WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 61 |

«років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка Український інститут національної пам’яті років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка ...»

-- [ Страница 1 ] --

років в Україні:

причини,

демографічні наслідки,

правова оцінка

Український інститут національної пам’яті

років в Україні:

причини,

демографічні наслідки,

правова оцінка

Матеріали міжнародної наукової конференції

Київ,

25-26 вересня 2008 року

Київ

Видавничий дім

«Києво-Могилянська академія»

УДК 94(477):314.156.5]41932/1933"

ББК 63.3(4Укр)615

Г61

Запропонована увазі читача книга є збірником матеріалів Міжнародної

наукової конференції «Голодомор 1932 —1933 років в Україні: причини, демо­ графічні наслідки, правова оцінка», що проводилася за підтримки ЮНЕСКО 25 —26 вересня 2008 року в Києві. Учасники конференції мали на меті обмін результатами наукових досліджень, що стосуються причин і наслідків Голо­ домору 1932—1933 років в Україні та інших регіонах колишнього СРСР, а та­ кож обговорення сучасних проблем правової оцінки Голодомору. Відповідно до тематичних секцій конференції збірник поділено на три розділи: політичні і соціально-економічні чинники Голодомору 1932—1933 років; масштаби і наслідки демографічної катастрофи 1932—1933 років в Україні; правова оцінка Голодомору 1932—1933 років як геноциду українського народу.

Збірник розраховано на науковців, які досліджують тему Голодомору 1932 —1933 років в Україні, краєзнавців, учителів, а також усіх, хто цікавиться історією України.

Випущено на замовлення Українського інституту національної пам'яті Відповідальний редактор І. Р. Ю хновський © Український інститут національної пам'яті, 2009 © Видавничий дім «Києво-Могилянська ISBN 978-966-518-530-7 академія», 2009 Вступне слово Серед багатьох болючих сторінок історії україн­ ського народу тема Голодомору 1932—1933 років за­ лишається однією з найскладніших та найдрама­ тичніших. Замовчування радянською владою факту масового вбивства українців голодом призвело до суперечливого й подекуди міфологізованого звучан­ ня цієї теми в часи незалежності. Вона є предметом тривалої дискусії в українському суспільстві, а та­ кож набула широкого міжнародного резонансу.

Парламенти 14 країн (Австралії, Грузії, Естонії, Еква­ дору, Канади, Колумбії, Латвії, Литви, Мексики, Парагваю, Перу, Польщі, США, Угорщини) та Ватикан визнали Голодомор 1932—1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Задля поглиблення вивчення історії Голодомору 1932—1933 років в Україні та вшанування пам'яті мільйонів співвітчизників, які стали його жертвами, Українським інститутом національної пам'яті спіль­ но з Національною академією наук України 25 — 26 вересня 2008 року в м. Києві проведено міжна­ родну наукову конференцію «Голодомор 1932 — 1933 років в Україні: причини, демографічні наслід­ ки, правова оцінка».

Мета конференції — обмін результатами науко­ вих досліджень щодо причин та наслідків Голодо­ мору 1932—1933 років в Україні та інших регіонах колишнього СРСР, обговорення сучасних проблем правової оцінки Голодомору в Україні 1932 — 1933 років, розробка рекомендацій щодо вдоскона­ лення державної політики у сфері відновлення та збереж ення національної пам'яті українського народу.

З Увага учасників конференції була зосередж ена на історичних, демографічних та правових оцінках Голодомору і 932 —1933 років. Розглянуто тезу про те, що голод у 1932—1933 роках переж ивало насе­ лення інших регіонів Радянського Союзу — П о­ волжя, Казахстану, Кубані. На відміну від голоду в зазначених регіонах, Голодомор в Україні відріз­ нявся штучністю і зумисністю.

