WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ВИПУСК 103 СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Підсумовуючи викладене слід зазначити, що інтеграція України до ЄС та приєднання до Болонської конвенції є не самоціль, а ...»

-- [ Страница 2 ] --

Принцип додаткового психологічного навантаження на фоні основної професійної діяльност.і Психологічне вивчення діяльності як особливого предмету досліджень було започатковане Л. С. Виготським та С. Л. Рубінштейном, які вказували на нерозривність розвитку особистості від різноманітних, притаманних людині видів діяльності, засобів розкриття потенційних можливостей. В їхніх працях тісно поєднуються поняття “особистість” і “діяльність”. Так, С. Рубінштейн підкреслює, що у відповідності до особисто-діяльного підходу дитина у цілісній системі навчально-виховного процесу виступає і як суб’єкт діяльності, і як суб’єкт розвитку власної особистості. У працях цих вчених особисто-діяльний підхід передбачає насамперед організацію предметно-практичної діяльності у відповідному соціальному контексті, що створює позитивне емоційно-мотиваційне тло. Важливою умовою при цьому виступають гуманістичне ставлення до кожної дитини, довірливе діалогове спілкування, прийняття кожної дитини такою, якою вона є [3, 4].

Принцип комплексного формування психологічних якостей і механізмів адаптації при швидкоплинних економічних змінах, даний принцип передбачає використання у формуванні фахових компетенцій майбутніх працівників банківської справи, підготовчу фазу,

- 376 НАУКОВІ ЗАПИСКИ ВИПУСК 103 СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ використання ситуаційних завдань як з вітчизняної практики проведення фінансово-кредитних операцій вітчизняними так і за закордонними банками, аналіз існування єдиної світової мережі фінансово-грошових розрахунків між суб`єктами економічних відносин, проводячи аналіз позитивних та негативних сторін, можливості розібратися у практичній ситуації. Практичне впровадження принципу починається з встановлення контакту для ділового спілкування, уміння слухати і розуміти співрозмовника, пізнання його, встановлення контакту з групою, уміння отримувати інформацію про об`єкт спілкування, уміння об`єктивно оцінювати співрозмовників, адекватність сприйняття клієнтів та партнерів банку.

Принцип цілісності системи ефективності та прогресивності.

Ефективність – передбачає найбільш ефективну і економічну організацію системи управління педагогічним процесом, зниження частки витрат на систему управління з загальних витратах при отримані максимальних знань, навичок та вмінь, підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу. Прогресивність це - використання новітніх психолого-педагогічних технологій та наукових досягнень передового педагогічного досвіду та практики, як зарубіжних так і вітчизняних вчених. Сутність принципу цілісності системи ефективності та прогресивності формування фахових компетенцій майбутніх працівників банківської справи, це – перш за вся суть освіти і полягає в тому, що він діє як концентроване вираження і відображення соціально-економічних, політичних, морально-правових і культурних потреб суспільства в освічених і розвинених людях, які задовольняються спеціально створеною державно-громадською системою загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів.

Особисто-діяльний принцип навчання передбачається у характеристиці особистісного підходу в межах педагогічного процесу професійної підготовки формування фахових компетенцій майбутніх працівників банківської справи, виділенням серед основних його ознак головної мети як розвиток особистості в її автономності, самостійності, відповідальності, сталості духовного світу, рефлексії провідні мотиви освіти, де цінностями стає саморозвиток і самореалізація усіх суб’єктів навчання у формуванні компетентності особистості, що досягається включенням в навчально-виховний процес її суб’єктного досвіду, формуванням знань, умінь та навичок; теоретичні пошуки визначення сутності. Особисто-діяльний підхід насамперед розуміється як: синтез напрямів педагогічної діяльності навколо її головної мети – особистості, як пояснювальний принцип, що розкриває механізм особистісних новоутворень; принцип свободи особистості в освітньому процесі (вибір пріоритетів, освітніх шляхів, формування власного, особистісного

- 377 НАУКОВІ ЗАПИСКИ ВИПУСК 103 СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ досвіду; опору на відповідні особистісні якості: основні потреби, направленість особистості, ціннісні орієнтації, життєві плани, настанови, домінуючі мотиви діяльності тощо; побудова особистісного підходу розглядається як цілісний педагогічний процес у єдності своїх елементів, зі специфічними цілями, змістом, технологіями. Теоретичний аналіз вказує на наявність різних відтінків бачення вченими особистісного підходу. Одним з їх виявлень є поняття особистісно-орієнтованого підходу як найважливішого принципу психолого-педагогічної науки, що передбачає створення навчально-виховного середовища та врахування своєрідності індивідуальності особистості у розвитку та саморозвитку.

Важливим моментом у цьому підході є визнання того, хто навчається, і є активним суб’єктом діяльності, а отже, становлення суб’єкт-суб’єктних стосунків у формуванні фахових компетенцій спеціалістів фінансовокредитної сфери в умовах розвитку ринкових відносин.

