WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 528.94 Д.О. Ляшенко Інститут географії НАН України, м. Київ КАРТОГРАФУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У статті висвітлюються сутність і ...»

-- [ Страница 1 ] --

Збірник наукових праць. – Харків, 2011. – Вип. 13 59

УДК 528.94

Д.О. Ляшенко

Інститут географії НАН України, м. Київ

КАРТОГРАФУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ

ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

У статті висвітлюються сутність і особливості картографування умов продовольчої безпеки населення України,

пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю. Визначаються тематика і зміст карт умов продовольчої безпеки, показники картографування і напрями використання картографічних творів у навчальному процесі. Доведено необхідність створення картографічних баз даних: а) експорт продовольчих товарів; б) імпорт окремих товарних груп продовольчих товарів; в) баланси торгівлі продукцією сільського господарства і продовольством.

Ключові слова: картографування, картографічні бази даних, продовольство, продовольча безпека, експорт, імпорт.

D. Lyashenko

MAPPING OF FOOD SECURITY OF UKRAINE’S EXTERNAL COMPONENT

The article explores the sense and features of mapping of the food security in Ukraine connected with foreign trade activities. The content of food security maps, mapping indicators and areas of the cartographic products application in educational process are defined. The necessity of creating mapping databases has been proved: a) export of food; b) import of certain commodity groups; c) food and agriculture produce trade balance.

Key words: mapping, cartographic database, food, food security, export, import.

Д.А. Ляшенко

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

В статье освещаются сущность и особенности картографирования условий продовольственной безопасности населения Украины, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Определяются тематика и содержание карт условий продовольственной безопасности, показатели картографирования и направления использования картографических произведений в учебном процессе. Доказана необходимость создания картографических баз данных: а) экспорт продовольственных товаров, б) импорт отдельных товарных групп продовольственных товаров,

в) балансы торговли продовольствием.

Ключевые слова: картографирование, картографические базы данных, продовольствие, продовольственная безопасность, экспорт, импорт.

Вступ. Одним із аспектів трансформації Забезпечення населення України продовольекономіки України у сучасних умовах є зростан- ством тісно пов’язане із зовнішньоекономічною ня зовнішньої відкритості продовольчого ринку діяльністю виробників продовольства в державі, держави, активізація її участі у міжнародному поточними тенденціями у світовому розподілі праці поділі праці, зокрема збільшення обсягів експорту в галузі виробництва аграрної продукції.

та імпорту продовольства. При цьому на перший план виступають пов’язані з цим питання забезпечення населення продовольством в умовах глобального продовольчого дефіциту. Термін «продовольча безпека» визначається як захищеність життєвих інтересів людини, яка виражається у гарантуванні державою безперешкодного економічного доступу людини до продуктів харчування з метою підтримання її звичайної життєвої діяльності [4]. Важливою задачею є запобігання як внутрішніх, так і зовнішніх загроз продовольчої безпеки, Рис.1. Основні групи показників для картографічного моделювання мінімізація їх негативних наслідків за продовольчої безпеки рахунок постійної готовності системи забезпечення громадян харчовими проВихідні передумови дослідження. У «Римській дуктами при стихійних лихах й інших надзвичайних ситуаціях та формування стратегічних запасів декларації з всесвітньої продовольчої безпеки»

якісних і безпечних харчових продуктів. йдеться про обов’язок будь-якої держави забезпеД.О. Ляшенко, 2011

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ І КАРТОГРАФІЇ

чувати право кожної людини на доступ до безпечних Зростання обсягів експорту фуражного зерна для здоров’я і повноцінних продуктів харчування [3]. супроводжуються зменшенням в Україні поголів’я Економічні аспекти системи продовольчої безпеки великої рогатої худоби та свиней. Одночасно зменУкраїни висвітлені у численних наукових працях, шуються обсяги виробництва і питома вага продукції зокрема у докторській дисертації О.І. Гойчук [1]; ре- тваринництва, що зумовлює відповідне зростання її гіональні виміри досліджували В.І. Суперсон та інші імпорту в Україну. За даними ФАО, у 2008 р. до Украекономісти. У Росії вивченням питань продовольчої їни було імпортовано свинини та м’яса птиці на суму безпеки займалися С.Г. Афанасьєв [1], А.В. Моісе- понад 630 млн дол. Існуюча залежність від зовнішніх єнков [6] та інші дослідники. Окрім пошуків у сфері поставок продукції тваринництва може негативно економіки, важливим напрямом досліджень є карто- вплинути на продовольчу безпеку держави.

