WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ВИПУСК 103 СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Підсумовуючи викладене слід зазначити, що інтеграція України до ЄС та приєднання до Болонської конвенції є не самоціль, а ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАУКОВІ ЗАПИСКИ

ВИПУСК 103 СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Підсумовуючи викладене слід зазначити, що інтеграція України до

ЄС та приєднання до Болонської конвенції є не самоціль, а досягнення

європейського рівня життя. Тому стратегічною метою освіти має стати

формування духовно багатого, інтелектуально розвиненого, фізично й

психологічно здорового покоління, збереження і реалізація освітянського потенціалу на рівні розвинених країн світу.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Монаєнко А. О. Класифікація видатків на освіту та науку // Держава і право: Зб.

наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 38. К.: Ін-т держави і права ім.

В. М. Корецького НАН України, 2010. – С. 502 – 508.

2. Андрущенко В. Інноваційний розвиток освіти в стратегії «українського прориву»

// Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – 2011. – С. 10 – 17.

3. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи // Вища школа. Науково-практичне видання. № 4. – 2010. – С. 91 – 110.

4. Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи // Вища школа. Науково-практичне видання. № 7. – 2009. – С. 78 – 125.

5. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. – КУ.: Т-во "Знання", КОО, 2010. – 254 с.

6. Прокопенко І. Минуле, сучасне та майбутнє педагогічної освіти в Україні // Вища школа. Наук.-практичне видання. – № 8. – 2010. – С. 6 – 18.

7. Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи // Вища школа. Науково-практичне видання. – № 2. – 2011. –С. 66 – 82.

8. Вакарчук І. Вища освіта України – європейський вимір; стан, проблеми, перспективи // Вища школа. Науково-практичне видання. – № 3, – 2008. – С. 3 – 18.

9. Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України // Вища школа: «Знання». – № 3. – 2009. – С. 4 – 18.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Шинкаренко Алла Василівна – кандадат економічних наук, доцент з наказу ВП «Кіровоградський факультет КНУКіМ».

Коло наукових інтересів: менеджмент освіти.

ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ В

КОНСТРУЮВАННІ МОДЕЛІ ДИДАКТИЧНИХ ОСНОВ

ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ

БАНКІВСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ Тетяна ШИШКІНА (Кіровоград) У статті розглянуто питання використання педагогічних принципів навчання в конструюванні моделі дидактичних основ формування фахових компетенцій майбутніх банківських працівників в процесі професійної підготовки.

В статье рассмотрено вопрос использования педагогических принципов обучения в конструировании модели дидактических основ формирования профессиональных компетенций будущих банковск

–  –  –

професійної підготовки спеціалістів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» професійного спрямування 6.050105 «Банківська справа», яка складається із педагогічних принципів навчання.

Дослідженням сутності банківської справи та проблемами визначення її змісту займалися такі вчені, як П. Біленчук, О. Кириченко, О. Лобунь, В. Міщенко, О. Петрук, Л. Снігурська та ін.

Теоретико-методологічні принципи професійної освіти представлені у роботах А. Алексюка, Г. Балла, І. Беха, І. Зязюна, А. Кузьмынського, Р. Макарова, Н. Ничкало, О. Сухомлинської та багатьох інших науковців.

Принципи навчання – це положення, які регламентують вимоги до змістовної частини навчання. Вони є загальним орієнтиром для визначення змісту, засобів, форм, методів організації навчання [2, 5].

Сучасна концепція принципів навчання забезпечує цілісність і визначену логіку їх розташування, допомагає реально керуватися ними при плануванні та організації навчального процесу. Кожен з принципів впливає на весь компонент навчально-виховного процесу, але може мати переважне відношення до окремо визначеного компоненту навчання.

Мета статті – розкрити педагогічні принципи (загально дидактичні та спеціальні), які використовують у навчально-виховному процесі при формуванні фахових компетенцій майбутніх банківських працівників.

Виклад основного матеріалу. В основу формування фахових компетенцій майбутніх працівників банківської справи у процесі професійної підготовки нами було закладено загально дидактичні та спеціальні принципи навчання (Рис 1. ).

