WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 7 |

«ПРОГРАМУВАННЯ ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) Вінниця – 2004 Вінницький інститут регіональної економіки та ...»

-- [ Страница 4 ] --

Приклад: X [ 1 ], Y [ 'A'], Z [False], K [Red], L [1, 'а' ], М [ 1 ] [ 'а' ].

Над масивами в цілому можна виковувати лише одну дію: присвоювати значення одного масива іншому в операторі присвоювання при умові, що типи масивів однакові. До елементів масивів можна застосовувати всі дії та операції, котрі можливі для даних того типу, до якого вони належать.

Зокрема, вводити та виводити масив можна лише поелементно, наприклад:

For I: =1 То 100 {Введення елементів масива Х} Do Read (X [ I ] );

та For І: =1 То 10 Do For J: ='a' To 'z' Do {Введення елементів масива L} Write (L [ I, J ] );

6.2. Символьні масиви Символьний. масив – це одновимірний масив, який складається з елементів типу Char, котрі індексуються цілими числами, починаючи з 1. В Турбо Паскалі поняття символьного масива значно розширене, оскільки елементи можуть бути типу Chаг або обмеженого типу, побудованого на його базі, з довільною індексацією.

Приклад:

Var S1: array [l.. 7] of char;

S2: array [l.. 6] of char;

Паскаль має додаткові засоби для роботи з символьними масивами, а саме:

1. Змінній типу символьного масива можна присвоювати рядкову константу при умові, що їх розміри (кількість символів) співпадають.

Наприклад, S1 : = 'Приклад' ; S2 : = 'Прилад';

2. До символьних масивів можна застосовувати порівняльні операції.

Порівняння відбувається шляхом послідовного порівняння їх символів, починаючи з першого, і продовжується до першої розбіжності. масив, до якого належить символ з меншим порядковим номером, вважається меншим. Наприклад, S1 S2 = False.

3. До символьних масивів можна застосовувати операцію конкатенації, що позначається символом '+ ', яка дозволяє два символьних масиви об’єднати в один. Наприклад, оператор Writeln (S1 + 'ом цього є даний ' + S2) виведе на екран текст 'Прикладом цього є даний прилад'. Операція конкатенації не може використовуватись в правій частині оператора присвоювання.

4. Символьні масиви можна виводити цілком за допомогою операторів виведення. Наприклад, Writeln (S1).

6.3. Рядкові типи даних Недоліком символьних масивів є те, що вони мають фіксовану довжину, яка не може змінюватись під час роботи програми, та їх не можна вводити цілком за допомогою операторів введення. З метою усунення цих недоліків в Турбо Паскалі були введені рядкові типи даних для роботи з рядками, які узагальнюють поняття символьних масивів.

Рядок – це впорядкована сукупність довільної кількості символів в межах максимальної кількості заданої при описі, які нумеруються за допомогою цілих чисел, починаючи від 1.

Синтаксична діаграма рядкового типу даних має такий вигляд:

] [ Константний вираз String Константний вираз (вираз, в якому в якості операндів можуть бути лише константи) повинен бути цілого типу, приймати значення в межах від 1 до 255 та задавати максимально можливу довжину рядка. У разі відсутності константного виразу максимально можлива довжина рядка приймається рівною 255.

Приклад:

Type Str1 = String; Str2 = String [255]; Str3 = String [3];

Var S1: Str1; S2: Str2; S3: Str3;

При описі змінної рядкового типу в пам’яті комп’ютера відводиться місце розміром (значення константного виразу + 1) байт.

Оскільки рядки в узагальненням символьних масивів, то над ними та їх елементами можна виконувати всі дії та операції, які можна виконувати над символьними масивами, а також вводити їх цілком за допомогою операторів введення. При цьому змінним-рядкам можна присвоювати значення змінних-рядків інших типів або рядкові константи довільної довжини. Якщо останні мають поточну довжину, котра більше максимально можливої довжини змінної-рядка, яка отримує нове значення, то ця змінна-рядок отримує лише відповідні перші символи. Наприклад, в результаті виконання операторів Readln (S1); S3: = S1;

при введенні з клавіатури слова 'Пароплав' змінна S1 отримає значення 'Пароплав', а змінна S3 отримає значення 'Пар'.

