WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 2 (22) УДК 339.92 К. І. ПАНОВА Харківський національний ...»

-- [ Страница 1 ] --

ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами

машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 2 (22)

УДК 339.92

К. І. ПАНОВА

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ

ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

У статті досліджено теоретичні основи планування в системі управління промисловими підприємствами та визначено пріоритетні напрями управлінської діяльності у цій сфері. Визначено, що методологічною особливістю планування є широке використання програмно цільового підходу, який передбачає необхідність точного формулювання цілей підприємства і їх ув'язки з ресурсами. Доведено, що жодне підприємство не зможе працювати прибутково в умовах ринкової економіки без ретельно підготовленого плану.

Ключові слова: планування, план, управління, підприємство, діяльність, господарство.

Постановка проблеми. В умовах сучасної ринкової економіки на шляху становлення України як Європейської високотехнологічної держави значна роль відведена розвитку промислового сектору економіки Украни. Але промисловість знаходиться не в найкращому фінансовоекономічному становищі і потребує комплексу антикризових заходів, основою яких повинно стати заходи із стратегічного та оперативного планування та активізації контролю за виконанням планів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження проблем планування в системі управління підприємствами різних галузей промисловості зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці як Ю. В. Журавльов, Є. О. Кобець, Р. Б. Тян, О. В. Шимко, В. П. Бабич, А. М. Жилкіна, Н. А. Платонова, В. П. Савчук, Д. Хан, В. О. Горемикін, М. І. Бухалков, А. І. Ільїн, Г. М. Тарасюк та інші.

Метою статті є дослідження теоретичних основ планування в системі К. І. Панова ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами 85 машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 2 (22) управління промисловими підприємствами та визначення пріоритетних напрямів управлінської діяльності у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Планування є однією з основних функцій управління як цілими економічними системами, так і окремими господарюючими суб'єктами. Наукові підходи до планування спочатку почали застосовуватися саме в нашій країні: ще з 20 -х років ХХ століття, перехід до планової економіки зажадав розвитку методів і методик планування, передусім на рівні держави. Найбільш активно і успішно методи планування розроблялися радянськими вченими в 60 - 80-ті роки ХХ століття, коли з'явилася можливість використовувати для цього обчислювальну техніку. У цій області був накопичений чималий позитивний досвід, однак на початку 90-х років процес реформування вітчизняної економіки супроводжувався досить негативним ставленням до ідеї планування. Пізніше пристрасті почали поступово вщухати, і до цієї ідеї стали повертатися як до цілком здорової. Однак реалії нового часу змусили зробити акцент на зовсім інших аспектах планування, ніж це було в централізовано планованої економіці.

Зміст планування, як функції управління підприємством, полягає в обрунтованому визначенні основних напрямків і пропорцій розвитку виробництва з урахуванням матеріальних джерел його забезпечення і попиту ринку. Сутність планування виявляється в конкретизації цілей розвитку всієї організації та кожного підрозділу окремо на встановлений період, визначення господарських завдань, засобів їх досягнення, термінів і послідовності реалізації, виявлення матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для вирішення поставлених завдань.

Таким чином, призначення планування як функції менеджменту полягає в прагненні завчасно врахувати по можливості всі внутрішні і зовнішні фактори, що забезпечують сприятливі умови для нормального функціонування і розвитку підприємств. Воно передбачає розробку комплексу заходів, які визначають послідовність досягнення конкретних цілей з урахуванням можливостей найбільш ефективного використання ресурсів кожним виробничим підрозділом і всім підприємством. Тому планування покликане забезпечити взаємозв'язок між окремими структурними підрозділами організації, які включають всю технологічну ланку: наукові досліISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 2 (22) дження і розробки, виробництво і збут. Ця діяльність опирається на виявлення та прогнозування споживчого попиту, аналіз і оцінку наявних ресурсів і перспектив розвитку господарської кон'юнктури. Звідси випливає необхідність ув'язування планування з маркетингом та контролем з метою постійного коригування показників виробництва і збуту слідом за зміною попиту на ринку. Чим вище ступінь монополізації ринку, тим точніше компанії можуть визначити його розміри і впливати на його розвиток [1].

Планування - це процес практичного втілення стратегії. Він полягає у прийнятті конкретних рішень, що дозволяють забезпечити ефективне функціонування і розвиток організації в майбутньому, зменшити їх невизначеність [2]. Оскільки такі рішення впливають один на одного, вони потребують взаємної ув'язки.

З початку 1970-х років зміни в зовнішньому середовищі стали протікати настільки стрімко і непередбачувано, що перспективні стратегічні плани перестали відповідати потребам господарської практики. На додаток до них стали складатися стратегічні програми, що дозволяють оперативно враховувати ці зміни в поточних рішеннях [3].

