WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«ПРОГРАМУВАННЯ ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) Вінниця – 2004 Вінницький інститут регіональної економіки та ...»

-- [ Страница 1 ] --

Ревенок В. І.

ПРОГРАМУВАННЯ

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

(для студентів економічних спеціальностей

денної та заочної форм навчання)

Вінниця – 2004

Вінницький інститут регіональної економіки та

управління

Кафедра інформаційних систем і технологій

ПРОГРАМУВАННЯ

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

(для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) Вінниця – 2004 Ревенок В. І. Програмування. Опорний конспект лекцій (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання). – ВІРЕУ, 2004, 70 с.

У даному навчально-методичному посібнику в формі структурнологічних схем, таблиць тощо розкривається основний зміст навчальної дисципліни. Матеріал викладається логічно, системно, цілісно. Чітко формулюються навчальні проблеми дисципліни, визначаються взаємозв’язки між темами і розділами.

Навчально-методичний посібник розглянуто і схвалено на засіданні кафедри інформаційних систем і технологій (протокол № 1 від 23.09.

2004 року) та на засіданні Методичної ради (протокол № 1 від 28.09.2004 року).

Рецензент: доц. Савінов І.М.

ВСТУП Метою дисципліни є підготовка студентів до ефективного використання сучасних мов програмування для розв’язання професійних задач прикладного спрямування.

Дисципліна базується на знаннях з інформатики, математики та англійської мови на рівні початкових курсів вищої школи. Матеріал дисципліни використовується при наступному вивчені фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.

Алгоритмічна мова високого рівня Турбо Паскаль, що вивчається в даному курсі, є достатньо потужною мовою для розв’язання складних прикладних задач. З іншого боку вона може стати основою для вивчення об’єктно-орієнтованої системи Delphi, яка базується на мові Об’єктний Паскаль.

Обмеженість годин, передбачених на вивчення даної дисципліни навчальним планом, не дають змоги розкрити можливості мови Паскаль у використанні стандартних модулів, самостійній побудові модулів.

Практичні можливості мови Паскаль пов’язані з управлінням пристроями, використанням переривань, доступ до пам’яті та портів, стикування з мовою Асемблера будуть розглянуті в дисципліні „Системне програмування”.

Вивчення теоретичного матеріалу повинно супроводжуватись його обов’язковим закріпленням на лабораторних заняттях.

Значна кількість годин дисципліни відводиться на самостійне опрацювання матеріалу студентами, що формує професійну самостійність майбутніх спеціалістів при вирішенні прикладних задач.

Весь матеріал по мові Турбо Паскаль викладено стосовно сьомої версії (7.0).

Тема 1. Загальна характеристика мови Паскаль План

1. Основні властивості мови Паскаль.

2. Алфавіт мови Паскаль.

3. Базові елементи Паскаль-програми (лексеми).

1.1 Основні властивості мови Паскаль Мова програмування Паскаль була розроблена в 1968 – 1971 рр.

професором Цюріхського технічного інституту (Швейцарія) Ніклаусом Віртом. Початкова мета розробки полягала в створенні наочної, адаптованої до навчання мови. Однак, властивості, притаманні цій мові, обумовили її широке розповсюдження та застосування.

–  –  –

В Турбо Паскалі алфавіт мови розширений символом ‘підкреслення’ – _, який відноситься до групи букв, та спеціальними символами @, #, $.

1.3 Базові елементи Паскаль-програми (лексеми) Паскаль-програма являє собою послідовність символьних рядків довжиною не більше 126 символів, які складаються з базових елементів, що належать до однієї з 5 груп:

1. Службові (зарезервовані) слова – це слова, які не можна використовувати в цілях, відмінних від тих, для яких вони призначені.

–  –  –

В Турбо Паскалі 7.0 даний набір розширений до 51 слова.

2. Ідентифікатори (імена) – це слова, призначені для поіменування міток, констант, типів, змінних, процедур та функцій в Паскаль-програмі.

Ідентифікатори можуть складатися в будь-якої нерозривної послідовності букв та цифр, але перший символ ідентифікатора не може бути цифрою.