Поточну довжину змінної-рядка можна визначити, звернувшись до елемента змінної-рядка під номером 0. Так, в результаті виконання оператора Writeln (Ord (S1 [ 0 ] ),' ', Ord (S3 [ 0 ] ) );

на екран будуть виведені через пробіл числа 8 та 3. Функція Ord використовується в наслідок того, що елементи рядків – це символи.

–  –  –

Concat (S1 [, S2,...,Sn]) – функція, значенням якої є рядок, котрий є об’єднанням рядків (виразів рядкового типу) S1, S2,..., Sn. Якщо в результаті об’єднання утворюється рядок довжиною більше 255 символів, то він урізується до 255 символів.

Copy (S, I, C) - функція, значенням якої в рядок, виділений з рядка S, довжиною С, починаючи з символа з номером I (S – вираз рядкового типу, а C та I – вирази цілого типу). Функція не виявляє помилки в випадку, коли робиться спроба отримати рядок, котрий виходить за межі рядка S. В такому випадку вихідний рядок буде урізаний. В окремому випадку, коли вказується номер символа I, якого не існує в рядку S, то вихідний рядок буде мати довжину 0.

Delete (S, I, C) – процедура, котра з рядка S вилучає C символів, починаючи з символа з номером I (S – змінна-рядок, С та I – вирази цілого типу). Якщо I+C більше довжини рядка S, то вилучаються тільки існуючі символи рядка S. Якщо I більше довжини рядка S, то ніякі символи не вилучаються.

Insert (Sr, S, I) – процедура, котра вставляє рядок Sr в рядок S, починаючи з символа рядка S з номером І (Sr – вираз рядкового типу, S – змінна-рядок, І

- вираз цілого типу).

Length (S) - функція, значенням якої є поточна довжина рядка S (S – вираз рядкового типу).

Pos (Sr, S) – функція, значенням якої є номер позиції, з якої починається рядок Sr в рядку S (Sr та S – вирази рядкового типу). Якщо рядок Sr не входить до рядка S, то функція повертає результат 0.

На практиці іноді виникає необхідність в перетворенні числових значень в їх рядкове зображення та навпаки. Для виконання першої дії існує процедура Str (Х [: d [: m]], S), де Х – вираз цілого або дійсного типу; S – змінна-рядок, яка представляє рядкове зображення числа X; d – вираз, який задає кількість символів в рядку S; m – вираз, який задає кількість знаків в дробовій частині рядкового зображення дійсного числа. Для виконання другої дії існує процедура Val (S, V, C), де S – рядкове зображення цілого або дійсного числа; V – змінна цілого або дійсного типу; C – змінна цілого типу, котра отримує значення 0, якщо при перетворенні не виникло помилок, інакше повертає номер символа в рядку S, при досягненні якого в процесі перетворення виникла помилка.

–  –  –

7.1. Записи Запис – це сукупність фіксованої кількості елементів даних одного або (в загальному випадку) різних типів. Записи призначені для об’єднання різнорідної, але логічно пов’язаної інформації під одним іменем. Елементи запису називають полями.

Для роботи з записом необхідно описати комбінований тип, який повинен задавати характеристики кожного поля запису (їх тип). Оскільки поля запису в загальному випадку мають різний тип, то їх на відміну від масивів позначають не індексами, а іменами. При цьому імена полів повинні бути різними в межах одного комбінованого типу, але можуть співпадати з іменами полів інших комбінованих типів та змінних програми.

Синтаксична діаграма опису комбінованого типу має такий вигляд:

–  –  –

, :

а варіантна частина розглядається нижче.

Поля в записах можуть бути любого типу. в тому числі. і комбінованого. В останньому випадку записи називаються ієрархічними.

При описі змінної комбінованого типу в пам’яті комп’ютера відводиться місце розміром, який дорівнює сумі розмірів всіх її полів.

