WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 7 |

«ПРОГРАМУВАННЯ ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) Вінниця – 2004 Вінницький інститут регіональної економіки та ...»

-- [ Страница 2 ] --

Для використання любого дійсного типу, крім Real, в програмі повинна бути директива компілятора {$N+}. Крім того, якщо на даному комп’ютері відсутній математичний сопроцесор, то повинна бути директива {$Е+}.

Слід також пам’ятати, що хоча тип Соmр відноситься до дійсних типів, його значення можуть бути лише цілочисельними.

Значення дійсних типів можуть відображатись в програмі в звичному десятковому вигляді з заміною коми, котра відокремлює цілу частину від дробової, на крапку або в експоненціальній формі (в цій формі відображені діапазони значень дійсних типів в таблиці). Дійсні значення можуть бути з знаком або без нього.

Синтаксична діаграма дійсного числа без знака має такий вигляд:

+ Цифра Цифра Цифра. Е

– Приклади дійсних чисел: 23.47, 5.2Е6, 2Е-8.

До значень дійсних типів можна застосовувати арифметичні (крім DIV та MOD) та порівняльні операції (тема 4).

3.4. Символьний тип Символьний тип має ім’я Char і використовується для роботи з окремими символами, множина значень, що належить символьному типу, залежить від комп’ютера. На ІВМ-сумісних комп’ютерах – це множина символів ASCII (американський стандартний код для обміну інформацією), яка включає 256 різних символів. До цієї множини символів входять всі символи, що складають алфавіт мови Паскаль, так звані керуючі символи та додаткові спеціальні символи. На ІВМ-сумісних комп’ютерах, що використовуються в нашій державі, застосовуються модифіковані множини символів ASCII, в яких серед додаткових спеціальних символів є символи російського та українського алфавітів.

Всі значення символьного типу мають порядкові номери від 0 до 255.

Крім того, символи-цифри розташовані по порядку, починаючи від нуля, а букви розташовані в алфавітному порядку (спочатку великі, а потім малі).

Під кожне значення символьного типу в пам’яті відводиться місце розміром 1 байт.

Синтаксична діаграма представлення символів в програмі має такий вигляд:

' ' Символ

–  –  –

Як видно з наведеної діаграми в Паскалі можна представити лише символи, графічні зображення яких є на клавіатурі комп’ютера, а в Турбо Паскалі – будь-які символи, причому керуючі символи можна представити двома різними шляхами.

Приклади представлення символів: 'А', 'b', '5', #48, ^G (символ з порядковим номером 7).

До значень символьного типу можна застосовувати лише порівняльні операції (тема 4).

3.5. Логічний тип Логічний тип має ім’я Boolean. (в Турбо Паскалі 7.0 використовуються також типи Bytebool, Wordbool, Longbool) і використовується для роботи з двома логічними значеннями – True (істина) та False (хибність), які мають відповідно порядкові номери 0 та 1.

Під кожне значення типу Boolean в пам’яті відводиться місце розміром 1 байт (Bytebool – 1, Wordbool – 2, Longbool – 4).

До значень булівського типу можна застосовувати порівняльні та логічні операції (тема 4).

3.6. Перелічувальні типи Перелічувальні типи описуються шляхом явного перелічення всіх їх значень, де кожне значення задається іменем і вважається константою даного перелічувального типу. Однакові імена не можна використовувати для опису декількох перелічувальних типів. Значення кожного перелічувального типу вважаються впорядкованими, причому перше значення має порядковий номер 0. В Турбо Паскалі кількість елементів кожного перелічувального типу не повинна перевищувати 256. Під кожне значення перелічувального типу в пам’яті відводиться місце розміром 1 байт.

Синтаксична діаграма опису перелічувального типу має такий вигляд:

–  –  –

,

Приклади перелічувальних типів:

Type Color = (Red, Yellow, Green);

Switch = (On, Оff);

Day = (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday);

До значень перелічувальних типів можна застосовувати лише порівняльні операції (тема 4).

