WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 |

«ПРОГРАМУВАННЯ ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) Вінниця – 2004 Вінницький інститут регіональної економіки та ...»

-- [ Страница 6 ] --

2. Присвоювати їм значення стандартної константи NIL. Змінна, що має значення NIL, ні на що не вказує.

3. Присвоювати їм адреси змінних базового типу за допомогою операції @ (лише в Турбо Паскалі).

4. Порівнювати їх на рівність та нерівність, якщо їх типи співпадають.

Приклад:

Var P1, P2: PInt; X,Y : Integer;

Begin......

{Присвоювання змінним X та Y початкових значень} Х : = 5; Y : = 3;

{Присвоювання вказівникам Р1 та P2 відповідно адрес змінних Х та Y} Р1 : = @ Х; P2 : = @ Y;

{Перевірка вказівників Р1 та P2 на рівність та виведення відповідного повідомлення} If P1 = P2 Then Write ( ' Pl. = P2 ' ) Else Write ( ' Р1 P2 ' ); {Це повідомлення буде виведене) End.

До змінної, адреса якої міститься в змінній-вказівнику, можна звернутись через змінну-вказівник за наступною синтаксичною діаграмою:

Зміннавказівник Тобто, якщо, наприклад, змінна-вказівник Р1 містить адресу змінної X (приклад вище), то до змінної X можна звернутись як за її іменем так і через змінну-вказівник Р1. Тому оператори Х : = X + 1 та Р1^ : = P1^ + 1 рівноправні.

Наприкінці, кілька слів про фізичні адреси пам’яті. Як відомо, всім змінним в пам’яті комп’ютера відводиться місце визначеного розміру в залежності від типу змінної, в якому вони зберігають свої значення.

Кожне таке місце має свою фізичну адресу, яка складається з двох частин:

старшої – адреси сегмента та молодшої – адреси зміщення. Кожна з частин є типу WORD. Для роботи з адресами в Турбо Паскалі існують такі функції:

ADDR (X) – повертає значення фізичної адреси типу Pointer змінної або процедури чи функції користувача з іменем X.

SEG (X) та OFS (X) – повертають відповідно значення сегменту та зміщення фізичної адреси змінної або процедури чи функції користувача з іменем X.

PTR (S, O) – перетворює значення сегмента S та зміщення O фізичної адреси в значення фізичної адреси типу Pointer.

CSEG, DSEG, SSEG, SPTR – повертають відповідно значення регістрів сегментів кода, даних, стека та вказівника стека мікропроцесора типу WORD. Регістри сегментів кода, даних та стека містять відповідно сегменти фізичних адрес кода програми, глобальних та локальних змінних (тема 11), а регістр вказівника стека містить зміщення відносно сегмента стека, відображаючи глибину використання стека.

10.2. Динамічні змінні та процедури для роботи з ними

–  –  –

Статичні змінні – це змінні, пам’ять під які відводиться на весь час виконання програми, та характеризуються наступними ознаками:

а) описуються в розділах змінних Паскаль-програми (глобальні та локальні змінні);

б) ємність пам’яті обмежується 64 КБайтами (сегмент пам’яті даних) для глобальних та 64 КБайтами (сегмент пам’яті стека) для локальних змінних;

в) звернення до статичних змінних можливе по їх іменам та в Турбо Паскалі через змінні-вказівники відповідних посилальних типів, що містять в собі їх адреси.

Статичні змінні мають суттєві недоліки, оскільки, по-перше, незалежно від того використовуються чи ні статичні змінні, пам’ять за ними закріплена постійно і не може бути використана для інших цілей, по-друге, загальний розмір глобальних та локальних змінних не може перевищувати 64 КБайт кожен, що для багатьох практичних цілей недостатньо. Крім того, використання глобальних змінних збільшує розмір коду Паскальпрограми на величину загального розміру цих змінних.

Динамічні змінні дозволяють усунути недоліки статичних змінних.

Динамічні змінні – це змінні, пам’ять під які відводиться на час, визначений користувачем, та характеризуються наступними ознаками:

а) не описуються в розділах змінних Паскаль-програми (в розділах змінних повинні бути описані відповідні змінні посилальних типів);

б) ємність пам’яті для динамічних змінних, котру називають динамічною областю пам’яті або кучею, обмежується розміром всієї оперативної пам’яті, за виключенням, пам’яті, відведеної для операційної системи та резидентних (котрі постійно знаходяться в пам’яті) програм, що складає на комп’ютерах з ємністю оперативної пам’яті 640 КБайт порядка 500 – 550 КБайт;

в) звернення до динамічних змінних можливе лише через зміннівказівники відповідних посилальних типів, що містять в собі їх адреси.

