WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 631.11 Щурик М. В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом та регіонального розвитку, Івано-Франківського університету права ім. ...»

-- [ Страница 2 ] --

Нова трансформація земельних ресурсів відповідно до намічених завдань потребує обов’язкового фінансового забезпечення. Більш ніж очевидно, що переважаюча частина заходів деприватизації та реприватизації має бути профінансована державою, а також її представницькими структурами на місцях, оскільки йдеться про найважливіший національний ресурс, основне призначення якого полягає в забезпеченні інтересів усього суспільства, а не окремих вибраних осіб.

Фінансового забезпечення потребує також проведення робіт у зв’язку з інвентаризацією земельних ділянок господарств населення, а також сільськогосподарських агроформувань усіх форм власності. Йдеться не лише про кількісний реєстр сільськогосподарських угідь, встановлення персонального складу власників і користувачів, а й дослідження якісних харакНаукові записки. Серія “Економіка”. Випуск 13 теристик грунтів. Зокрема, це стосується механічного, фізичного, хімічного, біологічного складу земель, а також інших інгредієнтів, що впливають на продуктивність.

Фінансового забезпечення потребує також організація підготовки професійних кадрів для проведення деприватизації, реприватизації, а також створенню на землях державного фонду нових орендних сільськогосподарських підприємств.

Недоліки, що виникли в зв’язку з роздержавленням, паюванням і особливо приватизацією сільськогосподарських угідь у АПК Карпатського макрорегіону засвідчують, що з метою недопущення помилок, що мали місце підчас їх проведення раніше, найбільш доцільним є створення орендних сільськогосподарських підприємств. Йдеться про нову організацію господарств на землях державного фонду, в основі яких слід покласти професійне використання, збереження, поліпшення та охорону сільськогосподарських угідь. Причому договори оренди мають бути виключно довготривалі (49 років), що дасть можливість створити передумови запровадження приватної форми власності на землю.

Важливим напрямком фінансування в перспективі являється створення нових орендних сільськогосподарських підприємств, оскільки без грошових коштів, фінансової допомоги держави організація їх функціонування буде приречена на невдачу. Причому фінансове забезпечення має бути спрямоване виключно адресно на високопрофесійну організацію земельних господарств.

Висновки. Високоефективне відтворення земельних ресурсів аграрного сектора Карпатського макрорегіону значною мірою залежить від фінансового забезпечення. Саме фінансові ресурси є тією умовою, завдяки якій забезпечується належне використання, збереження, поліпшення та охорона сільськогосподарських угідь. Ретроспективний аналіз засвідчує, що аграрний сектор в цілому та відтворення земельних ресурсів зокрема, постійно недофінансовувася як в умовах командно-адміністративної системи так і в пострадянський період. Більше того, сільське господарство постійно являється донором інших сфер економіки. Аналіз засвідчує, що нині потрібне запровадження якісно нових засад до фінансового забезпечення земельних ресурсів. Йдеться про зміну пріоритетів фінансування, найважливішими з яких слід вважати проведення трансформаційних заходів у зв’язку з об’єднанням дрібних земельних ділянок господарств населення, залучення в обіг покинутих та незадіяних земельних паїв, деприватизація сільськогосподарських угідь у тих користувачів й власників земель, які об’єктивно не можуть налагодити належним чином власне земельне господарство. Фінансового забезпечення в досліджуваному макрорегіоні потребують також заходи, в зв’язку з формуванням сільськогосподарських орендних підприємств, проведення заходів інвентаризації земельного фонду в розрізі користувачів і власників земельних угідь, а таФінансова система України. 303 кож запровадження професійних засад до використання, збереження, поліпшення та охорони сільськогосподарських угідь. Одним з пріоритетних напрямків фінансового забезпечення трансформаційних процесів є запровадження, удосконалення та розвиток оренди сільськогосподарських угідь на якісно нових засадах. Йдеться про запровадження світових стандартів та досвіду функціонування довгострокової оренди, яка слугуватиме передумовою імплементації приватного землеволодіння.

