WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 336 Хмарук Ю. В., викладач-стажист кафедри фінансів Національного університету “Острозька академія” ЗРОСТАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ВІД ОПЕРАЦІЙ З МАЙНОМ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Наукові записки. Серія “Економіка”. Випуск 14

УДК 336

Хмарук Ю. В.,

викладач-стажист кафедри фінансів Національного університету “Острозька

академія”

ЗРОСТАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ВІД ОПЕРАЦІЙ З МАЙНОМ

ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

У статті досліджено стан надходжень від державного майна до

Державного бюджету та визначено напрямки їх зростання.

Ключові слова: Державний бюджет, доходи бюджету, надходження

від державного майна.

В статье исследовано состояние поступлений от государственного имущества к Государственному бюджету и определено направления их возрастания.

Ключевые слова: Государственный бюджет, доходы бюджета, поступления от государственного имущества.

The aim of the article is to analyze income from the state property to the State budget and to reveal the ways of their growth.

Key words: State budget, budget incomes, income from the state property.

Постановка проблеми. Згідно даних звіту Кабінету Міністрів України дефіцит Державного бюджету України зріс від 9,85 млрд. грн. у 2007 році до 35,5 млрд. грн. у 2009 році (184,2 % зростання до 2008 року). У 2010 році експерти прогнозують дефіцит більше 60 млрд. грн., тому наповнення Державного бюджету України стає все більш гострим питанням для уряду.

У структурі доходів бюджету держави вагому частку займають надходження від державного майна. Так, частка цих доходів становила в середньому за 2003-2009 роки 9,73 % з найнижчими рівнями у 2007 році (8,63 %) та у 2009 році (8,2 %). Проте рівень виконання планів та результати надходжень від державного майна свідчать про невизначеність та нестабільність політики щодо управління майном держави. Тому в період пошуку додаткових резервів доходів держави актуально дослідити напрямки та можливості зростання надходжень від державного майна до Державного бюджету України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній економічній науці праці вчених присвячено здебільшого питанням приватизації, її недолікам на напрямам проведення, моделям, закордонному досвіду. Серед них можна назвати праці таких вчених, як: Ю. Алданова, В. ВишневськоХмарук Ю. В., 2010 Фінансова система України. 49 го, А. Гальчинського, Л. П. Тімофєєнка, В. Федосова, М. Чумаченка та ін.

Проте питання отримання достатніх коштів від державної власності є досить вагомим для оцінки та визначень шляхів їх зростання.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямків зростання надходжень від державного майна до Державного бюджету України.

Виклад основного матеріалу. За даними Фонду ДержмайнаУкраїни, за 1992-2009 роки від державного майна України надійшло 42 млрд. грн.

від приватизації майна, 3 млрд. грн. від оренди державного майна та 4,26 млрд. грн. дивідендів, нарахованих на державні акції (паї). Переважна частина коштів була зарахована до Державного бюджету України.

Згідно рисунку 1, при оцінці динаміки суми доходів від власності Держбюджету України та підприємницької діяльності і від операцій з капіталом, відзначаємо, що за досліджуваний період спостерігалась тенденція до зростання: від 4,67 млрд. грн. у 2003 році до 20,11 млрд. грн. у 2008 році (найбільше зростання за сім років на 8,23 млрд. грн. до 2007 року) по загальному фонду Державного бюджету України, тоді як у 2009 році спостерігався спад по обох статтях до 12,16 млрд. грн. По спеціальному фонду Державного бюджету України спостерігалося зростання від 1,15 млрд. грн. у 2003 році до 4,04 млрд. грн. у 2009 році, що було забезпечено зростанням доходів від власності та підприємницької діяльності (див. рис. 1.). Отже, загалом доходи від державної власності є стабільними надходженнями до Державного бюджету України, як по загальному, так і по спеціальному фондах.