Для відведення та вивільнення пам’яті під динамічну змінну визначеного типу використовуються відповідно процедури NEW (P) та DISPOSE (P), де Р – змінна відповідного посилального типу. В результаті виконання процедури NEW змінна P отримує значення адреси вільного місця пам’яті, в якому динамічна змінна може містити своє значення.

Звернення до цього місця пам’яті, тобто, до динамічної змінної, відбувається через змінну-вказівник Р. Процедура DISPOSE вивільняє місце пам’яті, адреса якої міститься в змінній Р. В результаті виконання процедури DISPOSE вважається, що змінна Р отримує невизначене значення (в Турбо Паскалі вона не змінює його), а тому використовувати її для іншої процедури NEW не слід.

Приклад:

Var Р: ^ integer; {Змінна-вказівник на значення цілого типу} Begin......

New (P); {Відведення пам’яті під динамічну змінну цілого типу} ^ Р := 5; {Присвоювання значення 5 динамічній змінній} ^ Write (P ); {Виведення значення динамічної змінної}......

Dispose (P); {Вивільнення пам’яті динамічної змінної}......

End.

В Турбо Паскалі для роботи з динамічними змінними існують деякі додаткові процедури та функції.

Процедури GETMEM (P, S) та FREEMEM (P, S) відповідно відводять та вивільняють S байт пам’яті, на початок якої вказує вказівник Р (Р – змінна типу Pointer, S – вираз типу Word).

Процедура МАRК (Р) присвоює вказівнику Р адресу початку вільного місця в динамічній області пам’яті, а процедура RELEASE (P) вивільняє всю динамічну область пам’яті, на початок якої вказує вказівник Р (Р – змінна типу Pointer).

Функції MAXAVAIL та MEMAVAIL повертають відповідно максимальний безперервний та сумарний вільний розмір динамічної області пам’яті.

10.3. Динамічні структури даних Як динамічні змінні дають переваги над статичними змінними, так і динамічні структури даних дають переваги над статичними структурами даних, оскільки перші при виконанні програми можуть змінювати свій розмір, а другі ні. Прикладом динамічних структур даних в однонаправлені пов’язані списки, використання яких на відміну від масивів (статичних структур даних) дозволяє не знати наперед кількості їх елементів, а також робить дуже легким виконання операцій вставки, видалення та сортування елементів в списку.

Однонаправлений пов'язаний. список – це сукупність динамічних елементів (змінних) одного і того ж комбінованого типу, кожен з яких пов’язується з наступним елементом списку за допомогою вказівника, що входить до його складу. При цьому вказівник, що входить до складу останнього елемента в списку, має значення NIL, a вказівник на початок списку (перший елемент) міститься в окремій змінній.

Для роботи з однонаправленим пов’язаним списком необхідні описи подібної форми:

Type Link = ^ Object;

{Тип елементів списку} Object = Record Ім’я поля 1: Тип поля 1;

......

Ім’я поля N: Тип поля N;

Next: Link {Поле вказівника на наступний елемент списку} End;

Var First: Link; {Змінна-вказівник на початок списку}

Графічне зображення такого списку має наступний вигляд:

Основні дії по роботі з однонаправленим пов’язаним списком відображаються наведеними нижче фрагментами програм.

–  –  –

Перегляд списку.

Var First, Р: Link;

{P – вказівник на поточний елемент списку} Begin......

P : = First; {P вказує на перший елемент списку} While P Nil Do {Поки не досягнутий кінець списку} begin...... {Виконання необхідних дій над елементами списку} P : = P^. Next {Перехід до наступного елемента списку} end;

......

End.

Вставка. нового елемента між існуючими. елементами списку.

Vаг P, Pred: Link;

{P та Pred – відповідно вказівники на новий елемент та елемент, після якого необхідно вставити новий елемент} Begin......

New (P); {Відведення пам’яті під новий елемент списку} ^ ^ P. Next : = Pred. Next; {Пов’язування нового елемента з наступним} Pred^. Next : = P; {Пов’язування нового елемента з попереднім}......