Паскаль не вбачає ніякої різниці між великими та малими буквами в ідентифікаторах. Останнє стосується і службових слів. Крім того, ідентифікатори відрізняються один від одного лише першими 8 символами, а в Турбо Паскалі – першими 63 символами.

–  –  –

3. Зображення – це цілі та дійсні числа, символьні рядки.

4. Знаки операцій – це один або декілька спеціальних символів, що позначають операції над даними.

5. Роздільники – це один або декілька спеціальних символів, призначених для відокремлення базових елементів один від одного.

В Турбо Паскалі існує ще одна група базових елементів, яку називають директивами компілятора, котрі задають Паскаль-компілятору режим обробки програми. Директиви компілятора розташовуються між символами ‘{$’ та символом ‘}’.

Крім того, в Паскаль-програмі можуть бути коментарі – довільні тексти пояснювального характеру, обмежені фігурними дужками ‘{‘ і ‘}’ або розподільниками вигляду ‘(*’ і ‘*)’які не впливають на виконання програми.

Особливу роль в програмі мають прогалини, які використовуються для підвищення наочності програми або відокремлення одного базового елементу від іншого, якщо це необхідно. Прогалини, як і коментарі, можуть бути в будь-якій кількості між будь-якими двома базовими елементами.

Приклад фрагменту Паскаль-програми:

прогалини розподільники Program Example (input, output);

службове стандартні слово ідентифікатори ідентифікатор користувача

Питання для самоконтролю:

1. З яких груп символів складається алфавіт мови Паскаль?

2. Що відноситься до базових елементів мови Паскаль?

3. З якого символа не може починатись ідентифікатор?

4. Чи можна в якості імені використати зарезервоване слово?

5. Що відноситься до зображень?

6. Чи можуть знаки операцій в Паскалі складатись з декількох символів?

7. До якої групи алфавіту мови Паскаль відносяться роздільники?

8. Що таке директиви компілятора і як вони записуються?

9. Як записуються коментарі в Паскаль-програмі?

10.Яку роль відіграють прогалини в Паскаль-програмі?

Тема 2. Структура Паскаль-програми План

1. Загальна структура Паскаль-програми.

2. Опис міток.

3. Опис констант.

4. Опис типів даних.

5. Опис змінних

6. Опис процедури та функції.

Починаючи з даної теми для опису синтаксису (правил формування програми) мови Паскаль використовуються синтаксичні діаграми, що являють собою направлені графи, при проходженні яких будується синтаксично правильна програма.

При цьому в синтаксичних діаграмах можуть використовуватись фігури двох видів:

–  –  –

– містить символи, що входять в програму в незмінному вигляді Переривиста лінія в синтаксичних діаграмах відображає додаткові можливості Турбо Паскаля.

2.1. Загальна структура Паскаль-програми

Структура Паскаль-програми має такий вигляд:

–  –  –

В Турбо Паскалі блоку може передувати перелік використовуваних програмою модулів (окремо написаних та компільованих програм), що дозволяє використовувати в програмі константи, типи, змінні, процедури та функції, що описані в цих модулях.

Синтаксична діаграма заголовку програми, який в Турбо Паскалі може бути відсутній, має такий вигляд:

–  –  –

2.2. Опис міток Опис міток в програмі вводиться лише тоді, коли в розділі операторів використовуються оператори безумовного переходу GOTO (тема 5) для подальшого виконання програми, починаючи з того оператора, перед яким стоїть мітка, що вказана в операторі переходу.

Міткою може бути любе ціле число від 0 до 9999, а в Турбо Паскалі, крім того, ще й ідентифікатори користувача.

Синтаксична діаграма опису міток має такий вигляд:

–  –  –

Опис констант в програмі вводиться лише тоді, коли програміст хоче надати деяким конкретним значенням імена, котрі далі в програмі будуть вважатись синонімами даних значень.

Рекомендується, де можливо, вводити опис констант, оскільки це дає наступні переваги:

1. Підвищується зрозумілість програми, оскільки кожній константі можна надати ім’я, яке буде відображати її суть.