У планах відображаються: прогнози розвитку організації в майбутньому; проміжні та кінцеві завдання та цілі, які стоять перед нею та її окремими підрозділами; механізми координації поточної діяльності і розподілу ресурсів; стратегії на випадок надзвичайних обставин.

Сутність планування в умовах ринкової економіки полягає в науковому обґрунтуванні на підприємствах майбутніх економічних цілей їх розвитку та форм господарської діяльності, вибору найкращих способів їх здійснення, на основі найбільш повного виявлення необхідних ринком видів, обсягів і термінів випуску товарів, виконання робіт і надання послуг та встановлення таких показників їх виробництва, розподілу і споживання, які при повному використанні обмежених виробничих ресурсів можуть привести до досягнення прогнозованих у майбутньому якісних і кількісних результатів. На нинішньому етапі розвитку для більшості українських підприємств головною метою планування є отримання максимального прибутку. За допомогою планування керівники підприємств забезпечують направлення зусиль всіх працівників, що беруть участь у процесі виробничо-господарської діяльності, на досягнення поставлених цілей.

ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами 87 машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 2 (22) Ринкове планування на підприємстві служить основою сучасного маркетингу, виробничого менеджменту та в цілому всієї економічної системи господарювання [4].

План - це документ, що відображає систему взаємозалежних рішень, спрямованих на досягнення бажаного результату. План містить такі етапи, як: цілі та завдання; шляхи і засоби їх реалізації; ресурси, необхідні для виконання поставлених завдань; пропорції, тобто підтримання пропорційності між окремими елементами виробництва; організацію виконання плану і контроль [5].

У сучасному вітчизняному виробництві функції планування на підприємствах визначають не тільки основний предмет планово - економічної діяльності, а й головним чином об'єкт цього планування.

Методологія планування на підприємствах охоплює сукупність теоретичних висновків, загальних закономірностей, наукових принципів, економічних положень, сучасних вимог ринку і визнаних передовою практикою методів розробки планів.

Методика планування характеризує склад застосовуваних на тому чи іншому підприємстві методів, способів і прийомів обґрунтування конкретних планових показників, а також зміст, форму, структуру і порядок розробки плану [6]. Методологія, методика і технологія планової діяльності на підприємствах найбільш повною мірою визначають в цілому предмет планування.

Загальним або підсумковим предметом планової діяльності на підпримствах служать проекти планів, які носять різні назви: комплексний план, замовлення - наряд, бізнес - план та інші.

До завдань планування як до процесу практичної діяльності належать:

формулювання складу майбутніх планових проблем, визначення системи очікуваних небезпек або передбачуваних можливостей розвитку підприємства;

обґрунтування висунутих стратегій, цілей і завдань, які планує здійснити підприємство в майбутній період, проектування бажаного майбутнього організації;

планування основних засобів досягнення поставлених цілей і завдань, вибір або створення необхідних коштів для наближення до бажаноISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 2 (22) го майбутнього;

визначення потреби ресурсів, планування обсягів і структури необхідних ресурсів і термінів їх надходження;

проектування впровадження розроблених планів і контроль за їх виконанням [7].

У вивченні економічної поведінки виробників і споживачів знаходять своє застосування два взаємопов'язаних метода наукових досліджень. Перший називається індуктивним і передбачає створення економічних теорій і принципів на основі збору та аналізу фактів. Другий - дедуктивний, або гіпотетичний, він означає формування нових економічних принципів, положень, починаючи з рівня теорії, яка потім за допомогою фактів підтверджується або спростовується. У ринковому плануванні дедукція та індукція - не протистоять, а взаємодоповнюючі методи економічних досліджень, які є орієнтиром при зборі та систематизації емпіричних даних.

Отже, сучасні економічна теорія та наукові методи дослідження, насамперед аналіз і синтез, служать фундаментом планування на підприємстві і перспективного прогнозування розвитку підприємств [8].

У господарській практиці вітчизняних підприємств загальновизнано виділяються дві основні системи або вида ринкового планування: технікоекономічні та оперативно - виробничі.

Техніко - економічне планування передбачає розробку цілісної системи показників розвитку техніки і економіки підприємства в їх єдності і взаємозалежності як за місцем, так і за часом дії. У ході даного етапу планування обґрунтовуються оптимальні обсяги виробництва на основі врахування взаємодії попиту і пропозиції на продукцію та послуги, вибираються необхідні виробничі ресурси і встановлюються раціональні норми їх використання, визначаються кінцеві фінансово-економічні показники і т.п. [9].