3.7. Обмежені типи Обмежені типи описуються шляхом обмеження діапазону значень любого цілого, символьного, логічного та перелічувального типів через завдання мінімального і максимального значень з діапазону значень, які будуть утримувати обмежені типи. Звичайно, максимальне значення не може бути менше мінімального.

Якщо наперед відомий діапазон значень змінних, що використовуються в програмі, то доцільно описувати обмежені типи, оскільки це дає наступні переваги:

1. Підвищується наочність програми.

2. З’являється можливість контролювати виходи значень змінних за межі діапазону, як на етапі компіляції так 1 при виконанні програми за допомогою директиви компілятора {$R+}.

Синтаксична діаграма опису обмеженого типу:

–  –  –

Приклади обмежених типів:

Type Digit = 0..9;

Letter = 'A'..'Z';

WorkDay = Monday..Friday;

До значень обмежених типів можна застосовувати всі операції, які застосовуються до значень тих типів, на базі яких вони утворені.

Питання для самоконтролю:

1. Наведіть класифікацію типів даних мови Паскаль.

2. Наведіть назви і дайте порівняльну характеристику цілих типів визначених в Турбо Паскалі.

3. Як відображаються значення цілих типів?

4. Наведіть назви і дайте порівняльну характеристику дійсних типів визначених в Турбо Паскалі.

5. Як відображається значення дійсних типів?

6. Як позначається символьний тип?

7. Як відображається значення символьних типів?

8. Як позначається логічний тип?

9. Як відображається значення логічних типів?

10.Як формуються обмежені типи?

11.Назвіть переваги використання обмежених типів.

Тема 4. Операції та стандартні функції для роботи з даними простих типів План

1. Пріоритет операцій та загальні правила обчислення виразів.

2. Арифметичні операції.

3. Порівняльні операції.

4. Логічні операції.

5. Бітові операції.

6. Стандартні операції.

4.1. Пріоритет операцій та загальні правила обчислення виразів Виpаз – це запис для обчислення деякого нового значення, який в Паскалі може складатись з операндів, операцій та круглих дужок. Вираз визначав значення (результат) деякого типу.

Операнд – це елемент даних, що використовується в виразі, який в Паскалі може бути константою, змінною та значенням функції.

Операція - це дія, що виконується над операндами (операндом), по обчисленню нового значення.

Операції в Паскалі позначають спеціальними знаками з одного або двох символів чи використовують для них деякі службові слова. Деякі з таких позначень мають різноманітне використання.

По кількості операндів, до яких застосовується операція, всі операції розподіляють на бінарні та унарні. Перші застосовуються до двох операндів і розташовуються в виразі між ними, другі застосовуються до одного операнда і розташовуються ліворуч від нього. До унарних операцій належать операції NОТ, унарний плюс і мінус, а в Турбо Паскалі ще й операція, що позначається символом '@' Всі інші операції в Паскалі бінарні.

По функціональній ознаці операції розподіляють

–  –  –

Операції, обмежені круглими дужками, виконуються в першу чергу, причому операції в внутрішніх дужках виконуються раніше операцій в зовнішніх дужках.

Операції вищого рівня виконуються раніше операцій нижчого рівня Операції однакового рівня виконуються зліва направо для бінарних операцій та справа наліво для унарних операцій.

4.2. Арифметичні операції Арифметичні операції виконують арифметичні дії в виразах над значеннями операндів цілих та дійсних типів. До арифметичних операцій належать наступні:

* – множення;

/ – ділення;

+ – додавання;

- – віднімання;

Div – отримання частки від ділення цілих чисел;

Mod – отримання остачі від ділення цілих чисел.

Операнди в перших чотирьох операціях можуть бути як цілих так і дійсних типів. При цьому операції множення, додавання та віднімання дають результат цілого тилу лише, якщо обидва операнди цілого типу, а операція ділення дає результат дійсного типу незалежно від типу операндів.

Операнди в операціях Div та Mod. можуть бути лише цілих типів та дають результат також цілого типу.