Розкриємо значення кожного принципу.

Принцип виховного навчання – сприяє управлінню діями студентів у процесі опанування знаннями, формуванню спеціальних навичок та вмінь у майбутніх працівників банківської справи, одночасно стимулює розвиток їх творчого мислення. Мобілізує три форми навчальної діяльності: перша, це самостійне продуктивне мислення, друга репродуктивне мислення, а також третя форма - стимулювання учнів до самостійного пошуку рішень. Ці форми спонукають до розвитку творчого мислення та самостійного пошуку.

Принцип систематичності та послідовності – передбачає таку побудову навчального процесу для формування фахових компетенцій майбутніх працівників банківської сфери, при якому засвоєння знань, навичок та вмінь планується у суворій послідовності педагогічно обґрунтованої системи, коли розвиток професійно важливих якостей, накопичення та удосконалення знань, навичок, вмінь здійснюється поступово, у логічній послідовності з допомогою ускладнюючих вправ

- 371 НАУКОВІ ЗАПИСКИ ВИПУСК 103 СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ та задач. Принцип системності та послідовності передбачає поєднання міжпредметних зв`язків, порядок зростання складності ситуаційних завдань: завдання які окремо розглядають практичні ситуації.

Принцип науковості у навчанні – передбачає, що зміст навчання складається з об’єктивних наукових фактів, понять, законів та теорій, які забезпечують формування у студентів необхідних знань, навичок, вмінь на основі наукових досягнень психолого-педагогічної науки, менеджменту управління. Студенти повинні засвоїти достовірні, науково обґрунтовані факти, процеси, явища, розуміти сутність науково обґрунтованих законів, особливості розвитку й становлення наукових відкриттів, навчитись володіти методами наукових досліджень, знайомитися з різними напрямками наукових пошуків в галузі банківської справи.

Принцип наочності і наглядності - передбачає реалізацію прямої наочності шляхом демонстрації вправ викладачем, як для підготовлених так і попередньо не підготовлених студентів, образним описом вправи, яка вивчається відповідно до теми заняття. Показ вправи викладачем використовується досить часто і вимагає особливого розгляду для більш успішного засвоєння навчального матеріалу. Використання опосередкованої наочності полягає в тому, що образ вправи, яка вивчається, передається студентам за допомогою інших форм зображення (навчальних та виробничо-практичних відеофільмів, рисунків, таблиць, діаграм, спеціальних банківських комп’ютерних програм та ін.), або підбираються певні навчальні засоби, які підказують темп і ритм, психологічну, управлінську напруженість при виконанні навчальних завдань у вигляді ігрового навчання.

Принцип свідомості та активності навчання – це здійснення свідомого розуміння матеріалу, який вивчається, практичне розкриття і доведення значення мотивації у професійній діяльності, впровадження у навчальний процес можливих екстремальних ситуацій із професійної діяльності працівника банківської справи. Принцип передбачає, що засвоєння знань, вироблення навичок та складних вмінь неможливе без усвідомленого розуміння, чому треба навчитися і що повинно бути засвоєно при вивченні навчального матеріалу, розуміння поточної ситуації в банківсько-фінансовій сфері, розуміння економічної ситуації у державі і як ці чинники впливають на благополуччя суб`єктів підприємницької діяльності та населення в цілому.

- 372 НАУКОВІ ЗАПИСКИ ВИПУСК 103 СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Рис. 1. Принципи навчання які використовуються у методиці формування фахових компетенцій майбутніх працівників банківської справи Принцип домінантно-мотиваційної установки передбачає моделювання процесу реальної виробничої діяльності в фінансовокредитних установах і визначає: професійність, насиченість фахових компетенцій, визначення кваліфікації фахівця, професійне призначення та можливості власної професійної самореалізації, виробничі функції та