Оперативно-виробниче планування є наслідком техніко-економічного і являє собою його наступний розвиток і завершення. На даному етапі встановлюються поточні виробничі завдання окремим цехом, ділянкою і робочим місцем, здійснюються різноманітні організаційно-управлінські впливи з метою коригування процесу виробництва.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Система планів на підприємстві може бути систематизована за такими ISSN 2072-294X.

Економіка та управління підприємствами 89 машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 2 (22) основними класифікаційними ознаками як:

1) за змістом слід виділити: техніко-економічні, оперативно - виробничі, організаційно – технічні, соціально - трудові, постачальницько - збутові, фінансові, бізнес - планування, стратегічні, програмні та інші;

2) за рівнем управління залежно від числа лінійних ланок на підпримстві розрізняють такі види, як корпоративне та заводське - на вищому рівні управління. На середньому рівні застосовується цехова система планування, на нижньому - виробнича, яка охоплює ділянки, бригади і робочі місця;

3) за методами обґрунтування знаходять застосування системи ринкового, індикативного та адміністративного або централізованого планування;

4) за часом охоплення планування буває короткостроковим або поточним (один рік, квартал, декада чи тиждень), середньостроковим в межах (1-3 років) і довгостроковим або перспективним (від 3 до 10 років);

5) по сфері застосування планування підрозділяється на міжцехове, внутрішньоцехове, бригадне й індивідуальне;

6) за стадіями розробок планування буває попереднім, на етапі якого розробляються проекти планів, і остаточним;

7) за ступенем точності планування буває уточненим і укрупненим.

Точність планів в основному залежить від застосовуваних методів, нормативних матеріалів, строків планування і від рівня кваліфікації розробників планів;

8) за типами цілей планування може бути оперативним, тактичним, стратегічним і нормативним [10].

Тактичне планування полягає в обґрунтуванні завдань і засобів, необхідних для досягнення заздалегідь встановлених або традиційних цілей (наприклад, завоювати лідерство на ринку збуту продукції).

Стратегічне планування включає вибір і обґрунтування засобів, завдань і цілей для досягнення заданих або поточних для підприємства результатів. Стратегічний план компанії визначає напрямки діяльності, за якими буде розвиватися компанія, і задачі, пов'язані з кожним з них. Потім кожен напрямок діяльності слід розпланувати більш детально. Для досягнення стратегічних цілей основні господарські одиниці компанії поISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 2 (22)

–  –  –

формулювання складу майбутніх планових проблем, визначення системи очікуваних небезпек або передбачуваних можливостей розвитку ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 2 (22) підприємства;

обґрунтування висунутих стратегій, цілей і завдань, які планує здійснити підприємство в майбутній період, проектування бажаного майбутнього організації;

планування основних засобів досягнення поставлених цілей і завдань, вибір або створення необхідних коштів для наближення до бажаного майбутнього;

визначення потреби ресурсів, планування обсягів і структури необхідних ресурсів і термінів їх надходження;

проектування впровадження розроблених планів і контроль за їх виконанням.

Наведений порядок планування широко поширений на американських підприємствах.

На вітчизняних підприємствах також застосовується подібна технологія планування, яка містить три основні етапи практичної діяльності:

1) складання планів, прийняття рішень про майбутні цілі організації та способах їх досягнення;

2) організація виконання планових рішень, оцінка реальних показників діяльності підприємства;

3) контроль і аналіз кінцевих результатів, коректування фактичних показників і вдосконалення діяльності підприємства.

Методологічною особливістю планування є широке використання програмно - цільового підходу, який передбачає необхідність точного формулювання цілей підприємства і їх ув'язки з ресурсами. Звичайно цілі розробляються на тривалу перспективу і визначають основні напрями програми розвитку підприємства. Одночасно формулюються чіткі завдання кожного підрозділу підприємства і визначаються його місце і роль в досягненні загальних цілей. Зокрема, визначаються не тільки загальний обсяг прибутку і норма рентабельності, але і різні нормативні показники, пов'язані із здійсненням функцій маркетингу, фінансування та ін.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 657 Сурніна К.С. м. Сімферополь АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ АУДИТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ГАЛУЗІ В статті розкриті можливості економічного зростання підприємств хлібопекарної промисловості завдяки збільшенню і ефективності використання власного капіталу, фінансового важеля і платоспроможності, із застосуванням аналітичних процедур в перевірці. Доведено, що аналітичні процедури надають можливості оцінити результат діяльності, інвестицій і фінансового розвитку підприємства,...»

«Проект впроваджується Проект фінансується консорціумом на чолі з WYG МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ Європейським Союзом International ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ЧЛЕНСТВА В СОТ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ДОБРОСУСІДСТВА В СІЛЬСЬКОМУ СЕКТОРІ EuropeAid/126205/C/SER/UA Огляд новин в аграрному секторі та сільській місцевості 15 – 21 грудня 2011 року СОТ та політика добросусідства Україна свідомо вирішила приєднатися до Європи, не дивлячись на тиснення з боку...»

«МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА У ФАРМАЦІЇ УДК 615.1:658.6.8(061) Г. В. ЗАГОРІЙ, канд. фарм. наук, доцент, О. М. ТЕРНОВА, канд. фарм. наук, І. В. БУШУЄВА, канд. фарм. наук, доцент, М. В. БАЛИНСЬКА, провізор, О. М. БЕЗУГЛА, провізор, О. О. КОВАЛЬОВА, провізор Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ Ключові слова: аптека, оптово-відпускні ціни, роздрібні ціни на лікарські...»

«Рабінович М. Л. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 1). С. 375-383. УДК 341 СВІТОВІ ПРІОРИТЕТИ В ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я: ДО ПЕРСПЕКТИВИ ПРИЙНЯТТЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ НА 2014 – 2018 РОКИ Рабінович М. Л. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова м. Одеса, Україна Досліджено пріоритети політик в галузі охорони психічного здоров’я...»

«Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду Женева – Київ, 2010 ЗМІСТ Частина І Вступ........................................................................................ 1 Розділ 1 Ракова пухлина корупції..................................................................»

«Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України Сумська обласна державна адміністрація Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна) проводять 26-28 квітня 2012 р. в м. Суми V Міжнародну науково-практичну конференцію для студентів, аспірантів, викладачів, науковців Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. В 2011 р. серед учасників були представники США, Польщі, РФ,...»

«УДК 658.14 О.О. Горошанська, канд. екон. наук ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Розглянуто методичні підходи до визначення оптимальної структури капіталу підприємства. Рассмотрены методические подходы к определению оптимальной структуры капитала предприятия. Methodical approaches to the determination of optimal capital structure of the enterprise have been studied. Постановка проблеми у загальному вигляді. Ефективність діяльності підприємств визначається цілеспрямованим формуванням...»

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №6/2014 УДК 658.168:005.934.2 МІСЦЕ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВОЮ І ОСОБИСТОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМЦЯ Штурко А. С., студент V курсу спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою» ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» Науковий керівник: Лопаткіна І. В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «УАБС НБУ» Анотація У даній статті автор розглянув основні підходи...»

«Правове регулювання економіки. 2012. № 11—12 4. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. —2003. — № 31—32. — Ст. 263.5. Господарське право: Навчальний посібник // Вінник О.М. — К.: Кондор, 2003. — 400 с.6. Господарське право: підручник / Щербина В. С. — 4-те вид., перероб. і допов. — К.: Юринком Інтер, 2009. — 640 с.7. Джуринський В. О. Правове становище господарських об’єднань в...»

«V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ. ПРОКУРАТУРА УДК 343.9 © 2010 р. С.І. Нежурбіда Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці «РЕГІОНАЛЬНИЙ» ПІДХІД ДО ПОРІВНЯЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: СУТНІСТЬ, СТАН І МОЖЛИВОСТІ Автор розкриває сутність «регіонального» підходу до порівняльно-кримінологічних досліджень як підходу, за допомогою якого здійснюються порівняльні дослідження серед країн, які входять до певного регіону. Автор також досліджує сучасний стан...»

«240 УДК 82.09:659.131.2 Алла Сажина ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА НОВІТНЬОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ Розглядається реклама як принципово нава художня цілісність, органічно синтезуючи буквально всі засоби різних видів мистецтва, ставлення до якої в різних представників соціуму неоднакове: від дитячого захоплення до роздратування, агресії, цілковитого заперечення. Різноманітні рецептивні реакції якраз і пояснюються неоднорідністю сутності реклами, що полягає в постійному поєднанні естетичного й утилітарного....»

«ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ INTELLECTUAL PROPERTY ITEMS УДК 633.1:631.526.32 ОЦІНКА ВАРТОСТІ СОРТУ РОСЛИН ЯК ОБ’ЄКТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Рудник-Іващенко О.І., Кропивко В.С. Український інститут експертизи сортів рослин Визначені умови для збереження та примноження вітчизняного потенціалу сортів рослин та його ефективного використання у вирішенні завдань, спрямованих на соціально-економічний розвиток України. Розроблений метод визначення вартості сорту як об'єкту...»

«Економіка транспортного комплексу, вип. 17, 2011 43 УДК 331.14 КРАВЧУК Ю.Б., асистент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація. Проаналізовано стан, тенденції, основні проблеми формування трудового потенціалу. Обґрунтовано основні напрями розв’язання проблем, пов’язаних із формуванням трудового потенціалу, у тому числі в сфері професійного навчання, які передбачають вдосконалення нормативно-правової, економічної бази,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»