Висновки. Навчально-виховний процес, який будується з врахуванням загально дидактичних і специфічних педагогічних принципів передбачає практичну реалізація моделювання реальної професійної діяльності, що особливо важливо у формуванні фахових компетенцій майбутніх банківських працівників. Вони забезпечують у процесі професійного навчання такої структури педагогічної діяльності, яка б забезпечувала пріоритет особистості над усією освітньою діяльністю. У відповідності з цим освітня діяльність у процесі підготовки фахівця не тільки формує особистість, а сприяє розвитку схильностей, спрямованості, професійного досвіду, індивідуально-психологічних особливостей.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Макаров Р. Н. Теория и практика конструирования целевых моделей операторов особо сложных систем управления : Монография / Р. Н. Макаров, Л. В. Герасименко. – М. :

Изд-во Междунар. акад. проблем человека в авиации и космонавтике, 1997. – 450 с.

2. Макаров Р. Н. Авиационная педагогика : Учебник / Р. Н. Макаров, С. Н. Неделько, А. П. Бамбуркин. – М. : МАПЧАК, 2005. – 433 с.

3. Рубинштейн С. Л. Вопросы психологической теории / С. Л. Рубинштейн // Вопросы психологи. – 1955. – № 1. – С. 6–17.

4. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира / С. Л. Рубинштейн. – М. : Изд-во АН СРСР, 1957. – 328 с.

5. Ягупов В. В. Педагогіка : Навч. посіб. / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Шишкіна Тетяна Миколаївна – старший викладач Кіровоградського інституту імені Святого Миколая Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Коло наукових інтересів: формування фахових компетенцій майбутніх банківських працівників.

- 378 -Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Міністерство фінансів України Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ ТА ПРАВО Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практичної конференції 30 травня 2008 року Київ-2008 Науковий збірник Моделі забезпечення сталого розвитку світового господарства: економіка, фінанси та право.Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практичної конференції 30 травня 2008 року. К.: УДУФМТ, 2008. 412 с....»

«УДК 658.8:339.13.07 Литовченко Ірина Львівна, к.е.н., доцент кафедри маркетингу Одеського державного економічного університету ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ ДЛЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Пропонуються методологічні принципи дослідження територіальної диференціації економіки України за комплексом показників, які відображають інноваційний розвиток. На її основі запропоновано типізацію адміністративних областей для оцінки потенціалу формування Інтернет-середовища з...»

«33 УДК 316.3.001; 008 В.І. АКСЬОНОВА Державна льотна академія України, Кіровоград ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ПОСТМОДЕРНУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЄДНОСТІ ЛЮДСТВА В статті дається аналіз інформаційного простору постмодерну, що виражається у формуванні постмодерністського світогляду, що виявляє взаємозв’язок і взаємозалежність змін в суспільстві, які дозволяють говорити про входження в інформаційну еру показати, що постмодернізм являє собою світогляд інформаційного суспільства; продемонструвати...»

«світу. Основною країною-партнером залишається Російська Федерація — 42 % від загального обсягу експорту послуг (5,1 млрд дол. США), тоді як експорт послуг до країн СНД складає 48 % (5,6 млрд дол. США) від загального і до країн Європейського Союзу — 26,8 % (3,2 млрд дол. США). Висновки. Враховуючи вищенаведені дані, можна зробити висновок, що Україна йде врозріз із загальносвітовими тенденціями — основна частка послуг в імпорті та експорті припадає на транспортні послуги, які на міжнародних...»

«Секція 3. ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ УДК: 339.138:631.1 К. В. Блюмська, аспірант, Сумський національний аграрний університет ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІННОВАЦІЙНОЇ ТА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОГО СЕКТОРУ Стаття присвячена вивченню особливостей господарської діяльності в аграрному секторі та їх впливу на інноваційні процеси. Визначено основні чинники впливу на інноваційну діяльність сільськогосподарського виробництва, зокрема на його маркетингову складову....»

«технологій; забезпечення інноваційної активності персоналу в напрямі оптимізації технологічного, управлінського процесів. При забезпеченні екологізації виробництва важлива роль належить працівникам при високо розвинутих складових трудового потенціалу. Підвищення рівня соціо-екологічної відповідальності працівників є можливим за рахунок розвитку, окрім інших, такої складової трудового потенціалу, як моральність. На наш погляд, екологізацію виробництва слід розглядати як чинник ефективного...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет 8. Коуд А.Ф. Бухгалтерский учет: основы теории. Учебное пособие. – М.: Экспертное бюро-М, 1997. – 479 с.9. Терехова В.А. Стратегический управленческий учет: состояние и развитие в зарубежных странах //Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях, 2000, № 4, с.9-12. Аннотация. В статье рассмотрено теоретические основы стратегического управления, определены требования к стратегическому учету и контролю, а также их значение в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»