графічний аналіз умов забезпечення продовольчої Також надзвичайно важливою характеристикою продовольчої безпеки є якість продовольства.

безпеки України. Ряд карт близької тематики розроблено вітчизняними науковцями, зокрема І.Й. Ка- Такий показник, як калорійність спожитих продуквецьким, І.Г. Савчуком і Г.П. Підгрушним; окремі тів харчування, не може всебічно охарактеризувакарти вміщено в Національному атласі України [7]. ти стан продовольчої безпеки в Україні. ПравильТематика і зміст цих карт повинні бути розширені й ніше вести мову про якість продуктів харчування деталізовані відповідно до цілей забезпечення про- в Україні та збалансованість раціону харчування довольчої безпеки України. українців (забезпеченість найважливішими склаМетою статті є висвітлення сутності й осо- довими: мікроелементами, вітамінами, жирами).

бливостей картографування зовнішньоекономічних Як приклад, слід відзначити зростаючі обсяскладових продовольчої безпеки України та її регі- ги імпорту в Україну пальмової олії, яка широко онів, визначення тематики і змісту карт, викорис- використовується у харчовій промисловості, затання результатів тематичного картографування міщуючи більш дороге вершкове масло. Фахівці у навчальному процесі. американського «Центру науки в інтересах сусВиклад основного матеріалу. Численні до- пільства» стверджують, що пальмова олія харакслідники стверджують, що система національної теризується значним умістом насичених і низьким продовольчої безпеки базується на таких органі- умістом поліненасичених жирів, що підвищує заційних принципах: незалежність держави від рівень холестерину в крові, провокуючи виникнензовнішніх виробників, її самозабезпеченість про- ня атеросклерозу, тромбозу судин, захворювання довольством, його доступність, якість. Ці принципи серцево-судинної системи [8]. Нині розвинені кратісно пов’язані між собою і можуть бути оцінені за їни віддають перевагу іншим рослинним жирам.

певними тематичними показниками (рис.1). За даними ФАО, у 2008 р. пальмова олія зайняла Найважливішими в оцінюванні продовольчої першу позицію за вартістю в українському імпорті безпеки є показники самозабезпеченості й неза- продовольства, і обсяг її поставок сягнув величини лежності. Відомо, що територія України є потен- 419 млн дол.

ційно одним з найкращих місць у світі за агроклі- Зрозуміло, що населення повинно бути забезматичними умовами для вирощування зернових. печене екологічно чистими продуктами харчуванПроте забезпечення українського населення ня, і тому слід вжити заходів щодо недопущення продовольством нині тісно пов’язане з кон’юнктурою імпорту продовольства, забрудненого шкідливими на міжнародних агропродовольчих ринках. Наці- речовинами різного походження.

ональні виробники все частіше віддають перевагу Питання про нешкідливість генетично модивирощуванню сільськогосподарських культур, які фікованих (ГМ) продуктів для здоров’я людини можуть знайти попит на міжнародному ринку. поки що залишається відкритим. Нині у світі понад За даними Продовольчої і сільськогосподар- 100 млн га, що складає 5–7% загальної площі сільської організації ООН (FАО) у 1992 р. в Україні ськогосподарських земель, використовуються для було зібрано соняшникового насіння на суму вирощування генетично модифікованих культур.

475 млн дол., і ця товарна група зайняла 9 позицію Продовольчі ринки багатьох країн буквально «окуза вартістю продукції. А вже у 2008 р. виробництво повані» ГМ-продуктами. Площі, що відводяться насіння сягнуло 1,5 млрд дол. (3 місце серед найбіль- під трансгенні культури, продовжують зростати ших товарних груп у структурі агровиробництва). (приблизно на 10 млн га на рік) [5]. Це означає, що У 2009/2010 маркетинговому році Україна експор- імпортні потоки продовольства з країн, де широко тувала на світовий ринок 2,5 млн тонн соняшнико- поширені ГМ-культури (США – 57,7 млн га, Аргенвої олії, що склало 60% усього світового експорту тина - 19,1 млн га, Канада – 7,0 млн га), сприяють і понад 80% обсягу соняшникової олії, виробленої зростанню обсягу ГМ-продуктів в Україні.

