WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 2 (22) УДК 339.92 К. І. ПАНОВА Харківський національний ...»

-- [ Страница 2 ] --

Таким чином, в розроблюваних підприємствами планах, як стратегічних, так і поточних, формуються основні завдання господарської політики на певний період і конкретні шляхи їх вирішення: визначаються необхідні для цього матеріальні та фінансові кошти, а також методи їх найбільш ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами 93 машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 2 (22) ефективного використання з урахуванням створених умов у міжнародному масштабі. Іншими словами, методологія планування орієнтується на забезпеченні ув'язування цілей з ресурсами, визначенні послідовності засобів і методів найбільш ефективного досягнення поставлених цілей і вирішенні звідси завдань у рамках кожного господарського підрозділу всього підприємства. Організаційно процес централізованого планування у більшості найбільших підприємств здійснюється «зверху вниз». Така організація процесу планування свідчить про централізацію найважливіших рішень в області планування у вищій ланці управління компанії і надає певну самостійність виробничим відділенням у розробці календарних планів на базі показників, єдиних для всього підприємства. Центральні служби планування є практично у всіх великих компаніях. Однак організаційно і структурно центральна служба може бути побудована по - різному і відрізнятися за характером виконуваних функцій. У деяких компаніях функції центральної служби планування виконують відділи планування, що знаходяться в складі інших центральних служб. У виробничих відділеннях апарат планування представлено відділом планування, у функції якого входить складання місячних, квартальних, піврічних і річних, зведених і поточних виробничих планів по відділенню в цілому. Зазвичай ці плани узагальнюють показники, отримані від кожного підрозділу.

Висновки

Підводячи підсумки з проведеного дослідження можна зробити висновок, що одним з потужніших методів досягнення поставлених цілей в нових економічних умовах господарювання є планування діяльності підприємств. Жодне підприємство не зможе працювати прибутково в умовах ринкової економіки без ретельно підготовленого плану. Планування дає детальні пояснення, як буде відбуватися управління бізнесом для забезпечення прибутковості підприємства. Постійні зміни економічного середовища, в якому діє підприємство, припускають уточнення і перегляд плану, що, в свою чергу, вимагає вироблення механізму залучення управлінського персоналу до даної роботи. Відсутність планування, систематично коректуємого відповідно до мінливих умов, є істотним недоліком, що відображає слабкість управління підприємством, що в підсумку ускладнює ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 2 (22) залучення фінансових ресурсів та досягнення довгострокової стабільності в конкурентному середовищі. Тому, виходячи з реальної економічної ситуації, стану кон'юнктури товарного ринку, аналізу діяльності найближчих конкурентів, прогнозованих рівнів інфляції та рівня ризиків, план підприємства показує яким чином, використовуючи певну стратегію і тактику, підприємство зможе досягти позитивних фінансово-економічних результатів своєї діяльності.

Література

1. Административная (классическая школа) менеджмента (А. Файоль, Л. Урвик, Д. Муни) [Текст] // История менеджмента / под ред.

Д. В. Валового. – М., 1997. – С. 181-184.

2. Акофф, Р. Акофф о менеджменте [Текст] / Р. Акофф; пер. с англ.

Ю. Канского; под ред. Л. А. Волковой. – СПб. : Питер, 2002. – 447 с.

3. Менеджмент для магистров [Текст] : учеб. пособие / под ред.

А. А. Епифанова, С. Н. Козьменко. – Суммы : ИТД «Университетская книга», 2003. – 762 с.

4. Классики менеджмента [Текст] : пер. с англ. / под ред. М. Уорнера.

– СПб : Питер, 2001. – 1168 с.

5. Журавлев, Ю. В. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленном предприятии [Текст] / Ю. В. Журавлев, Е. Н. Горская. – Воронеж : ИСТОКИ, 2007.–- 189 с.

6. Кобец, Е. А. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / Е. А. Кобец. – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2006. – Режим доступа: http://planovik.ru/management/13/. – 25.04.2010.

7. Мескон, М. Х. Основы менеджмента [Текст] / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1999. – 476 с.

8.Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа [Текст] / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. – М. : ИД «Вильямс», 2005. – 928 с.