2. При багатократному використані констант в розділі операторів може бути зменшений загальний розмір коду програми.

3. Полегшується налагодження та модифікація програми, оскільки при зміні конкретного значення константи, необхідно ввести лише одне виправлення в описі констант замість внесення виправлень в усі місця програми, де ця константа використовується.

Значеннями констант в Паскалі можуть бути цілі та дійсні числа з знаком та без нього, символ або послідовність символів та ім’я іншої константи з знаком або без нього. В Турбо Паскалі при описі констант дозволяється використовувати операції та деякі прості стандартні функції.

В Паскалі існують стандартні константи з іменами FALSE, TRUE NIL, MAXINT, а в Турбо Паскалі, крім того, ще й MAXLONGINT. Перші дві є значеннями логічного типу, дві останні є відповідно максимальним значенням типу Integer та LongInt (тема 3), а NIL – константа посилального типу (тема 10).

Слід пам’ятати, що при використанні констант в розділі операторів їм не можна присвоювати нові значення.

Синтаксична діаграма опису констант має такий вигляд:

–  –  –

Приклад:

Const Max = 180;

Pi = 3.14;

Min = -Max;

Text = ‘Hello’;

В Турбо Паскалі, крім простих констант (цілі та дійсні числа, послідовність символів) можна описувати складні константи (константимасиви, константи-записи, константи-множини, константи-адреси) за допомогою типізованих констант, які є змінними з наданими їм при описі початковими значеннями.

2.4. Опис типів даних Всі елементи даних програми (константи та змінні) пов’язані з деяким типом даних. Тип визначає множину значень, котрі йому належать, та сукупність операцій, які над цими значеннями можна виконувати.

В Паскалі існують стандартні типи з іменами INTEGER, REAL, CHAR, BOOLEAN (тема 3) та TEXT (тема 9), а в Турбо Паскалі, крім того, ще й типи BYTE, WORD, SHORTINT, LONGINT, SINGLE, DOUBLE, EXTENDED, COMP, STRING, POINTER (в Турбо Паскалі 7.0 існують також типи BYTEBOOL, WORDBOOL, LONGBOOL та PCHAR).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Якщо в програмі необхідно використовувати змінні інших типів, то такі типи повинні бути описані в розділі опису типів. Дозволяється не вводити розділ опису типів, а описувати типи в розділі опису змінних, але це понижує наочність програми, а в деяких випадках навіть заборонено.

Синтаксична діаграма опису типів має такий вигляд:

–  –  –

Приклад:

Type digit = 1.. 9; {Опис обмеженого типу (тема 3)} switch = (on, off); {Опис перелічувального типу (тема 3)}

2.5. Опис змінних Всі змінні, окрім стандартних змінних INPUT та OUTPUT, призначених відповідно для введення даних з клавіатура та виведення даних на екран, повинні бути описані в розділі опису змінних.

При описі змінних в пам’яті комп’ютера відводиться місце розміром, котрий залежить від типу змінної. В стандартному Паскалі компілятор сам визначає місце а пам’яті під змінну, а в Турбо Паскалі його можна вказати при описі абсолютної змінної.

Слід пам’ятати, що перш ніж виконувати якісь дії над змінною, їй необхідно присвоїти початкове значення. Якщо цього не буде зроблено, то зміна буде мати довільне початкове значення.

Синтаксична діаграма опису змінних має такий вигляд:

–  –  –

2.6. Опис процедури та функції Процедури та функції – це частини програми, схожі за структурою з основною програмою, описані у вигляді окремих синтаксичних конструкцій та позначені іменем.

Описавши процедури чи функції в програмі, до них можна звертатись (викликати їх для виконання) через їх імена скільки завгодно разів.

Введення процедур та функцій дозволяє представити програму у вигляді окремих функціонально завершених підпрограм, що дає наступні переваги:

–  –  –

Виходячи з усього сказаного вище, можна стверджувати, що найважливішим серед усіх описів є опис змінних, тому що без всіх інших можна обійтись. Тому програма по обробці деяких даних повинна утримувати опис змінних та розділ операторів. В наступних трьох темах розглядаються базові в мові Паскаль елементи даних та операції, які до них можна застосовувати, а також оператори, з яких може складатись розділ операторів.

