WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 330.341.1:334.012.6:339.923 В.В. Скупейко, к. е. н Львівськицй університет,бізнесу та права СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ...»

УДК 330.341.1:334.012.6:339.923

В.В. Скупейко,

к. е. н

Львівськицй університет,бізнесу та права

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ

В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Досліджено сучасні тенденції та ефективність інвестицій в основний капітал сільськогосподарських підприємств. забезпечення сільськогосподарських підприємств Львівської області, показано

особливості інвестування в основний капітал сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: інвестиції, інвестування, інвестиційна діяльність, основний капітал, матеріально-ресурсний потенціал, сільськогосподарське підприємство.

Исследовано динамику, современные тенденции и уровень инвестиционного обеспечения сельскохозяйственных предприятий львовской области, показаны особенности инвестирования в основной капитал сельскохозяйственных предприятий Ключевые слова: инвестиции, инвестирование, инвестиционная деятельность, основной капитал, материально-ресурсный потенциал, сельскохозяйственное предприятие.

The dynamics, current trends and level of investment of agricultural enterprises of the Lviv region, shows the features of investment in fixed assets of agricultural enterprises.

Key words: investment, investing, investment, capital, material and resource potential of agricultural enterprise.

Постановка проблеми. Аграрний сектор економіки відіграє важливу роль у розвитку суспільства та гарантування національної безпеки країни. Однак, з низки причин його потенційні можливості використовуються не в повну силу. Рівень забезпеченості сільськогосподарських підприємств економічними ресурсами є недостатнім, високим залишається ступінь спрацювання і старіння засобів праці, галузь технологічно відстає порівняно із світовим надбанням. Очевидною є необхідність активізації відтворювальних процесів у сільському господарстві шляхом впровадження нових високо продуктивних машин і техніки та організації виробництва на новій технологічній основі. Розв’язання окресленої проблеми, особливо в форматі відтворення основного капіталу, потребує значних інвестиційних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Удосконалення процесу інвестування підприємств вимагають глибокого вивчення сучасних тенденцій інвестування в основний капітал. Сучасні тенденції інвестування в основний капітал вивчались вітчизняними ученими (1,2,3,4). Ними зроблені відповідні висновки, вироблено цілу низку рекомендацій і пропозицій з покращення управління інвестиційними процесами. Проте, на наш погляд, ще залишається місце для поглиблення дослідження даної проблеми Постановка завдання. В статті поставлено ціль представити власне бачення особливостей тенденцій інвестування в основний капітал сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу. Успішний розвиток аграрного сектора економіки є запорукою стабільності розвитку суспільства, забезпечення населення в необхідній кількості продовольчими товарами, сприяння зайнятості сільського населення та соціального розвитку села і однією з умов гарантування національної безпеки країни. Це стало підставою кожному із прийдешніх Урядів України, за роки її незалежності, декларувати турботливе ставлення до розвитку агропромислового комплексу і його піднесення, проголошувати як пріоритетний напрям розвитку економіки країни. Проте розв’язання окресленої проблеми неодноразово запізнювалося в часі із-за відсутності програм, волі і державної відповідальності її керівників або не вистачало своєрідного генератора начал. Одним з таких джерел є інвестиції.

Криза у інвестиційній діяльності підприємств аграрного сектора економіки України дуже ґрунтовна, а її результати є фатальнішими, ніж в інших галузях народного господарства [3, с.112]. Обумовлено це тим, що упродовж реформування і становлення ринкових відносин у сільському господарстві, майже була призупинена інвестиційна діяльність підприємств, внаслідок чого сталося руйнування його продуктивних сил. Через брак коштів господарства протягом періоду реформування майже не поновлювали парк сільськогосподарських машин і обладнання, відбулося значне старіння і знос основних засобів. А.П.

Гайдуцький стверджує, що в результаті затяжної інвестиційної кризи матеріально-ресурсний потенціал агропромислового комплексу суттєво поменшав [1, с. 102]. Майже у два рази скоротилася чисельність тракторів, зернових комбайнів, ґрунтообробних агрегатів та інших сільськогосподарських машин і знарядь.

Детехнологізація сільськогосподарського виробництва призвела до того, що фондооснащеність у підприємствах знизилася у 9 разів, а фондоозброєність праці – у 7 разів [5, с.78].