Доступність продовольства для населення.

українськими підприємствами за цей період.

В останні роки значною мірою зростає ви- Поряд з такими внутрішніми чинниками, як рівень робництво насіння ріпаку, переважна більшість доходів населення, забезпечення продовольчої якого йде на експорт, хоча за своїми споживчими безпеки України залежить від зовнішніх поставок якостями ріпакова олія наближується до оливко- продовольства. Велика залежність від імпортнової. У 2008 р. Україна експортувала 2,4 млн тонн го продовольства при несприятливих умовах на насіння ріпаку, причому експорт даної культури міжнародному ринку може спричинити дисбаланс щорічно складає на менше 95% валового збору. у раціоні харчування українського населення.

Збірник наукових праць. – Харків, 2011. – Вип. 13 61 Одним із незамінних, але не завжди доступ- які не виробляються в достатній кількості в Україні них, продуктів харчування є риба та інші морепро- (морепродукти, овочі, фрукти); 3) динаміка зовнішдукти. Протягом останніх десятиліть рибні ресурси ньої торгівлі продовольством; 4) споживча якість у світі постійно скорочуються. Із середини 1990-х імпортованої продукції; 5) санітарний та екологічний років в Україні формується нова кон’юнктура рин- контроль продукції, що імпортується в країну.

ку риби. Після зниження мита замість риби з Росії Для картографічного моделювання важливина українському ринку переважає риба, що над- ми питаннями є обґрунтування математичної осноходить з Норвегії. У 2005–2008 рр. спостерігався ви карт. Зручною для відображення міждержавних високий рівень приросту споживання риби і мо- товарних потоків є використана на рис.2 коса репродуктів – до 14% на рік. У 2008 р. споживання модифікована азимутальна рівновелика проекція риби і морепродуктів на душу населення склало У Бріесемейстера (William Briesemeister, 1953).

17,5 кг на рік. За даними Української аграрної кон- Згадані карти умов продовольчої безпеки федерації, в 2009 р. середньорічне споживання риби України є корисними для викладання географічних і рибних продуктів в Україні скоротилося до 14,9 кг курсів економічної і соціальної географії країн світу на людину і впритул наблизилося до мінімального рекомендованого рівня - 12 кг на людину. В цей же час, після зростання імпорту риби у 2005–2008 рр., намітився її спад. Девальвація національної валюти стримала імпорт риби і морепродуктів в Україну – з 485 тис. тонн у 2008 р. до 395 тис. тонн у 2009 р. (рис.2).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Іноді до України намагаються ввезти продукцію низької якості. За даними інформаційного агентства NEWSru у партіях замороженої риби і сушених кальмарів, поставлених в Україну 2010 р. з Китаю і В’єтнаму, були виявлені стронцій, антибіотики і бактерії, що викликають харчові отруєння. У зв’язку з цим, надзвичайна увага повинна Рис.2. Імпорт в Україну риби мороженої (січень – жовтень 2010 р.) бути приділена розведенню та вирощуванню водних організмів (риб, ракоподібних, молюсків, водоростей) у континентальних водоймах України та на спе- в середній та вищій школі під час занять за темами ціально створених морських плантаціях в акваторіях «Сучасне світове господарство» та «Глобалізація Чорного й Азовського морів. За оцінками експертів, світового господарства».

Висновки. Одним із найважливіших завдань Україна в змозі забезпечити більше половини власних потреб у морепродуктах. функціонування держави в нинішній час є захищеАналіз показників продовольчої безпеки ність життєвих інтересів людей, що виражається зручно здійснювати шляхом геоінформаційного у гарантуванні державою для населення безперемоделювання і наступного візуального аналізу на шкодного економічного доступу до продуктів харкартах відповідного змісту. Для цього статистичні чування, яка визначається терміном «продовольча дані повинні бути упорядковані у вигляді відповід- безпека». Її головними організаційними принципаних баз геоданих, що мають тематичну структуру, ми є: самозабезпеченість країни продовольством, зручну для картографування. Бази геоданих пови- незалежність її від експорту, доступність продонні створюватися у форматах СУБД та ГІС із за- вольства для населення та його якість. Важлибезпеченням можливості їх відображення на рівні вою складовою продовольчої безпеки держави країн світу, адміністративних областей та районів є зовнішня торгівля продовольством. До головних України, міст. Необхідною умовою використання картографічних сюжетів зовнішньоторговельних таких баз даних є оформлення метаданих до них.