Питання для самоконтролю:

1. Наведіть загальну структуру Паскаль-програми.

2. В загальному вигляді представте заголовок Паскаль-програми.

3. Наведіть приклад використання розділу міток.

4. З яким оператором, як правило, використовуються мітки?

5. В загальному вигляді представте розділ констант.

6. Які переваги надає використання розділу констант?

7. В загальному вигляді представте розділ типів.

8. Які переваги надає використання розділу типів?

9. В загальному вигляді представте розділ змінних.

10.В загальному вигляді представте розділ процедур та функцій.

–  –  –

Перелічувальні типи описуються користувачем шляхом перелічення всіх їхніх елементів. На базі стандартних скалярних та перелічувальних типів можна описувати обмежені типи шляхом обмеження діапазону їх значень. Всі прості типи, крім дійсних типів, називають дискретними чи порядковими типами.

Складні типи описуються за деякими правилами на базі простих типів, при цьому рядкові типи в Турбо Паскалі є розвиненням одновимірних символьних регулярних типів, а об’єктні типи – розвиненням комбінованих типів.

Посилальні типи описуються за деякими правилами як на базі простих так і на базі складових типів.

Процедурні типи в Турбо Паскалі дозволяють використовувати процедури та функції в якості параметрів інших процедур та функцій.

3.2. Цілі типи Цілі типи використовуються для роботи з цілими числа мами.

В Паскалі існує один цілий тип Integer, в Турбо Паскалі і додаток до нього ще 4 типи: Byte, Word, ShortInt, LongInt.

Діапазон значень та розмір пам’яті, що відводиться під кожне значення цілого типу, наступні:

–  –  –

3.3. Дійсні типи Дійсні типи використовуються для роботи з дійсними числами.

В Паскалі існує один дійсний тип Real, в Турбо Паскалі в додаток до нього ще 4 типи: Single, Double, Extended, Comp.

Діапазон значень та розмір пам’яті, що відводиться під кожне значення дійсного типу, а також кількість точних значущих цифр наступні (Е означає 10 в степені):

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«“Правова інформатика”, № 4(36) / 2012 29 УДК 339.727.2 КОВРИГІНА В.Є., провідний юрисконсульт ТОВ “Юрфірма ЮБІ компані” ПРОТИПРАВНЕ ПОГЛИНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Анотація. Про передумови, етапи підготовки, способи поглинання господарських підприємств, зокрема завдяки зловживанню та маніпулюванню інсайдерською інформацією, стан та потреби удосконалення нормативно-правового регулювання. Ключові слова: господарські підприємства, інсайдерська...»

«ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО К. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=245 Електронне наукове фахове видання Ефективна економіка включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528) № 6, 2010 Назад Головна УДК 65.01 М. А. Пічугіна, старший викладач НТУУ КПІ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРУ У статті були надані рекомендації щодо оцінювання економічної ефективності діяльності...»

«Я.Панухник. Теоретико-методичні засади застосування рейтингів для оцінювання ділової репутації підприємства в муніципальній економічній системі / Я.Панухник // Галицький економічний вісник. — 2013. — №4(43). — с.85-91 (загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання) УДК 658.1 Яна ПАНУХНИК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЙТИНГІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В МУНІЦИПАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ Резюме. Досліджено сутність, різновиди та значення методів...»

«УДК: 339.924 У.І. Когут, М.Б. Найчук-Хрущ Національний університет “Львівська політехніка” АНАЛІЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ УЧАСТІ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ Когут У.І., Найчук-Хрущ М.Б., 2012 Розглянуто особливості процесів міжнародної економічної інтеграції на сучасному етапі розвитку світової економіки. Уточнено визначення поняття “міжнародна економічна інтеграція”. Досліджено участь України у міжнародних інтеграційних процесах на сучасному етапі та проаналізовано наслідки і...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія журн. 2009. Вип. 32. С. 207–212 Ser. Journ. 2009. Is. 32. P. 207–212 УДК 007:304:070 ПОГЛЯД «НОВОЇ ЄВРОПИ»: УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Ірина Кузьміна1 Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Генерала Чупринки, 49, 79044, Львів, Україна, е-mail: journft@franko.lviv.ua Проаналізовано висвітлення українського питання в тижневику «Нова Європа» у 1916–1920 рр. Основну увагу зосереджено на аналізі...»