9. Тян, Р. Б. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посібник / Р. Б. Тян. – К. : МАУП, 1998. – 156 с.

10. Шимко, О. В. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч.

посібник / О. В. Шимко, В. С. Рижиков, С. М. Грибкова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 296 с.

11. Экономист – двигатель прогресса: К 50-летию научной деятельности профессора Владимира Петровича Бабича [Текст] / Упоряд.

Ю. Н. Хомайко; фото В. А. Литвинов, В. П. Бабич. – Х. : Каравелла, 2006.

– 339 с.

12. Кузнецова, Н. В. История менеджмента: формирование основных ISSN 2072-294X. Економіка та управління підприємствами 95 машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 2 (22) школ: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент орг.» [Текст] / Н. В. Кузнецова. – Владивосток :

Изд-во Дальневосточного ун-та, 2002. – 400 с.

Надійшла до редакції 4.10.2013, розглянута на редколегії 11.10.2013 Рецензент: д-р екон. наук, доцент, проф. каф. менеджменту і маркетингу в міському господарстві Н. О. Кондратенко, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Харків

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПЛАНИРОВАНИЯ

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ

ПРЕДПРИЯТИЯМИ

К. И. Панова В статье исследованы теоретические основы планирования в системе управления промышленными предприятиями и определены приоритетные направления управленческой деятельности в этой сфере. Определено, что методологической особенностью планирования является широкое использование программно - целевого подхода, который предусматривает необходимость точного формулирования целей предприятия и их увязки с ресурсами. Доказано, что ни одно предприятие не сможет работать прибыльно в условиях рыночной экономики без тщательно подготовленного плана.

Ключевые слова: планирование, план, управление, предприятие, деятельность, хазяйство.

THE THEORETICAL FOUNDATIONS PLANNING

IN THE MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

K. I. Panova In this paper the theoretical foundations of planning in the management of industrial enterprises and priority areas of governmental activity in this area.

Determined that the methodological feature of the plan is the wide use of program – target approach which involves the need for accurate formulation of the objectives of the enterprise and their linkage with resources. It is proved that any enterprise cannot operate profitably in a market economy without carefully prepared plan.

Keywords: planning, plan, control, company, work, farm Панова Карина Ігорівна – аспірант кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, м. Харків, e-mail: kar.panowa2014@yandex.ru.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 3’2013[20] Міжнародний науково-виробничий журнал affecting the reliability of accounting of settlements with the budget on VAT, and accounting of value added tax on individual transactions. Considered the procedure for tax accounting for settlements with the budget on VAT. On the basis of the research are defined features and actual problems of accounting in the current legislation. This allowed us to make specific findings and to determine the ways of improvement of...»

«Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Випуск 7, 2013 future. This is the reason why, in this paper I take up the problem of determinants of adult education, with particular attention to the part of the axiological and specific work of andragog. Key words: adult education, adult person, adults teacher, intellectual and moral development. УДК 378.147:379.85 Мартинова Наталя Степанівна – старший викладач кафедри менеджменту Київського інституту бізнесу та технологій E-mail:...»

«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ УДК 33.339.5 І. О. Пєнська ТОРГІВЕЛЬНІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ Проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі та досліджено особливості торговельних відносин України з країнами СНД та ЄС. Розкривається проблема необхідності участі України в багатьох міжнародних організаціях, викликана транзитним характером її економіки. Це зумовлює необхідність інтеграції нашої країни у світовий економічний простір на паритетних умовах, як засіб захисту від загроз і...»

«15. Jaremenko MO Management of potential commercial establishments / Marina A. Jaremenko Dis. candidate. Econ. Science specials. 08.00.04 economics and management ( economic activity ). Donetsk : Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo TuganBaranovsky, 2013. 143 p.16. A. Berezin Theory and practice of ensuring the effective use of the potential of commercial enterprises : monograph / AV Berezin, V. Karpenko. Poltava: InterHrafika, 2012. 203 p. 17. Izhevsk V....»

«УДК 339.5 ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ЯК ЧИННИК РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ Івашина О.Ф. В статті розглядається вплив експортних і імпортних операцій на відтворювальний процес в економіці країни. Доводиться необхідність зміни структури зовнішньої торгівлі в процесі зміни основних пропорції в національній економіці. Розглянуто вплив глобалізації на основні тенденції у зовнішній торгівлі. Метою статті є обґрунтування необхідних змін у окремих напрямках інтенсифікації участі країни в міжнародних економічних...»

