WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 338.22.021.2 О. Б. Павлів, аспірантка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЦІЛЬОВИМ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Однак, якщо йдеться про те, щоб забезпечити залучення підприємств до процесу впровадження ПЦМ управління на рівні держави, то на нашу думку, саме інструмент СЗП був би вдалим для реалізації ПЦМ на рівні підприємства. Адже крім уже зазначених вище переваг, найголовнішим є те, що цілі та стратегії різних суб’єктів господарювання (у даному контексті — це державні та підприємницькі структури) можуть балансуватися через СЗП, оскільки в такому разі витримується одна з головних вимог до формування цілей підприємства — «кількісне визначення» Таким чином, рис. 2 для таких підприємств, що співпрацюють із державою, виглядав би дещо по іншому. Оскільки, крім уже названих американськими авторами 4 важливих складових діяльності організації, ми пропонуємо додати ще й складову «Взаємовідносин із державою та місцевими органами». Крім того, важливим уточненням буде заміна у схемі елементів «місія та стратегія» на «дерево цілей та стратегічний набір» відповідно. Адже відомо, що організація може мати не тільки одну стратегію, а для досягнення місії будь якого господарюючого суб’єкта спочатку потрібно провести декомпозицію цілей. Таким чином, наша схема матиме наступний вигляд рис. 3.

Стратегічний менеджмент на підприємстві 149 Рис. 3. Взаємозв’язок стратегії організації зі всіма складовими її управління (пропозиція автора) Це означає, що для такого підприємства на карті збалансованих показників з’явиться ще один суттєвий фактор, який допоможе правильно збалансувати всю систему управління цим підприємством, враховуючи необхідну взаємодію підпримства з державними та місцевими органами влади через узгодження спільних інтересів за допомогою відповідних цілей. При чому, цей елемент буде розглядатися у двох ракурсах. З одного боку, держава та місцеві органи управління можуть виступати партнером для підприємства при реалізації цільових комплексних програм, а, з іншого боку, ті ж самі держава та місцеві органи виступають чинниками зовнішнього середовища, які спричиняють свій вплив на підприємство шляхом здійснення законодавчого регулювання та проведення політики певного типу. Адже, безумовно, діяльність будь-якого підприємства так чи інакше залежить від основних стратегічних орієнтирів держави.

На нашу думку, такий інструмент, як СЗП при стратегічному управлінні підприємством найкраще відображає цільовий підхід до господарювання. Використання цільового підходу дає можливість, базуючись на чітко вимірюваних показниках ефективності, перетворити місію і стратегію організації в систему конкретно визначених завдань.

Варто зауважити, що з часом будь-яка стратегія повинна переглядатися на предмет її адаптації до постійно змінюваного середовища підприємства, а значить разом із нею буде змінюватися інтегрована система показників. Технологія фінансового планування, обліку, контролю доходів і видатків бюджетування дозволяє адаптувати систему показників і управляти при їх допомозі обмеженими ресурсами підприємства для реалізації вибраної стратегії та намічених цілей. При цьому визначені показники ефективності допомагають здійснювати моніторинг, аналіз та контроль за виконанням завдань та втіленням цілей організації у будь-який заданий час. Крім того, важливим аспектом у цьому сенсі є ще й можливість аналізу цілей по кожній окремій складовій управління підприємством.

Таким чином, основними завданням подальших наукових досліджень у даному напрямку повинні стати:

1. обґрунтування та удосконалення існуючих показників ефективності та результативності СЗП для оцінки діяльності організації;

2. розробка та обґрунтування системи показників для п’ятої складової СЗП «Взаємовідносини з державою та місцевими органами»;

150 Стратегія економічного розвитку України, вип. 20—21 (2007)

3. обґрунтування, удосконалення та збалансування розроблених показників із рештою СЗП у цілому для того, щоб вся система управління організацією була ефективною й спрямованою на досягнення короткострокових цілей, стратегії та загальної довгострокової мети.

Література

1. Балькин Ю. Стратегическое управление организацией на основе системы сбалансированых показателей // Отдел маркетинга. — 2005. — № 9. — С. 12—17.

2. Букреев М. Сбалансированная система показателей. Превращение концепции в реальность. Как стать компанией, ориентированной на стратегию // Теория и практика управления,. — 2005. — № 5. — С. 45—49.

3. Иванов Р. Бюджетирование. Практические аспекты постановки задачи // Проблемы теории и практики управления. — 2006. — № 1. — С. 75—80.

