WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М. ГОГОЛЯ УДК 159.9:377 РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ Приліпко О. Ф. У статті проведено аналіз досвіду освітніх ...»

-- [ Страница 3 ] --

Складовими компонентами такої системи є: 1) гнозис – пошук і прийом інформації, її переробка та прийняття рішення, професійна специфіка мислення; 2) праксис – уміння, навички, дії (організаційно-виробничі, комунікативні, інформаційно-перетворювальні, саморегуляційні); 3) властивості особистості – спрямованість мотивів діяльності, готовність до дій, виконавчі здібності, усвідомлення того, які якості визначена професія розвиває або пригнічує, уявлення про своє місце в професійному середовищі, ставлення до себе, особливості саморегуляції та інше [6, с. 9–10].

У межах цього підходу І. А. Зязюн також вважає компетентність першоосновою професійності. В останній на перше місце автор виносить комплексність знань, а саме: вміння синтезувати матеріал, аналізувати ситуації спілкування, осмислювати сутність явищ, обирати засоби взаємодії.

О. С. Бєлкіна під професійною компетентністю розуміє "… сукупність професійних та особистісних якостей, які забезпечують ефективну реалізацію компетенцій, необхідних для здійснення професійної діяльності".

Як зазначається І. В. Івановою, у психології праці компетентність часто навіть ототожнюється з професіоналізмом. Співвідносячи ці поняття, автор дослідження визначає професіоналізм як найбільш загальну характеристику здатності фахівця ефективно виконувати свої професійні обов’язки (функції) у своїй професійній діяльності, а компетентність – як своєрідний вимірник, індикатор, якісно-кількісну характеристику рівня професіоналізму. Компетентність розглядається як складна, багатоаспектна категорія, яка найбільш повно і всебічно характеризує фахівця-професіонала.

Виділяється професійна компетентність як практична реалізація професійних здібностей і ділових якостей працівника в їх синергетичному взазаємозв’язку і взаємозалежності. "Доцільність уведення поняття "професійна компетентність" обумовлена широтою його змісту, інтегративною характеристикою, що поєднує такі широко використовувані поняття, як "професіоналізм", "кваліфікація", "професійні здібності" та ін.".

У наукових дослідженнях також виділяються складові професійної компетентності:

спеціальна компетентність, соціальна компетентність, особистісна компетентність, індивідуальна компетентність.

Отже, виходячи з аналізу досліджуваного поняття, професійну компетентність фахівців можна визначити як складне системне утворення, основними структурними компонентами якого є: мотиваційний, когнітивний, етично-професійний та індивідуально-психологічний компоненти, які дозволяють фахівцю успішно здійснювати професійну діяльність.

Література

1. Авдеева Н. Н. Ключевые компетентности – новая парадигма результата образования / Н. Авдеева // Педагогика : науч.-теор. журнал / гл. ред. В. П. Борисенков. – 2003. – № 5. – С. 34–39.

2. Балл Г. О. Духовність професіонала і педагогічне сприяння її становленню:

орієнтири психологічного аналізу / Г. О. Балл // Професійна освіта: педагогіка і психологія : українсько-польський щорічник / за ред. Т. Левовицького, І. Зязюна, І. Вільш та ін. – Ченстохова – Київ, 2000. – С. 217–232.

3. Болонський процес 2020 – Європейський простір вищої освіти у новому десятиріччі [Електронний ресурс] : Комюніке конференції Європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту, Льовен і Лувен-ла-Ньов, 27–29 квітня 2009 р. – Режим доступу:

http://www.mon.gov.ua/education/ higher/bolpr/komunike_2009_ukr. doc. – Назва з екрана.

4. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 // Освіта України : газета. – 2004. – № 5.

5. Зимняя И. А. Личностная направленность образования и компетентностный подход. Воспитание будущего учителя в процессе предметной подготовки / И. А. Зимняя // Проблемы качества образования : матер. Всеросс. совещания-семинара : в 2 ч. / Казан.

пед. ун-т. – Казань, 2004.

Ч. 2. – 2004. – С. 23–32.

6. Климов Е. А. Образ мира в разнотипных профессиях : учеб. пособие / Е. А. Климов. – М. : Изд-во МГУ, 1995. – 224 с.

НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М. ГОГОЛЯ

7. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти / за заг. ред Я. Я. Балюбаша. – К. : Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2008. – 77 с.

8. Овчарук О. Ключові компетентності: європейське бачення / О. Овчарук // Управління освітою : наук.-практ. журнал / гол. ред. М. І. Дробноход. – 2003. – № 15–16. – С. 6–9.