4,14 0,9

–  –  –

* Джерело: складено автором за даними звітів Кабінету Міністрів України про виконання Державного бюджету України за 2003-2009 роки: [Електр. ресурс]. – http:// www. budget. rada. gov. ua Наукові записки. Серія “Економіка”. Випуск 14 Проте можна відзначити те, що виконання завдань щодо доходів від власності та підприємницької діяльності відбулось лише у 2008 році (перевиконання становило 3,86 млрд. грн.). Це було забезпечено надходженнями від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України – на 3,5 млрд. грн., що відображено у таблиці 1. Найбільше ж недовиконання по цій статті спостерігалось у 2009 році по спеціальному фонду бюджету держави і становило 9,49 млрд. грн., коли не було отримано запланованих 9,2 млрд. грн. від того ж перевиконання валових доходів над видатками НБУ. Щодо доходів від операцій з капіталом, то найбільше недовиконання спостерігалось у 2008 році по спеціальному фонду – 4,15 млрд. грн., що пов’язано з недовиконанням плану від продажу землі (було отримано лише 462 тис. грн.). Це спостерігається і у 2006, 2007 та 2009 роках, що свідчить про проблеми планування даної статті доходів.

–  –  –

Доходи від власнос

–  –  –

0,60 2,34 2,01 0,97 0,94 0,94 1,21 їх об’єднань і у статутних фондах яких є державна частка), що вилучається до бюджету Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 0,22 0,32 1,74 0,92 0,25 0,26 0,44 0,59 4,91

–  –  –

0,59 1,30 0,96 1,29 1,89 8,33 5,06

–  –  –

0,05 0,05 0,03 0,05 0,06 0,07 0,05

–  –  –

10,33 52,50 3,01 3,48 4,67 6,80 8,32 7,71

–  –  –

0,21 0,27 0,33 0,50 0,68 0,27 0,35

–  –  –

Джерело: складено автором за даними звітів Кабінету Міністрів України про виконання Державного бюджету України за 2003-2009 роки: [Електр. ресурс]. – http:// www. budget. rada. gov. ua Оцінюючи доходи від власності та підприємницької діяльності, визначили, що основну частку всіх доходів займали за досліджуваний період доходи від рентної плати – 52,5 % (див. табл. 1).

Тут варто зазначити динаміку зростання надходжень від рентної плати:

від 3,01 млрд. грн. у 2003 році до 10,33 млрд. грн. у 2008 році, та її відносно високий рівень у 2009 році – 7,7 млрд. грн. Тенденція до зростання проявлялася у зв’язку зі зростанням рентної плати за нафту, яка видобовується в Україні: від 0,25 млрд. грн. у 2003 році до 4,41 млрд. грн. у 2008 році та 2,46 млрд. грн. у 2009 році. Стабільним був рівень рентної плати за транзитне транспортування газу – 2,26 млрд. грн. в середньому за сім років. Це пояснюється щорічним зростанням рентної плати. Проте необіхдно звернути увагу на спадну динаміку отримання ренти від цього джерела: від 2,8 млрд. грн. у 2006 році до 2,02 млрд. грн. у 2009 році.

Вагому роль у структурі надходжень від власності та підприємницької діяльності Держбюджету України мали надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України (23 % в середньому за досліджуваний період) та від частини прибутку (доходу) господарських організацій (державних, казенних підприємств та їх об’єднань і у статутних фондах яких є державна частка), що вилучається до бюджету (10 % у структурі цих доходів). Найвищий рівень надходжень від прибутку таких підприємств був у 2005-2006 роках – 2,34 млрд. грн. та 2,01 млрд.

грн. відповідно. Відзначаємо тут незначну та спадну роль частини прибутку Наукові записки. Серія “Економіка”. Випуск 14 господарських організацій, у статутних фондах яких є державна частка, що вилучається до бюджету – від 0,57 млрд. грн. у 2005 році до 0,05 млрд. у 2008 році. Отже, державі варто удосконалити політику приватизації та об ґрунтувати величину отриманих коштів від участі в капіталі підприємств.

Частка дивідендів (доходів), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств та в акціонерних підприємствах, створених у процесі приватизації, які є у державній власності, за досліджуваний період становила в середньому 4,91 % у структурі доходів від власності та підприємницької діяльності. При цьому спостерігалося її зростання: від 0,25 млрд.

грн. у 2007 року до 0,44 млрд. грн. у 2009 році. У 2009 році в цій сумі 0,36 млрд. грн. становили дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, що може пояснюватись дією адміністративних важелів на підприємства. Разом з тим, Рахункова палата України визначаєте, що Фонд Держмайна не забезпечує отримання дивідендів від усіх підприємств.

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна займала 2,88 % у структурі надходжень Держбюджету України від власності та підприємницької діяльності. При цьому, якщо у 2008 році дані доходи становили 0,68 млрд. грн., то у 2009 році – 0,27 млрд. грн.

