WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 7 |

«ПРОГРАМУВАННЯ ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) Вінниця – 2004 Вінницький інститут регіональної економіки та ...»

-- [ Страница 3 ] --

2. Змінна або функція, ім’я якої розташоване в лівій частині оператора, отримує обчислене значення виразу, втрачаючи значення яке вона мала до цього.

Приклад:

X : = Y + Z * 2;

Bool : = (X 100) And (X 200);

Color : = Red;

5.3. Оператор безумовного переходу Оператор безумовного переходу призначений для зміни послідовності виконання операторів.

Синтаксична діаграма оператора безумовного переходу має такий вигляд:

–  –  –

Виконання оператора полягає в тому, що наступним оператором,, котрий виконується після нього, в оператор, якому передує мітка.

Правила користування операторами безумовного переходу:

Всі мітки, що використовуються операторами безумовного переходу, повинні бути описані в розділі міток (тема 2).

За допомогою операторів безумовного переходу можна змінювати послідовність виконання операторів лише в межах того розділу операторів, в якому він використовується, тобто, не допускаються, наприклад, переходи з головної програми в підпрограми та з підпрограм в головну програму.

Не можна переходити в середину складного оператора. Хоча в Турбо Паскалі це дозволяється але може призвести до непередбачених результатів.

Рекомендується у разі необхідності використовувати оператори безумовного переходу лише для переходу на оператори, розташовані в тексті програми нижче даного оператора, оскільки для переходу на оператори, розташовані вище, можна використовувати оператори циклу.

Приклад:

......

Goto 1;

......

1: Writeln ('Hello');

5.4. Оператор процедури Оператор процедури призначений для виклику (виконання) процедури користувача або стандартної процедури.

Синтаксична діаграма оператора процедури має такий вигляд:

–  –  –

, Фактичний параметр може бути змінною або виразом. Правила використання фактичних параметрів розглядаються в темі 11.

До операторів процедури належать оператори стандартних процедур введення з клавіатури та виведення на екран монітора.

Оператори процедур введення Read та Readln, призначені для введення даних з клавіатури, мають наступний загальний вигляд:

Read ( [ Input, ] V1 [V2,..., Vn] ) Readln [ ( [ Input, ] V1 [V2,...,Vn] )], де Input – ім’я стандартного файла введення з клавіатури; V1,..., Vn – імена змінних, які можуть бути цілого, дійсного та символьного типу, а в Турбо Паскалі ще й рядкового типу; квадратні дужки означають, що все розташоване між ними може бути відсутнє.

Порядок виконання оператора процедури введення наступний:

1. Набрати на клавіатурі дані з дотриманням наступних вимог:

а. Кількість даних, що вводяться з клавіатури, повинна співпадати з кількістю змінних в операторі. Якщо даних буде введено менше, ніж необхідно, то оператор не завершить свою роботу, і буде очікуватись введення недостаючих даних. Якщо даних буде зведено більше, ніж необхідно, то зайві дані ігноруються. При цьому при використанні оператора Readln зайві дані втрачаються, а при використанні оператора Read зайві дані будуть початковими для наступних операторів введення. Оператор Readln без змінних не вимагає набору ніяких даних.

б. Дані, що вводяться з клавіатури надаються змінним в тому порядку, в якому вони перелічені, а тому типи відповідних даних та змінних повинні співпадати.

в. Дані цілого типу вводяться в десятковій формі. Дані дійсного типу можна вводити в десятковій формі з заміною коми на крапку або в експоненціальній формі. Дані символьного або рядкового типу вводяться набором з клавіатури необхідних символів.

г. При введенні декількох значень цілого або дійсного типу їх необхідно відокремлювати один від одного, якнайменше, одним пробілом або знаком табуляції, або натиском клавіші Enter. При введенні декількох значень символьного або рядкового типу їх не потрібно відокремлювати один від одного.

2. Натиснути клавішу Enter. До натиску клавіші Enter можна редагувати набрані дані.

3. Змінні в операторі введення отримують відповідні значення, введені з клавіатури.