Література:

1. Загурський О. М. Державне регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення // Економіка АПК. – 2008. – № 2. – С. 100-107.

2. Амбросов В. Ефективність використання факторів розширеного відтворення в аграрному секторі // Економіка України. – 2009. – № 1. – С. 67-73.

3. Колотуха С. М., Борейко І. П. Кредитування сільськогосподарських підприємств як ефективне джерело інвестиційної діяльності // Економіка АПК.

– 2009. – № 1. – С. 89-96.

4. Дем’яненко М. Я. Фінансова складова у дослідженнях академіка І. І. Лукінова / Теоретичні надбання академіка І. І. Лукінова та їх значення у розвитку аграрного виробництва України(Лукіновські читання): Зб. виступів 10 жовтня 2008р. / Відп. за вип. Г. М. Підлісецький. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 140 с.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Р.С. Квасницька, С.О. Джерелейко Змістовно-функціональні аспекти бюджетування та принципи його. УДК 65.011.1.:658.14.(477) Квасницька Р.С., Джерелейко С.О. ЗМІСТОВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ПОБУДОВИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У статті розглянуто та обґрунтовано трактування поняття «бюджетування» як технології ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання, систематизовано та вдосконалено принципи побудови системи бюджетування, що забезпечують якість...»

«FINANCIAL MARKET УДК 336.713:65.012.2 Єрмошкіна О.В., Тішкіна В.С.ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ОСНОВІ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ Проведено критичний аналіз існуючих підходів до Critical analysis of existed approaches to formation of формування фінансової стратегії комерційного банку commercial bank’s financial strategy in context of appliпри застосуванні економіко-математичних моделей. cation of economic simulators is conducted. Basic...»

«ІНСТИТУЦІЙНА РОЗБУДОВА ЛІСОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ За редакцією кандидата сільськогосподарських наук П.В. Кравця Київ ННЦ “Інститут агарарної економіки” УДК 630*6 (02) ББК 43 І 71 Запропоноване видання – перша спроба комплексно і всебічно розглянути інституційні засади та практичні аспекти розвитку лісової сертифікації в Україні. Публікація містить цілісний і систематизований виклад процесу формування і становлення робочої групи з питань добровільної лісової сертифікації від появи ініціативи...»

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ УДК 338.439:338.24.001 Єгорова-Гудкова Т.І. КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДСТАВІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ МАТЕМАТИКИ ГАРМОНІЇ Розглядаються теоретичні питання економічної The article is dedicated to theoretical questions безпеки держави. Досліджується новий концептуof economical security of state. A new conceptual альний підхід, що пропонує використовувати фунapproach based on usage of basic mathematical даментальні математичні константи при дослідженні constants in...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису ТИТАРЕНКО Тетяна Григорівна УДК [351.82:332.3] (477) ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 25.00.02 – механізми державного управління Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Науковий керівник СТРІЛЕЦЬ Микола Іванович, кандидат наук з державного управління, доцент Чернігів – 2016 ЗМІСТ СПИСОК УМОВНИХ...»

«Систематизація законодавства України. С. Соляр УДК 340.134(477) С. Соляр, здобувач кафедри теорії дер­ жави і права Національного універси­ тету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Систематизація законодавства України у сфері об'єднання громадян Конституція з а к р і п л ю є і гарантує право кожного г р о м а д я н и н а України на свободу об'єднання у різноманітні громадські організації та політичні партії для здійснення і захисту своїх прав і свобод та за¬ доволення політичних,...»

«УДК 336.71 Бобиль В.В. канд. економ. наук, доцент Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна ОБГРУНТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ SUBSTANTIATION OF TOOLS OF MANAGEMENT OF BANK RISKS IN CONDITIONS OF FINANCIAL CRISIS У статті досліджено непрямі інструменти системи ризик-менеджменту: бенкешуренс, сек`юритизація активів та стрес-тестинг. Розглянуто основні страхові продукти, що пропонуються банками...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»