА ТА ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ Методичні рекомендації для викладачів і студентів усіх форм навчання Суми – 2010 УДК 378.2:001.891](073) П 68 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Української академії банківської справи Національного банку України, протокол № 5 від 01 лютого 2010 р. Розглянуто та схвалено на...»

«Обмін практичним досвідом та технологіями 2. Семь инструментов качества в японской економике / сост. Николаева Э.К. – М.: Из-во стандартов, 1990.3. Лазоренко Т.В. Нові аспекти в економіко-математичному моделюванні / Т.В. Лазоренко // Економіст, – 1999. – № 9. 4. Єлейко В. Основи економетрії / В. Єлейко. – Львів: Третя хвиля, – 1995.5. Управление качеством продукции. Справочник. – М.: Из-во стандартов, – 1985. – 464 с. Надійшла до редакції 17.3.2012 р. УДК 519.95: 62.501.7 С.Ф. РОБОТЬКО...»

«МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 06.09.2006 N 290 Про затвердження Методичних рекомендацiй з розроблення бiзнес-плану пiдприємств З метою методологiчного забезпечення єдиного пiдходу до складання бiзнес-плану розвитку пiдприємства наказую:1. Затвердити Методичнi рекомендацiї з розроблення бiзнес-плану пiдприємств (додається).2. Директору департаменту iнвестицiйної дiяльностi Загородньому В.М. довести цей наказ до центральних органiв виконавчої влади, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»