умов продовольчої безпеки України слід віднести:

У процесі геоінформаційного моделювання про- експорт, імпорт і зовнішньоторговельний баланс довольчої безпеки на основі вербальних (текстових) і окремих продовольчих товарів; імпорт окремих структурно-графічних моделей просторових об’єктів, продовольчих товарів, які не виробляються в доформується система картографічних творів такої те- статній кількості в Україні; споживчу якість імматики: 1) експорт, імпорт та зовнішньоторговельний портованої продукції; санітарний та екологічний баланс окремих продовольчих товарів (зерна, м’яса, контроль продукції.

Рецензент – доктор географічних наук рослинних і тваринних жирів, продукції тваринництва); 2) імпорт окремих продовольчих товарів, Г.О. Пархоменко

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ І КАРТОГРАФІЇ

Література:

1. Афанасьев С.Г. Продовольственная безопасность России: Теория, методология, практика : Дисс.... докт. эконом. наук: 08.00.05 / С.Г.

Афанасьев. – М., 2005. – 274 c.

2. Гойчук О.І. Продовольча безпека [монографія] / Гойчук О.І. – Житомир: Полісся, 2004. – 348 с.

3. Декларация Всемирного Саммита по продовольственной безопасности [Электронный ресурс]: Всемирный саммит по продовольственной безопасности, Рим, 16-18 нояб. 2009 г. / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций. – Режим доступа: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/Meeting/018/k6050r.pdf 4. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24 червня 2004 р. № 1877-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 49. – Ст. 527.

5. Кузнецов В. Генетически-модифицированные организмы [Электронный ресурс] / В. Кузнецов, А. Баранов, В. Лебедев // Наука и жизнь. 2008. – № 6, – http://www.nkj.ru/archive/articles/14128/

6. Моисеенков А.В. Продовольственная безопасность России как социально-демографическая проблема (на примере сельского населения Российской Федерации) : Дисс.... канд. экон. наук: 08.00.05 / А.В. Моисеенков. – М., 2002. – 200 c.

6. Національний атлас України. Наукові основи створення та їх реалізація / За. ред. Л.Г. Руденка. – К.: Академперіодика, 2007. – 408 с.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 21, 2009 189 ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО УДК 323.15 Г. Луцишин Національний університет „Львівська політехніка” ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ В УМОВАХ ПОЛІЕТНІЧНОСТІ © Луцишин Г., 2009 Аналізується розвиток політичної нації у сучасних умовах, яка сприяє стабілізації міжетнічних відносин, гармонізації інтересів титульної нації та національних меншин, виступає важливим стимулом для консолідації суспільства....»

«Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 7. УДК 631.11:657.6:631.1.027 ББК 65.321 Баланюк І.Ф., Шеленко Д.І.,Копчак Ю.С. АУДИТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, кафедра обліку і аудиту, 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, тел.: 0342596003 Анотація. Систематизовано визначення контролю маркетингу. Розкрито та деталізовано складові контролю...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2013 рік, випуск 2 (49), ч. 1 УДК 33.332 Малік Р.Ю. ПРО РОЗРОБКУ СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ КЛАСТЕР The article deals with concepts and categories У статті розглянуто понятійноof strategy, integration strategy cluster, touristкатегоріальний апарат стратегії, стратегії recreational cluster. Key conditions and need інтеграції кластера, туристськоfor a strategy of integration of industrial рекреаційного...»

«МЕТОДИ ЕКОНОМІКО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ УДК 338.583 – 621.771.23 Р. Н А З А Р Е Н К О (Дніпропетровськ) МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ПОТЕНЦІАЛЬНИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ Запропоновано методику комплексної оцінки потенціального постачальника товар но матеріальних цінностей та робіт при централізованих закупівлях. Показано, що за провадження даної моделі дозволить мінімізувати суб’єктивізм і досягти скорочення витрат при закупівлях. На великих об’єднаннях гірничо металургійного комплексу...»