Несприятлива ситуація, що склалася в економіці підприємств України негативно вплинула і на їх ресурсне забезпечення та кадровий потенціал. Спеціалісти з високим професійним досвідом роботи у сільському господарстві перейшли працювати в інші галузі народного господарства. Занепад тваринництва спричинив нестачу органічних добрив внаслідок чого погіршився стан відтворення земельних ресурсів, знизилася ефективність використання землі. Усе це спричинило спад виробництва сільськогосподарської продукції і ефективність функціонування підприємств галузі. Діяльність низки підприємств, не залежно від форми власності, стала збитковою.

Ринок сільськогосподарської продукції почав заповнюватися дешевими і, в той же час, неякісними продовольчими товарами зарубіжного виробництва. У сільській місцевості набуло поширення безробіття, занепало багато підприємств і закладів соціальної інфраструктури, помітно знизився рівень якості життя сільського населення.

Вирішення назрілих проблем є можливим за умови відновлення інвестиційного процесу в аграрному секторі не лише до рівня високої інвестиційної активності підприємств у дореформений період, пори стабільного розвитку сільського господарства, а й значного його випередження, з метою компенсації недоодержаних капіталовкладень у роки трансформаційних перетворень та можливості задовольнити потреби підприємств сільського господарства в інвестиційних ресурсах в нинішній час. Як зазначають українські економісти, для відновлення матеріальноресурсного потенціалу підприємств агропромислового комплексу України необхідна сума коштів, що в еквівалентному перерахунку на долари США, складає біля 35-40 млрд. [2, с. 82]. Лише для поновлення одного машино-тракторного парку підприємств аграрного сектора щорічно протягом 10 років необхідно вкладати більше 15 млрд. грн., що є в 7-9 разів більше, ніж направляється нині в реальній дійсності.

Зазначене вище повною мірою віддзеркалює стан інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств Львівської області (табл. 1).

–  –  –

* Джерело: розраховано автором на основі даних [4].

* до 2002 р. капітальні інвестиції у статистичній звітності не виокремлювалися.

Як свідчать дані табл. 1. динаміка капітальних інвестицій в економіку Львівської області має виражену строкатість за роками і не стабільну тенденцію до зростання. Так, у 2009 р. усі капітальні інвестиції зросли у порівнянні з 2002 р. на 6251 млн. грн.. або у 3,9 рази, з них у сільське господарство – на 314,1 млн. грн.. або у 18 раз.

Аналіз інвестиційного процесу у сільськогосподарських підприємствах Львівської області показав, що протягом досліджуваного періоду інвестиції спрямовувалися, в основному в матеріальні активи, частка яких в загальному обсязі капітальних інвестицій економіки області складала в розрізі років в межах 98-99%.

Абсолютна їх кількість направлялася на оновлення основного капіталу. Активність спрямування коштів підприємствами саме на відновлення та відтворення засобів праці виправдано необхідністю заміни та технічних зразків, які не відповідають впровадженню у виробництво нових інноваційних технологій.

Впровадження нових технологій є можливим лише за умов придбання високопродуктивних машин, нових засобів і предметів праці і на цій основі поліпшенні організації виробництва та зміни характеру трудової діяльності людей, що в кінцевому результаті забезпечить підвищення продуктивності праці, зростання реальних доходів населення і розв’язання багатьох соціальних проблем села.

Література:

1. Гайдуцький А. П. Підвищення інвестиційної привабливості інфраструктури аграрного сектора. / А. П. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2004. – № 10. – С. 99 – 106.

2. Кісіль М. І. Інвестиційна та інноваційна складові доктрини аграрної політики України / М. І.

Кісіль // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 82

3. Саблук П. Т. Аграрна реформа в Україні / П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Луценко та ін..: За ред.. П. І. Гайдуцького. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.

4. Сільське господарство Львівщини в 2009 році: стат. зб. /Гол. управління статистики у Львівській області. Львів, 2010. – 173 с.

5. Юшин С. О. Проблеми узгодженості інноваційно-інвестиційних проектів підприємств агропромислового комплексу із чинною системою державних прогнозів і програм / С. О. Юшин, С. В. Повна // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 77 – 83

–  –  –

ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗСЛІДУВАННЯ

НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ

В статті розглянуто слідчі ситуації та основні напрямки розслідування на початковому етапі.

Ключові слова: слідчі ситуації, розслідування, криміналісти, оперативна операція, злочин.

В статье рассмотрены следственные ситуации и основные направления расследования на начальном этапе.

Ключевые слова: следственные ситуации, расследования, криминалисты, оперативная операция, преступление.

The paper deals with investigating the situation and the main directions of investigation initially.

Keywords: investigating the situation, investigation, criminologists, operative surgery crime.