Пробуджена Українською національною рево­ люцією 1917—1921 років, Україна швидко відроджу­ валася як держава, маючи при цьому значні людські та економічні ресурси. Політика українізації на кінець 1920-х років вийшла далеко за межі, вста­ новлені більшовиками. Відбувалося поглиблення української національної свідомості. Відмова радян­ ської влади від нової економічної політики і поси­ лення тиску на українське селянство спричинили масовий селянський сиротив, що становило загрозу для існування радянської влади та єдності СРСР.

Поруч із соціально-економічними вимогами україн­ ське населення висувало гасла за відновлення влас­ ної державності.

Саме з цих причин основний акцент радянське керівництво зробило на фізичне знищ ення україн­ ської нації, у першу чергу її основи — українського села, виснаження матеріальних і духовних ресурсів України. Влада намагалася деморалізувати інте­ лігенцію і зробити з постголодоморних українських селян покірних і безвільних виконавців волі кому­ ністичної партії.

Враховуючи вищ езазначене, вважаємо, що Голо­ домор був використаний: для придушення прагнен­ ня української нації до незалежності; знищення соціально-економічної бази української національ­ ної ідеї; як деморалізуючий фактор для решти українського населення з метою реалізації політики тоталітарного режиму на знищ ення української на­ ції як такої; для створення єдиної держави з єдиним радянським народом та уніфікованою свідомістю.

Голодомор 1932—1933 років в Україні мав штуч­ ний і зумисний характер, що згідно зі статтею 2 Кон­ венції від 9 грудня 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього дає підста­ ви стверджувати, що мав місце геноцид україн­ ського народу. Про навмисність дій тоталітарного режиму свідчать безпосередні дії радянської влади в Україні: занесення сіл на «чорні дошки», збір нату­ ральних податків з українського населення, обме­ ження переміщення, великі обсяги експорту хліба за кордон у 1932—1933 роках, відмова від закор­ донної допомоги.

Голодомор 1932—1933 років відповідає поняттю геноциду, передбаченому Конвенцією ООН від 9 грудня 1948 року про попередження злочину ге­ ноциду та покарання за нього, передусім пункту «в»

статті 2 (навмисне створення для будь-якої групи життєвих умов, що розраховані на повне чи част­ кове фізичне знищення її).

Роботу міжнародної наукової конференції ви­ світлювали кореспонденти вітчизняних і закор­ донних ЗМІ. Для них у перерві була організована прес-конференція, на якій доповідачі відповіли на всі поставлені запитання журналістів.

Під час конференції працювала виставка книг про Голодомор, випущених Видавничим домом «Києво-Могилянська академія». Це ж видавництво провело презентацію українського видання книги «Великий голод в Україні 1932—1933 років. Свідчен­ ня очевиДців для Комісії Конгресу США» у 4 томах.

Український інститут національної пам'яті спо­ дівається, що матеріали конференції, результат спільної праці науковців із багатьох країн світу, сприятимуть глибшому розумінню однієї з найтрагічніших сторінок історії українського народу.

–  –  –

ІДЕНТИЧНОСТІ ПРОТИ ІСТОРІОГРАФІЇ: ПРОБЛЕМИ СПРИЙНЯТТЯ ГОЛОДОМОРУ 1 9 3 2 -1 9 3 3 РОКІВ СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ 255

–  –  –

ГУМАНІТАРНІ КАТАСТРОФИ

ОЧИМА СУЧАСНИКІВ

Виникнення, розвиток і занепад тоталітарних режимів у людських суспільствах мають риси як спільні для всіх таких р е­ жимів, так і специфічні для кожного окремо. Описуючи най­ більш значущі, ми підкреслюватимемо найвагоміші їхні риси.

Наша доповідь складається з таких частин:

— помилковість основних передумов комунізму. Введення їх у практику державного будівництва можливе, тільки використовуючи терор;

— огляд подій в Україні в умовах тоталітарного режиму (схема). Бомбування населення;

— доказ геноциду в умовах зомбування;

— паралель із «червоним демпінгом» у Веймарській Німеч­ чині;

— висновок.