Приклад: Якщо при виконанні оператора Read (X,Y), де Х – змінна цілого типу, a Y – змінна дійсного типу, з клавіатури ввести значення 3 та 5.4, відокремлені пробілом, то змінна Х отримає значення 3, а змінна Y отримав значення 5.4.

Оператори, процедур виведення Write та Writeln, призначені для виведення інформації на екран монітора, мають наступний загальний вигляд:

Write ( [ Output,] V1[:d [:m] ] [ V2 [ :d [ : [ : m] ],..., Vn [ :d [ :m ] ] ] ) Writeln [ ( [ Output, ] V1[:d [ : m] ] [V2 [ : d [ : [ : m ] ],...,Vn [: d [: m ] ] ] ) ] де Output – ім’я стандартного файла виведення інформації на екран монітора; V1,..., Vn – вирази, які можуть бути цілого, дійсного.

символьного, логічного типу та типу символьних масивів (тема 6), а в Турбо Паскалі ще й рядкового типу; d та m – вирази цілого типу; квадратні дужки позначають, що все розташоване між ними може бути відсутнє.

Порядок виконання оператора процедури виведення наступний:

1. Обчислюються вирази в операторі.

2. Починаючи з позиції курсора, на екран послідовно виводяться значення виразів V1,...,Vn. При цьому, якщо d або d та m при деякому виразі VI,...,Vn відсутні, то значення даного виразу виводиться в стандартному форматі, інакше в форматі, відмінному від стандартного.

При стандартному форматі виведення під кожне значення відводиться стільки позицій, скільки йому необхідно для відображення на екрані. При цьому дійсні значення відображаються в нормалізованій експоненціальній формі (в Турбо Паскалі дійсне значення має вигляд ± х.хххххххххххЕ ± хх).

При виведенні, відмінному від стандартного, під кожне значення відводиться така кількість позицій, котра дорівнює відповідному значенню виразу d, а саме значення виводиться з вирівненням по правому краю відведених йому позицій. У разі, якщо відведених позицій недостатньо, під значення відводиться стільки позицій, скільки йому необхідно. Для виведення дійсного значення в звичному десятковому вигляді необхідно вказати відповідний вираз m, який задає кількість виведених знаків дробової частини. При цьому значення округлюється до останнього виведеного знака.

3. Після виведення значень на екран курсор розташовується праворуч останньої зайнятої позиції в операторі Write, а в операторі Writeln переміщується на початок наступного рядка.

Приклад: Якщо змінна Х має значення 5, то оператор Write (X+5) виведе на екран значення 10. Оператор Write (12.76:5:1) виведе на екран значення 12.8, вирівняне по правому краю поля розміром 5 позицій. Якщо змінна Bool має значення True, то оператор Write (Not Bool) виведене на екран текст false.

5.5. Порожній оператор Порожній оператор не виконує ніяких дій, немає синтаксичної діаграми і призначений для використання в програмі в тих місцях, де за синтаксичними правилами повинен бути оператор. Наприклад, якщо необхідно завершити виконання розділу операторів, то це можна зробити за допомогою оператора безумовного переходу, який передає керування на мітку, розташовану перед словом End. Але, як відомо, мітка може бути лише перед оператором, а слово End не є оператором. Тому вважається, що за міткою йде порожній оператор. Крім того, порожній оператор може використовуватись в складних операторах, що не утримують жодного оператора.

Приклад:

begin......

Goto 1;

......

1: end.

5.6. Складений оператор Складений оператор призначений для об’єднання групи операторів в один оператор з метою використання його в інших складних операторах, синтаксис яких вимагає використання одного оператора, а логіка роботи – виконання деякої послідовності дій.

Синтаксична діаграма складеного оператора ідентична синтаксичній діаграмі розділу операторів і має такий вигляд:

–  –  –

;

Порядок виконання складеного оператора полягає в послідовному виконанні операторів, розташованих між зарезервованими словами Begin та End.

5.7. Умовний оператор Умовний оператор призначений для вибору до виконання однієї з двох можливих дій в залежності від деякої умови.

Синтаксична діаграма умовного оператора має такий вигляд:

–  –  –

Порядок виконання умовного оператора наступний:

1. Обчислюється значення виразу.