End.

–  –  –

В якості типу результату функції можуть бути прості, посилальні, а в Турбо Паскалі ще й рядкові типи.

Структура блоку процедур та функцій повністю співпадає з структурою блоку основної програми (тема 2) і в свою чергу може містити в собі інші процедури та функції.

Маючи аналогічну структуру, процедури та функції відрізняються за призначенням та способом використання. Процедури призначені для виконання будь-якої сукупності дій та викликаються для виконання за допомогою відповідних операторів процедур, функції призначені, в першу чергу, для обчислення деякого нового значення та повернення цього значення в місце, з якого була викликана функція, а тому використовуватись повинні на місці операнда в виразі. Крім того, в розділі операторів функції повинен бути хоча б один оператор присвоювання, в лівій частині якого розташовується ім’я функції. Функція повертає результат того з операторів присвоювання, що був виконаний останнім.

Якщо в процесі виконання функції не було виконано жодного такого присвоювання, то результат функції вважається не визначеним.

Приклад використання процедур та функцій:

Program Example (input, output);

{Опис функції з іменем Р1, що повертає значення Р1 типу Real} Function P1 : Real; {Заголовок функції} {Блок функції, який складається лише з розділу операторів} Begin Р1 : = 3.14159 End;

{Опис процедури з іменем OutP1, що виводить на екран значення Р1} Procedure OutP1; {Заголовок процедури} {Блок процедури, який складається лише з розділу операторів} Begin Writeln ( ' Pl = ', Pl) {Виклик функції P1 в операторі} End;

{Розділ операторів основної програми} Begin OutP1 {Виклик процедури OutP1} End.

11.2. Передача параметрів в процедурах та функціях При виклику процедур та функцій їм можна передавати деякі значення з точки їх виклику. В свою чергу, процедури та функції можуть повертати деякі значення в точку їх виклику. Все це відбувається за допомогою механізму передачі параметрів. Для цього в заголовках процедур та функцій описуються списки формальних параметрів, а в точках виклику відповідних процедур та функцій вказуються фактичні параметри. При цьому повинна виконуватись наступна умова: кількість фактичних і формальних параметрів та типи відповідних формальних і фактичних параметрів в процедурі чи функції повинні співпадати.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Синтаксична діаграма опису списку формальних параметрів має такий вигляд:

–  –  –

;

Формальні параметри, опис яких не розпочинається з слів Vаг або Const, називаються параметрами-значеннями. Відповідними фактичними параметрами можуть бути вирази (в тому числі змінні та константи) будьяких типів, крім файлового.

Формальні параметри, опис яких розпочинається з слів Vаг, називаються параметрами-змінними. Відповідними фактичними параметрами можуть бути змінні будь-яких типів.

Формальні параметри, опис яких розпочинається з слів Const, називаються параметрами-константами (тільки в Турбо Паскалі 7.0).

Відповідними фактичними параметрами можуть бути вирази (в тому числі змінні та константи) будь-яких типів, крім файлового.

Передача параметрів та робота з ними відбувається наступним чином:

1. При виклику процедури чи функції формальні параметри отримують значення відповідних фактичних параметрів.

Це відбувається завдяки тому, що на початку виконання процедури чи функції значення фактичних параметрів автоматично присвоюються відповідним формальним параметрам у випадку параметрів-значень, або фактичні параметри передають адресу свого розташування в пам’яті відповідним формальним параметрам, в результаті чого відповідні фактичні і формальні параметри являють собою одні і ті ж змінні під різними іменами (можливі однакові імена) у випадку параметрів-змінних та параметрів-констант. В першому випадку відбувається передача по значенню, в другому – передача по вказівці (адресі)

2. В розділі операторів процедури чи функції формальні параметризначення та параметри-змінні вважаються змінними, а параметриконстанти – константами. Перші можуть використовуватись всюди, де дозволено використовувати змінні, в тому числі в лівій частині оператора присвоювання. Тобто, дозволяється змінювати їх значення. Другі можна використовувати лише як константи, змінювати їх значення заборонено.

3. По завершенню роботи процедури чи функції фактичні параметри відповідних формальних параметрів-змінних отримують значення останніх, оскільки, як було сказано раніше, вони являють собою одні і ті ж змінні. Зміна значень формальних параметрів-значень не приводить до зміни значень відповідних фактичних параметрів.