1. Помилковість теоретичних передумов комунізму:

а) «неповним» є вчення К. Маркса, що джерело додаткової вартості — не оплачена капіталістом частина роботи найма­ ного робітника.

Універсальним джерелом вдосконалення на Землі, дж ере­ лом доданої вартості є засвоєння інформації (не ентропії) сонячного випромінювання;

б) помилковим є твердження Ульянова-Аеніна про можли­ вість побудови комуністичного суспільства в окремо взятій © Юхновський Ігор, 2009 країні. Воно призводить до ізоляції цього суспільства і держави від навколишнього світу;

в) помилковим є вчення ленінізму-сталінізму про можли­ вість оптимізації держави, в якій вся виробнича система і зем ­ ля націоналізовані й управління зосередж ене в єдиному цент­ рі, наприклад, в центрі планування.

В результаті ми маємо плановий розподіл всієї продукції, відсутність конкуренції і створюваних нею стимулів вдоско­ налення продукції, до величезних витрат енергії:

а) теза М аркса має наслідком відновлення диктатури про­ летаріату. Прогрес у використанні сонячної енергії передба­ чає збереж ення зеленого листа, рівновагу між природою і ді­ яльністю людини, принцип розумної достатності в житті су­ спільства и,

б) у замкненій суспільній системі спонтанно зростає ентро­ пія — безлад на всіх напрямах життя;

в) оптимізація системи з повністю націоналізованим ви­ робництвом і розподілом вимагає подачі й виконання нескін­ ченно великої кількості команд і, відповідно, нескінченно ве­ ликої енергії, крім того, в такому центрі управління зосере­ джується велика влада, яка веде до диктатури і волю нтариз­ м у 2. Таку владу в СРСР знайшов Йосип Джугашвілі-Сталін, а надалі, меншою мірою, генеральні секретарі компартії.

1 Потік сонячної енергії локалізується на Землі в результаті реакції фотосинтезу. Це унікальна реакція: з трьох компонентів — вуглекислого газу, води і квантів сонячного випромінювання — за наявності зеленого листа (хлорофілу), як каталізатора, виникає глюкоза і молекулярний ки­ сень. Інформація зосередж ен а в продуктах ф отосинтезу, в глюкозі та молекулах кисню в розрахунку на 1 грам міль глюкози дорівнює 250 трлн/байт. Вона розподіляється в незліченних процесах в живих організмах.

2 Кожна суспільна система має в своєму розпорядж енні певний запас енергії Е, при якій можуть бути оптимізовані N команд управління.

Енергія Е( необхідна для оптимізації N команд, залежить від N за законом експоненти і має такий графік Утопічна доктрина не відповідає логіці й відкидається. Щоб увести в життя утопічну доктрину, необхідний примус, а в державному масштабі — терор. А внаслідок постійного несприймання доктрини — перманентний терор.

2. Огляд подій в Україні в умовах тоталітарного режиму.

Почнемо з деякої аксіоми.

Нація і її рідна земля утворюють найбільш стійку природну рівновагу. Це стосується Української землі й української нації, Польської землі і поляків, Німецької землі і німців і т. д. Укра­ їнська земля народжує українців постійно і невідворотно. Піс­ ля татарського знищення, знаходячись під литовською, поль­ ською, московсько-російській окупацією, українці постійно прагнули до незалежності. У різні періоди історії це прагнення увінчувалося певними успіхами, але поразок було більше. І ось, за часів лютневої революції в Росії, в 1917 р. українці вибух­ нули своєю державою — Українською Народною Респуб­ лікою. Незабаром, проте, вона була пригнічена армією росій­ ських більшовиків.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Більшовицький переворот 1917 р. ознаменував пришестя в Російську імперію комунізму більшовиків Ульнова-Леніна, Бронштейна-Троцького й інших.