Вступ. На сьогодні роль та значення слідчих ситуацій для організації розслідування та удосконалення методики є загальновизнаними. Разом з тим серед учених-криміналістів немає єдиної думки щодо природи та сутності слідчих ситуацій, що пояснюється насамперед багатогранністю та складністю досліджуваного явища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.У криміналістичній теорії існуючі точки зору щодо визначення слідчої ситуації можна умовно поділити на дві основні позиції. Прихильники першої включають до змісту слідчої ситуації обсяг і характер наявних фактичних даних, їх інформаційну значимість. Тому під слідчою ситуацією вони розуміють характеристику стану розслідування на даний момент, яка визначається наявністю доказової та оперативної інформації, або обстановку розслідування, що характеризується сукупністю фактичних даних, які мають суттєве значення для пояснення події, що відбулася, інформаційну невизначеність зв’язків фактичних даних про подію злочину і, нарешті, як комплекс встановлених при розслідуванні фактичних даних, що беруться до уваги поряд із джерелами їх отримання.

Мета статті полягає слідчих діях та основних напрямках розслідування на початковому етапі, типізації слідчих ситуацій з подальшим створенням для них.

Виклад основного матеріалу. Такий підхід до розуміння слідчої ситуації ми вважаємо правильним, оскільки він «може реально служити практиці розслідування. Саме він, на нашу думку, відповідає головній практичній меті – типізації слідчих ситуацій з подальшим створенням для них методичних рекомендацій.

Одним з перспективних напрямків оптимізації і підвищення ефективності розслідування окремих видів злочинів є дослідження і подальша розробка проблеми типових версій. Використання систем типових версій вносить у розслідування елемент точності, повноти розслідування, сприяє слідчому у аналізі відомих йому аналогічних ситуацій та у визначенні літературних джерел, що відповідають конкретному випадку.

Побудова слідчих версій визначається видом вчиненого злочину, способом його вчинення і приховування, тобто спирається на первісну слідчу ситуацію. Вагома роль у висуненні версій належить негативним обставинам, до яких можуть бути віднесені сліди, речові докази, «докази поведінки», що порушують уяву слідчого чи суперечать їй про природний розвиток подій і причинно-наслідкові зв’язки, що випадають із ланцюга механізму вчинення злочину.

Головним у логічному дослідженні змісту версії є уявлення в думках про те, які факти, явища чи обставини повинні існувати в реальності, якщо висунута версія відображає об’єктивну істину. Ці наслідки, будучи також можливими судженнями, знаходять свій вираз у сформульованих слідчим запитаннях, що підлягають з’ясуванню. Вони дозволяють значно розширити знання слідчого про обставини злочину, дозволяють прогнозувати існування окремих фактів, тобто систематизувати приховані сторони злочину. У цьому плані версія виступає логічною передумовою або умовою планування розслідування.

Зміст вихідної інформації на початок розслідування має значення для висунення версій та визначення напрямку розслідування. В залежності від змісту та повноти цієї інформації, а також від характеру версій, слідчий визначає, які і в якій послідовності проводити слідчі дії.Похожие работы:

«УДК 351.851:352:37.014 П. М. Кухарчук, кандидат наук з державного управління, проректор із соціально економічних питань і міжнародної науково-педагогічної роботи Житомирського державного університету ім. І. Франка НАУКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ У статті зроблено спробу аналізу впливу наукового менеджменту на теорію управління освітою в Україні. Охарактеризовано сутність сучасного менеджменту в освіті. Розглянуто його напрями як стратегію диференціації і стратегію фокусування,...»

«ISSN 2312-7600. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1 (7) Л.М. БУХАРІНА, УДК 332.012.2 доктор економічних наук, доцент Запорізького національного університету ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ І САМООРГАНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Обґрунтовано необхідність аналізу процесів управління та самоорганізації регіональних соціально-економічних систем з метою визначення загальних закономірностей їхнього розвитку, що дозволить сформувати наукову основу для удосконалення методології...»

«ВЗАЄМОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПОСЛУГ: КОНЦЕПТУАЛЬНЕ. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2195 Електронне наукове фахове видання Ефективна економіка включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528) № 7, 2013 Назад Головна УДК 338.2 П. А. Петриченко, к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і управління туризмом, Одеський національний економічний університет, м. Одеса ВЗАЄМОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПОСЛУГ:...»

