WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 339.727.23 O. В. Чернова, кандидат економічних наук, І. Е. Чибіс, Національний університет ДПС України У статті проаналізовано сучасний стан та особливості залучення ...»

-- [ Страница 2 ] --

– вдосконалення державної політики у сфері приватизації державних підприємств та її реалізації;

– вдосконалення процедури банкрутства;

– реформування діючої амортизаційної системи;

– реформування податкової системи в Україні;

– створення в Україні дієвого механізму протидії корупції;

– розвиток фінансової сфери.

Отже, на основі зазначеного можна запропонувати такі шляхи підвищення інвестиційної привабливості України: удосконалення системи оподаткування; зниження адміністративних бар’єрів; стабілізація законодавчої бази; зниження корумпованості органів влади; забезпечення конкурентного середовища. Зазначені шляхи сприятимуть покращанню інвестиційного іміджу України та збільшенню обсягів залучення іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал в її економіку.

Усі перераховані напрями поліпшення інвестиційного клімату в Україні мають забезпечити сприйняття інвестором України як стабільної і передбачуваної країни, а її економіку такою, де макроекономічна стабільність асоціюється не лише з низькими темпами інфляції, а й із по слідовним розвитком, включаючи стабільні темпи зростання виробництва, платоспроможний попит, а також економічну структуру, яка постійно модернізується.

Враховуючи результати наукових досліджень, можемо зробити висновок про тенденції збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій. Проте зі зменшенням темпів приросту, спостерігається вкладення інвестицій у підприємства з більш високим рівнем рентабельності та швидким строком окупності. Значна частка ПІІ надходить з Віргінських Островів, які практично є офшорними інвестиціями і „працюють” на своїх власників-українців, а не на інтереси держави. Також значний обсяг інвестицій надходить з Кіпру, який був нещодавно офшором. У цілому обсяг внесених іноземних інвестицій на кінець 2012 року досяг 54 462,4 млн дол. США, що у перерахунку на одну особу становить близько 1 000 дол. США.

За цим показником Україна поступається багатьом країнам, у тому числі і країнам СНД.

Основними проблемами у залученні іноземних інвестицій на сьогодні є: нестабільність політичного середовища, недосконале законодавство, протиправні дії державної бюрократії, високий рівень інфляції, нерозвинена інфраструктура, недосконала система оподаткування, недостатнє інформаційне забезпечення, страхування ризиків інвесторів. Основними шляхами вирішення цих проблем можуть бути: створення системи інституцій і механізмів, що полегшують діяльність інвесторів в Україні, та здійснення скоординованої інформаційномаркетингової політики, що суттєво покращить інвестиційну привабливість України у світі.

1. Інвестиційний клімат і чинники, що його формують / О. Л. Загорянська // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського: зб. наук. праць. – 2011. – Випуск 1 – С. 124–126.

2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України: стат. зб. [Електронний ресурс].

– Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

3. Індекс інвестиційної привабливості // Європейська бізнес асоціація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eba.com.ua/ua /projects/index.html.

Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 1(64) 2014 93 4. Іртищева І. О. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України [Електронний ресурс] / Іртищева І. О. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 5._NTSB_2007/Economics/19805.doc.htm.

5. Чернишова Л. О. Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні / Л. О. Чернишова, В. В. Сазанова // Бізнес-інформ. – 2013. – № 2. – С. 87–90.

6. Паламарчук І. В. Проблеми та фактори формування інвестиційного клімату в Україні / І. В. Паламарчук // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України.

– 2011. – № 03(3) – С. 26. – (Серія: Право та державне управління).

7. Пастухова К. М. Напрямки поліпшення інвестиційного клімату в Україні / К. М. Пастухова, Н. Є. Гришко // Найновите постижения на европейската наука: материали за 6–а международна научна практична конференция, – София: „Бял ГРАД–БГ” ООД, 2010. – Том 4: Икономики. – С. 46–48.

–  –  –Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК 657 Проскурня С.С., Голуб Н.О., к.е.н., доцент Таврійський державний агротехнологічний університет МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ У статті розглянуто систему управління витратами, основні методи формування витрат, надана їхня загальна характеристика. Ключові слова: витрати, управління витратами, система управління витратами, методи управління. Proskurnia S., Golub N. METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE COST OF COMPANIES The paper considers a system of cost management,...»

«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Гафарова Каріне Едемівна, старший викладач кафедри міжнародної економіки Великоданенко Юлія Олександрівна, студент 331.101.262 ПОКАЗНИКИ ОЦIНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦIАЛУ В сучасному світі головною умовою прогресу будь-якого суспільства є розвиток людського потенціалу, без якого неможливі жодні зміни у житті та діяльності, як однієї країни так і всіх країн світу. В останні роки загальною думкою стало те, що ефективність розвитку економічно...»

«ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 3’2013[41] Всеукраїнський науково-виробничий журнал стан підприємств не буде стабільним, рівень платоспроможності – досить високим, а механізм адаптації до змін кон'юктури фінансового ринку не буде супроводжуватися фінансовою реструктуризацією. Фінансова реструктуризація займає особливе місце в діяльності підприємства та передбачає впровадження комплексу заходів, пов’язаних зі зміною структури й розмірів власного та позикового капіталу, а також зі змінами в інвестиційній...»

«ISSN 2312-7600. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1 (7) Л.М. БУХАРІНА, УДК 332.012.2 доктор економічних наук, доцент Запорізького національного університету ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ І САМООРГАНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Обґрунтовано необхідність аналізу процесів управління та самоорганізації регіональних соціально-економічних систем з метою визначення загальних закономірностей їхнього розвитку, що дозволить сформувати наукову основу для удосконалення методології...»

«Економічні науки УДК 631.15 Т. І. ДЬОЛОГ Європейський університет ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В статті розглядається здійснюваний регуляторним середовищем сільськогосподарського виробництва вплив на ефективність діяльності підприємств аграрної галузі. Проводиться розкриття і аналіз зазначеного впливу. In the article is examined carried out by the regulator environment of agricultural production...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»