«УДК 636.4.082 замикула в.в., кандидат наук державного управління, докторант Інститут свинарства і агропромислового виробництва екоНомічНа доцільНість переводу племіННих заводів з турової На потокову систему отримаННя опоросів Рецензент – доктор сільськогосподарських наук В.О.Іванов Розглянуто питання зміни ефективності роботи господарств по вирощуванню племінних свиней при переході з турової на потокову систему отримання опоросів. Наведено обґрунтування доцільності переводу племзаводів на нову...»

«УДК [339.923:620.91]:(061.1ЄС) Ішков С.В., аспірант кафедри міжнародної економіки ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС У статті досліджено теоретичні засади провадження спільної енергетичної політики ЄС, віднайдено місце даної політики у системі спільних політик ЄС, проаналізовано її передумови, напрями, цілі та завдання. Автором проаналізовано структуру енергетичної політики ЄС і визначено її елементи за критерієм...»

«Список літератури 1. Воротін В. Є. Нова якість регіональної економіки як об’єкт державного управління в Україні / В. Є. Воротін // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 1(2). – С. 150–158.2. Герасимчук З. В. Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку / З. В. Герасимчук, М. І. Вахович // Регіональна економіка. – 2008. – № 2. – С. 59–72.3. Матвієнко П. І. Узагальнююча оцінка розвитку регіонів / П. І. Матвієнко // Економіка України. – 2010. – № 5. – С. 26–35. Отримано 01.11.2013....»

«визначити ринкові позиції підприємства, по-третє, гнучко реагувати на зміни, що відбуваються. Список літератури: 1. Боди, Зви, Мертон, Роберт. Финансы. – М. Издательский дом «Вильямс»», 2004. – 592с. 2.Стоуп Д., ХитчингК. Бухгалтерский учет и финансовый анализ, Санкт-Петербург, 2002г., с. 235-240. 3. Майданик Р.А. Траст; власність і керування капіталами-К.; 2002, с. 73-76.4.www.eup.ru5. www.finance.com.ua. 6.Ван Хорн Джеймс К., Вахович (мол.) Джон М. Основи фінансового менеджменту: Пер. с англ....»

««Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 4. – 2012. УДК 330.342 Левицька І. О. ПАТ «АЕС Рівнеобленерго», м. Рівне ЕФЕКТИВНІСТЬ ТАРИФОУТВОРЕННЯ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ Висвітлено значення державного регулювання в процесі функціонування природних монополій країни. Розкрито сутність методів тарифоутворення енергопостачальних компаній – «витрати плюс» та стимулюючого методу. Досліджено основні переваги та недоліки даних методів. Ключові слова: державне регулювання,...»

«УДК 321.64 (430):17.023.32 Євгеній Білоножко, кандидат філософських наук, cт. викладач кафедри філософії, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»ТОТАЛІТАРИЗМ ТА РОДИНА (розгляд проблеми на прикладі націонал-соціалістичної Німеччини) Belonozhko Evgenyy. Totalitarianism and Family (Examination of the Problem by Using the Example of National Socialist Germany). The article deals with the purposes and means of influence of the totalitarian state in the sphere of...»

«Екопромислові парки як інструмент системи управління відходами О. В. ПОЛОВЯНi, М. Г. КАЗАКОВАii Активне використання природних ресурсів без урахування здатності екосистеми до самовідновлення і самоочищення зумовило якісне погіршення природного капіталу і загострило проблему узгодження соціально-економічних і екологічних цілей розвитку суспільства. У розвинених країнах світу проблема збалансування даних аспектів вирішується за допомогою промислових симбіозів. Проте в Україні через відсутність...»

«УДК 371.134:376 МАРІОНДА Іван Іванович, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри фізичного виховання Ужгородського національного університету МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДО РОБОТИ ЗІ СПОРТСМЕНАМИ У статті показані основні форми та методи підготовки фахівців фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах для роботи зі спортсменами. Описана модель змісту професійної підготовки фахівців реабілітації до роботи зі спортсменами. Визначені етапи формування...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»