Приклад:

Туре {Комбінований тип Date (дата), що складається з 3 полів:

Number (число) – обмеженого цілого типу. Month (місяць) – перелічувального типу та Year (рік) - обмеженого цілого типу} Date = Record Number: 1.. 31;

Month: (Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec);

Year: 1970.. 1990 End;

{Ієрархічний комбінований тип Person (особа), що складається з 3 полів: Name (ім’я) – типу символьного масиву, Birthday (день народження) – комбінованого типу Date та Sex (стать) – перелічувального типу} Person = Record Name: array [1.. 15] of char;

Birthday: Date;

Sex: (Man, Woman) End;

Vаг Victor, Olga: Person;

Можна працювати з записами в цілому або з окремими їх елементами.

При цьому елементи запису, як і записи в цілому, також вважаються змінними, тобто, їм можна присвоювати нові значення.

Синтаксична діаграма звернення до елемента запису має такий вигляд:

.

Ім’я змінної-запису Ім’я поля запису Приклад: Victor.Name, Victor.Birthday.Year, Olga.Sex.

Над записами в цілому можна виконувати лише одну дію: присвоювати значення одного запису іншому в операторі присвоювання при умові, що типи записів однакові. До елементів записів можна застосовувати всі дії та операції, котрі можливі для даних того типу, до якого вони належать.

Зокрема, вводити та виводити запис можна лише поелементно з дотриманням правил, дійсних для кожного з полів запису, наприклад:

{Введення значення поля Name змінної Victor} For I: = 1 To 15 Do Read (Victor. Name [ I ]);

{Виведення поля Year з поля Birthday змінної Victor} Write (Victor.Birthday.Year);

7.2. Оператор приєднання Звернення до елемента змінної комбінованого типу може мати довгу форму запису, тому для більш компактного запису доцільно використовувати оператор приєднання, який, до того ж, підвищує ефективність програми.

Синтаксична діаграма оператора приєднання має такий вигляд:

Змінна Оператор With Do комбінованого типу, Суть оператора приєднання полягає в тому, щоб вказати імена змінних комбінованого типу лише один раз між словами With та Do. Після чого в операторі, розташованому праворуч слова Do, вказувати лише імена полів.

При виконанні оператора приєднання всі імена полів в операторі після слова Do автоматично замінюються на повні форми звернення до полів змінних, перелічених між словами With та Do.

При використанні оператора приєднання необхідно пам’ятати наступне:

1. Для звернення до внутрішніх полів деякого поля комбінованого типу в ієрархічному записі між словами With та Do необхідно перелічити імена змінної та полів комбінованого типу в тому порядку, в якому вони входять до повного імені поля при зверненні до нього або використати декілька вкладених операторів приєднання.

2. Якщо між словами With та Do записані декілька змінних одного і того ж комбінованого типу, то оператор виконується над полями тієї змінної, яка записана останньою.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. Всі імена в операторі перевіряються на можливість їх інтерпретації як полів записів, тому в операторі приєднання не слід виковувати дії зі змінними інших типів, імена яких співпадають з іменами полів зміннихзаписів.

Наведені в попередньому розділі оператори для роботи з полями змінних-записів можна переписати наступним чином, використовуючи оператор приєднання:

With Victor, Birthday Do begin For I: = 1 То 15 Do Read (Name[ I ] );

Write (Year) end;

–  –  –

, ;

При роботі з варіантними записами слід враховувати наступні особливості:

1. При описі змінної комбінованого типу з варіантами в пам’яті комп’ютера відводиться місце розміром необхідним для найбільшого варіанта.

2. Паскаль не утримує ніяких засобів контролю за правильністю роботи з варіантними полями, тобто, в будь-який час можливий доступ до всіх полів варіантної частини, а тому з метою правильності роботи програми необхідно звертатись до тих полів варіантної частини, які пов’язані з поточним значенням поля-ознаки.

–  –  –

8.1. Множини Множина – це невпорядкована сукупність довільної кількості неповторних елементів одного і того ж типу в межах максимальної заданої кількості, множини призначені для об’єднання однорідної інформації під одним іменем з метою можливості виконання вад ними операцій, властивих множинам: об’єднання множин, переріз множин та інші, що в деяких випадках значно спрощує написання програми.

Для роботи з множинами необхідно описати множинні типи, які повинні задавати тип елементів множин (базовий тип множини).