Почалося насильне впровадження комунізму, яке закінчи­ лося значною економічною і політичною невдачею. У р е­ зультаті в 1922 р. Леніном було ініційовано відступ і перехід на грошово-товарні стосунки (так званий НЕП). Було створено СРСР. Була створена Українська соціалістична радянська рес­ публіка. Була оголошена політика українізації. Українізація УРСР мала місце як в низах, серед 80-% сільського населення України, так і в містах. Нація отримала нове вікно в прагненні до незалежності.

Такий розвиток подій в Україні суперечив планам Сталіна.

У 1924 р. приймається Конституція СРСР. У ній відсутній роз­ діл про права громадянина і людини, зате є спеціальний розділ про органи примусу — О б'єднане державне політичне управ­ ління (ОДПУ) і про республіканські відділення (ГПУ). До цього часу влада Сталіна і його кліки (Молотова, Кагановича, Калініна) стає домінуючою.

До 1928 року сільським господарством України є хутірне господарство, кожна сільрада складалася з 15 —30 хуторів. Бу­ ли товарно-грошові відносини. Рік 1928-й був вибраний біль­ шовиками як початок атаки на українізацію і на українське сільське господарство. Д ерж ава накладає на село обов'язкове постачання зерна.

Протягом короткого часу було знищено близько 280 тис.

найбільш благополучних сільських сімей (розкуркулення).

Д ерж ава СРСР отримала в результаті цієї варварської операції величезне багатство.

Потім почалася колективізація. Скасовано сотні тисяч ху­ тірних господарств. Засоби виробництва і робоча худоба були колективізовані до 1931 р. майж е повністю. Зачинено й розгра­ бовано церкви. Репресовано священнослужителів. У резуль­ таті розграбування церковних цінностей СРСР знову отримує великі багатства.

Ведуться процеси проти української інтелігенції. Значна частина її розстріляна.

У колгоспах командують представники сільської бідноти.

Катастрофічно падає продуктивність праці. Розміри обов'яз­ кових постачань стають непосильними. У селах України з 1931 р. починається голод. За невиконання постачань зерна накладаються величезні ш трафи у вигляді постачань м'яса в обсягах, що в 15 разів перевищ ують розміри недопоставленого зерна.

Повстання відбуваються безперервно. Вони ж орстоко при­ душуються. З Росії присилають уповноважених. Тривають по­ головні обшуки селян. Панує свавілля, доноси, крадіжки, вбив­ ства. У цьому Армагеддоні, який триває вже 5 років, виділя­ ється відрізок часу форменого геноциду. Відрізок зими 1932 р.

і зими —весни 1933 р.

Спочатку в селах Кубані (листопад 1932 р.) ухвалою уряду і Центрального комітету Комуністичної партії шість україн­ ських сіл заносяться на «чорну дошку». «Чорна дошка» озна­ чає особливий режим ізоляції з метою довести село до вимирання. Потім такий ж е прийом відбувається практично в усій Україні. До кінця 1932 р. вся Україна заноситься на «чорну дошку».

На початку січня Й. Сталін звертається із погрозою до українських селян: здати зерно (вже неіснуюче). Це звернення було сигналом — відбирати в людей все їстівне: квасолю, картоплю, буряк, виливати їж у з горщиків.

Було заборонено подавати інформацію про голод, навіть у книгах запису цивільного стану. Уряд офіційно відмовився прийняти будь-яку допомогу ззовні. У цей відрізок часу в Україні загинуло близько 3 —4 млн людей. А якщо прийняти, що приріст населення в Україні відповідав би середньому при­ росту в СРСР — 16 % (у Росії він був 28 %), то втрати українців у СРСР в людях у 1926—1937 роках становлять більше 10 млн.

Які ж висновки можна зробити:

1. Ми маємо юридичні підтвердження геноциду українців:

— режим «чорних доиіок», звернення Сталіна до україн­ ських селян і після цього відбирання у них всілякої їжі;

— знищ ення української інтелігенції;

— заборона виїзду з сіл і з України;

—повернення українців, що раніше виїхали до Росії, назад в Україну;

— відбирання у селян родинного срібла і золота;

— заборона повідомлень про голод;

— заборона писати в книгах цивільного обліку актів смерті через голод;

— відмова від допомоги.