«Отже, діяльність будь-якого торгівельного підприємства з моменту його створення пов'язана з різними видами витрат, тому саме витрати посідають чи не найголовніше місце у формуванні прибутку підприємства. Потрібно здійснювати аналіз усіх показників господарської діяльності підприємства з метою отримання можливості визначення резервів скорочення витрат торгівельного підприємства. Оптимізація транспортних витрат не тільки дасть змогу скоротити транспортні витрати та підвищити прибуток...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК 12014 Львівського державного університету внутрішніх справ К. М. Качура УДК 332.72 ВЛАСТИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ Розглянуто теоретичні аспекти інвестиційних процесів на ринку нерухомості та управління інвестиційними процесами на ринку нерухомості. Визначено властивості інвестиційних процесів. Проаналізовано управління інвестиційними процесами на ринку нерухомості на макроі мікрорівнях. З’ясовано стадії та етапи інвестиційного процесу. Розкрито суть...»

«УДК 351.84 Ю.С. Конопліна, канд. екон. наук, доц. кафедри фінансів ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ВПЛИВ ЗМІНИ МОДЕЛІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ Дана стаття присвячена проблемам впливу глобалізації та зміни моделі трудових відносин на систему соціального страхування. Автор досліджує негативний вплив сучасної моделі трудових відносин на систему соціальних стандартів та умови праці. В статті...»

«Навчальний посібник ЛІТЕРАТУРА 1. Концепція соціальної держави в Україні (проект) [Електронний ресурс] / Л. І. Ільчук, А. В. Сивак, О. О. Давидюк // Центр перспективних соціальних досліджень / М-во праці та соц. політики України, Нац. акад. наук. України. — К., 2010. — Режим доступу: http://www.cpsr.org.ua 2. Соціальна безпека [Електронний ресурс] / Ю. Б. Порохнявий, О. О. Волощук, Л. І. Ільчук // Центр перспективних соціальних досліджень / М-во праці та соц. політики України, Нац. акад. наук....»

«3. Статистичний щорічник України за 2007 рік. — К.: Техніка, 2008. — 645 с.4. Голиков, А. П. Экономико-математическое моделирование международных экономических отношений / А. П. Голиков. — Х.: ХНУ, 2003. — 104 с/ 5. Макуха, С. М. Україна в міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації / С. Макуха — Х.: Легас, 2007. — 352 с.6. Світове господарство в умовах глобалізації: монографія / кол. авт.: за ред. Я. Б. Олійника, Б. П. Яценка, В. К. Бабарицької. — К.: ВПЦ «Київський університет»....»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №2(10) УДК 349.2 Хмара М. В. кандидат філософських наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. Ст. Дем’янчука НЕПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ Постановка проблеми. У сучасному світі право людини на працю визнано одним з основних прав, гарантії реалізації та захисту якого передбачено як нормами національного законодавства України, так і...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 26 (65). № 1 – С. 51-56 УДК 811.161.2’373.611:050„20” Нові вияви мовної економії (на прикладі матеріалів інтернетного видання „Українська правда”) Навальна М. І. ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, м. Переяслав-Хмельницький, Україна У статті проаналізовано найуживані універбати, які функціонують у мові інтернетного...»

«УДК 371.214.114:378.147.15 ББК 74.58+32.973 Т48 Відповідальний за випуск: О. Г. Пустова, директор бібліотеки Рецензенти: О. О. Цокало, заступник директора бібліотеки, Д. В. Ткаченко, зав. відділом ІАБП Д.ВТкачено,звідлмІАБП Методичні рекомендації щодо поповнення електронної бібліотеки Т48 інформаційними ресурсами в період проходження практики студентами денної форми навчання за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 0306 «Менеджмент і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»