Рахункова палата України відзначає наявність заборгованості за вказаними платежами: у 2007 році – 31,2 млн. грн., у 2008 році – 51,9 млн. грн.

Перевірками Рахункової палати було встановлено відсутність системного контролю за рухом об’єктів державної власності та низьку орендну плату за користування державним майном (6-9 гривень за 1 квадратний метр), що ніяк не може сприяти реальному зростанню надходжень від державної власності. Цими ж перевірками були встановлені факти безоплатного надання в користування державного майна та передачі державними підпримствами державного майна площею понад 200 квадратних метрів в оренду (втрати у 2008 році визнані у сумі 1,3 млн. грн.). Крім цього, Рахункова палата України виявила, що значна кількість об’єктів державної власності знаходиться поза державним управлінням, що призводить до втрати доходів – на 1 січня 2009 року – 10 тисяч одиниць (40,5 % до загальної кількості об’єктів, включених до Єдиного реєстру об’єктів державної власності).

Крім цього, ФДМУ не пояснював причин зменшення загальної кількості державних юридичних осіб на 4 тисячі 585 одиниць за 2008 рік. Отже, нагальної уваги заслуговує контроль за рухом державного майна та забезпечення зростання орендної плати за користування державним майном в доходах Держбюджету України.

У доходах від операцій з капіталом основну частку займали надходження від реалізації державних запасів товарів (86,22 % або 0,97 млрд.

грн. у середньому за досліджуваний період) (див. табл. 2).

Велику частку (60,84 % усіх доходів від операцій з капіталом) займали надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, Фінансова система України. 53 які і стали причиною найбільшого рівня надходжень від реалізації державних запасів товарів у 2007 році – 1,73 млрд. грн. (1,29 млрд. грн. від реалізації матеріальних цінностей державного резерву), у 2008 році – 1,8 млрд. грн. (1,63 млрд. грн. відповідно), та у 2009 році – 0,89 млрд. грн.

(0,88 млрд. грн. відповідно), що пов’язано з недостачею фінансових ресурсів держави в останні роки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

0,73 0,55 1,77 2,13 1,06

–  –  –

0,05 0,06 0,06 0,05 0,02

–  –  –

0,57 0,36 1,73 1,80 0,89

–  –  –

0,13 0,31 0,28 0,16 0,16 0,11 жу землі і нематеріальних активів *Джерело: складено автором за даними звітів Кабінету Міністрів України про виконання Державного бюджету України за 2003-2009 роки: [Електр. ресурс]. – http:// www. budget. rada. gov. ua Подібна тенденція простежується і щодо продажу основного капіталу.

Так, Україна в середньому отримувала 0,05 млрд. грн. в середньому за досліджуваний період, з найнижчим рівнем у 2009 році – 0,02 млрд. грн.

Більшу частину за 2003-2008 роки займали надходження коштів від реалізації безгосподарного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі (у 2009 році урядом планувалось отримати 6 млн. грн., а було отримано 16 млн. грн.).

Що ж до надходжень від продажу землі і нематеріальних активів, то їх частка у структурі доходів Держбюджету України від операцій з капіталом склала 13,85 %, при чому від продажу землі – 13,78 %. Найвищий рівень цих надходжень був у 2008-2009 роках (0,28 млрд. грн. у 2008 році Наукові записки. Серія “Економіка”. Випуск 14 та 0,15 млрд. грн. у 2009 році). При цьому необхідно відзначити нереальні планові обсяги виконання по цій статті, особливо по спеціальному фонду (щодо продажу сільськогосподарських земель): план – 1,28 млрд. грн. у 2009 році, а виконання 6,45 млн. грн., план – 4,15 млрд. грн. у 2008 році, а виконання – 462,6 тис. грн.

За роки приватизації, згідно звітів Фонду Держмайна України, було роздержавлено більше 123 тис. об’єктів (за 1992-2009 роки), з них 28401 підприємств державної власності. Виконання ж плану надходжень по приватизації є постійно на низькому рівні: планові надходження з 1996 року були забезпечені лише у 2003-2005 роках, що пов’язано з приватизацією та реприватизацією “Криворіжсталі”. Варто зауважити, що недовиконання плану у 2001 році становило 62,6 %, у 2002 році – 81,8 %. Приватизаційні процеси 2004-2009 років пов’язували лише з політичною ситуацією в країні, що негативно впливало на визначення ефективності проведеної приватизації. Так, у 2004 році надходження від приватизації були перевиконані на 84 %, а у 2005 році – на 103 %. У 2006 році знову спостерігалось недовиконання на 72,9 %, у 2007 – на 76,8 %, у 2008 році – на 20,6 %, при цьому після внесення змін до закону про бюджет країни план надходжень від приватизації був зменшений в 14 разів.