Всі, хто творять зло, злочинці. Зомбовані злочинці. Бо діяв не лише страх, не лише терор, але і безперервне втлумачення єдиної правильності принципів комунізму.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«УДК 94 (477.73) «1941/1945» О.О.ЗАХАРЧЕНКО АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ – ГОЛОВНИЙ ІДЕОЛОГ НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІЗМУ В РАСОВОМУ ТА ЄВРЕЙСЬКОМУ ПИТАННЯХ В статті проаналізована діяльність основного ідеолога націонал-соціалізму в питаннях расової теорії, головного експерта у здійсненні східної політики Третього рейху на тимчасово окупованій території Радянського Союзу в роки війни Альфреда Розенберга. Ключові слова: нацизм, ідеолог, життєвий простір, расова теорія, єврейське питання, рейхсляйтер, фюрер, Голокост....»

«УДК 94(5):903’15:327 В.В. КУЗОВКОВ ХОЗАРСЬКИЙ КАГАНАТ ТА МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ У Х ст. В статті досліджується характер зв’язків Хозарського каганату з мусульманським світом у Х ст. Автор звертає увагу на те, що в цей час відбувається трансформація двосторонніх зв’язків. Попередні військові конфлікти хозар з Халіфатом відходять у минуле. Більш важливе місце в хозарсько-мусульманських відносинах відтепер відіграють торгівельні контакти. Ключові слова: Хозарський каганат, Арабський халіфат,...»

«Міністерство освіти і науки України Київський національний університет технологій та дизайну Р. В. Множинська Українські мислителі ХІХ-ХХ ст. Хрестоматія Київ КНУТД УДК 141(477)(092)”18/19” ББК 87.3(4Укр)я7 М73 Рекомендовано Вченою радою Київського національного університету технологій та дизайну (протокол №3 від 25 листопада 2015 р.) Рецензенти: Я. М. Любивий, д-р філософ. наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (відділ Історії філософії). М....»

«Огляди УДК 621.396 РАДІОКОНТАКТ З ПОЗАЗЕМНИМИ ЦИВІЛІЗАЦІЯМИ. Мазор Ю. Л. Розглянуті питання можливості існування позаземних цивілізацій та сучасні проекти радіозв’язку з ними. Стаття, яка Вам пропонується, не фантастика і навіть не наукова фантастика – це розповідь про дійсні події, які відбуваються в наш час. Це інформація про одну із найбільш сміливих та захоплюючих спроб, які колинебудь здійснювалися в історії людства – спробу зв’язатися з нашими братами за розумом, які відділені від нас...»

«УДК 633.63:631.527:581.5 А.О. ЯЦЕНКО, A.I. ОПАЛКО Філіал Інституту цукрових буряків УААН СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУРЯКІВНИЦТВА В УКРАЇНІ ОГЛЯДОВА СТАТТЯ Наведено результати аналізу вітчизняних і зарубіжних літературних джерел щодо сучасного стану адаптивності буряківництва в Україні. Запропоновано нові шляхи вдосконалення адаптивного потенціалу галузі шляхом поєднання його технологічного, селекційногенетичного і організаційно-економічного компонентів....»

«Гелінада Грінченко (Харків) ТЕОРІЯ УСНОЇ ІСТОРІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ Handbook of Oral History / Edited by Thomas L. Charlton, Lois E. Myers, and Rebecca Sharpless; with the assistance of Leslie Roy Ballard. — Lanham, MD, 2006. — 625 p. 2006 року побачили світ декілька об’ємних узагальнювальних збірок, присвячених теорії усної історії та методиці її викладання: «Посібник з усної історії» 1, «Хрестоматія з усної історії» (2-ге видання) 2, «Антологія навчання усної історії» 3....»