Таким чином, для передачі значень в процедуру чи функцію доцільно використовувати параметри-значення та параметри-константи відповідно при передачі значень, що займають малий та великий розмір пам’яті, а для передачі значень з процедури чи функції в точку виклику слід використовувати ляше параметри-змінні.

Приклади процедур та. функцій з параметрами:

Program Example (input, output);

Var X, Y, Z: Integer;

{Функція Sum з параметрами-значеннями А та В, що повертає результат їх суми} Function Sum (А, В: Integer) : Integer;

Begin Sum : = A + В End;

{Процедура SumAB з параметрами-значеннями A і В та параметромзмінною Res, що обчисляє Res, як суму А та В} Procedure SumAB (А, В: Integer; Var Res: Integer);

Begin Res : = A + В End;

Begin......

Writeln (Sum (l, 2)); {На екран виводиться значення 3} X: = 3; Y: = 4; Writeln (Sum (X, Y)); {На екран виводиться значення 7} SumAB (l, 2, Z); Writeln (Z); {На екран виводиться значення 3} SumAB (X, Y, Z); Writeln (Z); {На екран виводиться значення 7}......

End.

11.3. Глобальні та локальні об’єкти Об’єкти (константи, типи, змінні, процедури та функції), описані в деякій процедурі чи функції (в її блоці), називають локальними об’єктами даної процедури чи функції.

Об’єкти, описані в основній програмі (в блоці програми), називають глобальними об’єктами.

В Паскаль-програмі існують наступні правила для роботи з глобальними та локальними об’єктами:

1. Глобальні об’єкти доступні (їх можна використовувати) як в основній програмі, так і в усіх процедурах та функціях, а локальні об’єкти деякої процедури чи функції доступні лише в межах цієї процедури чи функції та в процедурах і функціях, що описані в ній.

2. Імена об’єктів основної програми та любої процедури чи функції повинні бути унікальними в своїх межах та можуть співпадати з іменами об’єктів інших процедур чи функцій.

3. Якщо імена об’єктів, що описані в деякому блоці, співпадають з іменами об’єктів блоку, до складу якого входить даний блок, то в межах даного блоку доступ до об’єктів вищого блоку не можливий (наприклад, якщо ім’я змінної, описаної в основній програмі, співпадає з іменем змінної деякої процедури чи функції, то в межах останньої доступ до змінної основної програми неможливий).Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 |
Похожие работы:

«Посилання на статтю Колосов А.М. Варіативні ресурси організації виробничих процесів в умовах змінюваності продукції / А.М. Колосов // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – № 4(44). – С. 128-135. Режим доступу: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/44/12kamuzp.pdf УДК 658.1 А.М. Колосов ВАРІАТИВНІ РЕСУРСИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ЗМІНЮВАНОСТІ ПРОДУКЦІЇ Розкрито сутність варіативності організації як ресурсу...»

«УДК 336.14: 352+303.43(075.8) ББК 65 (4 Укр)261.34 Кондур О.С., Цюпа О.П., Хинальська В.В. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, економічний факультет, 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, тел.: 0342596176 Анотація. Розглянуто економіко-математичні методи прогнозування надходжень до місцевих бюджетів. Ключові слова: бюджетне планування,...»

«УДК 657.422.1 Т. Г. Савченко, канд. екон. наук, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” БАНКІВСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СУБ’ЄКТАМИ ГРОШОВОГО РИНКУ У статті розроблено підходи щодо структуризації видів та форм банківської звітності у розрізі суб’єктів грошового ринку. Досліджено переваги та недоліки використання окремих видів звітності для прийняття ефективних економічних рішень суб’єктами грошового ринку. Ключові слова: суб’єкти грошового ринку,...»

«УДК 658.8 Н.В. Гайванович асистент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка», ОПТИМІЗАЦІЯ ДИСТРИБУЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ: МІЖ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЄЮ ТА LM Актуалізовано концепцію ECR у побудові сучасних дистрибуційних мереж. Обгрунтовано положення щодо оптимізації рівня централізації у закупівельному процесі. Визначено напрями раціоналізації операційних рішень в дистрибуційній мережі. Ключові слова: дистрибуційна мережа, централізація функцій закупівлі, концепція...»