9. Лисенко Н. В. Вища освіта України – погляд у світовий простір / В. Н. Лисенко // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника [Педагогіка] / голов. ред.

Л. В. Лисенко. – Івано-Франківськ, 2006. – Вип. 12. – С. 3–11.

10. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М. : Просвещение, 1996. – 186 с.

11. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : монографія / С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк, П. В. Воловик та ін. ; за ред. С. О. Сисоєвої. – К. : ВІПОЛ, 2001. – 502 с.

12. Словник іншомовних слів / уклад. C. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. :

Наукова думка, 2000. – 680 с.

13. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень / уклад. Л. О. Пустовіт. – К. : Довіра, 2000. – 1018 с.

14. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты : доклад на отделении философии образования и теоретической педагогики РАО 23 апреля 2002 г. [Єлектронный ресурс] / А. В. Хуторской. – Режим доступу:

www.eidos.ru/news/compet.htm.e-mail:info@eidos.ru. – Назва з екрана.

15. Tuning Educational Structures in Europe [Електронний режим]. – Режим доступу:

// http//www/let.rug.nl/TuningProjekt/index.htm;–tuning.unideusto.org/tuningeu. – Назва з екрана.Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«_ Серія економічна Киржецкий Ю.И. Эффективное государственно-частное партнерство при реализации программ социальной направленности как залог экономической безопасности Украины. Проанализированы обстоятельства и факторы, препятствующие внедрению и развитию государственно-частного партнерства в Украине. Рассмотрен институт государственно-частного партнерства с позиции экономической безопасности страны. Предложена модель взаимодействия субъектов хозяйствования и государства при реализации...»

«USAID Програма розвитку державно-приватного партнерства FROM THE AMERICAN PEOPLE ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИЙОМ ЗАЯВОК МІСЦЕВОГО КОНСУЛЬТАНТА ДЛЯ РОЗРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ Дата Оголошення: 27 червня 2014 р. Кінцева дата подання заявок: 15:00, 11 липня 2014 р. Кінцева дата прийому запитань: 15:00, 7 липня 2014 р. Кінцева дата надання відповідей (якщо є): 15:00, 9 липня 2014 р. FHI 360 прагне забезпечити...»

«CEDEFOP Panorama series, 85, 2004. – 133 p. 17. Towards Knowledge Societies. UNESCO World Report / Matsura K., Riviere F., Bouchenaki M. and auth. – Paris, UNESCO, 2005. – 226 p. УДК 378.018-047.22 Москаленко А. М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, кандидат педагогічних наук, доцент ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У статті уточнено сутність основних понять...»

«УДК 658.8:629.5.083.5 С.Є. Погодаєв Інститут економіки та права, м. Севастополь УПРАВЛІННЯ КОНТРАКТНИМ ЧАСОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА © Погодаєв С.Є., 2010 Розглянуто питання управління контрактним часом для забезпечення оптимального завантаження підприємства. Введено поняття інтенсивності в часі сукупних доходів замовлення. Запропоновано обчислювати сумарне значення доходів шляхом інтегрування у часі їх інтенсивності. Показано, як будувати просторово-часові...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2013 рік, випуск 1 (48) УДК 334.723:304.4 Богданова Т.І. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА У статті викладено особливості The features of forming of social policy of формування соціальної політики сучасного modern enterprise are expounded in the article. підприємства. Розкрито основні елементи The basic elements of social policy and соціальної політики та проблеми, що problems which restrain investing of стримують...»

«Таким чином, підприємство при виході на будь-який новий ринок, будь то міжнародний чи вітчизняний повинне прорахувати всі плюси та мінуси, врахувати всі особливості даного ринку, галузевих, регіональних, товарних ринків покупців, іншими словами, дати кількісну та фінансовообгрунтовану оцінку існуючих і потенційних можливостей збуту своєї продукції. Висновки. Маркетинг в сьогоденні здійснюється в умовах більш жорсткої конкуренції, ніж в минулому. До того ж змінюються не лише економічні фактори,...»

«Серія: Економічні науки УДК 336.078.3 О.Л. Стеблянко, здобувач Житомирський державний технологічний університет МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА: АДАПТАЦІЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ (Представлено д.е.н., проф. Виговською Н.Г.) Досліджено питання модернізації державного внутрішнього фінансового контролю, проаналізовано можливість адаптації передового закордонного досвіду при формуванні вітчизняної контрольної моделі, обґрунтовано необхідність...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»