2. Якщо значення виразу – True, то виконується оператор, розташований за словом Then, інакше виконується оператор, розташований за словом Else, якщо дана частина оператора присутня, або ніякі дії не виконуються, якщо частина Else відсутня.

Операторами після слів Then та Else, зокрема, можуть бути умовні оператори, що може ускладнити розуміння умовного оператора. Для уникнення непорозумінь вважається, що слово Else пов’язується з найближчим до нього словом If, яке ще не пов’язане з словом Else.

Приклад:

If Х Y {Визначення максимуму значень Х та Y} Then Max: =Y Else Mах: = Х;

If X Y {Обмін значень змінних Х та Y} Then begin Z: =X; X: =Y; Y: =Z end;

5.8. Оператор варіанта Оператор варіанта в узагальненням умовного операторі і призначений для вибору до виконання однієї з багатьох можливих дій в залежності від значення деякого виразу.

Синтаксична діаграма оператора варіанта має такий вигляд:

–  –  –

;

Значення виразу між словами case та оf повинне бути дискретного типу. Всі константи в операторі повинні мати тип сумісні, а типом виразу.

В Турбо Паскалі у разі використання виразу типу word або longint константи не повинні виходити за межі діапазону -32768.. 32767.

Порядок виконання оператора варіанта наступний:

1. Обчислюється значення виразу між словами case та оf.

2. Обчислене значення виразу послідовно порівнюється з константами оператора до тих пір, поки воно не співпаде з однією з них або не буде належати діапазону значень, обмежених деякими двома константами.

3. У разі успішного завершення п.2 виконується оператор, поєднаний з знайденою константою, інакше нічого не виконується, або в Турбо Паскалі при наявності слова Else виконуються оператори, розташовані за ним.

При використанні оператора варіанта необхідно, щоб константи оператора не повторювались, а в Турбо Паскалі діапазони значень не повинні перехре-щуватись і утримувати значення інших констант, що використовуються.

Приклад:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Case Х оf 'A'.. 'Z', 'а'.. 'z' : Writeln ( 'X – велика або маленька латинська буква ' );

'0'.. '9' : Writeln ( 'X – символ-цифра ' );

'. ', ' ! ', ' ? ' : Writeln ( 'X – один з символів, що завершують речення ' ) else writeln ( ' X не належить до символів-букв, символів-цифр та символів, що завершують речення ' ) end;

5.9. Оператор циклу з передумовою Оператор циклу з передумовою призначений для повторного виконання деяких дій при виконанні деякої умови, котра перевіряється кожного разу на початку виконання повторних дій.

Синтаксична діаграма оператора з передумовою має такий вигляд:

Вираз Оператор While Do Вираз (умова) в операторі циклу а передумовою повинен бути логічного типу.

Порядок виконання оператора циклу з передумовою наступний:

1. Обчислюється значення виразу між словами while та do.

2. Якщо обчислене значення виразу – True, то виконується оператор, розташований за словом do, після чого відбувається повернення до п.1, інакше виконання оператора циклу з передумовою завершується.

Оператор циклу з передумовою доцільно використовувати, коли наперед невідома кількість повторень виконання деяких дій, та необхідно забезпечити можливість того, щоб тіло циклу (оператор, розташований за словом do) не виконалось жодного разу, якщо вираз з самого початку буде мати значення False.

Приклад:

Х : = 5;

While X = 10 {Виведення на екран цілих чисел від 5 до 10} Do begin Writeln (X); X: =X+1 end;

5.10. Оператор циклу з післямовою Оператор циклу з післяумовою призначений для повторного виконання деяких дій при невиконанні деякої умови, котра перевіряється кожного разу після виконання повторних дій.

Синтаксична діаграма оператора циклу з післяумовою має такий вигляд:

–  –  –

Порядок виконання оператора циклу з параметром наступний:

1. Обчислюються значення виразів, розташованих біля слова to або downto.

2. Якщо значення першого виразу менше або дорівнює значенню другого виразу у разі використання слова to, або більше або дорівнює у разі використання слова downto, то виконується п.3. інакше виконання оператора циклу з параметром завершується.

3. Змінній-параметру присвоюється значення виразу, розташованого праворуч знака присвоювання.