4. Никифорова Е., Резникова Н. Сбалансированная система показателей: интегрированный менеджмент // Проблемы теории и практики управления. — 2005. — № 10. — С. 46—53.

5. Шершнева З. Е. Стратегическое управление предприятием как реализация целевого подхода // Бизнес информ. — 2006. — № 8. — С. 120—123.

6. Немировский И. Б., Старожукова И. А. Бюджетирование: от стратегии до бюджета — пошаговое руководство. — М: ООО «И. Д. Вильямс», 2006. — 512 с.

Стаття надійшла до редакції 17.12.2007 р.

УДК 65.012:65.011.2 (477) Т. О. Вишинська, аспірантка, Хмельницький національний університет

ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ БЕНЧМАРКІНГУ

У статті подано аналіз поняття «бенчмаркінг» та визначено актуальність його застосування у практиці вітчизняних підприємств. Розглянуто сутність та структуру організаційної культури підприємства. Проаналізовано значення параметрів останньої для бенчмаркінгу. Запропоновано механізм впливу рівня розвитку організаційної культури на результативність бенчмаркінгу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: організаційна культура, бенчмаркінг, конкурентоспроможність, ефективність діяльності.

Бенчмаркінг є порівняно новою й малозастосовуваною технологією управління на вітчизняному бізнесі-просторі. Водночас провідні світові науковці характеризують бенчмаркінг як визначальний фактор конкурентоздатності й відносять його до найдоцільніших засобів управління підприємством з погляду ефективності. Сутність бенчмаркінгу полягає в постійному порівнянні власної продукції, послуг і, головне, технологій із продукцією, послугами і застосовуваними технологіями кількох різних компаній, причому не обов’язково тих, що належать до однієї певної галузі промисловості або сфери послуг [1]. Тобто, бенчмаркінг є сукупністю ефективних методів і процедур, які сприяють зміцненню позицій компанії на конкурентному ринку. Так як і кожна новітня технологія управління, бенчмаркінг у процесі впровадження потребує підтримки внутрішнього середовища підприємства. Саме потужність синергічного ефекту, який створюють складові внутрішнього середовища організації, є запорукою ефективності будь-якої технології управління, а особливо новітньої.

Організаційна культура є тим буфером між складовими внутрішнього середовища, що забезпечує ефективність діяльності підприємства, адже вона є системою загальної думки й цінностей, які поділяються всіма членами організації [2]. ПоТ. О. Вишинська, 2007Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Економіка підприємства Ключевые слова: элементы финансово-экономического мониторинга, механизм финансово-экономического мониторинга, финансово-экономический мониторинг, субъект финансово-экономического мониторинга, объект финансово-экономического мониторинга. Summary. The article is devoted to the main aspects of the construction of the system of financial-economic monitoring in the enterprise. The article defined the sequence of the key stages of construction of the system of financialeconomic...»

«РЕКОМЕНДОВАНО Наказ Міністерства охорони здоров'я Від 21.12.2012 №1118 ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах Зміст Список та контактна інформація осіб, які брали участь в розробці настанови 4 Синтез настанови 7 Основні скорочення: 11 1. Вступ 12 1.1 ПЕРЕДУМОВИ 12 1.2 ВИЗНАЧЕННЯ 13 1.3 ПОШИРЕНІСТЬ 13 2. Цільова аудиторія 14 3. Основні положення настанови та алгоритми 14 4. Глосарій та визначення 37 ТЕКСТ НАСТАНОВИ 43 5. Первинна профілактика та скринінг на ЦД...»

«168 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ О.О. Шапуров МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У статті систематизовано основні методи дослідження виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств. Визначено основні позитивні сторони і недоліки методів дослідження виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств. Ключові слова: дослідження, методи дослідження процесів і явищ, алгоритм дослідження, інформаційна база, фінансові...»

«ПЕРЕДМОВА У статистичному збірнику Економічна активність населення Закарпаття наведені результати вибіркових обстежень населення з питань економічної активності за 2009–2013рр. щодо чисельності населення за обсягом та рівнем економічної активності, статусом зайнятості, тривалістю та рівнем безробіття за демографічними ознаками та місцем проживання. Матеріали обстежень дозволили оцінити обсяги та зміни пропозиції робочої сили на ринку праці, проаналізувати тенденції його кон'юнктури продовж...»