«А.О. Гура РОЗДІЛ 4 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЇ УДК 331.556.4 (477) А.О. Гура ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ У статті досліджено сучасні тенденції розвитку зовнішньої трудової міграції в контексті загальної соціально-економічної ситуації в Україні. Визначено основні фактори, що впливають на міграційний рух населення, проаналізовано масштаби міграційних процесів в Україні, наведено гендерну, географічну, освітню та галузеву структуру розподілу...»

«ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК№27 Наприклад, за умови, якщо коефіцієнт частоти травматизму в формальному секторі, за даними Держгірпромнагяду, у 2011 році становив 74,4 на 100 000 працюючих, а коефіцієнт смертельного травматизму 4,8 на 100 000 працюючих, то кількість травмованих у цьому ж році в неформальному секторі праці могла дорівнювати 3500 осіб, у тому числі 226 осіб зі смертельним наслідком. Оскільки кожен другий працюючий у неформальному секторі праці є молодим працівником віком до 35 років, то...»

«Захарова Н.Ю. Оцінка фінансової стійкості аграрних підприємств УДК 658.14 ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Захарова Н.Ю., к.е.н., доцент, ТДАТУ У статті висвітлено методичні підходи щодо оцінки фінансової стійкості підприємств. Проведено аналіз структури фінансових ресурсів підприємств промисловості і аграрного сектору в умовах фінансово-економічної кризи. Розраховано основні показники фінансової стійкості для ряду сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано необхідність...»

«УДК 621.311:338.45 Система моніторингу енергозберігаючих проектів Розен В.П., Іншеков Є.М., Литвин В. І. Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ», м.Київ Описані основні принципи побудови системи моніторингу енергоспоживання, розглядається структура системи моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів. Наведений приклад побудови системи моніторингу теплоспоживання будівель, задіяних в проекті «Енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва»....»

«І.М. Миколаєнко Постмодерні трансформації держави та криза ідентичності УДК 323.2 Миколаєнко І.М. ПОСТМОДЕРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ В цьому дослідженні проаналізовано вплив, який спричиняє глобалізація на державу. Акцентовано увагу на кризі постмодернового суспільства та метаморфози європейської ідентичності, розглянуто загальні проблеми модернізації, глобалізації та ідентичності. Ключові слова: постмодерн, глобалізація, ідентичність, держава, суспільство, трансформація,...»

«Харківський національний економічний університет МОН України Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України Вища школа бізнесу Томського державного університету Уральський федеральний університет University of Economics Bratislava Faculty of National Economy Wysza Szkoa Humanitas Громадська організація «ВІВАТ СОКРАТ» Електронний додаток до матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції СОцІАльНО-ЕКОНОМІчНий РОзВиТОК УКРАїНи ТА її РЕГІОНІВ: пРОблЕМи НАУКи ТА пРАКТиКи...»

«Україна БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ Г О ЛОВ И РАЙ О НН О Ї ДЕРЖАВН О Ї АДМ ІН ІСТРАЦ ІЇ 23.08.2012 № 276 Про проведення районної конференції працівників освіти Відповідно до п.1 ст.22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.07.2012 № 260, з метою залучення громадськості до формування державної політики в галузі освіти: 1. Підготувати та провести 28 серпня 2012 року...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (52)-2012 В статье представлены модели формирования морального сознания современной студенческой молодежи. Ключевые слова: моральное сознание, духовные потребности, нравственные ценности. The models of moral consciousness forming at modern student youth are presented in the article. Key words: moral consciousness, spiritual needs, moral values. Крахмалева О. Г. – аспірантка кафедри педагогіки Східноукраїнского національного університету...»

«УДК 657.1 О.О. Маслак, О.С. Лега Національний університет “Львівська політехніка” НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ (IAS) В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄС © Маслак О.О., Лега О.С., 2014 Розкрито суть міжнародних стандартів обліку та роль уніфікації міжнародних стандартів обліку з вітчизняними. На основі дослідження та узагальнення літературних джерел визначено необхідність пристосування вітчизняних стандартів обліку до потреб ринку, також визначено необхідність...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»