Синтаксична діаграма опису множинного типу має такий вигляд:

Ім’я або опис Set Of типу елементів Тип елементів множини може бути любим дискретним типом, але в Турбо Паскалі кількість елементів такого типу не повинна перевищувати 256 елементів, причому для цілих типів значення елементів повинні бути в межах від 0 до 255.

На відміну від масивів та записів, кількість елементів яких фіксована, множини можуть утримувати довільну кількість елементів, починаючи від 0 елементів (порожні множини) і завершуючи всіма елементами базового типу. В загальному випадку змінна множинного типу може мати 2N різних значень, де N – кількість елементів базового типу множини.

При описі змінної множинного типу в пам’яті комп’ютера відводиться місце розміром N div 8 байт, якщо N mod 8 = 0, або N div 8+1 байт інакше.

Приклад:

Туре {Множинний тип Digit (цифра), побудований на базі обмеженого цілого типу 0..9} Digit = Set of 0..9;

{Множинний тип SetChar (множина символів), побудований на базі типу Char} SetChar = Set of Char;

{Множинний тип SetColor (множина кольорів), побудованих на базі перелічувального типу (Red, Yellow, Green)} SetColor = Set of (Red, Yellow, Green);

Var S1, S2: Digit; S3: SetChar; S4: SetColor;

Паскаль дозволяє працювати з множинами-змінними та множинамиконстантами.

Синтаксична діаграма множин-констант має такий вигляд:

[ ]

–  –  –

, Вираз повинен бути базового типу.

Приклади:

[ ], [1..0] – порожні множини, [1+2,5,6*2] = [3,5,12], [1..9] = [1,2,3..9], ['a', 'b', 'c'] = ['a'..'c'], [Red], [Red..Green].

Працювати з множинами можна лише в цілому. При цьому змінніймножині можна присвоювати значення іншої змінної-множини або константи-множини сумісного типу, а також застосовувати над множинами операції для роботи а множинами, деякі з порівняльних операцій та операцію IN.

8.2. Операції над множинами

Операції над множинами мають наступний пріоритет:

1. Операція перерізу множин.

2. Операції об’єднання та різниці множин.

3. Порівняльні операції для роботи з множинами та операція IN.

Операція перерізу множин, котра позначається знаком ' * ', застосовуться до двох множив сумісного типу, в результаті чого утворюється множина, до складу якої входять спільні елементи обох множин.

Операція об’єднання множин, котра позначається знаком ' + ', застосовується до двох множин сумісного типу, в результаті чого утворюється множина, до складу якої входять всі елементи обох множив.

Операція різниці множин, котра позначається знаком ' – ', застосовуться до двох множин сумісного типу, в результаті чого утворюється множина, до складу якої входять всі елементи першої множини, яких немає в другій множині.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №4/2013 УДК 657.411 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ Готв’янська В. В., студентка 5 курсу обліково-фінансового факультету ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» Науковий керівник: Рекуненко І.І. к.е.н., доц. кафедри фінансів ДВНЗ «УАБС НБУ» Анотація. У статті розглядаються основні підходи та моделі щодо управління власним капіталом на підприємстві. Наводяться...»

«ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УДК 346:339.138.001.76 В. Мілаш, доктор юридичних наук, до­ цент кафедри господарського права Національного університету «Юри­ дична академія України імені Ярослава Мудрого» До питання про правову характеристику маркетингових послуг в інноваційній сфері Одним із ключових факторів економічного зростання кожної кра¬ їни є розвиток сфери послуг, у тому числі за рахунок посилення «ін¬ телектуальної (інноваційної) компоненти». Різним аспектам інноваційної проблематики...»