4. Виконується тіло циклу (оператор, розташований праворуч слова do).

5. Якщо значення змінної-параметра не дорівнює обчисленому в п.1 значенню другого виразу, то змінній-параметру автоматично присвоюється наступне значення, що обраховується за допомогою функції succ, у разі використання слова to, або попереднє значення, що обраховується за допомогою функції pred, у разі використання слова downto, інакше виконання оператора циклу з параметром завершується.

6. Відбувається повернення до п.4.

Тіло циклу в операторі циклу з параметром, як і в операторі циклу з передумовою, може не виконатись жодного разу.

Правила користування операторам циклу з параметром:

Змінна-параметр обов’язково повинна бути описана в розділі опису змінних.

–  –  –

, Тип індексу може бути любим дискретним типом, крім типу word, integer, longint та обмежених типів на його базі в Турбо Паскалі. Тип елементів може бути любим.

При описі змінної регулярного типу в пам’яті комп’ютера відводиться місце розміром (кількість елементів * розмір елемента) байт.

Приклади:

Туре {Масив з 100 елементів типу Real з нумерацією цілими числами від 1 до 100) Mas1 = Аггау [1..100] of real;

{Масив з 256 логічних елементів з символьною нумерацією) Mas2 = Аггау [char] of boolean;

{Масив з 2 елементів типу Integer з логічною нумерацією} Маs3 = Аггау [ boolean] of Integer;

{Масив з 3 елементів типу Char з нумерацією значеннями перелічувального типу} Mas4 = Аггау [ (Read.,Yellow, Green)] of char;

{Двовимірний масив з 260 елементів типу Real. Рядки нумеруються цілими числами від 1 до 10, а стовпчики – літерами від 'a' до 'z'} Mas5 = Аггау [1..10, 'a'..'z' ] of real;

{Інший варіант опису масива, описаного вище} Mas6 = Аггау [1.. 10] of array ['a'..'z'] of real;

Var X: Mas1; Y: Mas2; Z: Mas3; K: Mas4; L: Mass; M: Mas6;

Можна працювати з масивами в цілому або з окремими їх елементами.

При цьому елементи масива, як і масиви в цілому, також вважаються змінними, тобто, їм можна присвоювати нові значення.

Синтаксична діаграма звернення до елемента масива має такий вигляд:

–  –  –

, Вираз визначає індекс елемента масива.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«Наукові записки. Серія “Економіка” УДК 338.45: 332.14 Денисенко С. А., здобувач кафедри обліку і аудиту Академії муніципального управління ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ Запропоновано методичній підхід до формування регіональної промислової політики через удосконалення інституціонального інструменту податкового планування виробничо-економічних систем відповідно до стратегічних орієнтирів промислового зростання...»

«УДК 35.07:353 ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В.С. Колтун, к.держ.упр., доцент І.Б. Гарькавий, к.держ.упр. Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ Розглядаються інструменти управління результативністю надання місцевими органами публічного управління муніципальних послуг на регіональному рівні. Запропоновано комплекс інструментів ефективного надання муніципальних послуг, до якого входять SMART-метод управління результативністю,...»

«ЕКОНОМІКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 2. Berezivskyi, P.S. (1998), Efektyvnist vyrobnytstva i formuvannia rynku produktsii skotarstva v Karpatskomu rehioni [Efficiency of production and the formation of market products pastoralism in the Carpathian region], Ukrainski tekhnolohii, Lviv, Ukraine, 131 p.3. Dadashev, B., Oblyvantsov, V., Hordiienko, V. (2008), Systema tekhnolohii. Rozdil 1. Ekonomichni osnovy tekhnolohichnoho rozvytku ahropromyslovoho kompleksu [The system...»

«УДК 615.07 Н. В. ОСТАНІНА, канд. економ. наук, О. М. КУЗНЕЦОВА ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України», м. Київ СТВОРЕННЯ ДОДАТКОВОГО РОЗДІЛУ «ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ» ДЕРЖАВНОЇ ФАРМАКОПЕЇ УКРАЇНИ – ШЛЯХ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯКІСНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ Ключові слова: дієтичні добавки, контроль якості, методи досліджень, Державна Фармакопея України Аналіз результатів огляду зарубіжної літератури та аналіз даних контролю лабораторних досліджень показав, що останнім...»