Про невизначеність політики приватизації в Україні свідчить те, що Кабінет Міністрів України під час бюджетного періоду змінює як суми від приватизації, так і перелік об’єктів, що підлягають приватизації вже в плановому періоді. Наприклад, у 2007 році уряд п’ять разів змінював перелік цих об’єктів, що ускладнювало роботу Фонду держмайна щодо підготовки об’єктів приватизації до продажу у визначені терміни (сам план передприватизаційної підготовки був затверджений КМУ лише 26 квітня 2007 році). Впродовж 2007 року до переліку об’єктів, які підлягали приватизації, було додатково введено 47 підприємств, а п’ять об’єктів були виключені з переліку. Також постійною проблемою є те, що в першому кварталі планового року не приймаються Державні програми приватизації.

Важливість отримання надходжень від приватизації визначається напрямком використання даних коштів. В Україні основним напрямом приватизації є фінансування дефіциту Державного бюджету України. Згідно звітів Кабінету Міністрів України фінансування за рахунок надходжень від приватизації становило у 2003 році – 2,18 млрд. грн., у 2004 році – 9,5 млрд. грн., у 2005 році – 20,76 млрд. грн., що відображало використання коштів від приватизації “Криворіжсталі”. Найнижчі рівні цих надходжень за сім років – у 2008-2009 роках – 0,48 млрд. грн. та 0,81 млрд. грн. відповідно, було пов’язано з низьким рівнем відповідних надходжень, тому це свідчить про спрямованість цих коштів на споживчі цілі держави. Дефіцит 2010 року складе 20-25 млрд. грн., а С. Тігіпко заявив, що приватизація у 2010 році повинна принести мінімум 10 млрд. грн. до Державного бюджету України. Він також не виключає приватизацію в цьому році енерФінансова система України. 55 гогенеруючих та енергорозподіляючих компаній. Експерти відзначають, що 20-23 млрд. грн. країна може отримати при продажу “Луганськтепловозу” (експортер локомотивів), “Укртелекому” (монополіст внутрішнього зв’язку в Україні) та Одеського припортового заводу (важливе хімічне підприємство в Європі по виробництву азотних добрив). Отже, уряд дозволив приватизацію стратегічних об’єктів держави.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 УДК 37.036:378 Валентина Білан ЕСТЕТИЧНІ ВИЯВИ КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАЦІ ДЕФЕКТОЛОГА На початку третього тисячоліття проблеми виховання, освіти і розвитку молодого покоління набувають особливого значення, зокрема спеціальної освіти. Ефективне функціонування спеціальної освіти в умовах динамічної соціально-політичної і економічної трансформації нашого суспільства, забезпечення повноцінного розвитку дітей з психофізичними вадами...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК ТА В РІЙС ЬКИЙ Випуск 39 Частина І Присвячений 80-рІччю заснування біолого-твхнологічного факультету -2005 Видасться за рішенням Науково-координаційної ради Херсонської області ПяадвнжлГ наукового центру Національної академії наук України, вченої ради Хероонсыюге^^Ш жавного аграрного університету та Президії Української академії вгрернмх наук І і§аь року Зареєстрований у ВАК України в 1997 році с.-г науки“, перврвестрвфо лроЙшЦ у черені 1999 року (постанова президії ВАК...»

«тивно використовувати внутрішні і залученні зовнішні інвестиції на інноваційну діяльність. Список літератури: 1. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга, 2003. – 278 с. 2. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підпримстві: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 398 с. 3. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ П. В. Круш, В. І. Подвігіна, Б. М. Сердюк та ін. К.:...»

«154 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Л.М. Ганущак-Єфіменко (Європейський університет, м. Київ, Україна) І.В. Коберник (Європейський університет, м. Київ, Україна) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР* У статті викладено результати досліджень у сфері розвитку інтеграційної діяльності. Проаналізовано еволюцію розвитку, міжнародний досвід складових інтеграційного розвитку та визначено особливості формування інтегрованих бізнесструктур. Ключові слова: інтегрований розвиток,...»

