WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 336:657.1 Костецький В. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного ...»

-- [ Страница 2 ] --

8. Наділення служби фінансового контролінгу функціями казначейства, яке поліпшить платоспроможність підприємства, знизить ризики касових розривів і дасть можливість більш раціонально використовувати кошти. Впровадження такого інструменту передбачає структурування грошових потоків і регламентування основних процесів: проходження заявок на витрати, планування надходжень, щоденне формування платіжного календаря.

Усі вищенаведені інструменти фінансового контролінгу будуть ефективні тільки при сукупному їх впровадженні на підприємстві.

Висновки. Перебуваючи на стику обліку, інформаційного забезпечення, контролю та координації дій різних служб, фінансовий контролінг займає особливе місце в управлінні підприємством. Він пов’язує воєдино всі ці функції, інтегрує та координує їх. Причому не підміняє собою управління підприємством, а переводить його на якісно новий рівень.

Отже, фінансовий контролінг як основоположний блок контролінгу сприяє оцінці виконання визначених цілей та плану, обґрунтуванню відхилення досягнутих результатів від встановлених показників, усуненню відхилень, генеруванню грошових коштів, зменшенню ризиків та прийняттю ефективних оперативних і стратегічних рішень.

Література:

1. Антикризисное управление / Под ред. проф. Э. М. Короткова. – М. : Инфра-М, 2006. – 370 с.

2. Бланк И. А. Финансовая стратегия предприятия / И. А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 720 с.

3. Воляник Г. М., Марушко Н. С. Контролінг у системі управління підприємством / Г. М. Воляник, Н. С. Марушко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19. 4. – С. 151-155.

4. Карцева В. В. Фінансовий контролінг в системі фінансового менеджменту / В. В. Карцева // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 195-198.

5. Коваленко О. В. Функції контролінгу в системі антикризового управління / О. В. Коваленко // Економічний форум. – 2011. – Випуск 2. – С. 113-119.

6. Левківська В. Г. Контролінг як інструмент управління фінансовими результатами підприємства / В. Г. Левківська // Торгівля і ринок України. – 2009. – Випуск 28. – Том 3. – С. 361-365.

7. Манн Р., Майер Э., Контроллинг для начинающих. Система управления прибылью / Р. Манн, Э. Майер. – М. :

Изд-во “Финансы и статистика”, 2004. – 301 с.

8. Петрусевич Н. Ю. Особливості інституціонального розвитку контролінгу в Україні / Н. Ю. Петрусевич // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2006. – Вип. № 187. – С. 866-874.

9. Портна О. В. Контролінг: [нав. посібник] / Портна О. В. – Львів: “Магнолія-2006”, 2007. – 190 с.

10. Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: [монографія] / Пушкар М. С., Пушкар Р. М. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 370 с.

11. Стратегический менеджмент / Под ред. Петрова А. Н. – СПб. : Питер, 2007. – 496 с.

12. Терещенко О. О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством / О. О. Терещенко // Фінанси України. – 2001. – № 12. – С. 55-59.

13. Уткин Э. А. Антикризисное управление: учебник / Е. А. Уткин. – М. : Асоциация авторов и издателей “Тандем”, 1997. – 400 с.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК 338.439 Л. О. Шкварчук Національний університет “Львівська політехніка” ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВЧИХ ОЧІКУВАНЬ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД © Шкварчук Л. О., 2012 Здійснено оцінювання споживчих смаків та переваг на продовольчому ринку. Виявлено особливості зміни обсягу та структури споживання основних продовольчих товарів під дією економічної кризи. Узагальнено підходи до оцінювання споживчих очікувань на продовольчому ринку та їх впливу на стан економіки країни. Ключові слова:...»

«205 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА А.М. Колот (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна) АСИМЕТРІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ: ПРОЯВИ, ПРИЧИНИ, ПЕРЕДУМОВИ ПОДОЛАННЯ У статті визначено форми асиметрії в царині соціально-трудових відносин (інституціональна, економічна, соціальна, інформаційна). Представлено чинники, що дестабілізують соціально-трудову сферу. Обґрунтовано, що для вирішення наявних соціально-економічних...»

«УДК 339.92 (477) Марина Лугова Міжрегіональна інтеграція як чинник активізації інвестиційної діяльності в регіоні Статтю присвячено дослідженню впливу міжрегіональної інтеграції на підвищення інвестиційної діяльності регіону. Визначено поняття «міжрегіональна інтеграція», мету та цілі даного процесу. Окреслено особливості міжрегіональної інтеграції прикордонних регіонів України. Визначено поняття «єврорегіон» та особливості функціонування даної форми міжрегіональної інтеграції. Охарактеризовано...»

«ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Войцицький А. П., Муляр О. Д., Кравець Л. Г., Нездвецька І. В. ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ Навчальний посібник ЖИТОМИР УДК 504.3.054 : 504.064.4 ББК 28.081 : 51.21 І 40 Рекомендовано Вченою радою Житомирського національного агроекологічного університету (протокол № 2 від 23 жовтня 2013 р.) Рецензенти: Грабар І. Г. – д.т.н., професор Житомирського національного агроекологічного університету; Данилко В. К. – д.е.н., професор Житомирського державного...»

«BUSINESS ECONOMICS УДК 658:657.922 Кабаченко Д.В., Скрипка Є.С. ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ ЯК КРИТЕРІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Обґрунтовано доцільність використання концепції The expedience of application of the business value вартості бізнесу як цільового критерію ефективності conception as a criterion of the enterprise efficiency is діяльності підприємства. Розроблено модель побудови substantiated. The model of constructing balanced metrics збалансованої системи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»