«Посилання на статтю Рибак С.О. Державна політика в контексті побудови конкурентної економіки / С.О.Рибак / / Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. Луганськ: видво СНУ ім. В.Даля, 2009. № 2 (30). С. 11-15. Режим доступу: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/30/09rsorke.pdf УДК 352/354:005.332.4 С.О. Рибак ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ КОНКУРЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ Окреслено основні напрями державної діяльності в проведенні інноваційної політики. Показані...»

«ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГІЯ Результаты. Установлено, что отрасль кормопроизводства имеет определяющее значение для отечественной аграрной экономики поскольку ее состояние и эффективность является одним из ключевых факторов, обусловливающих возрождение и развитие животноводства. Определено, что становление рынка кормов происходит в зависимости от его ресурсозабезпечености. С целью катализации развития отрасли кормопроизводства необходимо решить ряд насущных проблем, а именно...»

«УДК 061.1ЕС:327.8 (485) Антоненко О. М., м. Київ ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ПОЛІТИЦІ ШВЕЦІЇ У статті розглядаються проблеми європейської інтеграції на прикладі Швеції. Розкриваються питання зовнішньополітичного вибору країни, ставлення до нього різних політичних сил, структур та населення в цілому. Проводиться аналіз внутрішньополітичних проблем Швеції, пов’язаних з євроінтеграційним напрямом, методи та засоби їх вирішення. Ключові слова: європейська інтеграція, політика Швеції,...»

«Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Кафедра туристичного та готельного бізнесу РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Полтава – 2016 ЗМІСТ Стислий зміст та методичні рекомендації до вивчення тем..3 Модуль 1 «Теоретико-методичні основи рекреаційної діяльності та формування рекреаційних комплексів»..3 Тема 1. Рекреація та рекреаційна діяльність...»

«№ 1 (29)’2013 УДК 343.9:341.411 Корольчук Віктор Володимирович – старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Актуальні питання запобігання транснаціональній злочинності Проаналізовано загальну характеристику транснаціональної злочинності у зарубіжних країнах. Зроблено спробу з урахуванням досягнень науки і практики розглянути правові, кримінологічні основи протидії транснаціональній злочинності, а...»

«Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції [“Бізнес в умовах трансформаційної економіки”], (м. Сімферополь – Судак, 21–25 травня 2013 р.) / Самарський інститут бізнесу та управління, Центр розвитку освіти, науки та інновацій, Кримський інститут бізнесу. – Сімферополь – Судак, 2013. – С. 52–55. УДК 330.332 О.В. Фарат, Ю.Р. Сокіл Національний університет “Львівська політехніка” ЗАЛУЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК НАПРЯМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ (НА...»

«УДК 005.8:005.1 І. І. ОНИЩЕНКО, здобувач, Університет економіки та права «КРОК», Київ; О. М. ШОР, здобувач, ЧДТУ, Черкаси36 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ІТ-КОМПАНІЇ Розглянуто можливості інтеграції процесів управління ризиками ІТ-проектів в основні процеси забезпечення діяльності компанії в ІТ-галузі, з метою забезпечення комплексності та підвищення ефективності. Використання технології менеджменту знань для накопичення, зберігання та повторного використання інформації процесу управління...»

«УДК 331.108:332.3 Цимбал О.І., д-р екон. наук, старший науковий співробітник, Ярош О.М., канд. екон. наук, старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ТА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У статті розглянуто тенденції розвитку ринку праці в Україні в контексті трансформації економічної системи. Виявлено ключові проблеми сучасного розвитку ринку праці в...»

«Topical issues of law: theory and practice. №29. 2014 _ УДК 349.2:331 Надьон О. В. здобувач кафедри господарського права Національного університету “Національна юридична академія України імені Я.Мудрого” ЩОДО ПРОБЛЕМ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ У статті досліджено сучасні проблеми працевлаштування інвалідів в Україні. Проведений аналіз чинних правових норм, спрямованих на сприяння працевлаштуванню інвалідів та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Виявлені наявні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»