«Збірник наукових №2 (64) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 УДК: 657.421.1.336.145.1 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ФОНДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ Янчук В.І., к.е.н., доцент Андрєєва Н.М. Вінницький національний аграрний університет В статті йдеться мова про особливості оцінки та переоцінки основних фондів бюджетних установ. Проведено аналіз особливостей списання необоротних активів з балансу підприємства. Виявлені специфічні ознаки бюджетного обліку та проаналізований їх вплив на оцінку...»

«ЧАСТИНА 2 НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ УДК 005.934: 005.22 О.А.1Антонян Формалізація методу трансформації показників діяльності суб’єктів господарювання для інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки У статті здійснена формалізація методу трансформації показників діяльності суб’єктів господарювання для інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки. Ключові слова: метод трансформації показників, суб’єкт господарювання, економічна безпека. Постанова проблеми...»

«оцінити потреби в реструктуризації фінансування та потенціал рентабельності; здійснювати постійний моніторинг рівноваги корпоративного портфеля та вносити необхідні зміни. Рис. 1. Моделювання процесу параметричного синтезу моделі експоненціального згладжування Розглянуто можливість модифікації матриці БКГ в умовах дефіциту маркетингової інформації, що дозволяє використати для її побудови кількісну внутрішню інформацію підприємства, яка завжди є доступною, точною і достовірною. Література: 1....»

«Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 50 4. Піжук О. І. Державне регулювання гендерних відносин як важлива умова сталого соціально-економічного розвитку в Україні / О. І. Піжук // Економіка та держава. – 2007. – № 6. – С. 65-67.5. Сербіна Н. Реалізація гендерної політики в Україні [Електронний ресурс] / Н. Сербіна. – Режим доступу : http://vuzlib.com/content/ view/1211/29/ Определены проблемы методического характера, касающиеся комплексной оценки гендерного неравенства; рассмотрена...»

«Другим кроком подолання тіньового сектору можна вважати: зниження тиску на фонд оплати праці, в тому числі і за рахунок введення недержавного пенсійного забезпечення; заборона внесення змін до податкового законодавства протягом п'яти років, що дасть можливість підприємцям планувати бізнес-цикл; поліпшення якості послуг, що надаються державою [1; 8]. Наук. керівн. Степанова Е. Р. Література: 1. Коваленко О. Процес подолання корупції і тіньової економіки як специфічний об'єкт соціального аудиту...»

«УДК 621. 822.1(045) О. Л. Діденко, асп. ВІДНОВЛЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ ВКЛАДИШІВ ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ Національний авіаційний університет, didenkos86@mail.ru Наведено короткий опис та проведено аналіз технологій відновлення геометричних розмірів вкладишів підшипників ковзання газоперекачувальних агрегатів методами ручного, відцентрового заливання та методом газополуменевого напилення. Установлено, що для підвищення якості заливання та зменшення вартості і часу...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА Ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна проф. В. С. Бакіров «_»_ 2012 р. ПРОГРАМА фахового вступного екзамену за спеціальністю «Маркетинг» (7.03050701, 8.03050701) Затверджено на засіданні вченої ради економічного факультету протокол № 2 від 21.02.2012 р. Голова вченої ради економічного факультету О. І. Давидов Харків – 2012 ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ Атестація...»

«Випуск 36. Частина ІІІ ISSN 2306-4420. Збірник наукових праць ЧДТУ УДК 657.31 І. Садовська I. Sadovska СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING OF INNOVATION ACTIVITY IN AGRIBUSINESS У статті досліджено питання формування нової концепції стратегічного управлінського обліку інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано нові методичні підходи до формування двозначних бюджетів для інноваційної діяльності...»

«УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС Важливе значення в даному аспекті має інформаційна база, що її отримують в системі вітчизняної вищої школи потенційні керівники підрозділів або ж власники фірми. У сучасних умовах інформація, що міститься в межах тієї або іншої навчальної дисципліни, не тільки визначає рівень практичних знань та навиків, але й впливає на характер прийняття управлінських рішень. Таким чином надзвичайно важливим є формування на базі вищої школи системи зворотного інформаційного зв’язку між...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»