WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 339.922:001.89+339.137 О.В. Виноградова Здобувач Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, м. Київ міЖНАРОДНИЙ тРАНсФЕР тЕХНОЛОГіЙ В УмОВАХ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Виноградова О.В. Международный трансферт технологий в условиях современной глобальной конкуренции: регулятивный аспект.

В статье исследуются базовые факторы формирования институционального содействия оптимизации технологического развития в условиях глобальной конкуренции.

Ключевые слова: инновационная деятельность, технологический комплекс, международная конкуренция, трансферт технологий, мировая экономика, национальное развитие, институциональная стратегия Vinogradova O.V. International technology transfer in the modern global competition.

In the article the base terms of forming of institutional assistance of optimization of technological development have been investigated in the conditions of global competition.

Keywords: innovative activity, technological complex, international competition, transfer of technologies, world economy, national development, institutional strategyPages:     | 1 ||
Похожие работы:

«цівників необхідно забезпечити підтримку і стимулювати створення на базі цих підприємств мініцехів, мінівиробництв та інших малих форм за профілем своєї діяльності визначаючих структурне удосконалення економіки; — збереження і створення робочих місць, у т. ч. за рахунок розвитку внутрішнього підприємництва. В рамках даних заходів представляється важливим сприяння раціональному розповсюдженню часткової зайнятості на основі гнучких графіків. Висновки та перспективи подальших розробок....»

«Серія: Економічні науки Випуск 35. Частина ІІ УДК 005.332.4[334.722](075.8) Ольга Джур Olga Dzhur КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ COMPETITION POTENTIAL OF ENTERPRISES OF SPACE INDUSTRY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT В статті розкрито трансформацію уявлень про потенціал підприємства, його різновиди та змістовне наповнення залежно від потреб управління. Представлено авторську розробку по формуванню концепції та моделі конкурентного...»

«Світове госпо дарство і міжнародні економічні відносини участницами СНГ в течение 1991–2011 гг.; определены показатели миграционного сальдо стран СНГ; предложены рекомендации по совершенствованию системы регулирования миграции. Ключевые слова: трудовая миграция, миграционное сальдо, миграционный поток, миграционный прирост, рынок труда, долговременная миграция, демографическая ситуация, иностранная рабочая сила. УДК 339.92 О.М. Матусова, к.е.н., декан економічного факультету, М.І. Богуш,...»

«ISSN 0130-917X КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ імені ІВАНА ФЕДОРОВА ЛІТОПИС ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ Державний бібліографічний покажчик України BOOK CHAMBER OF UKRAINE КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ National Національна Bibliography of Ukraine бібліографія України ЛІТОПИС THE NEWSPAPER ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ ARTICLES CHRONICLE Державний бібліографічний State Bibliographic Index of покажчик України Ukraine № 24 № 24 Грудень 2005 December, 2005 (16307—17081) (16307—17081) Виходить 2 рази на місяць Appears twice a month...»

«Методичні аспекти аналітичних досліджень Черняк О.І., канд. фіз.-мат. наук Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Кудіненко М.Я. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ ВВП УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ SSA Розглядається новий метод прогнозування та аналізу часових рядів – SSA, за допомогою якого проаналізовано часовий ряд валового внутрішнього продукту України. Розроблено прогноз ВВП України на першу половину 2002 року. Наведено переваги...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»