WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«ОСНОВНІ ЕТАПИ ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В статті розглядаються основні етапи формування та оцінювання стратегічного потенціалу підприємства в умовах ...»

-- [ Страница 2 ] --

Під факторами, які впливають на розвиток підприємства, належить розуміти такі стійкі зміни в продуктивних силах, технології, організації й соціально-економічних умовах виробництва, що виступають як рушійні сили неухильного ефективного використання стратегічного потенціалу. Сформовані основні засади визначення ключових параметрів стратегічного розвитку сучасного промислового підприємства дають можливість в ході подальших досліджень визначити оптимальні й критичні параметри, що є основою узгодження орієнтирів стратегічного плану з іншими планами підприємства, розробленими в розрізі реалізації обраних стратегій, і приводять до побудови цілісної системи стратегічного планування діяльності розвитку підприємства.

Література:

Бакунов О.О. Управління економічною стійкістю торговельного підприємства: концептуальний підхід 1.

/ О.О. Бакунов, О.В. Сергеєва // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М.

Туган-Барановського. – 2009. – № 3. – С. 129–136.

Блонська В.І. Формування та оцінювання стратегічного потенціалу підприємств торгівлі / В.І.

2.

Блонська, Р.О. Чижовський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.3. –С.179–185.

Бузько И.Р. Стратегический потенциал: формирование приоритетов и развитие предприятия :

3.

монографія / И.Р. Бузько, И.Є. Дмитренко, Е.А. Сущенко / Восточноукр. национального ун-та им. В. Даля Донбасский горнометаллургический ин-т. – Алчевск, 2002. –216 с.

Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. /Н.С.

4.

Краснокутська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 352 с.

Отенко И.П. Стратегическое управление потенциалом предприятия : науч. изд. /И.П. Отенко. – Х. :

5.

Изд-во ХНЭУ, 2008. – 256 с.

Шелегеда Б.І. Стратегічне управління потенціалом підприємства : монографія / Б.І. Шелегеда, Н.В.

6.

Касьянова, А.Я. Берсуцький та ін. – Донецьк : ДонУЕП, 2006. – 219 с.

Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підручник / З.Є. Шершньова. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – 7.

К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Банки та банківські системи видається щоквартально Українська академія банківської справи НБУ АППБ “Аваль” Консалтингово-видавнича компанія “Ділові перспективи” Банки та банківські системи Міжнародний науковий журнал Том 1, № 2, 2006 Журнал засновано в 2005 році Видається щоквартально ISSN 1817-289X Реєстраційне свідоцтво КВ № 10465 від 28.09.2005 Голови редакційної ради: А.О. Єпіфанов, Ф.І. Шпиг Головна мета журналу – висвітлення загальних та поточних питань банківської справи, банківського...»

«101 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА УДК 338.22 О. П. Крайник Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Показано роль економічного аналізу в дослідженні економічних процесів на підприємстві та в управлінні його господарською діяльністю. Обґрунтовано необхідність та описано основні засади здійснення прогнозного, оперативного та...»

«2. Адміністративні процедури та адміністративні послуги: зарубіжний досвід та пропозиції для України / авт.-уклад. В. П. Тимощук. – К. : Факт, 2003. – 496 с.3. Віскузі В. Кіп Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика / В. Кіп Віскузі, Джоа М. Вернон, Джозеф Е. Гарнингтон (мол.) ; пер. з анг. О. Кілієвич. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. – 1047 с.4. Енциклопедичний словник з державного управління : довідк. вид. / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко...»

«Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 13 № 4(50) Частина 1, 2011 УДК: 619:61.99 Нагорна Л.В., к. вет. н., (LVN_10@mail.ru) © Сумський національний аграрний університет ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ НА РОЗВИТОК КЛІЩА DERMANYSSUS GALLINAE У статті наведені дані щодо дослідження впливу низьких від’ємних температурних параметрів на різні стадії розвитку червоного курячого кліща Dermanyssus gallinae. Встановлено, що тривале використання низьких температурних показників як фактора...»

«Г. М. Косовець1 УДК 658:664:635 здобувач Житомирський національний агроекологічний університет ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ СИРОВИННИХ ЗОН ДЛЯ ОВОЧЕПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Обґрунтовано організаційно-економічні засади створення сировинних зон для овочепереробних підприємств Київської області. Розраховано економічний ефект від впровадження запропонованої системи заходів щодо розвитку овочівництва в регіоні. Постановка проблеми Овочівництво є провідною галуззю...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»