- 373 НАУКОВІ ЗАПИСКИ ВИПУСК 103 СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ типові завдання професійної діяльності, обговорення теоретичних положень специфіки банківської діяльності та особливостей працівника фінансово-кредитної установи, специфіку готовності до виконання своїх професійних обов`язків, домінантні установки на функціонування субсистем підготовки, активацію спеціальної мотивації на необхідний вид діяльності, характер і зміст професійної підготовки поетапно, динаміку напруженості праці в умовах економічної нестабільності та валютних коливань. Оскільки напруженість педагогічного процесу професійної підготовки майбутніх банківських працівників визначається принципом співвідношення рівнів організації адаптаційних систем організму і домінантно-мотиваційної установки, то важливе значення при конструюванні моделі професійної підготовки має питання про співвідношення інформаційних потоків і різних засобів підготовки.

Принцип міцності знань, навичок та вмінь полягає в тому, що необхідно опанування фаховими компетенціями у професійній підготовці майбутніх працівників банківської сфери з максимальною наближеністю до реальної практичної діяльність фінансиста, при якій можливо отримані знання, навички та вміння використати з максимальним ефектом в ситуації сильного психологічної напруження і знайти реальний вихід із екстремальної ситуації в жорсткому обмеженні часом. Критеріями міцності засвоєння знань, навичок та вмінь є можливість діяти в особливих екстремальних умовах з швидкістю прийняття рішень, точністю, правильністю, лаконічністю висловів, логікою мислення, впевненістю в правоті своїх дій, коректністю.

Міцність засвоєння навчального матеріалу у формуванні фахових компетенцій майбутніх працівників банківської справи може бути забезпечена в навчальному процесі шляхом підвищення змістовності навчального матеріалу, підвищення внутрішньої мотивації вивчення матеріалу, здійснення яскравого першого ознайомлення з новим матеріалом, шляхом пошуку конкретних ситуацій, які виконують роль «гачка» в пам'яті, мобілізації мислення і почуттів, що сприяють запам'ятовуванню, виконання великої кількості тренувальних вправ, систематичного повторення того, що зберігається в пам'яті, виконання творчих завдань, систематичного контролю знань матеріалу і вміння володіти ним.

Принцип індивідуального підходу – пристосування прийомів, методів і форм педагогічного впливу до кожного студента, з метою забезпечення запрограмованого рівня розвитку особистості. Індивідуальний підхід створює найсприятливіші можливості для розвитку пізнавальних сил, активності, схильностей і обдарувань кожного студента, передбачає врахування індивідуальних інтелектуальних можливостей та освітнього рівня підготовки, індивідуальний підхід до кожного студента з


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- 374 НАУКОВІ ЗАПИСКИ ВИПУСК 103 СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ розумінням його психологічної структури особистості, розробку індивідуального психологічного портрету працівника банківської справи з урахуванням фахових компетенцій. Відповідно до цього принципу навчання базується таким чином, що кожен студент працює у відповідності з його можливостями та здібностями, а за рахунок його позитивних професійно важливих якостей рівень професійної підготовленості доводиться до загальних вимог.

Принцип доступності у навчанні передбачає організацію навчального процесу таким чином, щоб студент при збільшеному навантаженні своїх розумових та фізичних сил міг засвоїти необхідні знання, сформувати навички та складні вміння. Кожна людина може тільки усвідомлено засвоїти матеріал лише у визначеній складності та обсязі. Відповідний принцип, враховується нами при визначенні навчальних занять, зокрема у вигляді тренінгів, рольових і ділових іграх, семінарах, диспутах, круглих столах, враховуючи зміст, обсяг і складність вибору необхідних методів навчання та в цілому програми підготовки.

Для більш успішного і ефективного формування фахових компетенцій майбутніх банківських працівників та опанування ними особливостями професійної діяльності, використовуються специфічні процесуальні принципи, які відображають сутність спеціаліста банківської установи в сучасних умовах розвитку ринкових відносин, економічних кризових явищ та лежать в основі формування професійної надійності.