Приклади:

1+3 4, 2.0 * 4 8.0, 2 / 1 2.0, 14 div 5 2, 14 mod 5 4

4.3. Порівняльні операції Порівняльні операції виконують порівняння двох операндів одного й того ж типу (дозволяється також порівнювати операнди цілих та дійсних типів) і дають результат True, якщо вираз істинний, та False інакше. До порівняльних операцій належать наступні:

= – дорівнює;

– не дорівнює;

– менше;

– більше;

= – менше або дорівнює;

= – більше або дорівнює.

Операнди в порівняльних операціях можуть бути будь-якого простого типу, типу символьних масивів, а в Турбо Паскалі також рядкового типу.

Крім того, деякі з них можуть використовуватись з операндами множинного та посилального типу.

Приклади:

1 = 1 True, 5 3 False, 'А' = 'В' True, True False True, Red = Green False.

4.4. Логічні операції Логічні операції застосовуються до операндів логічного типу і дають результат також логічного типу.

–  –  –

NОТ - логічне заперечення, (дає результат True, якщо операнд False та навпаки) AND - логічне і (дає результат True, якщо обидва операнди True, інакше дає False) OR - логічне або (дає результат False, якщо обидва операнди False, інакше дає True) XOR - логічне виключне або (дає результат False, якщо обидва операнди True або False, інакше дає True); існує лише в Турбо Паскалі Приклади: Not False True, True And True True, False Or False False, True Xor True False.

4.5. Бітові операції Бітові операції існують лише в Турбо Паскалі. Вони призначені для виконання дій над бітами значень цілих типів і дають результат також цілого типу.

–  –  –

ARCTAN (x) - визначення арктангенса значення х де х – це вираз цілого або дійсного типу. Всі функції повертають результат дійсного типу, крім функцій ABS та SQR, котрі для цілого х дають результат цілого типу. Аргументи функцій SQRT та LN повинні бути більше нуля, аргументи функцій SIN та COS повинні бути задані в радіанах. Функція ARCTAN повертає значення в радіанах в діапазоні від

– /2 до /2.

В Турбо Паскалі до математичних функцій додаються наступні:

INT (х) – визначення цілої частини значення х;

FRAC (x) – визначення дробової частини значення x, де х – вираз дійсного типу. Функції повертають результат також дійсного типу;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


RANDOM (х) – визначення цілого випадкового числа в діапазоні від 0 до х-1 або, якщо х не задане – визначення випадкового дійсного числа в діапазоні від 0 до 1, де х – вираз любого цілого типу, крім LongInt, та х0.

Перед першим використанням цієї функції доцільно виконати оператор процедури Randomize для ініціалізації генератора випадкових чисел;

PI – визначення значення числа.

Приклади:

Abs (-5) 5; Sqr (2) 4; Sqrt (9) 3.0;

Int (5.6) 5.0; Frac (5.6) 0.6.

Функції перетворення типів даних

–  –  –

ORD(x) – визначення порядкового номера значення.х в множині значень того типу, до якого належить х (перше значення любого порядкового типу має номер 0, крім типів Integer, Shortint, Longint, порядковим номером значень яких є саме значення) SUCC (х) – визначення значення, що йде за значенням х в множини значень того типу, до якого належить х PRED (x) – визначення значення, що передує значенню х в множині значень того типу, до якого належить х де х – вираз порядкового типу.

В Турбо Паскалі існують процедура INC (x,n) і DEC (x,n), котрі дозволяють для змінної х порядкового типу отримати її нове значення, що розташоване через п значень відповідно в сторону збільшення чи зменшення х, та функції HIGH (х) і LOW (x), які для значення х повертають відповідно старше та молодше значення з множини значень того типу, до якого належить х.

Приклади:

Ord (1) 1; Ord ('1') 49; Ord (True) 1; Ord (Red) 0;

Pred (1) 0; Pred ('1') '0'; Pred (True) False; Pred (Yellow) Red;

Succ (1) 2; Succ ('2') '3'; Succ (False) True; Succ (Yellow) Green.

До функцій для роботи з символьними даними належить функція CHR (x), котра для цілого значення х визначає символ, який має порядковий номер х. В Турбо Паскалі до цієї групи функцій додається функція UPCASE (x), котра у paзі, якщо х – маленька латинська буква, повертає відповідну велику букву, інакше повертає той самий символ.