«Кримінальне право та кримінологія УДК 343.982 В. М. ШЕВЧЕНКО Віта Миколаївна Шевченко, аспірант Київського університету туризму, економіки і права ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЯК ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИЙ ЗАХІД, ЯКИЙ ПРОВОДИТЬСЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ТА РОЗКРИТТІ КОРУПЦІЙНИХ ДІЯНЬ В ОРГАНАХ СУДОВОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ На даний час корупційна діяльність в органах судової влади України стає одним зі значних дестабілізуючих чинників та набуває характеру реальної загрози національній...»

«УДК 656.13 UDC 656.13 МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В ПРОГРАМАХ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ Грисюк Ю.С., кандидат економічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Лабута А.В., Національний транспортний університет, Київ, Україна DESIGN OF INFORMATION AND COMMUNICATION FLOWS IN THE PROGRAMMES OF TRANSPORTATION AND LOGISTICS SYSTEMS Grysiuk Yu.S., Ph. D., National Transport University, Kyiv, Ukraine Labuta A.V., National Transport University,...»

«Павлова О. П, аспірант ГНУ «Центр досліджень білоруської культури, мови і літератури НАН Білорусі», Мінськ, Білорусь. ОСНОВНІ ПРЕДМЕТНІ ОБРАЗИ У ВЕСІЛЬНИХ ПІСНЯХ БІЛОРУСІ Стаття присвячена розгляду основних предметних образів, що зустрічаютьс у весільних піснях на території Білорусі. Головний акцент скеровано на розгляд символіки образів-предметів, їх семантики і поетики. Ключові слова: весілля, весільний обряд, образи-предмети, пісні, образ, образ-символ, семантика, поетика. TYPICAL SUBJECT...»

«УДК 332.1 Висоцька М.П., Садловська І.П.ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ У статті проведено аналіз найзагальніших аспектів економічного розвитку. Виявлено дисбаланс взаємозв’язку продуктивності та оплати праці транспортних підприємств та визначено основні напрямки його подолання. Ключові слова: заробітна плата, продуктивність праці. В статье проанализированы общие аспекты экономического развития. Выявлен дисбаланс взаимосвязи производительности и...»

«BUSINESS ECONOMICS УДК 338.45:622.333 Марченко О.О. РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ПОВНОТИ ВИДОБУТКУ ЗАЛИШКОВИХ ЗАПАСІВ ВУГІЛЛЯ Проаналізовано результати дослідження щодо The results of research in relation to financial економічної доцільності розробки залишкових viability of development of remaining supplies of запасів вугілля. Обґрунтовано передумови coal are analyzed. Pre-conditions of application of застосування економіко-математичної моделі і the economic and mathematical...»

«Р.Е. Островерха Прибуток страхових компаній та порядок його формування УДК 336.228.233 Островерха Р.Е. ПРИБУТОК СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ Статтю присвячено дослідженню проблем, що виникають у процесі формування прибутку страхових компаній як бази прибуткового оподаткування Ключові слова: страхова компанія, доходи, витрати, фінансовий результат, прибуток, податок, об’єкт оподаткування, база оподаткування. Постановка проблеми. Прибуток як комплексний, інтегрований показник...»

«Методичні положення екологоекономічного оцінювання сільськогосподарського землекористування на ландшафтній основі / Олена Бриндзя // Галицький економічний вісник — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 45. — № 2. — С. 5-9. — (Економіка та управління національним господарством). УДК 332.3 Олена БРИНДЗЯ МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ЛАНДШАФТНІЙ ОСНОВІ Резюме. Розглянуто методичні положення еколого-економічного оцінювання...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «»_2013 р. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості пена засіданні кафедри ревірені. Написання одиниць відповіменеджменту дає стандартам Протокол №9 від...»

«значущості, то «Закон про середню та вищу освіту» 1898 року, зі змінами, які були зроблені пізніше, був найбільш національно адаптованим до румунської освіти в період переходу до двадцятого сторіччя[6]. Спіру Харет ввів в дію закони, завдяки яким освіта Румунії стала шансом та шляхом реального відродження економіки, управління та румунської культури. Схиляємося сьогодні перед діями та концепціями Спіру Харета, оскільки вони є не тільки немеркнучими, але й повчальними. Література 1. Nicolae...»

«Трибуна молодого науковця Д. А. Іщенко Незаконне вивезення капіталу за кордон здійснюється такими основними способами: – неповернення валютного виторгу від експорту товарів, неотоварений імпорт;– бартер у частині нееквівалентного обміну;– експорт–імпорт через країни СНД з переоформленням на країни далекого зарубіжжя;– платежі за контрактами на надання посередницьких, маркетингових та інших послуг. Нематеріальний характер об’єктів договору не дозволяє провести належний контроль за переміщенням...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»