«Н А У К О В І З А П И С КарпатськогоВ Н О Г О П Р заповідника. В Ч О Г О М У З Е Ю Роль К И Д Е Р Ж А біосферного И Р О Д О З Н А 99 Том 20 Львів, 2004 С. 99-106 УДК 502.7(477-924.52):379.85 Н.В. Шабан РОЛЬ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА В РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ Шабан Н.В. Роль Карпатского биосферного заповедника в развитии экотуризма // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2004. – 20. – С. 99-106. В статье констатируется рост финансово-хозяйственной деятельности...»

«ISBN 978-966-383-524-2. Англістика та американістика. Випуск 11. 2014 УДК 811-13 О. І. Станкевич Дніпропетровський національний університет НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАСОБІ СПОНУКАННЯ В АНГЛОМОВНІЙ РЕКЛАМІ Стаття присвячена розгляданню засобів спонукання в англомовних рекламних слоганах. В статті аналізуються основні риси, притаманні рекламі і рекламним слоганам у сучасній англійській мові і її варіантах. У роботі розглядаються форми, способи й засоби організації і висловлювання спонукання в рекламному...»

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №4/2013 УДК 336.71 ВПЛИВ ПРИСУТНОСТІ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ НА РІВЕНЬ ПРИБУТКУ БАНКІВ Русанова А.І., студентка 5-го курсу, спеціальність «Банківська справа» Науковий керівник: Крухмаль О.В., к.е.н., доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» Анотація В статті досліджено вплив присутності іноземного капіталу в банківській системі України на...»

«Стратегічні орієнтири розвитку Державної податкової служби та вимірювання ступеня їх досягнення / О.О. Чикаренко // Державне управління та місцеве самоврядування. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – № 1(8). – [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2011_1/11caavsd.pdf.11. Шаров Ю.П. Підхід до вимірювання успішності досягнення стратегічних орієнтирів розвитку Державної податкової служби України / Ю.П. Шаров, О.О. Чикаренко // Державне будівництво. – 2012. – № 2....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ іменi В.І. ВЕРНАДСЬКОГО Юрьєвська Олена Михайлівна УДК 332.871 ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ ГОТЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (підприємства туристично-рекреаційного комплексу) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Сімферополь – 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі менеджменту та маркетингу в...»

«Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону_4. Ковальов Д. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства / Д. Ковальов, І. Плєтнікова // Економіка України – 2001. №4 – С.35-40.5. Барановський О. Визначення показників економічної безпеки / О. Барановський // Економіка. Фінанси. Право. – 1999. – №8. – С.14-16.6. Стадницький Ю. Оптимізація протизабруднюючої діяльності: рівень підприємства / Ю. Стадницький // Регіональна економіка....»

«УДК 35.082(430) ЧЕНЦОВ Віктор Васильович, д-р іст. наук, проф., ректор Акад. митної служби України ЧІКА Тетяна Миколаївна, аспірант Акад. митної служби України ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ФЕДЕРАЛЬНОЇ МИТНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НІМЕЧЧИНИ Надається концептуально-аналітичний огляд кадрової політики в митних адміністраціях Німеччини. Висвітлюються засади формування та розвитку кадрового потенціалу Федеральної митної адміністрації Німеччини. Акцентується увага на стратегічній ролі, яку...»

«УДК 504.453.054 : 631.36 : 556.53 О.Л.Шевченко1, О.М.Козицький2 1 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 – Інститут гідротехніки і меліорації УААН, Київ ЗАРОСТАННЯ ТА ЗАМУЛЕННЯ РУСЕЛ ЯК ВИХІДНИЙ ПАРАМЕТР У ПРОГНОСТИЧНІЙ МОДЕЛІ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МЕЛІОРАТИВНИХ КАНАЛІВ На прикладі одного з типових меліоративних каналів Чорнобильської зони відчуження оцінено вплив заростання та замулення русла на пропускну здатність та рівень води, що дозволило, враховуючи раніше...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 4 (47) УДК 331.5:31 Семенова К.Д. СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У статті визначено особливості формування The article defines the formation features of рівня зайнятості населення України, the employment level in Ukraine and contains проведено аналіз динаміки рівнів performed analysis of the employment levels зайнятості в Одеській області. Здійснено dynamics in Odessa region. The comparative порівняльний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»