Приклади:

Сhr (48) = '0'; Upcase ('a') = 'A'.

Питання для самоконтролю:

1. Операції, які визначені у типі integer ?

2. Операція, яку зручно використовувати для визначення парності· числа ?

3. Функції, результатом яких є значення попереднього наступного елемента ряда ?

4. Операції, які визначені у типі real ?

5. Пріоритет логічних операцій ?

6. Тип аргументу функції ODD ?

7. Тип результату функції ODD ?

8. Які функції перетворюють тип real в тип integer ?

9. Операції, які визначені в типі char ?

10.Наведіть приклади констант типу char ?

Тема 5. Оператори мови Паскаль План

1. Загальна характеристика операторів мови Паскаль.

2. Оператор присвоювання.

3. Оператор безумовного переходу.

4. Оператор процедури.

5. Порожній оператор.

6. Складний оператор.

7. Умовний оператор.

8. Оператор варіанта

9. Оператор циклу з передумовою.

10. Оператор циклу з післяумовою.

11. Оператор циклу з параметром

5.1. Загальна характеристика операторів мови Паскаль Оператори мови Паскаль визначають дії, які виконує програма, та задають порядок їх виконання.

Розділ операторів Паскаль-програми складається з послідовності операторів, відокремлених один від одного символом ';'. Перед любим оператором може бути мітка (тема 2), яка відокремлюється від оператора символом ':'. Оператори в розділі операторів виконуються в тій послідовності, в якій вони записані. Для зміни порядку виконання операторів використовуються оператори безумовного переходу.

Всі оператори мови Паскаль розподіляються на прості та складні (структурні). Прості оператори не утримують в своєму складі інших операторів, а складні оператори складаються з інших операторів, які в свою чергу можуть бути складними.

–  –  –

5.2 Оператор присвоювання Оператор присвоювання призначений для надання нового значення деякій змінній або визначення значення, що може бути повернутим в якості результату функції.

Синтаксична діаграма оператора присвоювання має такий вигляд:

–  –  –

Змінна або функція повинні мати тип сумісний з типом виразу (дозволяється змінним та функціям дійсного типу присвоювати значення виразів цілого типу) та можуть бути любого типу, крім файлового.

Порядок виконання оператора присвоювання наступний:

1. Обчислюється вираз, розташований в правій частині оператора.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«УДК 657:334.735 Кондрашова Т.М., к.е.н., доцент Донецький державний університет управління ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ Обґрунтовано необхідність складання облікової політики на підприємствах споживчої кооперації та запропоновано порядок її розробки і затвердження. Ключові слова: облік, облікова політика, споживча кооперація. Kondrashova T. ACCOUNTING POLICY OF COMPANIES CONSUMER COOPERATION The necessity of drafting of registration policy is reasonable on the...»

«ЕКОНОМІКА: реалії часу ECONOMICS: time realities №4(20), УДК 364.01 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ІНВАЛІДІВ: ДОСВІД РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ТА СТАН В УКРАЇНІ Т.В. Перегудова, к.е.н., доцент Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, Україна орально-етичний розвиток світового М суспільства привів до зміни ставлення до людей з обмеженими можливостями. В науковому світі відбувся перехід від благодійності, лікування, соціального захисту до намагань...»

«ПОЛІТИКА УДК 316.334: 331.105 В. А. Головенько, канд. політ. наук ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ПАРТНЕР СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ1 У статті визначено можливості впливу організацій громадянського суспільства на процес соціального діалогу. Показано, що результативність такого діалогу, його вплив на вирішення найважливіших соціально-економічних суспільних проблем, на зміцнення справедливості та усталеності соціального розвитку значною мірою...»

«Правове регулювання економіки. 2010. № 10 18. Про програму «Здоров’я літніх людей»: Указ Президента України від 10 грудня 1997 р. № 1347/97 // Інформ.-пошук. система із законодавства України «Право. Версія Проф».19. Про хартію людей похилого віку: Постанова Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 15 червня 1998 р. № 11—15 // Інформ.-пошук. система із законодавства України «Право. Версія Проф».20. Семаков Г. С. Криминология: курс лекцій: 2-е изд.,...»