До таких принципів відносяться:

– принцип суворої регламентації часового лімітування освоюваних дій;

– принцип різнонаправленої ритмічної підготовки;

– принцип додаткового психологічного навантаження на фоні основної професійної діяльності;

– принцип комплексного формування психологічних якостей і механізмів адаптації при швидкоплинних економічних змінах;

– принцип цілісності системи ефективності та прогресивності;

– особисто-діяльний принцип.

Принцип суворої регламентації часового лімітування освоюваних дій - визначає кількісну характеристику упорядкування моделі формування фахових компетенцій майбутніх банківських працівників в умовах ринкової економіки та її функціонування, визначає динаміку всієї підготовки для можливості міжпредметної цілісної, системної професійної підготовки з урахуванням особливостей розвитку ринкових відносин та можливих кризових явищ в економіці, фінансового-грошовій сфері держави. Він задає напруженість окремих засобів професійної підготовки, а також напруженість педагогічного процесу в цілому.

- 375 НАУКОВІ ЗАПИСКИ ВИПУСК 103 СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Принцип різнонаправленої ритмічної підготовки передбачає ритмічне чергування навантажень різного характеру, загальний обсяг навантажень (завантаженості), який ритмічно змінюється, професійне удосконалення з визначеною закономірністю у співвідношенні організації домінантно-мотиваційної установки. Цей принцип має тісний зв’язок з професійною направленістю педагогічного процесу професійної підготовки. Ритмічність визначається коливанням навантаження при цьому величина шагу коливання має принципово важливе значення.

Макаров Р. М. відмічає, що у спеціальних дослідженнях встановлено, що в педагогічному процесі професійної підготовки найбільш оптимальними умовами відновлення нервово-емоційних і енергетичних затрат організму забезпечуються при співвідношенні напруженості у плюсових і мінусових фазах у недільному мікро циклі 2:1[1, 2]. Після підвищення навантаження у плюсовій фазі зразу понижується напруженість (мінусова фаза). На етапі загальної функціональної підготовки блоку економічної та страхової культури протягом тижня має збільшення напруги, яка досягає до кінця етапу 100%. Інших напрямках підготовки блоках підготовки „працюють” у проти фазі з меншою напруженістю.

Цим забезпечується привілейоване становище тих чи інших засобів підготовки у залежності від задач підготовки і періоду професійної досконалості фахових компетенцій майбутніх працівників банківської справи у системному процесі професійної підготовки.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК: 631.1.027:[65/011/44^633/635] Л.О. Ломовських, канд. екон. наук, доцент Я.О. Фатуллаєва, студентка Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇЇ Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання, які характеризуються поступовим перенасиченням ринку продукцією, обсяг збуту визначається не внутрішніми виробничими можливостями підприємства, а диктується потребами ринку. Функціонування підприємства...»

«20 Економіка УДК 338.242.4 М. С. Онуфрик, НДІ фінансового права П О Д А Т К О В Е Р Е Г У Л Ю В А Н Н Я Е К О Н О М ІЧ Н О Ї Д ІЯ Л Ь Н О С Т І В У К Р А ЇН І У статті запропоновано напрями покращання соціально-економічного становища населення України, розроблено механізм податкового регулювання економічної діяльності та обгрунтовано необхідність його запровадження. This article proposes the directions fo r improving the socio-economic status o f people o f Ukraine; presented the mechanism o f...»

«Проект впроваджується Проект фінансується консорціумом на чолі з WYG МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ Європейським Союзом International ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ЧЛЕНСТВА В СОТ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ДОБРОСУСІДСТВА В СІЛЬСЬКОМУ СЕКТОРІ EuropeAid/126205/C/SER/UA Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 13 – 19 жовтня 2011 року СОТ та політика добросусідства 19-20 жовтня Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і...»

«ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2011, № 4(16) УДК 331.1(075.8) І.О. МАРТИНЕНКО, І.В. ЧУМАЧЕНКО Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Розглянуті задачі формування системи професійного навчання персоналу підприємств. Визначено зв'язок реалізації стратегічних завдань підприємства із результатами професійного навчання...»