«BUSINESS ECONOMICS УДК 658:657.922 Кабаченко Д.В., Скрипка Є.С. ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ ЯК КРИТЕРІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Обґрунтовано доцільність використання концепції The expedience of application of the business value вартості бізнесу як цільового критерію ефективності conception as a criterion of the enterprise efficiency is діяльності підприємства. Розроблено модель побудови substantiated. The model of constructing balanced metrics збалансованої системи...»

«вкладанні великих інвестицій у реальний сектор. Іншими словами, збільшення енергоефективності національної економіки може відбуватися лише разом з економічними важелями і зміною державних інституцій в енергетичному середовищі.Список літератури: 1. Суходоля О. М. Енергоємність валового внутрішнього продукту: тенденції та чинники впливу // Зб. наук. пр. Національної академії державного управління при Президентові України.—2003.—2.2.Рейтинг енергоефективності України//scm.com.ua.uk/sustain/scm...»

«Уроки перехідного періоду України Ми знаємо, що ми є європейською нацією, і колись приєднаємося до Європейської Спільноти Заступник Прем’єр-міністра Григорій Немиря 1 Україна пройшла крізь 17 бурхливих років незалежності. За цей час вона багато чого досягла. Найбільшим здобутком є те, що навряд чи у когось з українців виникає сумнів щодо суверенності власної держави. Інша характерна риса – Україна стала демократією, а третім здобутком стало те, що країна є ринковою економікою з переважно...»

«1. Загальні положення Широкий вибір форм організації науково-дослідної роботи студентів має велике значення для створення у вищому навчальному закладі атмосфери творчості, а залучення студентів до наукових досліджень сприяє активізації їх розумової діяльності, самовдосконаленню і самореалізації. Вивчення курсу «Основи наукових досліджень», методології наукової праці дає можливість студентам впевнено включатись у виконання простих форм дослідження від підготовки виступу на семінарському занятті,...»

«Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 2 (10), 2013 УДК331:658.115:621 Драган О. І. д.е.н., проф. Національний університет харчових технологій СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА В статті розглядаються складові, що формують організаційну культуру в умовах інформаційного комунікативного середовища. Сучасним підприємствам для забезпечення конкурентоспроможності продукції необхідні нові знання, технології, інновації, творчий пошук і креативність працівників. Тому, високоефективна...»

«УДК 378.091.214:159.98-051 ДО ПИТАННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ Ярая Тетяна Анатоліївна, аспірант кафедри психології РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) Постановка проблеми. Сучасна Україна знаходиться на етапі розбудови суспільства, ключовою галуззю якого є вища освіта. Становлення самостійності та розвиток нашої держави неможливі без реформування системи освіти, що передбачає створення національної...»

«Munich Personal RePEc Archive Cross-border bank mergers and acquisitions eciency: the role for synergies. Vasyl Namonyuk Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/30389/ MPRA Paper No. 30389, posted 20. April 2011 16:27 UTC №10, 2008 Економічний простір УДК 329.727:330.322.5 ЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ: РОЛЬ СИНЕРГЕТИЧНИХ ВИГОД Намонюк В.Є. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка В статті розглянуті питання ефективності міжнародних злиттів і...»

«УДК 657.1:630 ОБЛІК ВИТРАТ НА ВІДТВОРЕННЯ ДЕРЕВНИХ ЛІСОВИХ АКТИВІВ ШЛЯХОМ ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ О. В. Шавурська, аспірант Житомирський державний технологічний університет Проаналізовано стан бухгалтерського обліку витрат на відтворення лісових ресурсів в Україні. Запропоновано порядок облікового відображення витрат на відтворення деревних лісових активів з врахуванням стадій життєвого циклу деревини. Ключові слова: лісорозведення, деревні лісові активи, капітальне поліпшення землі, відтворення....»

«ISSN 2076-5835. Вісник Черкаського університету. Випуск №2 (255) УДК 581.522.4+581.95:582.635.3 В.В. Красовський ДЕЯКІ МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНЖИРУ ЗВИЧАЙНОГО (FICUS CARICA L.) ЯК ПОТЕНЦІАЛ АДАПТИВНИХ ОЗНАК ПРИ ІНТРОДУКЦІЇ У ЛІСОСТЕП УКРАЇНИ Узагальнено деякі особливості будови та біоекологічні особливості інжиру звичайного в аспекті проблеми інтродукції у лісостепову зону України. Показано, що вид Ficus carica L. є перспективним, але культивуватись може лише як вкривна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»