«Інвестування О.М. Варченко ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН курсу “Інвестування” Спеціальність : МЕН Загальна кількість годин – 72. Лекцій: 14 год Практичних занять –14 год Семінарські заняття Самостійна робота студентів – 44 год Самості ПракСемі№ йтичні Лекції, нарські Всього, п/ Назва теми на заняття, заняття, год год п робота, год год год Модуль I Методологічні основи інвестування Суб’єкти та об’єкти інвестування Фінансові інвестиції Інвестиції в засоби виробництва Інноваційна форма інвестицій Залучення...»

«УДК 327.51:355.02 О.В. Коломієць кандидат полiтичних наук, старший науковий спiвробiтник вiйськової частини А1906 ТРАНСФОРМАЦІЯ БЕЗПЕКОВОЇ ПАРАДИГМИ РУМУНІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У статті проаналізовано Концепцію національної безпеки Румунії. На підставі проведено аналізу розглянуто її основні ознаки та характеристики, а також ідеологічна спрямованість. Автором запропоновано класифікацію моделі національної безпеки, а також здійснена оцінка Концепції як можливої...»

«“Інформація і право”, № 2(5)/2012 33 УДК 341.2 БРАТКО І.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі МІЖНАРОДНЕ ПРАВО РОЗВИТКУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ Анотація. Про теоретичні питання формування міжнародного права розвитку як підгалузі міжнародного економічного права. Ключові слова: міжнародне право, міжнародне право розвитку, міжнародне економічне право. Аннотация. О теоретических вопросах формирования...»

«Івко А.В. Організаційно-економічний механізм функціонування та управління структурою капіталу підприємства УДК 330.14:338.534:658 Івко А.В., ст. викл., КІ ДУЕП ім. А. Нобеля ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА УПРАВЛЯННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В статті розроблено організаційно-економічний механізм функціонування та управління структурою капіталу підприємства, як самостійної економічної категорії, виділені основні його елементи та доведено взаємозв’язок між ними....»

«• design@pelicandream.co.uk Україна ЄС: поглиблення торгівлі та економічних відносин Жовтень 2006 року Відносини Україна-ЄС: перспективи для економіки та бізнесу Резюме Цей звіт, підготовлений Бізнес Радою Україна – ЄС, має на меті зробити рекомендації Покращання доступу до ринків та розвиток спільних мереж та інфраструктурних щодо розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом. Бізнес Рада проектів є пріоритетами українсько-європейського співробітництва у найближчій представляє інтереси...»

«_ Серія економічна Я.С. Піцур, УДК 338.439.025.1(477):338.439(100) О.С. Сенишин ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ ЯК НАПРЯМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Присвячено питанням державної підтримки продовольчого комплексу в провідних країнах світу. Проаналізовано світовий досвід державної підтримки розвитку агропродовольчого комплексу країн ЄС, Сполучених Штатів Америки, Канади, країн північної Європи, окремих країн, що...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2013 рік, випуск 2 (49), ч. 2 УДК 336.1:352 Волохова І.С. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ БЮДЖЕТІВ (НА ПРИКЛАДІ ГАЛУЗІ ОСВІТИ) У статті проаналізовано проблеми The problems of financing public benefits by фінансування суспільних благ органами the organs of local self-government on the місцевого самоврядування на прикладі example of branch of education are analyzed галузі освіти. Доведено, що фінансування in the...»

«Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління», випуск 4, 2013 УДК 351 Розпутенко І.В., д.держ.упр., професор завідувач кафедри економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України ПОЗАРИНКОВІ РЕГУЛЯТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація. Обгрунтовано роль і місце позаринкових регуляторів (демократія, національна ідея, стереотипи, міфологеми тощо) в економічному зростанні. Ключові слова: державне...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» На правах рукопису Войтко Олександр Васильович УДК 311.17:631.164.28:368.172/.178(043.3) СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗБИТКІВ ВРОЖАЮ ТА ЗАГИБЕЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ Спеціальність 08.00.10 – статистика Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник: Бараник Зоя Павлівна доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»