«УДК 338.24:33.658 Кохан М. М. аспірант кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національнийекономічний університет імены Вадима Гетьмана» МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ ПРОТИДІЇ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ АНОТАЦІЯ. В статті запропоновано методику оцінки інтенсивності конкурентної протидії на основі використання Манхеттенської відстані до проранжованих списків фармацевтичних підприємств, що дозволяє визначати в динаміці можливість їх потрапляння в галузевий топ-лист. КЛЮЧОВІ СЛОВА:...»

«С.Я. Сухачов. Бідність як фактор тероризму УДК 323, 28 С.Я. Сухачов, кандидат філософських наук, доцент, (Житомирський державний університет) БІДНІСТЬ ЯК ФАКТОР ТЕРОРИЗМУ У статті досліджується механізм детермінації бідності як соціально-економічного, політичного, духовного феномену на виникнення, поширення й екскалацію тероризму, який набув статусу самостійного військового і політичного фактору в глобальному вимірі. Сучасний монополярний світ викликав до життя небачені глобальні проблеми...»

«27 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В.П. Клочко ДО ВИМІРУ ГЛИБИНИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ У статті розглянуто сутність і проблеми вимірювання глибини залучення країн світу, у тому числі й України, в процес глобалізації за сучасних умов. Ключові слова: глобалізація, рейтинг, критерії інтеграції, показники глибини інтеграційних процесів, індекс економічної свободи. Літ. 18. В.П. Клочко К ИЗМЕРЕНИЮ ГЛУБИНЫ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ В статье...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет complex system of economic security, (2) the purpose of personnel security can be defined as creating conditions for competitiveness, efficient use employment potential, risk reduction, neutralization of external and internal threats, (3) the level of personnel security affecting various factors, source of origin is the internal and external environment, (4) object subsystem personnel security in the enterprise is an employee as an individual,...»

«Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86» Національний екологічний центр України Молодіжна екологічна громадська організація «Екоклуб», Рівне Дніпродзержинська громадська екологічна організація «Голос Природи» Еколого-культурний центр «Бахмат», Артемівськ Концепція «неатомного» шляху розвитку енергетики України КИЇВ-2006 Зміст Виконавче резюме Передмова Вступ 1. Аналіз основних показників прогнозного розвитку економіки та енергетики України на період до 2030 р. 2. Ризики...»

«№1 Збірник наукових Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2011 УДК 330.332.001.8 ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ Чернюк Л.Г., д.е.н., проф., Пепа Т.В., д.е.н., проф., РВПС України НАН України Стаття присвячена дослідженню особливостей формування інвестиційно-інноваційного потенціалу промислового сектора економіки країни та розробці обґрунтованих напрямів по удосконаленню його...»

«УДК 342.951:351.82 І. В. Міщенко ПРАВОВІ ОСНОВИ ЛОГІСТИЗАЦІЇ МИТНИХ ПРОЦЕДУР В УКРАЇНІ Митна справа в Україні — одна з найдинамічніших галузей державної діяльності, яка знаходиться у стані постійного розвитку та удосконалення, відтак для держави особливо актуальною є потреба пошуку нових шляхів підвищення її ефективності. Одним із способів досягнення цієї мети є впровадження у митну практику логістичних прийомів, які на сьогодні активно застосовуються не тільки в економіці, але й у соціальній...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) УДК 657.24:658.91 Боримська К.П., Кирик Т.В. ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІЗИНГОВОГО ПРОЦЕСУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Survey of typical forms of source accounting З метою забезпечення належного рівня documemts, which service major stages of повноти відображення та своєчасності implemention of the leasing process with the реалізації інтересів вітчизняних суб’єктів purpose of providing the appropriate level of...»

«Посилання на статтю Рибак С.О. Державна політика в контексті побудови конкурентної економіки / С.О.Рибак / / Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. Луганськ: видво СНУ ім. В.Даля, 2009. № 2 (30). С. 11-15. Режим доступу: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/30/09rsorke.pdf УДК 352/354:005.332.4 С.О. Рибак ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ КОНКУРЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ Окреслено основні напрями державної діяльності в проведенні інноваційної політики. Показані...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»