«УДК 656.13:656.212 ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖОВЛАСНИКІВ НА ОСНОВІ СТВОРЕННЯ СЕРВІСНОГО ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ Ломотько Д.В., к.т.н. (УкрДАЗТ) Вступ Залізничний транспорт України забезпечує розвиток всіх видів виробництва, постачання товарів до споживачів, задовольняє потреби населення в перевезеннях. В умовах сучасних економічних відносин між виробниками і споживачами матеріальних ресурсів організація роботи транспорту і підприємств ускладнюється, а витрати зростають. Тому...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 13 вересня 2011 р., вівторок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Ставка на реальний сектор економіки і внутрішній ринок Голос України.3 Якими мають бути закон про вибори і головний фінансовий документ на наступний рік, за якої умови Європа разом з Україною та Росією зможе виступати глобальним гравцем на міжнародній арені і чому реорганізацію «Нафтогазу»...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОКІНА СОФІЯ МИКОЛАЇВНА УДК 331.445:331.108.2 БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному...»

«Смолякова С. С. УДК 336.713 Студент 4 курсу фінансового факультету ХНЕУ ім. С. Кузнеця ФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ Анотація. Визначено економічну сутність депозитної політики у широкому та у вузькому значеннях, а також як складової формування ресурсної бази банків у сучасних умовах. Уточнено етапи формування депозитної політики банку. Аннотация. Определена сущность депозитной политики банка в широком и узком смислах, а также как составной формирования ресурсной базы банков в...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙАГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ В ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0306 “МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ” СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03060101 “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ” ОКР “СПЕЦІАЛІСТ” ЖИТОМИР Методичні рекомендації підготували: – декан факультету аграрного менеджменту, Ткачук В. І. к.е.н., доцент; – завідувач кафедри менеджменту організацій,...»

«Н.А. Рубець, студентка УНЗ-09-Б-3 ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України ШКОЛА ЯК ОСЕРЕДОК УПРОВАДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ (на прикладі Сумської області) Анотація. Стаття присвячена проблемі розвитку середньої освіти,розкриттю ролі школи, як осередку знань, упровадженню зовнішнього незалежного оцінювання в навчальних закладах Сумської області. Значну увагу приділено становленню, діяльності та перспективам розвитку відділу, що займається управлінням та проведенням...»

«Економіка УДК 631.11: 504.03 сільського господарства Попова О.Л., д-р екон. наук пров. наук. співр. Інституту економіки та прогнозування НАН України Панкратова Л.Л., канд. екон. наук завідувач кафедри Київського славістичного університету Бетлій М.Г. наук. співр. Інституту економіки та прогнозування НАН України СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ КЛАСАМИ Досліджено соціально-екологічні параметри діяльності різних за...»

«ISSN 2078–4333. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2012. Випуск 31. C. 350–359 Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2012. Issue 31. P. 350–359 УДК УДК 372.881.111.1: 355.232 СТРУКТУРА МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ Людмила Захарова, Петро Черник Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вул. Гвардійська, 32, м. Львів 79012, Україна, тел....»

«Львівська комерційна академія Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу “Академія” Федоришин Надія Юріївна Модернізовані пріоритети розвитку міжнародного кооперативного руху Львів, 3 квітня 2013 р. Кооперація – самобутня некомерційна, соціальноорієнтована, суспільна система, яка володіє власною ідеологією, культурою, менталітетом, принципами та цінностями. Взаємозв’язок процесів глобалізації, інтеграції та розвитку міжнародного...»

«Актуальні виклики та загрози регіональній безпеці: висновки для України Аналітична доповідь Автори: Б.О.Парахонський, д. філос. н., проф., Г.М.Яворська, д.філол.н, проф. За заг. ред. К.А. Кононенка Київ, червень 2014 р. Зміст Вступ. Вплив глобалізації на регіональну безпеку 1.Україна у європейському безпековому середовищі.2.Регіональна політика України в контексті євроінтеграції 3.Загрози та виклики чорноморській безпеці. 4.Міжнародні інституції з питань безпеки у регіоні 5.Криза європейської...»

«Розділ 4. Епізоотологія та інфекційні хвороби УДК 619:616.98:579.842.23:616-07:636 КИШКОВИЙ ІЄРСИНІОЗ ТВАРИН (АКТУАЛьНІСТь, ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА) (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Орехова Г.А.* Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків, e-mail: admin@vet.kharkov.ua Стаття присвячена аналізу сучасного стану діагностики кишкового ієрсиніозу тварин і важливості вивчення цього зоонозу. Використовуючи джерела вітчизняної та закордонної літератури, у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»