«Дядін А.С. Багатоаспектність підприємництва в економічний системі УДК 334.012 Дядін А.С., асистент, ХДУХТ БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЧНИЙ СИСТЕМІ В статті визначено пріоритетні напрями мотивації підприємницької діяльності. Розроблено інструментарій досягнення перспективних завдань економічного розвитку, протидії конкурентному середовищу. Досліджено теоретичні підходи щодо обґрунтування створення та розвитку нових суб’єктів господарювання. Ключові слова: підприємництво, розвиток,...»

«Панас Мирний Хіба ревуть воли, як ясла повні? (збірник) Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6599070 Хіба ревуть воли, як ясла повні? (збірник): Фоліо; Харків; 2012 ISBN 978-966-03-5617-7 Аннотация До книги відомого українського письменника, майстра психологічної прози Панаса Мирного (справжнє ім’я – Опанас Якович Рудченко, 1848—1920) увійшли два романи з народного життя. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» – за жанром багатоплановий...»

«У ГЛИБ ВІКІВ Ігор Ситий МАТЕРІАЛИ ДО ТОПОГРАФІЇ БАТУРИНА XVII ст. Так сталося, що невеличке містечко над Сеймом у XVII XVIII ст. перетворилося на резиденцію українських гетьманів. З одного боку, це сприяло його розвитку як потужного політично адміністративного та торговельно промислового центру, але з іншого – призвело до страшної трагедії 1708 р., коли Батурин був знищений військами О. Меншикова. У квітні 1723 р. тільки но відбудоване місто знову було зруйноване пожежею1. Вогонь винищив,...»

«Анастасія ДЕНИСЕНКО ЕМБЛЕМАТИЧНІ, АЛЕГОРИЧНІ ТА СИМВОЛІЧНІ СЮЖЕТИ В УКРАЇНСЬКИХ СТАРОДРУКАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII–XVIII СТОЛІТЬ Постановка проблеми Доба українського бароко, яку досліджувало вже чимало вітчизняних науковців, поєднала в собі і українські консервативні церковні традиції і художньо-естетичні засади європейського стилю. Надмірна декоративність, темна мова символів, алегорій та метафор, поєднує все непоєднуване, те чим відзначалося барокове мистецтво. Як пише історик Наталя Яковенко,...»

«Збірник наукових праць. Частина 4, 2012 УДК 372.853.53 Олена Трифонова, кандидат педагогічних наук, старший викладач Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка ВИСВІТЛЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОНА ТА КВАНТОВИХ ІДЕЙ В ШКОЛІ Стаття присвячена проблемі наскрізного формування корпускулярно-хвильового дуалізму від понять електризації до квантової механіки. Ключові слова: електризація, катодні промені, модель атома. Статья посвящена проблеме сквозного...»

«УДК 37.09876 В.Ю.Щербина Аспірант кафедри педагогіки та психології ХДУ Дитина у науковій спадщині М. Стельмаховича Дитина – найцінніший дар, що дає людям природа, Бог, незалежно від їх національності, кольору шкіри, релігійних уподобань і політичних переконань. Продовжити свій рід, мати нащадків – бажання і справа кожного. Ставлення до народження дитини у різні часи було різним. В українців воно було особливим. Для них мати дитину – це завжди щастя. Це відображено в народних прислів’ях і...»

«58 3. Kotova O.V. Prof l'ne navchannya v starsh y shkol za sportivnim napryamkom, yogo sutn st' ta problemi / O.V. Kotova // V snik Zapor z'kogo nats onal'nogo un versitetu. – 2012. – № 1(7). – S. 48-53.4. Lipova L. A. Prof l zats ya navchannya: teor ya praktika / L.A. Lipova, V.V. Malishev, T.. Palamarchuk // Osv ta upravl nnya. – K., 2007. – T. 10. – S. 50–55. L karchuk. L. Problema prof l zats navchannya v starsh y shkol ta shlyakhi 5. rozv’yazuvannya /.L. L karchuk // Direktor shkoli. –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»